Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Választási ütemterv - 2011

2011. évben a 4 éves választási ciklusidő lejártával a kamara 2007. évben megválasztott tisztségviselőinek, a kamara központi szervei tagjainak, valamint a területi szervezetek elnökségi tagjainak megbízatása megszűnik.

A kamara elnöksége 2011. január 28-i ülésén jóváhagyta a 2011. évi kamarai önkormányzati választások előkészítésére és ütemezésére vonatkozó előterjesztést, melynek értelmében a javasolt menetrend alább olvasható.

(A táblázat a választási szabályzat előírásainak megfelelő lehetséges legkésőbbi időpontokat tartalmazza.)

 

A területi szervezeteknél tartandó választások

 

Ütem

Időpont/határidő

1.

A területi szervezetek választási bizottságait és a hozzájuk tartozó jelölő-és szavazatszámláló bizottságokat megválasztó taggyűlés meghívóinak elküldése 15 napos időközzel

Összeköthető a rendes évi taggyűléssel, de legkésőbb 2011. aug. 8-ig.

2.

A területi szervezetek választási bizottságainak és a hozzájuk tartozó jelölő-és szavazatszámláló bizottságoknak a megválasztása legkésőbb a területi szervezeteknél kitűzött választást megelőző 40. napon tartott taggyűlésen.

Amennyiben a megválasztásra a rendes évi taggyűlésen kerül sor, úgy az előző bizottságokat 2011. augusztus 15-ei hatállyal célszerű megválasztani annak érdekében, hogy a 4. sorban rögzített felhívás (és a tisztségekre jelentkezés) ne előzze meg adott esetben fél évvel a választási taggyűlést.

Összeköthető a rendes évi taggyűléssel, de legkésőbb 2011. aug. 23-ig.

 

3.

Ideiglenes választói névjegyzék(ek) összeállítása

A szüneteltető küldöttek választásánál a rotációs rendszerben soron következő területi szervezeteknél, illetve a közép-magyarországi régióhoz tartozó területi szervezeteknél két külön választói névjegyzékbe kell felvenni a könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető és nem szüneteltető kamarai tagokat. A többi területi szervezetnél csak egy választói névjegyzéket kell készíteni, melyre a választásra jogosult, tagsági viszonyukat nem szüneteltető kamarai tagokat kell felvenni.

Legkésőbb
2011. aug. 31-éig.

4.

A jelölőbizottság a megválasztásától számított 8 napon belül felhívást bocsát ki a névjegyzékben szereplő (aktív) tagoknak, hogy a felhívás megjelenésétől számított 8 napon belül jelentsék be, milyen megbízatásokat kívánnak a területi szervezetben (illetve aktív küldöttként, rotációs rendszertől függően kamarai elnökségi tagjelöltként) betölteni.

Felhívás: legkésőbb
2011. aug. 31-éig a megválasztástól függően

bejelentés: legkésőbb 2011. szept. 8-ig.

Amennyiben a jelölőbizottság megválasztására a rendes évi taggyűlésen került sor, úgy a felhívás kibocsátásának határideje: 2011. aug. 23.

bejelentés határideje:
2011. aug. 31.

5.

Az ideiglenes választói névjegyzék(ek)nek a területi szervezet hivatalos helyiségében és/vagy a kamara honlapján történő közszemlére tétele a választói taggyűlést megelőzően legalább 20 nappal, min. 8 nap időtartamra.

Legkésőbb
2011. szept. 12-éig.

6.

A választási bizottság határoz a benyújtott kifogások tárgyában a közszemlére meghatározott időtartam lejártát követő 3 munkanapon belül, és elkészíti a választók végleges névjegyzékét, névjegyzékeit.

Legkésőbb
2011. szept. 15-éig.

7.

A jelölőbizottság az ajánlásra a beérkezett jelentkezések összesítésének mellékelésével ajánlóívet küld ki a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok végleges névjegyzékbe felvett aktív tagoknak azzal, hogy a jelölőbizottság által meghatározott ideig – praktikusan 8 napon belül – tegyenek ajánlást. A kamarai elnökségi tagjelölt személyére csak a rotációs rendszerben soron következő területi szervezetnél lehet ajánlást tenni.

A szüneteltető küldött választásánál a rotációs rendszerben soron következő területi  szervezetnél – illetve a közép-magyarországi régióhoz tartozó területi  szervezeteknél – a könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető kamarai tagok választási névjegyzékében szereplő könyvvizsgálók részére külön ajánlóívet kell kibocsátani azzal, hogy e tagok a kiküldéstől számított 8 napon belül a szüneteltető küldött(ek) személyére tehetnek ajánlást.

Ajánlóívek kiküldése: legkésőbb 2011. szept. 15.

visszaküldési határidő: 2011. szept. 23.

8.

Választói taggyűlés összehívása, meghívók postára adása legkésőbb a taggyűlés napját megelőzően 15 nappal.

A rotációs rendszerben soron következő területi  szervezetnél illetve a közép-magyarországi régióhoz tartozó területi  szervezeteknél a választói taggyűléssel egyidejűleg a területi szervezet szüneteltető tagjainak gyűlését is össze kell hívni, melynek megtartására a választói taggyűléssel egyidejűleg kerül sor.

A meghívó(k)ban az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt választói taggyűlésre (szüneteltető tagok gyűlésére) vonatkozó tájékoztatást, annak akár ugyanaznapi időpontját szerepeltetni kell.

Legkésőbb 2011. szept. 17-éig.
.

9.

A jelölőlisták összeállítása, a jelöltek részéről a jelölés vállalásáról nyilatkozat.

A jelölőbizottság két – a rotációs rendszerben soron következő területi szervezetnél, illetve a közép-magyarországi régióhoz tartozó területi  szervezeteknél a területi  szervezetek elnökeinek döntésétől függően három vagy négy - jelölőlistát készít.

Az egyik jelölőlistán a területi szervezet elnökére, alelnökére és elnökségének tagjaira vonatkozó jelölés, a másikon a területi szervezet aktív küldötteire tett javaslat szerepel.

A közép-magyarországi régióhoz tartozó területi  szervezeteknél, valamint a rotációs rendszerben soron következő területi szervezetnél a harmadik jelölőlistán a kamarai elnökségi tagjelölt(ek)re, illetve a harmadik/negyedik jelölőlistán a könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető küldött(ek)re vonatkozó jelölés szerepel

Legkésőbb
2011. szept. 24-éig

10.

A jelölőlisták közszemlére tétele a hivatalos helyiségben, legkésőbb a választói taggyűlést (szüneteltető tagok gyűlését) megelőző 8. napon.

Legkésőbb:
2011. szept. 24-éig.

11.

Választói taggyűlés, a választás ideiglenes eredményének megállapítása

A rotációs rendszerben soron következő területi  szervezetnél illetve a közép-magyarországi régióhoz tartozó területi  szervezeteknél a választói taggyűléssel egyidejűleg megtartandó szüneteltető tagok gyűlését a választói taggyűlés levezető elnöke vezeti le; a választás és szavazás során a területi  szervezet választási bizottságai működnek közre. Az ülés menete a választói taggyűlés menetével megegyezik.

A területi szervezet elnökére, alelnökére és elnökségének tagjaira, valamint a területi szervezet könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető küldötteire – illetve a rotációtól függően a kamarai elnökségi tagjelölt(ek)re – a területi szervezet választói taggyűlésen megjelenő, választásra jogosult aktív tagjai szavazhatnak.

A közép-magyarországi régióhoz tartozó területi  szervezeteknél, valamint a rotációs rendszerben soron következő területi szervezetnél szüneteltető tagok gyűlésén résztvevő szüneteltető tagok csak és kizárólag a régió tagsági viszonyt szüneteltető küldöttének (küldötteinek) személyére szavazhatnak.

Legkésőbb 2011. okt. 2-áig

12.

Kifogás, panasz benyújtása a választási bizottsághoz a választói taggyűlés (szüneteltető tagok gyűlésének) berekesztését követő 3 munkanapon belül.

Legkésőbb 2011. okt. 5-éig

13.

A választási bizottságok együttes ülése a választói taggyűlés (szüneteltető tagok gyűlésének) berekesztésétől számított 15 napon belül, melyen sor kerül a kifogások elbírálására és a választás hivatalos végeredményének megállapítására. Jegyzőkönyvnek 3 munkanapon belüli megküldése a kamara elnökének részére.

Együttes ülés: legkésőbb 2011. okt. 17-ig.

14.

A választás hivatalos végeredményének az együttes ülés napjától számított 15. napig történő közzététele a területi szervezet hirdetőtábláján.

2011. nov. 1-ig

15.

A kifogások, panaszok elbírálásáról szóló döntésről a bejelentők 15. munkanapon belüli értesítése.

Értesítési határidő: 2011. nov. 7-éig

 

A központi szervezetnél tartandó választások

 

Ütem

Időpont/határidő

1.

A központi választási bizottságot és a hozzátartozó jelölő-és szavazatszámláló bizottságot megválasztó rendes évi küldöttgyűlés meghívóinak elküldése 15 napos időközzel.

2011. április 29.

2.

A központi választási bizottság és a hozzátartozó jelölő-és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása helyszíni jelöléssel

2011. május 14. (szombat)

3.

A főtitkári hivatal a választási küldöttgyűlést megelőző második hónap első napjáig kiküldi a könyvvizsgáló cégek részére az ajánlóívet és szavazólapot; az elnökségi tagjelöltre vonatkozó ajánlásokat a főtitkári hivatal által meghatározott időpontig kell visszaküldeni.

2011. október 1.

4.

A választási bizottság elnöke 15 napos időközzel összehívja a szüneteltető küldöttek ülését.

2011. október 17.

5.

A szüneteltető küldöttek ülése legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző 45. napon megválasztja a szüneteltető kamarai elnökségi tagot, amelynek ideiglenes végeredményéről a választási bizottság elnöke jelentést tesz a választási küldöttgyűlésnek.

2011. november 2.

6.

A könyvvizsgáló cégek képviseletében elnökségi tagságért indulók listájának összeállítása és közzététele a főtitkári hivatal hirdetőtábláján és a kamarai honlapon.

2011. november 5.

7.

A jelölőbizottság a választási küldöttgyűlést megelőzően legalább 31 nappal ajánlási íveket küld ki a küldöttek részére, melyet a kézhezvételtől számított 8 napon belül kell visszaszármaztatni

Kiküldés legkésőbb
2011. november 16-áig, visszaküldés november 24-éig.

8.

A könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagra leadják szavazataikat legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző hónap 25. napjáig.

Legkésőbb
2011. november 25-ig.

9.

A választási küldöttgyűlés meghívóinak elküldése 15 napos időközzel.

Legkésőbb
2011. december 1-éig.

10.

.A jelölőbizottság összesíti az ajánlóíveket, elkészíti és közzéteszi a jelölőlistát a főtitkári hivatal hirdetőtábláján, valamint a kamara honlapján.

Közzététel legkésőbb
2011. december 2.

11.

A szavazatszámláló bizottság összesíti a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagokra érkezett szavazatokat, melynek ideiglenes végeredményéről a választási bizottság elnöke jelentést tesz a választási küldöttgyűlésnek

2011. december 6.

12.

Választási küldöttgyűlés, a választás ideiglenes eredményének megállapítása

AZ MKVK ELNÖKE - AZ ELNÖKSÉG 2011. NOVEMBER 18-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ALAPJÁN - A KÜLDÖTTGYŰLÉST 2011. DECEMBER 10-ÉN 10:00 ÓRÁRA HÍVTA ÖSSZE.

2011. december 17.

2011. december 10.

13.

Kifogás, panasz benyújtása a választási bizottsághoz a választási küldöttgyűlés berekesztését követő 3 munkanapon belül.

2011. december 21.

14.

A választási bizottságok együttes ülése a választási küldöttgyűlés berekesztésétől számított 15 napon belül, melyen sor kerül a kifogások elbírálására és a választás hivatalos végeredményének megállapítására. Jegyzőkönyvnek 3 munkanapon belüli megküldése a kamara elnökének részére.

2012. január 1-éig.

15.

A választás hivatalos végeredményének kihirdetése és közzététele az együttes ülés napjától számított 15. napig a főtitkári hivatal hirdető tábláján, valamint a kamara internetes honlapján és a Szakma-ban.

Hirdető táblán történő kifüggesztés 2012. január 16-áig

16.

A kifogások, panaszok elbírálásáról szóló döntésről a bejelentők 15. munkanapon belüli értesítése.

2012. január 20.

Betöltés...
X