A környezet védelmével kapcsolatos vállalati stratégiák szintjei Magyarországon – és a hozzájuk kapcsolódó controlling eszközök - Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka - Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin - Dr. Kozma Dorottya Edina

Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka - Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin - Dr. Kozma Dorottya Edina közös előadásának ideje: 2023. szeptember 13. 11.30-11.50 Tudományos szekció – "Digitális lépésváltás a könyvvizsgálatban" című Könyvvizsgálói Konferencia

Előadó

Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka

Pannon Egyetem, Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék

egyetemi docens

Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka a Pannon Egyetem Gazdaságtudomány Karának egyetemi docense. A Pannon Egyetem jogelőd. Diplomáját 2004-ben szerezte meg a Pannon Egyetem jogelőd intézményében Okleveles közgazdász gazdálkodási szakon, 1997-ben Mérlegképes könyvelő vállalkozási szakon, 2007-ben Könyvvizsgáló asszisztens, 2015-ben IFRS mérlegképes könyvelő bizonyítványt szerzett.
2004 óta dolgozik a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán, az Üzleti tudományok Intézetében. A Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék fővonalában szereplő tárgyakat oktatja felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és mesterszakon. Legfontosabb oktatott tantárgyai: Pénzügyi számvitel I és II, Controlling, Stratégiai controlling, Haladó vezetői számvitel, Stratégiai vezetői számvitel. 2022 óta a Számvitel mester szak és a Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász szakok szakfelelőse.
2012-ben szerzett PhD fokozatot a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. Doktori értekezésének témája a szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre. Kutatási területei is főként a vállalati teljesítményre és befolyásoló tényezőire, valamint a stratégiai controlling témaköreire irányulnak. 2021-től foglalkozik zöld controllinggal, a kutatás fókuszában az áll, hogy a környezetvédelmi szempontok mennyire jelennek meg a vállalatirányítási folyamatokban, a vállalati stratégiákban, és hogyan tükröződnek le a controlling rendszerekben. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja hazai és nemzetközi színtéren. Publikációi elérhetősége:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10036550

  
     

Előadás rövid összefoglalója

  

A kutatás célja a környezetvédelemmel kapcsolatos stratégiák és a hozzájuk kapcsolódó controlling eszközök feltérképezése a legnagyobb alkalmazotti létszámmal és magyarországi telephellyel rendelkező vállalatok körében. A kutatási kérdések megválaszolására kérdőíves megkérdezés módszerével került sor. A vállalati stratégiák osztályozására a klaszterelemzés módszerét alkalmazták a szerzők, melynek során 146 vállalkozást soroltak az azonosított három stratégia klaszterbe: az Élenjárók, az Ébredezők és a Lemaradók klaszterébe. Ezt követően 21 controlling eszköz alkalmazásának vizsgálatára került sor, melyeket négy csoportra osztottak: stratégiai, adminisztratív, módszertani és gazdasági jellegű eszközökre. A vizsgált mintában a gazdasági és a stratégiai jellegű módszerek bizonyultak legelterjedtebbnek. A szerzők megvizsgálták, hogy van-e statisztikailag igazolható kapcsolat a környezeti stratégia klaszterekbe való tartozás és az egyes controlling eszközök alkalmazása között. Az eredmények elemzése során szignifikáns, de gyenge illetve közepes kapcsolatokat azonosítottak. A vizsgált környezeti controlling eszközök közül a környezeti stratégia klaszterekbe való tartozással a legszorosabb kapcsolatot a Cramer's V és a kontingencia együttható szerint a következők mutatják: Beruházások értékelése (a gazdasági és környezeti értékelés integrálása); A környezeti stratégiák gazdaságosságának vizsgálata; Környezetvédelmi célok kidolgozása és integrálásuk a stratégiába; Környezetvédelmi képzési program működtetése az alkalmazottak számára. A robusztus lambda mutató szerint a Környezeti stratégiák gazdaságosságának vizsgálatával; a Környezeti sikertényezők azonosításával; és az Ökomérlegek használatával sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni.     

    

Betöltés...
X