Tájékoztató a kamarai törvény és a kamara szabályzatainak módosításairól

A Kamara kezdeményezésére 2018-ban számos ponton módosult a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.), mely módosítások egyrészt lehetővé, másrészt szükségessé tették a Kamara szabályzatainak a módosítását.

 

 

Az elmúlt évek tapasztalatait, valamint a szakma minőségének és hírnevének emelését figyelembe véve a Kamara tárgyalásokat folytatott a Pénzügyminisztériummal, és kezdeményezte a Kkt. módosítását. Az egyeztetések eredményeképp több ponton változott a Kkt. Módosultak a kamarai illetve a Könyvvizsgálói Közfelügyelettel kapcsolatos hatósági eljárások egyes előírásai, az okleveles képzéssel és a mentori rendszerrel kapcsolatos előírások, valamint számos helyen pontosításra kerültek az egyes rendelkezések végrehajtását segítő intézkedések. A jogszabályi keretek megteremtése érdekében a Kkt. kiegészült továbbá a pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló intézményével kapcsolatos 146/A. §-al. (A Kkt. egyes módosításairól részletesebben a SZAKma 2018. július/augusztus számában olvashatnak.)

A Kkt. módosítása miatt 2018. december 14-én a Küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályában, szakmai továbbképzési -, mentori -, valamint szakmai kompetenciavizsga szabályzatában. Ugyancsak a tavalyi év végén fogadta el az elnökség az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatot, mely a Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyását követően 2018. december 14-én lépett hatályba. A lényegesebb változtatásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

Alapszabály
Az alapszabályban elfogadott módosítások a Kkt. szabályozási megoldásához igazodva a pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló intézményét egy helyen, a kamarai tagsági viszonyra és a könyvvizsgáló cégre vonatkozó II. és III. fejezettől elkülönítve szabályozza. A jogviszonyok létesítésének feltételeit, valamint a jogokat és a kötelezettségeket rögzítő alapelvek szabályzatba foglalásával új fejezet nyílt a részletszabályok, valamint a minőségbiztosítási rendszer koncepciójának a kidolgozásával kapcsolatban, melyeket az elnökség hatáskörébe tartozó külön szabályzatok fogják majd részletezni.

A fentieken túlmenően az alapszabály egyértelműsíti, hogy az okleveles képzés alatt teljesített 1 év gyakorlat mentori időszakba történő beszámítása tekintetében az Oktatási bizottság jár el. Rögzítésre került továbbá, hogy az önállóan előterjesztett másodlagos státuszengedélyezési kérelemért (azaz amennyiben a kérelem előterjesztésére nem a kamarai tagfelvételi kérelemmel, illetve a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése iránti kérelemmel egyidejűleg kerül sor) az eljárás kezdeményezésekor 25 000 forint eljárási költségtérítést kell fizetni. A másodfokú eljárás eljárási költsége 12 500 forint, amely eredményes fellebbezés esetén visszajár.
Az alapszabály egyéb módosításaira célszerűségi illetve adatvédelmi okokból, valamint jogtechnikai pontosítások miatt került sor.

***

Az Oktatási bizottság és az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (a továbbiakban: OKKT) több alkalommal is foglalkozott az okleveles könyvvizsgálói képzés megváltozott viszonyokhoz igazodó átalakítási koncepciójával, mely a Kkt. és az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat módosítását egyaránt szükségessé tette.

Okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat
Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat rögzítette - a Kkt. 2018. július 26-ai hatállyal módosult, okleveles könyvvizsgálói képzéssel kapcsolatos rendelkezéseivel összhangban -, hogy okleveles könyvvizsgálói képzést az okleveles könyvvizsgálói képzési programba való felvételtől számított 3 éven belül meg kell kezdeni, ellenkező esetben a hallgató regisztrációja törlésre kerül. Változott a modulok vizsgáztatásban előírt sorrendje, valamint az egyes tantárgyak oktatására fordított minimum időtartam is azzal, hogy az összes óraszám nem változott. Módosult a vizsgáról való távolmaradás igazolásának rendje, valamint egyszerűsödtek az elektronikus úton indítandó eljárások szabályai is.
Bővebben az okleveles képzésről: https://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak

***

Szakmai továbbképzési szabályzat
A szakmai továbbképzési szabályzat módosítása – pár apró célszerűségi és jogtechnikai módosítást leszámítva – döntően az önképzés rendszerével kapcsolatos. A szabályzat VII/B. fejezete alapján az önképzési kreditpontok nyilvántartása a kamarai tag feladata, melyet az Oktatási Bizottság - nem kötelező jellegű - segédlete segítségével kell a tagnak nyilvántartani. A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során, míg a szüneteltető tagok a kamara felhívására, illetve a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésekor kötelesek nyilatkozni. A szabályzat hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges.
Bővebben a közfelügyeleti jóváhagyásra váró módosításokról: https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/onkepzes

***

Szakmai kompetencia vizsgaszabályzat
Az elmúlt évek szakmai kompetencia vizsgáinak tapasztalatai alapján az oktatási bizottság úgy határozott, hogy szükségessé vált a kompetencia vizsga esetében is a vizsgamódszer megváltoztatása. Ahogy korábban kamarai tag könyvvizsgálók esetében is, úgy a tagjelölteknél is problémát jelent a két éven belüli beszámoló alapján történő szakdolgozat-készítés. Az új szakmai kompetencia vizsgaszabályzat kidolgozásakor az oktatási bizottság célja az volt, hogy a jövőben gyakorlatorientált, a könyvvizsgálati ismeretek alkalmazásának képességét felmérő vizsgamódszert alkalmazzon a képzési folyamatot lezáró utolsó vizsga esetében. A kamara 2019-ben azonban még egy átmeneti időszakot biztosít a vizsgára jelentkezők számára, amelynek során a vizsgázó maga választhatja ki, hogy a korábban hatályban lévő, vagy az új vizsgázási rend szerint kívánja vizsgáját abszolválni.
Bővebben a szakmai kompetenciavizsgáról az alábbi linken olvashat: https://www.mkvk.hu/informacio/kompetencia

* * *

Mentori szabályzat
A Kamara mentori szabályzatának módosítását a mentori rendszer gyakorlati tapasztalatai indokolták. Az éves mentori értékelés és önértékelés megküldésére a mentori év lejártát követő 90 napos határidő került beépítésre a szabályzatba. A szakmai gyakorlatot igazoló könyvvizsgáló/cég és a mentor vonatkozásában a feltételek az alábbiakra módosultak: fentebb nevezett fél a megelőző 3 éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést nem kaphatott, valamint a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége tekintetében lefolytatott legutolsó minőségellenőrzéssel, kamarai minőségellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedés alkalmazására. A módosításokkal azt is egyértelműsítette a Küldöttgyűlés, hogy a képzési program és a munkapapír-rendszer a kamarai tagnál/könyvvizsgáló cégnél töltött könyvvizsgáló asszisztensi szakmai gyakorlatra terjed ki. A könyvvizsgáló jelölt az alapszabály 440. pontja szerinti szakmai gyakorlat teljesítését hitelt érdemlően igazolni köteles azzal, hogy a nem könyvvizsgálónál teljesített szakmai gyakorlatot az oktatási bizottság egyedileg értékeli.

Az egységes szerkezetbe foglalt és hatályba lépett szabályzatok a honlapon letölthetőek. A szakmai továbbképzési szabályzatot a Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyását követően és feltételével tesszük elérhetővé a kamara honlapján.
 

Betöltés...
X