Közlemény a független könyvvizsgálói követelményről a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatoknál

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarához kamarai tag könyvvizsgálóktól, valamint érintett szervezetektől a közelmúltban több megkeresés érkezett támogatási pályázatok benyújtásához, illetve pályázaton elnyert támogatás felhasználásának elszámolásához kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat témakörében. A leggyakoribb kérdés arra vonatkozott, hogy egy adott társaság éves beszámolójának a vizsgálatával megbízott állandó könyvvizsgálója elláthatja-e ezzel egyidejűleg a társaság által pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos, a pályázati felhívásban és/vagy a támogatási szerződésben előírt könyvvizsgálói feladatokat. Utóbbiaknál szinte minden esetben követelmény egy független könyvvizsgáló megbízása a támogatással kapcsolatos ellenőrzés elvégzésére és arról független könyvvizsgálói igazolás kiállítására, valamint több esetben bekérik a könyvvizsgáló függetlenségi nyilatkozatát is.
2021. július 19-ével frissült közleményünk az Agrárminisztériumtól érkezett válasz alapján.
2021. október 18-ával frissült közleményünk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának visszajelzése alapján.

  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának visszajelzése
2021. október 18.

Korábbi közleményünkkel kapcsolatban tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsától (továbbiakban: Médiatanács) visszajelzés érkezett a televíziós és rádiós műsor/adás támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán. A Médiatanács válaszában arról tájékoztatta a kamarát, hogy pályázati előírásaiban alapvetőek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 137. § (2) bekezdésében meghatározottak, melynek értelmében a Médiatanácsnak a pályáztatási tevékenység során az átláthatóság, követhetőség, diszkriminációmentesség és garanciális kiszámíthatóság érdekében Általános Pályázati Feltételeket kell létrehoznia, amelyben meghatározza a pályázat elbírálásának és lebonyolításának feltételeit.

Mivel a pályázói kör eltérő jogi és gazdasági háttérrel rendelkezik, nem mindegyikük kötelezett állandó könyvvizsgáló megbízására. Az egyenlő bánásmód elvét a Médiatanács álláspontja szerint úgy tudják biztosítani, ha a pályázati felhívás minden pályázó esetében egységesen azt várja el, hogy a könyvvizsgálói nyilatkozatot kizárólag csak az adott támogatás szerződésszerű felhasználását vizsgáló szakértő tegye meg. A Médiatanács úgy látja, hogy a pályázó állandó könyvvizsgálójával nem azonos könyvvizsgáló bevonásával biztosítható teljeskörűen az Mttv. előírásainak, valamint a pályázati alapelveknek leginkább megfelelő ellenőrzés. Erre tekintettel a Médiatanács a továbbiakban is szükségesnek tartja külön könyvvizsgáló bevonását kifejezetten erre a speciális szempontú vizsgálatra, ezért nem kíván változtatni a RADIOALLANDO és a TVALLANDO pályázatok több évvel ezelőtt kialakított ezen eljárási szabályain.

       

Agrárminisztériumi visszajelzés
2021. július 19.

Korábbi közleményünkkel kapcsolatban tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy az Agrárminisztériumtól pozitív visszajelzés érkezett a vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán. Az Agrárminisztérium válaszában arról tájékoztatta a kamarát, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásokban nem állt szándékukban a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásaitól eltérő vagy annál szigorúbb követelményt alkalmazni a könyvvizsgáló függetlenségét illetően. Ennek megfelelően, a pályázati eljárásrend tekintetében sem fogalmazódott meg elvárásként az, hogy a pályázó társaság állandó könyvvizsgálója nem állíthatja ki a pályázati felhívásban kért könyvvizsgálói igazolást. Az Agrárminisztérium álláspontja értelmében tehát, a vidékfejlesztési támogatási pályázatokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokat a megbízó szervezet állandó könyvvizsgálója is elláthatja.

Az Agrárminisztérium, és vele egyetértésben a kifizető ügynökségként eljáró Magyar Államkincstár központi szervezete, indokolatlannak tartják az esetenként előfordult téves értelmezés alapján kiadott hiánypótlási felhívásokat. Az ilyen esetek jövőbeni megelőzése érdekében, a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága kezdeményezni fogja a Magyar Államkincstár megyei kirendeltségeivel történő egyeztetést az egységes, helyes eljárásrend biztosítása érdekében.

   

  

Közlemény a független könyvvizsgálói követelményről a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatoknál

2021. június 22.

Kamarai tagjaink a közelmúltban, több esetben azt tapasztalták, hogy a pályázatot kiíró szervezetek a pályázó/kedvezményezett társaság állandó könyvvizsgálóját úgy tekintik, mint aki nem teljesíti az általuk elvárt független könyvvizsgálói követelményeket, ezért egyes gazdálkodók másik könyvvizsgáló megbízására kényszerültek, hogy támogatásigénylési pályázatukat befogadják.

A tudomásunkra jutott esetek között volt olyan, ahol a pályázati kiírásban már eleve egyértelműen rögzítették, hogy a támogatás elszámolásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokat végző könyvvizsgáló nem lehet ugyanaz a személy vagy társaság, aki/amely a pályázó cég cégbíróságon bejegyzett és az éves beszámolót auditáló állandó könyvvizsgálója. De más pályázat esetében nem volt ilyen kikötés a pályázati felhívásban, ugyanilyen indokkal mégis hiánypótlásra hívták fel a pályázót.

Előzőekre tekintettel, a kamara levélben megkereste és szakmai egyeztetést kezdeményezett két pályázatkezelő szervezetnél, hogy megismerhessük a könyvvizsgálókat érintő eme pályázati követelmények indokait és hátterét, tekintve, hogy az említett esetekben a kamarai törvényi előírásoktól eltérően, szigorúbb követelményekkel találkoztak a könyvvizsgálók.

A könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó törvényi előírások egységes jogértelmezése végett a kamara a könyvvizsgálói függetlenségről a következő álláspontját teszi közzé:

A könyvvizsgálókra vonatkozó függetlenségi követelményeket a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) szabályozza, amelyet kiegészít a kamara alapszabálya és etikai szabályzata. Ezek, többek között, kitérnek az ugyanazon ügyfél részére egyidejűleg többféle szolgáltatás nyújtásának (és/vagy bármely egyéb, nem szakmai tevékenység végzésének) a szabályaira is.

A KKt. 53. §-a alapján:

(1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása mellett nem vehet részt olyan tevékenységben, amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó hírnevét, és amely ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenységek ellátásával.

(2) Többféle szakmai szolgáltatás egyidejű nyújtása önmagában nem csorbítja a feddhetetlenséget, az objektivitást vagy a függetlenséget.

(3) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) összeegyeztethetetlen
a) bármely szakmai szolgáltatás nyújtása, valamint
b) a szakmai szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó bármely egyéb tevékenység ellátása,
ha annak hatására a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet megfelelően ellátni.

A kamara álláspontja szerint – melyet a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya (mint könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság) a kamarához intézett írásos állásfoglalásában szintén megerősített – a fenti törvényi rendelkezés alapján, a pályázati támogatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói megbízás elfogadása és ellátása önmagában nem összeférhetetlen és nem keletkeztet a könyvvizsgálói függetlenséget veszélyeztető helyzetet az ugyanazon megbízónál fennálló állandó könyvvizsgálói megbízatással.

A támogatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói igazolások kiadására irányuló megbízások nem tartoznak a Kkt. értelmében vett „jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység” (Kkt. 3.§ (1) bekezdés) fogalmába, így az ilyen megbízásokra a Kkt. alapján nem alapkövetelmény a könyvvizsgáló függetlensége a megbízójától. A vonatkozó szakmai standard (a 4400. témaszámú nemzeti standard) ugyanakkor rámutat, hogy az ilyen megbízásnál is előírhatják (pl. az érdekelt fél), hogy a könyvvizsgáló feleljen meg a könyvvizsgálókra vonatkozó etikai szabályokban rögzített függetlenségi követelményeknek.

Nem vitatjuk, hogy a támogatási pályázatokat kiíró szervezeteknek, a saját hatáskörükben, jogukban áll a konkrét pályázati felhívások kiírásánál, illetve a nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzésénél speciális elvárásokat rögzíteni az általuk elvárt könyvvizsgálói feladat vagy a könyvvizsgálóval szembeni feltételek tekintetében. Így például előírhatják, hogy független könyvvizsgáló igazolását kell a pályázati kérelemhez, illetve a támogatás felhasználásával való elszámoláshoz mellékelni, de akár azt is, hogy ilyen igazolás kiadására az állandó könyvvizsgálótól különböző másik könyvvizsgálóval kell megbízási szerződést kötni. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a független könyvvizsgáló követelményének, a könyvvizsgálókra vonatkozó etikai szabályok értelmében, a támogatást élvező kedvezményezett gazdálkodó állandó könyvvizsgálója is megfelel akkor,

  • ha egyébként vele szemben nincs más, a Kkt. és a könyvvizsgálókra vonatkozó etikai szabályok alapján előállt függetlenségi veszély helyzet és
  • ha a pályázat kezelője a törvényi előírásokon túlmenő további (akár kizáró) feltételt nem szabott a független könyvvizsgáló személye tekintetében.

A kamara álláspontja az, hogy a könyvvizsgálókra vonatkozó etikai előírások megfelelően biztosítják a könyvvizsgálónak a vizsgált gazdálkodótól való függetlenségét, mind amellett a pályázati támogatások felülvizsgálatával és könyvvizsgálói ellenőrzésével összefüggésben nem tiltják meg az állandó könyvvizsgálónak az ugyanazon ügyfél részére történő párhuzamos szolgáltatás nyújtását.

A megkeresett pályázatkezelő szervezetekkel való egyeztetések eredményéről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk kamarai tagjainkat.

Betöltés...
X