Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos közlemény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) rendelkezései értelmében 2018. január 1-jétől kezdődően köteles elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítani.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 7. § (2) bekezdése előzőekhez kapcsolódóan szintén 2018. január 1-jei hatállyal előírja, hogy a kamarai hatósági eljárás során a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet.

Fentiek alapján a kamarai hatósági eljárásokban 2018. január 1-jétől nem csupán kötelezően biztosítandó lehetőségként, hanem egyedüli kapcsolattartási módként érvényesül az ügyfélkapus azonosítón keresztüli, elektronikus kapcsolattartás.

A Kkt. 9/B. §-a 2018. január 1-jét követően biztosítja továbbá annak lehetőségét, hogy a kamara az alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározza azon ügyeket, amelyek intézése során akkor is a 7. § (2) bekezdésének alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek (pl. fegyelmi ügyek).

Előzőekhez kapcsolódóan a kamarai alapszabálya 2017. május 31-ei hatállyal kiegészült azzal, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles ügyfélkapus azonosítóval (űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatással) rendelkezni.

2.
Az E-ügyintézési törvény 2017. december 21-ei hatályú módosítása értelmében a Kormány –az önhibán kívüli akadályozottság időtartamának megjelölése mellett – rendeletben meghatározhatja azon elektronikus ügyintézés biztosítására köteles szerveket, amelyek az E-ügyintézési törvényben foglalt feltételeket önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni.

A 521/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet végül az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek közé szakmai kamaraként működő köztestületet nem sorolt.

Az elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz történő kamarai csatlakozások, valamint az elektronikus aláírást biztosító minősített bizalmi szolgáltatókkal való egyeztetések – a kamarán kívüli körülményekre visszavezethetően – jelenleg is folyamatban vannak.

A csatlakozások és egyeztetések befejezéséig a kamarai eljárásokban kizárólag hagyományos kapcsolattartásra nyílik lehetőség.

Az érdemi fejleményekről, illetve az elektronikus ügyintézés technikai részleteiről részletes tájékoztatást adunk majd.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

Betöltés...
X