A 2020. évi adatszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a mai napon megnyílt a 2020. évi kamarai adatszolgáltatás teljesítésének lehetősége.  Az adatszolgáltatás a kamarai honlapon keresztül az ügyfélkapus/KAÜ-s hitelesítő belépést követően nyújtható be.

Az adatszolgáltatás kitöltésében az idei Kitöltési útmutató nyújt segítséget. Az adatszolgáltatással összefüggésben felmerülő esetleges kérdéseikkel kérjük, forduljanak bizalommal az illetékes területi szervezet ügyintézőjéhez, illetve technikai vagy szakmai jellegű problémáikkal a főtitkári hivatal munkatársaihoz.

Az éves adatszolgáltatás magában foglalja a közfelügyelet felé teljesítendő, a minőségellenőrzés számára szolgáltatandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. Az idei évi – a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban kiadott jelentésekre vonatkozó – adatszolgáltatás rendjéről és változásairól az alábbiakban adunk tájékoztatást.

   

Általános tudnivalók

A kötelező kamarai adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és a könyvvizsgáló cégek

 • az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan információt szolgáltassanak
 • közöljék a tagdíj- és hozzájárulási díjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket
 • olyan szerkezetben mutassák be a szolgáltatásaikat, amely alapján a minőségellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók, illetve
 • az előírt felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez aktuális információkat küldjenek be.

  

Covid-19 járvány hatása az adatszolgáltatásra

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. E rendelkezések nem vonatkoznak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

A hatályos törvényi szabályozás és belső szabályzati rendelkezések alapján az adatszolgáltatásban a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről kell tájékoztatást adni. Amennyiben valamelyik ügyfél a veszélyhelyzeti szabályozásban biztosított lehetőséggel élve a beszámolóját később készíti el, úgy a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a következő évi kamarai adatszolgáltatásban kell majd rögzíteni.

Amennyiben valamely könyvvizsgáló cég a veszélyhelyzeti szabályozásban biztosított lehetőséggel élve a beszámolóját az adatszolgáltatási határidőt követően később készíti el, úgy a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege és eredménykimutatása helyett a 2019. december 31-ei záró főkönyvi kivonat nettó árbevétel adatokat tartalmazó részét köteles feltölteni.

  
Az adatszolgáltatás rendje

Az elnökség évről-évre, az elemzések és visszajelzések alapján olyan változtatásokat javasol az adatszolgáltatásban, melyek jelentősen megkönnyítik a kitöltést és segítik a hibalehetőségek elkerülését. Az előző években megszokotthoz képest az adatszolgáltatás alábbi elemei az idei évben is változatlanok:

 • az adatlapokat előtöltjük;
 • részletes kitöltési útmutató készül, melyhez mellékeljük a képernyőképeket is;
 • az adatszolgáltatást– a Kkt-ben rögzítetteknek megfelelően – július 15-ig kell teljesíteni;
 • a kiadott könyvvizsgálói jelentésekről  a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia (függetlenül attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló társaságban írt alá);
 • az adatszolgáltatás szakaszosan is teljesíthető, a felvitt adatok azonnal ellenőrizhetőek, űrlaponként menthetőek, az ügyfelek minden felvitt adatukkal együtt kilistázva láthatóak;
 • továbbra is csak azoknak kell kitölteniük a biztosítási adatlapot és fedezetigazolást mellékelniük, akiknek a biztosítását NEM az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli;
 • a 2019. évi önképzés teljesítéséről kizárólag az aktív tagsági jogállású tagoknak kell nyilatkozni, de az önképzési kreditpontokról a nyilvántartást nem szükséges feltölteni;
 • akiknek tagsági jogállása 2019. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálati jelentést a bekért időszakban), 2020. évben is a főfoglalkozásúak adatlapját kötelesek beküldeni, míg a régebb óta szüneteltető tagjainkat idén sem terheli éves adatszolgáltatási kötelezettség, figyelemmel a Kkt. 27. § (3) bekezdésében rögzített változásbejelentési határidőre;
 • a Kkt. 27. § (3) bekezdésében rögzített változásbejelentési határidőre is figyelemmel a 2019. július 1-jénél régebb óta szüneteltető tagjainkat idén sem terheli éves adatszolgáltatási kötelezettség;
 • a papír alapú adatszolgáltatás nem lehetséges

  

Új elemek a 2020 évi adatszolgáltatásban

 • Az egyéni vállalkozói jogviszony nyilvántartási adatainak feltöltése
  A Kkt. 11. § újonnan beépült (1a) bekezdés szerint „Egyéni vállalkozóként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet folytató kamarai tag könyvvizsgálónál az egyéni vállalkozói jogviszony nem minősül az (1) bekezdés d) pontja szerinti jogviszonynak.”

  A Kkt. közhiteles nyilvántartással kapcsolatos része 2019. december 13-i hatállyal kiegészült az előzőek szerinti jogviszony fennállásával {Kkt. 33. § (1) bekezdés r)  pont}. Ezért míg a korábbi adatszolgáltatásoknál „a tevékenység végzésének módja” keretében nyilatkozhattak az egyéni vállalkozói jogviszonyról tagjaink, addig idén „a Kkt. 11. § (1a) bekezdés szerinti egyéni vállalkozói jogviszony fennállása” adatbázist szükséges adatokkal feltölteni.

 • A részletes adatszolgáltatás megbízás darabszámának visszaigazolása
  Új elemként egy automatikus visszaigazoló rendszerüzenetben értesítjük a tagokat a megadott megbízások darabszámáról az adatszolgáltatás feltöltését és lezárását követően.
 • Nullás részletes adatszolgáltatás
  Csak akkor engedi a rendszer a továbblépést/mentést, ha a kitöltő  ténylegesen adatot szolgáltat (kibocsátott jelentést ad meg), vagy nyilatkozik arról, hogy az érintett időszakban ténylegesen nem rendelkezett olyan megbízással, amelyről adatot kellene szolgáltatnia.
 • Nyilatkozat a másodlagos jogviszonyról
  Egy olyan nyilatkozat került beépítésre, mellyel az adatszolgáltatás során nyilatkoznak tagjaink, hogy az adatot szolgáltató a Kkt. 11. § (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti jogviszonyban nem áll, illetve másodlagos státuszengedély esetén a másodlagos jogviszonyában az engedély megadásához képest változás nem történt.
 • Elírások csökkentése: A tavalyi tapasztalatok alapján szeretnénk csökkenteni az összegek elírásának lehetőségét, ezért a túl alacsony vagy magas összegnél, illetve értelmezési tartomány beállításakor figyelemfelhívással kérünk megerősítést a kitöltés során.
 • Céginformáció adatbázis ügyféladatainak átemelhetősége
  A tavalyi kamarai adatszolgáltatás megbízás adatai továbbra is előtölthetőek maradnak; emellett a részletes adatszolgáltatásnál tájékoztató adatként külön ablakban megjelennek a céginformációs szolgálat adatbázisa szerinti ügyféladatok. Az adatot szolgáltató kamarai tag az előző ügyféladatokból az adatszolgáltatási kötelezettségbe tartozó megbízója egyes adatait (cégnév, adószám) átemelheti a részletes adatszolgáltatásába.
  Célunk ezzel, hogy megkönnyítsük tagjainknak a kitöltést és csökkentsük a kimaradt megbízások, illetve az adószám elírások számát, az adatszolgáltatás időtartamát, emellett a könyvvizsgálói jelentésekkel kapcsolatos visszaélésekre, jogosulatlan/téves feltöltésekre is gyorsan fény derülhet.
  A céginformációs szolgálat adatbázisa kapcsán kérjük figyelembe venni az alábbi körülményeket:
  • a vonatkozó adatbázis a 2020. június 15. napjáig letétbe helyezett beszámolók és könyvvizsgálói jelentések feltöltési adatait tartalmazza;
  • a leszűrés azon gazdálkodók vonatkozó adatait rögzíti, amelyek a letétbe helyezési kötelezettségüknek a céginformációs szolgálatnál tesznek eleget;
  • az adatbázis az adott gazdálkodó részéről a számviteli beszámolót és könyvvizsgálói jelentést feltöltő személy által az erre rendszeresített nyomtatványon megadott adatokat (kamarai nyilvántartási szám, név, stb.) tartalmazza, ezek elírása téves megjelenítést eredményezhet
    

A céginformációs szolgálat adatbázisa tájékoztató és segítő jellegű, az abban rögzített ügyféladatok átemelhetősége nem pótolja az ügyfélkör hiánytalan felmérését és valamennyi szükséges adat megadását.

  

Jelentésekről megadandó adatok köre

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbi jelentésekről (megbízás típusokról) kell adatot szolgáltatni:

 • Éves beszámoló könyvvizsgálata
 • Devizanemek közti áttérési mérleg vizsgálata
 • Egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata
 • Közbenső mérleg könyvvizsgálata
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata
 • Az államháztartás rendszerébe tartozó szervezetek könyvvizsgálata
 • IFRS beszámoló könyvvizsgálata
 • Egyszerűsített beszámoló vizsgálata
 • Átalakulás, vagyonmérleg tervezet könyvvizsgálata
 • Társasházak számára kiadott jelentés
 • Átalakulás, végleges vagyonmérleg könyvvizsgálata

  

Nem szükséges a következő jelentések (megbízás típusok) lejelentése:

 • Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata
 • NAK által előírt jelentés
 • Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat

A Kkt. 189. § (6) bekezdése értelmében az adatszolgáltatás keretében a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az előző év július 1-től a tárgyév június 30-ig az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott könyvvizsgálói jelentésekről köteles tájékoztatást adni, függetlenül többek között attól, hogy  

 • az állandó könyvvizsgálókénti cégbírósági bejegyzés megtörtént-e;
 • az érintett ügyfél a számviteli törvény, vagy egyéb jogszabály szerint egyébként könyvvizsgálatra kötelezett-e;
 • a megbízási díj megfizették-e,
 • a megbízó folytat-e tevékenységet.

Az előző tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A könyvvizsgálói jelentés kiadása időpontjának a jelentés keltezése (dátuma) minősül.

Fentiekkel összefüggésben, a minőségellenőrzési bizottság szervezeti- és működési szabályzatának 3/e. pontja és IV. fejezete értelmében, az éves kamarai adatszolgáltatás minőségellenőrzéssel kapcsolatos része a Kkt. 3. § (1) bekezdése szerinti valamennyi olyan jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység tekintetében elvégzett munkára kiterjed, melynek eredményeként független könyvvizsgálói jelentés kibocsátására került sor (így a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátására is).

  

Az elérhetőségi és egyéb adatok ellenőrzése

Kérjük, feltétlenül nézze át a kamarai nyilvántartásban szereplő adatait, közzétételi, valamint egyéb, kapcsolattartásra használt elérhetőségeit. Amennyiben a kamarától érkező hivatalos iratokat, valamint a SZAKma újságot a kamarai törvényben előírt közérdekből nyilvános (közzétételi) címtől eltérő címre kéri postázni, töltse ki (illetve meglévő levelezési cím esetén ellenőrizze) a levelezési cím mezőket (ezen adatok nem minősülnek közérdekből nyilvános adatoknak, így közvetlenül módosíthatóak). Amennyiben nem ad meg levelezési címet, úgy valamennyi kamarától érkező hivatalos irat, valamint a SZAKma c. kiadvány is a közzétételi címre kerül postázásra!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kamara nyilvántartásban szereplő közzétételi, közérdekből nyilvános adatok közhiteles adatnak minősülnek, így azokat a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek közvetlenül nem tudják módosítani. A változásbejelentést a Kamara ügyfélszolgálatán, vagy az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül tudják megtenni.

Milyen adatok a közérdekből nyilvános (közzétételi) adatok?
A kamarai tag könyvvizsgálók, valamint a kamarai nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cégek közérdekből nyilvános adatainak, melyet a Kkt. 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése meghatároz meg, a kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetőnek kell lennie a törvény rendelkezése értelmében.

A Kkt. 22. § b) bekezdése, 27. § (3) bekezdésének g) pontja, valamint 40. § c) pontja szerint a kamarai tag könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni, ha a Kkt. 33. § (1) bekezdésében, illetve 44. § (1) bekezdésében felsorolt adataiban változás következett be, mely változásbejelentést az ügyfélszolgálaton, vagy az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül tudja az érintett megtenni. Amennyiben az adatváltozást telefonon keresztül jelenti be, úgy a bejelentő személy adatok megváltoztatására való jogosultsága igazolása érdekében ezen személymegfelelő azonosítása szükséges – ennek érdekében néhány, személyes adat ellenőrzése céljából feltett kérdésre válaszolni kell. Megértését ezúton is köszönjük.

    

Az adatszolgáltatás törvényi szabályozása

Az adatszolgáltatás során a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 189. § (6) értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző beszámolási időszak éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A kamara az adatokat továbbítja a közfelügyeleti hatóságnak.

  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen tájékoztató nem helyettesíti a részletes kitöltési útmutatóban foglaltakat.
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X