A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatója

Jelen tájékoztatónkban részletes leírást találhatnak a kamarai eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés és kapcsolattartási módjairól; megtalálhatják az elektronikus ügyintézés lépéseit, a Személyreszabott Ügyintézési Felület és az E-papír szolgáltatás leírását.

  

I. Előzmények

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) rendelkezései értelmében 2018. január 1-jétől kezdődően köteles elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítani.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 7. § (2) bekezdése előzőekhez kapcsolódóan szintén 2018. január 1-jei hatállyal előírja, hogy a kamarai hatósági eljárás során a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet.

Fentiek alapján a kamarai hatósági eljárásokban 2018. január 1-jétől nem csupán kötelezően biztosítandó lehetőségként, hanem egyedüli kapcsolattartási módként érvényesül az ügyfélkapus azonosítón keresztüli, elektronikus kapcsolattartás.

Előzőekhez kapcsolódóan a kamarai alapszabálya 2017. május 31-ei hatállyal kiegészült azzal, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles ügyfélkapus azonosítóval (űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatással) rendelkezni.

! Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagságot és az érintett ügyfeleket, hogy 2022. november 24-én hatályba lépett a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása, amelynek értelmében a hatályba lépést követően előterjesztett díjköteles hatósági eljárásoknál a módosított igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A díjakról bővebben ide kattintva olvashatnak.

Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő tudnivalókat az alábbiakban részletezzük:

  

II. A kamarai hatósági eljárások során érvényesülő kapcsolattartási mód

A Kkt. 5. §-a értelmében kamarai hatósági eljárásoknak a következő ügyek minősülnek:

  • felvétel a kamarába, valamint a kamarai tagság megszűnésének megállapítása,
  • felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába, valamint az abból való törlés,
  • felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe, valamint törlés ezen jegyzékekből,
  • jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése, valamint a szüneteltetést követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése,
  • felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba, továbbá a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe, valamint az azokból való törlés,
  • külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban történő részvétel céljából,
  • tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban,
  • okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésének, folytatásának engedélyezése gazdálkodó számára, oktatási tevékenység végzésének engedélyezése természetes személy számára, valamint az engedélyek visszavonása,
  • kamarai minőségellenőrzés lefolytatása,
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a kamarai tag könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre vonatkozó felügyeleti tevékenység gyakorlása.

Az előzmények alapján az előzőek szerinti kamarai hatósági eljárásokban a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet. Ezen ügyekben a kamarai hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelem, illetve az egyéb beadványok a megfelelő elektronikus űrlap kiválasztásával, a személyreszabott ügyintézési felületen keresztül terjeszthetőek elő.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

  

III. A fegyelmi eljárások során érvényesülő kapcsolattartási mód

A Kkt. 9/B. §-a 2018. január 1-jét követően biztosítja továbbá annak lehetőségét, hogy a kamara az alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározza azon ügyeket, amelyek intézése során akkor is a 7. § (2) bekezdésének alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.

A kamara a Kkt. 9/B. §-a alapján a fegyelmi ügyek intézésekor a Kkt. 7. § (2) bekezdésének alkalmazásával jár el; ennek megfelelően a 2018. augusztus 1-jét követően elrendelt elsőfokú fegyelmi eljárások során a kapcsolattartás szintén kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével történhet.

Előző előírás a kamara és az eljárás alá vont kamarai tag/könyvvizsgáló cég közötti kapcsolattartásra vonatkozik; a fegyelmi bejelentés tekintetében az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosított, de nem kötelező.

  

IV. A kamarai hatósági és fegyelmi eljárásoknak nem minősülő egyéb kamarai eljárások ügyintézési módjai

A kamarai hatósági és fegyelmi eljárásoknak nem minősülő egyéb kamarai eljárások során a természetes személy ügyfél esetében az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosított, de nem egyedüli kapcsolattartási módként érvényesül; ezen eljárások az érintett természetes ügyfél döntésétől függően lefolytathatóak hagyományos kapcsolattartás útján, illetve elektronikus ügyintézéssel (E-papír szolgáltatás igénybevételével).

  

V. A kamarai határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelem előterjesztése

A kamara Elnökségének és a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztályának (a továbbiakban: hatóság) másodfokon, a Kkt. 8. §-a és a 172/A. §-a szerinti eljárásban hozott döntésével szemben az Ákr. 112. §-a, 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható, melyhez a keresetlevelet az elsőfokon eljárt bizottságnál kell benyújtani.

Az elnökség esetén a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: törvényszék) hatásköre a  Kp. 12. § (3) bekezdés d) pontján alapul.

A hatóság esetén a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén alapul.

A Kp. 27. § (1) bekezdése alapján a törvényszék előtti perben a jogi képviselet kötelező.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles.

Az E-ügyintézési tv. 10. §-a értelmében az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket választása szerint egységes, személyre szabott ügyintézési felületen vagy az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével teljesítheti.

A benyújtandó űrlap ezen a linken érhető el.

    

VI. Az elektronikus ügyintézés lépései

Előzőek alapján a kamarai hatósági és fegyelmi ügyeket elektronikusan a Személyreszabott Ügyintézési Felület (továbbiakban SZÜF) használatával kell intézni.

Egyéb kamarai ügyek elektronikus intézésére az E-papír szolgáltatást kell igénybe venni.

Az elektronikus ügyintézés (SZÜF) az alábbi linken érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal. Az E-papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu.

   

A SZÜF elektronikus ügyintézés használata

A bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) igénybevételével történik.

A felhasználó különböző bejelentkezési módok közül választhat, ezek közül bármelyik alkalmas a beazonosításra. A bejelentkezést követően érhetőek el az ügyintézési felületek.

  

Kamarai ügyek

A) A felületen intézhető kamarai ügyek és eljárási cselekmények listája bizottságonkénti csoportosításban az alábbi linkekre kattintva követlenül elérhetőek.

Felvételi bizottság

Kód Ügy megnevezése és közvetlen elérése
KV11 Felvétel a kamarába
KV12 Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
KV13 Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
KV14 Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
KV15 Felvétel a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe
KV16 Törlés a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből
KV17 Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
KV18 Könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
KV19 Harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékbe vétele
KV20 Harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékéből való törlés
KV21 Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékbe vétele
KV22 Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékéből való törlés

Oktatási bizottság

Kód Ügy megnevezése és közvetlen elérése
KV31 Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba
KV32 Törlés az okleveles könyvvizsgálói képzési programból
KV33 Tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban
KV34 Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése


Minőségellenőrzési bizottság

Kód Ügy megnevezése és közvetlen elérése
KV51 Rendkívüli kamarai minőségellenőrzés kérése

  

Eljárási cselekmények a kamarai hatósági és fegyelmi eljárások során

Kód Eljárási cselekmény megnevezése és közvetlen elérése
KV71 Hiánypótlás, nyilatkozattétel, észrevétel a kamarai hatósági és fegyelmi eljárás során
KV72 Igazolási kérelem a kamarai hatósági és fegyelmi eljárás során

  

A kamarai hatósági és fegyelmi eljárások során előterjeszthető jogorvoslati kérelmek

KV73 Jogorvoslati kérelem

  

Keresetlevél a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének és a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztályának másodfokon hozott döntésével szemben

K01 Keresetlevél

  

  

B) Amennyiben a magyarország.hu főoldaláról kívánja elérni a kamarai ügyintézési felületeket sikeres bejelentkezés/azonosítás után a 'Közigazgatás, jog' kategóriát, majd a 'Kérelem benyújtása' alkategóriát választva juthat el a kamara hatósági ügyeihez.
Közigazgatás, jog - Kérelem benyújtása (magyarorszag.hu)

  

    

Ügyleírás

Az ügy kiválasztása után a leíráshoz jutunk, ahol teljes körű tájékoztatást kapunk a teendőkről. Kérjük az ügy leírását alaposan tanulmányozzák át.

Űrlap megnyitása, beküldése

Az ELEKTRONIKUSAN gombbal elindíthatjuk az űrlapot, amit az ügy leírásának megfelelően célszerű kitölteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni.

Az űrlapokon a csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés estén a beküldés előtt hibaüzenetet kapunk. Csak az összes hiba kijavítása esetén lehet beküldeni az űrlapot.

Az űrlapok általános használatáról további segítséget az űrlap felső menüjében található „Súgó” menüben kaphatunk.

h

  

  
Az E-papír szolgáltatás használata

A bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) igénybevételével történik. Sikeres bejelentkezés/azonosítás után az általános ügyintézési felületre jutunk, ahol a „TÉMACSOPORT” (Kamarai ügyintézés), az „ÜGYTÍPUS” és a „CÍMZETT” kiválasztása után a kötelező adatok megadása és szükség esetén a csatolmányok feltöltését követően beküldhetjük az ügyet.

 
Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjenek az „ÜGYTÍPUS” melletti „Súgó” menűpontot ellenőrizni, melyben – a kiválasztott ügytől függően – információk találhatóak a csatolandó adatlapokról és mellékletekről.

  

Mindkét esetben a kamara hivatali kapujába érkeznek a kitöltött űrlapok, illetve a csatolmányok.

Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő bármilyen kérdés, probléma esetén a főtitkári hivatal illetékes munkatársai állnak szíves rendelkezésre.

  

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

  

Betöltés...
X