Összefoglaló a kamara 2015. április 11-i küldöttgyűléséről

A 2015. április 11-ére összehívott küldöttgyűlés 1. napirendi pontjának keretében sor került az 50 éves könyvvizsgálói oklevéllel rendelkező tagok jubileumi elismerésére, majd a küldöttek megválasztották a központi választási bizottság, valamint a hozzá tartozó jelölő-és szavazatszámláló bizottság tagjait.

A küldöttgyűlés elfogadta a kamara 2014. évi működéséről, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a kamarai bizottságok 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.

A küldöttgyűlés a könyvvizsgálói jelentés és az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében elfogadta a kamara 2014. évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót, valamint a 2014. évi – az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó – egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal: mérlegfőösszeg: 1 374 588 E Ft, adózás előtti eredmény: 5 031 E Ft.

Az elnökség a korábbi küldöttgyűlési döntésnek eleget téve előterjesztette a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljére irányuló javaslatot, melyet a küldöttgyűlés elfogadott. A kamara működésének racionalizálásához igazodó belső szabályzat-módosításokra a későbbiekben, a kamarai törvény módosításainak ismeretében kerül sor.

A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében a kamara 2015. évi összesített - az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó – üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal elfogadta: adózás előtti eredmény: 5 030 E Ft, mérlegfőösszeg: 1 379 799 E Ft.

A küldöttgyűlés 2015. május 1-jei hatállyal több pontban módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot, valamint a szabályzat 2. számú mellékletét képező kérdőívet. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Irodájával leegyeztetett módosítások eredményeként a kamarai szolgáltatók ellenőrzésre történő kiválasztása a jövőben fokozottabban a kockázatelemzésen alapul, teljességi nyilatkozat beszerzése mellett és szúrópróbaszerűen kiválasztott megbízatásokra kiterjedő helyszíni vizsgálatokkal, melyeknek a bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése is a tárgyát képezi. A változások következtében az évenkénti ellenőrzések számának csökkenése várható, ugyanakkor a kockázatelemzésen alapuló helyszíni vizsgálatok hatóköre a korábbiaknál lényegesen szélesebb lesz.

A küldöttgyűlés változatlan összegű éves könyvvizsgálói díj ellenében ismételten a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a 2015. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2016. május 31-éig a kamara könyvvizsgálójának.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala
 

Betöltés...
X