A környezet védelmével kapcsolatos vállalati stratégiák szintjei Magyarországon – és a hozzájuk kapcsolódó controlling eszközök - Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin - Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka - Dr. Kozma Dorottya Edina

Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka - Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin - Dr. Kozma Dorottya Edina közös előadásának ideje: 2023. szeptember 13. 11.30-11.50 Tudományos szekció – "Digitális lépésváltás a könyvvizsgálatban" című Könyvvizsgálói Konferencia

Előadó

Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin

Pannon Egyetem, Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék

egyetemi docens

Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense. Tanulmányait a Pannon Egyetem jogelőd intézményében végezte és 2001-ben gazdasági agrármérnök, 2003-ban pedig minőségügyi szakmérnök oklevelet szerzett. Mérlegképes könyvelői bizonyítványát 2001-ben kapta meg.
2001 és 2011 között a Kaposvári Egyetemen statisztika és számvitel jellegű tantárgyakat oktatott. Doktori értekezését 2007-ben védte meg a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. 2011 óta dolgozik a Pannon Egyetemen, ahol 2013 és 2022 között a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék vezetése mellett a pénzügy- és számvitel felsőoktatási szakképzés és alapképzés, valamint a számvitel mesterképzési szakok szakfelelőse is volt. 2018 és 2019 között a Kar oktatási dékánhelyettesi feladatait is ellátta. 2020 óta a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese. Jelenleg Könyvviteli ismeretek, Pénzügyi számvitel I és II tárgyakat oktatja, és témavezetőként részt vesz a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának munkájában. Rendszeresen publikál területi - és gazdasági versenyképesség, valamint zöld számvitel témakörökben. A Pannon Egyetemen futó Nemzeti kutatások Alprogram (NKTA) tématerületi kutatás zöld számvitel alprogramjának vezetője. Publikációinak száma 139, független hivatkozásainak száma 145. Ezeken túl felügyelőbizottsági tagként ellenőrzési tevékenységet is végez egy gazdasági szervezetnél.
  
     

Előadás rövid összefoglalója

  

A kutatás célja a környezetvédelemmel kapcsolatos stratégiák és a hozzájuk kapcsolódó controlling eszközök feltérképezése a legnagyobb alkalmazotti létszámmal és magyarországi telephellyel rendelkező vállalatok körében. A kutatási kérdések megválaszolására kérdőíves megkérdezés módszerével került sor. A vállalati stratégiák osztályozására a klaszterelemzés módszerét alkalmazták a szerzők, melynek során 146 vállalkozást soroltak az azonosított három stratégia klaszterbe: az Élenjárók, az Ébredezők és a Lemaradók klaszterébe. Ezt követően 21 controlling eszköz alkalmazásának vizsgálatára került sor, melyeket négy csoportra osztottak: stratégiai, adminisztratív, módszertani és gazdasági jellegű eszközökre. A vizsgált mintában a gazdasági és a stratégiai jellegű módszerek bizonyultak legelterjedtebbnek. A szerzők megvizsgálták, hogy van-e statisztikailag igazolható kapcsolat a környezeti stratégia klaszterekbe való tartozás és az egyes controlling eszközök alkalmazása között. Az eredmények elemzése során szignifikáns, de gyenge illetve közepes kapcsolatokat azonosítottak. A vizsgált környezeti controlling eszközök közül a környezeti stratégia klaszterekbe való tartozással a legszorosabb kapcsolatot a Cramer's V és a kontingencia együttható szerint a következők mutatják: Beruházások értékelése (a gazdasági és környezeti értékelés integrálása); A környezeti stratégiák gazdaságosságának vizsgálata; Környezetvédelmi célok kidolgozása és integrálásuk a stratégiába; Környezetvédelmi képzési program működtetése az alkalmazottak számára. A robusztus lambda mutató szerint a Környezeti stratégiák gazdaságosságának vizsgálatával; a Környezeti sikertényezők azonosításával; és az Ökomérlegek használatával sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni.     

    

Betöltés...
X