Tájékoztatás a járvány megelőzése érdekében tett kamarai intézkedésekről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) fokozott figyelemmel kíséri a hazai járványügyi helyzetet, és a hatóságok útmutatásait betartva, minden esetben megteszi a szükséges intézkedéseket.

A kialakult helyzetben természetesen elsődleges szempont (a teljesség igénye nélkül) a kamarai tagok, könyvvizsgáló hallgatók, vizsgázók és vizsgáztatók, valamint a munkavállalók és családtagjaik biztonsága, egészségének védelme.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet jelenleg a zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével történő rendezvény megtartását tilalmazza, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

  

1.    A főtitkári hivatalnál és a központi szerveknél eszközölt intézkedések

A főtitkári hivatalban folyamatosan fertőtlenítjük a kapucsengőt, az ajtókat, kilincseket, mosdókat, padokat, termeket, illetve a mosdókban fertőtlenítő szappan van kihelyezve.

A munkatársakat folyamatosan tájékoztatjuk a kialakult helyzetről, valamint arról, hogy milyen higiéniai lépéseket kell betartaniuk ahhoz, hogy a főtitkári hivatal biztonságos környezet maradhasson.

A munkatársakat nyomatékosan kértük, hogy betegen ne jöjjenek dolgozni és haladéktalanul adjanak tájékoztatást arról, ha családtagjaik, rokonaik, vagy egy háztartásban élők külföldi útról érkeztek a közelmúltban haza. Ilyen esetekben további óvintézkedéseket teszünk.

A fenti körülményekről és kérésről a kamara honlapján, illetve a kamara bejárati ajtajánál elhelyezett tájékoztatóból a főtitkári hivatalba érkező látogatók (kamarai tagok, tisztségviselők, ügyfelek, hallgatók, előadók, stb.) is értesülhetnek.

2020. március 17-től kezdődően a főtitkári hivatal munkatársai otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat, kollégáink az átmeneti időszakban elektronikus úton/mobiltelefonon érhetőek el.

Eltérő főtitkári intézkedés hiányában a főtitkári hivatalba érkező küldemények feldolgozása csak a beérkezést követő 3. munkanapon történhet meg.

Fenti időponttól a főtitkári hivatalban a személyes ügyintézést határozatlan időre felfüggesztjük, a kamarai pénztárban a készpénzforgalom szünetel.

A kamara által szervezett vizsgákat határozatlan időre elhalasztjuk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vizsgák csúszása egyetlen hallgatónak, vizsgázónak se okozzon joghátrányt. Az érintett hallgatókat, vizsgázókat haladéktalanul értesítjük.

A kamarai bizottságok átmenetileg elsődlegesen online videó rendszer segítségével tartják meg bizottsági üléseiket.

A veszélyhelyzeti időszak elhúzódása esetén nehézségbe ütközhet (vagy egyenesen lehetetlenné válhat) a 2020. április 17-i kibővített elnökségi ülés, illetve a 2020. május 15-i küldöttgyűlés megtartása. Az összehívás tárgyában a döntést az aktuális közegészségügyi helyzet és közhatalmi intézkedések ismeretében hozzuk majd meg, legkésőbb április első hetében, melyről haladéktalanul tájékoztatást adunk.

A 2020. decemberi központi választásokat reményeink szerint az esetleges halasztás esetén is meg tudjuk tartani; a 2020. március 6-i elnökségi ülésen elfogadott választási ütemtervet szükség esetén módosítani fogjuk.

Fontos tudnivaló, hogy a 97/2019. (11.08.) számú elnökségi határozat értelmében a 2020. évi üzemgazdasági terv 2020. évi küldöttgyűlésen történő elfogadásáig kötelezettségvállalás a tárgyévben az előző évi bázis alapján, arányosan annak 1/12-ed részéig történhet azzal, hogy a hatósági feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében, indokolt esetben az előző évi arányos költségeknél nagyobb mértékű kiadás is teljesíthető, illetve bevétel is beszedhető az elnökség utólagos tájékoztatása mellett.

A választási szabályzat 4. pontja alapján a kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, elnöksége és bizottságai tagjainak, területi szervezetei elnökeinek, alelnökeinek, elnöksége tagjainak, valamint a területi szervezetek taggyűlése és a területi szervezetek szüneteltető tagjainak gyűlése által a kamara küldöttgyűlésébe delegált küldöttek mandátuma az e megbízatásokat újólag elnyerők megválasztásáig tart.

  

2.    A területi szervezeteket érintő intézkedések

A területi szervezetek fokozott figyelmet fordítanak a területi irodák folyamatos tisztántartására, fertőtlenítésére, fertőtlenítő szappanok kihelyezésére, illetve az érintettek (munkavállalók, tagok, látogatók) megfelelő tájékoztatására.

A területi szervezetnél foglalkoztatott ügyintéző(k) otthoni munkavégzésének bevezetése, illetve a területi iroda ügyfélszolgálatának esetleges korlátozása a területi szervezet elnökének hatáskörébe tartozik, ennek megfelelő kommunikálása a területi szervezet feladata.

Az alapszabály 338/A. pontja szerint a területi szervezet elnökségi ülése szintén megtartható online videó rendszer (illetve az egymás közötti párbeszédet, vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz, vagy hangot közvetítő internet kapcsolat) alkalmazásával, amely a körülmények függvényében szintén javasolt megoldás lehet.

A területi szervezet taggyűlésének – melynek hatáskörébe tartozik egyebek mellett a területi szervezet éves pénzügyi tervjavaslatának és az éves pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetének elfogadása, a választási bizottságok megválasztása – összehívásáról valamennyi körülményt és a helyi viszonyokat gondosan mérlegelve a területi szervezet elnöke jogosult dönteni; a fertőtlenítésről és a megfelelő előzetes tájékoztatásról a taggyűlésen is gondoskodni szükséges.

A taggyűlés vonatkozásában a hatályos szabályozás az online video rendszerrel, elektronikus hírközlő eszközzel történő ülésezést nem teszi lehetővé.

A taggyűlés lehetséges időpontját illetően fontos tudnivaló, hogy végső esetben a küldöttgyűlést megelőző napon is megtartható a taggyűlés, tekintettel arra, hogy a megyei tervjavaslatot már valamennyi területi szervezet megküldte a főtitkári hivatalnak, az esetleges kisebb változtatások az összesített tervben akár a küldöttgyűlésen átvezethetőek.

Álláspontunk szerint, a kialakult helyzetre tekintettel a taggyűlések elhalasztása indokolt.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, hogy keressenek minket bizalommal!

Szíves megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

 
Budapest, 2020. március 16.

   

                                         Tisztelettel:

  

Dr. Pál Tibor

elnök

Barsi Éva

szakmai alelnök

Dr. Hegedűs Mihály

oktatási alelnök

dr. Makai Dániel

főtitkár


   

  

   

Betöltés...
X