Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2012. évi ülései

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. december 12-i és 2012. december 20-i üléseiről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) mindenkori munkatervében rendszeresen ismétlődő téma a fegyelmi eljárások áttekintése. Ezen célkitűzésének eleget téve, a bizottság a 2012. december 12-i ülésén megtárgyalta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) Fegyelmi Bizottsága által 2012. I. félévben lefolytatott fegyelmi eljárások vizsgálatának tapasztalatait. Az ellenőrzés lefolytatására a bizottság egyik szakértőjét, Szatmári Lászlót kérte fel, aki írásos jelentés keretében részletesen bemutatta az ellenőrzés megállapításait. A bizottság az ellenőrzés legfőbb tapasztalatairól tájékoztatni fogja a kamarát, és 2013-ban áttekinti a fegyelmi ügyekben hozott fellebbezési döntéseket is.
A 2012. december 12-i ülésen döntés született továbbá arról is, hogy a bizottság képviselteti magát a Független Könyvvizsgálati Szabályozók Nemzetközi Fóruma 2013. évi workshopján.

2012. december 20-i ülésén a bizottság meghívta a kamara elnökét, dr. Lukács Jánost és főtitkárát, Bősze Andrást a közfelügyeleti munkában való együttműködés tapasztalatainak közös áttekintése céljából. A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert bevezető elmúlt öt év egyik legfontosabb tapasztalata volt, hogy tárgyszerű, pozitív hozzáállással és rendszeres konzultációval még a szabályozási modellből fakadó nehézségek is áthidalhatók és a közösen végzett munka hol gördülékeny, hol nehézkesebb szakaszaiban is egyaránt konstruktív volt az együttműködés.
A 2007. évi LXXV. törvény decemberi módosítása alapján létrehozandó közfelügyeleti hatóság tevékenységének megkezdéséig a nemzetgazdasági miniszter meghosszabbította a bizottsági tagok megbízatását, ezért a bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi munkatervét, mely az ülést követően közzétételre is került a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) és a kamara honlapján.

A bizottság decemberi ülésein egyúttal véglegesítette a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely szintén olvasható az NGM és a kamara honlapján.
Az ülések alkalmával a bizottság az időközben lezajlott független minőség-ellenőrzések eredményéről készült határozat-tervezeteket is megtárgyalta, melyek a következő minősítésekkel zárultak: 11 esetben megfelelt, 2 esetben megjegyzéssel megfelelt és 1 esetben nem felelt meg minősítés.

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. november 23-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) november 23-i ülésén áttekintette a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezetét. A bizottság a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 193. §-ának (3) bekezdése alapján évente nyilvánosságra hozza éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolóját. A bizottság valamennyi tagja egyetértett azzal, hogy a 2012. évi beszámolóban a tevékenység leírása, és a közfelügyeleti munka értékelése mellett a közfelügyeleti rendszer jövőjére vonatkozó miniszternek megküldött bizottsági javaslatokat is szerepeltetni kell.
A beszámoló tervezetének részletes megvitatását követően a bizottság a független minőség-ellenőrzések eredményéről készült határozat-tervezeteket tárgyalta meg. A bizottság – a vizsgálatok dokumentációi és a független ellenőr beszámolója alapján – valamennyi vizsgálat kapcsán egyetértett a Minőségellenőrzési Bizottság határozati javaslataival. A vizsgálatok a következő minősítésekkel zárultak: 8 megfelelt, 2 megjegyzéssel megfelelt és 2 esetben nem felelt meg minősítés.
Egyebekben a bizottság a független minőség-ellenőrzéseket (inspekció) támogató informatikai fejlesztések szükségességéről folytatott megbeszélést. A hatályos előírások alapján tervezett inspekciók növekvő számára tekintettel, a bizottság úgy véli, hogy a Kamara informatikai rendszerét fel kell készíteni arra, hogy a rendszer ezeket az inspekciókat a minőség-ellenőrzésekhez hasonló módon kezelni tudja.
A bizottság a továbbiakban az előző ülés óta beérkezett, könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről kapott tájékoztatást. A könyvvizsgálói megbízási szerződések megszüntetésének leggyakoribb indoka a könyvvizsgálati értékhatár változása volt.


TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. szeptember 12-i és október 25-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) szeptemberi ülésén többek közt a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók átláthatósági jelentései közzétételének vizsgálata volt napirenden. A jelentések célja a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókat könyvvizsgáló cégek átláthatóságának biztosítása, amit a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint saját honlap használatával és meghatározott információtartalom közzétételével lehet teljesíteni. A vizsgálat megállapította, hogy kilenc könyvvizsgáló (cég) átláthatósági jelentése nem felel meg a törvényi előírásoknak, ezért a Bizottság ezekben az esetekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) intézkedését kérte. Az októberi ülés alkalmával a bizottság már üdvözölhette azt a tényt, hogy a kamara intézkedésének eredményeként valamennyi átláthatósági jelentés közzé lett téve a Kkt. előírásainak megfelelően.

Az októberi ülésen a bizottság tájékoztatást kapott a 2012. október elején megkezdett független minőségellenőrzésekről is. Az ülést megelőzően négy egyedi megbízás inspekciója és két cégszintű független ellenőrzés zajlott le, melyeket Molnár Csilla koordináló független ellenőr végzett el Szabó Csilla független ellenőrrel, illetve szakértőként felkért minőségellenőrökkel együtt. A most megkezdett független ellenőrzések jelentették a bizottság által kidolgozott cégszintű inspekciós kérdőív első éles használatát, és egyértelműen megállapítható, hogy a kérdőív jól alkalmazható, a tapasztalatok pozitívak.

A bizottság tájékoztatást kapott a beérkezett, könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről is. A könyvvizsgálói megbízási szerződések megszüntetésének leggyakoribb indoka a könyvvizsgálati értékhatár változása.

Egyebekben a bizottság áttekintette és értékelte a közfelügyeleti rendszer finanszírozásának helyzetét és ezzel összefüggésben döntött egyes feladatok átütemezéséről, valamint meghatározott ügyeknek az NGM-hez történő továbbításáról.

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. július 18-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) 2012. július 18-i ülésén a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra vonatkozóan könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgálók 2012. évi minőségellenőrzési (a továbbiakban: inspekció) tervét, valamint a „nem felelt meg” minősítést kapott könyvvizsgálók 2011. évi kamarai minőségellenőrzésének vizsgálatának eredményét tárgyalta meg.
A 2012. évi inspekcióra történő kiválasztás a jogszabályi előírásokon – a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján legalább háromévente kell lefolytatni minőségellenőrzést azon könyvvizsgálók tekintetében, akik közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet –, valamint a nyilvánosan elérhető adatokon és az előző évi kamarai adatszolgáltatáson alapult.
A bizottság feladatkörébe tartozik vizsgálni és értékelni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara minőségbiztosítási rendszerének működését. E feladatkörében a bizottság a 2011-es „nem felelt meg” minősítéssel záruló kamarai minőségellenőrzéseket értékelte. A vizsgálat – mely 30 kamarai tag 44 egyéni megbízása és 29 cég belső minőségellenőrzési rendszere ellenőrzésére irányult – célja a minőség-ellenőrzés során „nem felelt meg” minősítést kapott könyvvizsgálók alacsony teljesítménye hátterének feltárása volt. A szakértő közreműködésével tartott vizsgálat során a bizottság a következő megállapításokat tette:
Továbbra is gyakran hiányzik az összhang a megbízások ellenőrzése és a belső minőségellenőrzési rendszer minősítése között.
Az ellenőrzések jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy még mindig vannak olyan könyvvizsgálók, akik a standardokat nem alkalmazzák, illetve az elvégzett munkát dokumentációval nem tudják alátámasztani.
A vizsgálat megállapításaira tekintettel a bizottság javasolta a kamara számára, hogy a nem kielégítő eredménnyel záruló minőségellenőrzések esetén határozatban kötelezzék a könyvvizsgálókat a feltárt hiányosságok kiküszöbölését szolgáló intézkedési terv kidolgozására, valamint gondoskodjanak annak utóellenőrzéséről. Javasolta annak megfontolását, hogy a „nem felelt meg” minősítést kapott könyvvizsgálók szankcionálásakor a kamara éljen a határozott időre történő szüneteltetés eszközével. A bizottság javasolta továbbá a minőségellenőrök további felkészítését a belső minőségellenőrzési rendszer értékelésére az ellenőrzések közötti összhang megteremtése érdekében.


TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. június 21-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) ülésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) Fegyelmi Bizottságának (a továbbiakban: FB) új elnöke, dr. Borzi Miklós volt hivatalos, aki elsősorban az elmúlt év fegyelmi ügyeivel kapcsolatban adott tájékoztatást.
2011-ben kilenc alkalommal ülésezett az FB, ezalatt összesen 143 határozatot hozott. A fegyelmi ügyeket alapvetően kétfelé lehet bontani: „klasszikus” fegyelmi ügyekre, valamint további, technikai-adminisztratív jellegű fegyelmi ügyekre. Ez utóbbiakra példa, ha valaki nem szerzi meg az előírt kreditpont mennyiséget és orvosi igazolással sem rendelkezik, díjhátraléka van, vagy nem teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét.
A „klasszikus” fegyelmi ügyek három csoportra oszthatók:
1.Minőségellenőrzési Bizottság határozatai alapján indított fegyelmi eljárások: ezen esetekben a fegyelmi vétség adott, az FB feladata a megfelelő büntetés kiszabása.
2.Könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatban indított fegyelmi eljárások, pl.: összeférhetetlenség, függetlenség, titoktartás megsértése miatt.
3.Egyéb szakmai szolgáltatással összefüggésben indított fegyelmi eljárások, pl.: könyvelési papírok átadása-átvétele kapcsán.
A 2011. évi 143 határozatból 24 fegyelmi határozatot hoztak a „klasszikus” fegyelmi ügyekhez kapcsolódóan.
A bizottság egy fegyelmi eljárást kezdeményezet 2011-ben, mely végül megszüntetéssel végződött.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete két fegyelmi eljárást kezdeményezett, melyből az egyik pénzbüntetéssel zárult, a másikat pedig az FB megszüntette.

A bizottság az ülés további részében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóira vonatkozó inspekciós módszertanról, valamint a 2011. évi átláthatósági jelentések vizsgálatának eredményről készült előterjesztéseket tárgyalta meg, továbbá meghatározta 2012. II. féléves üléstervét.

Az ülésen szó volt továbbá az European Audit Inspection Group 2012. június 14-15-i prágai találkozójáról, melyen Molnár Csilla koordináló független inspektor képviselte a bizottságot.

A bizottság egyúttal tájékoztatást kapott a beérkezett, könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről is.

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. május 24-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) májusi ülésén Ladó Juditot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) szakmai alelnökét, és Szabó Zsuzsannát a kamara Minőségellenőrzési Bizottságának elnökét látta vendégül.
2011. július 1. óta a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek független ellenőrzését a bizottság irányítása mellett kell működtetni. A független ellenőrzés sikeres lebonyolítása, a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása 2012-ben is szoros együttműködést feltételez a kamarával.
Az ülésen Szabó Zsuzsanna a Minőségellenőrzési Bizottság 2011. évi tevékenységéről, így többek közt a független ellenőrrel közösen lefolytatott ellenőrzésekről tájékoztatta a bizottságot.
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak független ellenőrzésére kidolgozott, a 2011-es tapasztalatok alapján továbbfejlesztett módszertannal kapcsolatos szakmai egyezetésekről Molnár Csilla koordináló független ellenőr számolt be.
Ladó Judit tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a kamara a Minőségellenőrzési Bizottság és a Szakértői Bizottság 2-2 tagja részvételével ad-hoc bizottságot állított fel a közfelügyeleti bizottság által a független ellenőrzésre 2012-ben alkalmazni tervezett módszertan (ellenőrzési kérdőívek) véleményezésére.
Szabó Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy egy új rendszer bevezetése mindig időt, és felkészülést igényel, ezért javasolta, hogy a szélesebb körben történő alkalmazás előtt – a módszertan nagy cégek vonatkozásában történt 2011. évi bevezetéséhez hasonlóan – valamely közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó könyvvizsgálatát végző kisebb cég vonatkozásában is kerüljön sor tesztvizsgálatra.

A bizottság a kamarával folytatott szakmai egyeztetések lezárását követően, következő ülésén véglegesíti a független ellenőrzésekre vonatkozó módszertant, melyet elfogadásra terjeszt a kamara 2012. június 29-i elnökségi ülésére.

A bizottság titkársága beszámolt a bizottsághoz érkezett, a könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről.
 

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. május 15-i üléséről

Ez alkalommal a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) új oktatási alelnökét, dr. Pál Tibort hívta meg ülésére a kamarai tisztségviselők sorából.
Dr. Pál Tibor a kamara Oktatási Bizottságának középtávú terveiről adott tájékoztatást.
Elmondta, hogy a kötelező szakmai továbbképzés tekintetében fő szempont a szakmai színvonal megtartása. Kérdésként merülhet fel, hogy mennyire érdemes a mára már csak 1 napos egységes továbbképzést központi kézben tartani. A teljes kreditrendszer felé történő elmozdulás azonban kockázatos lehet abból a szempontból, hogy a kötelező továbbképzés a szakmai ismeretek közvetítésén túlmenően egyfajta érintkezési felületet is biztosít a könyvvizsgálók számára. Fontos az oktatás gyakorlati jellegének erősítésére való törekvés is.
Az okleveles képzés esetében ugyanúgy fontos a szakmai színvonal fenntartása, mint a kötelező szakmai továbbképzésnél. Várhatóan új elemként jelenik majd meg az IFRS minősítés.
A szakmai kompetencia vizsga ez évben jelent meg először. A vizsgatípus újszerűségéből adódóan is következik, hogy a rendszer további „finomítása” szükséges.
A bizottság üdvözölte a kamara Oktatási Bizottságának középtávú terveit és teljes mértékben támogatja azt a törekvését, hogy az oktatást minél hatékonyabbá tegye.

A bizottság döntött a 2012. évi szakértői munkaprogramjáról, valamint egyetértését adta a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak független minőségellenőrzése eredményéről hozott határozatok meghozatalához.

A bizottság megtárgyalta a nemzetközi könyvvizsgálati és minőségellenőrzési standardok alkalmazásáról szóló Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard módosításának tervezetét is. Észrevételeiről a bizottság tájékoztatja a kamarát.

A közérdeklődre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói független minőségellenőrzésének módszertanával kapcsolatos kamarai egyeztetések állásáról Molnár Csilla, koordináló független ellenőr adott tájékoztatást a bizottság tagjai részére.

A bizottság titkársága beszámolt a bizottsághoz érkezett, a könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről.


TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. március 22-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság vagy KKB) 2011 októberében fogadta el a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói 2011. évi független minőségellenőrzésének módszertanát, melyet kizárólag az öt legnagyobb könyvvizsgáló cégre alkalmazott. Az elfogadási folyamat során érkezett visszajelzések alapján a kérdőív átdolgozásra került azért, hogy a módszertan 2012-ben a kisebb könyvvizsgáló cégekre is alkalmazható legyen. A kérdőív az átdolgozást követően három kategóriát különböztet meg: asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgáló, kis létszámú könyvvizsgáló cég, valamint az öt legnagyobb könyvvizsgáló cég. A kérdőív olyan kérdésekkel lett kibővítve, amik a szűkített kritériumok felé irányítják a figyelmet. A kérdőív értékelési módszertana ugyanakkor nem változott.
A következőkben az amerikai közfelügyelettel (PCAOB) kötendő megállapodással kapcsolatos fejleményekről adott tájékoztatást Molnár Csilla a bizottság tagjai részére, és javaslatot tett arra, hogy az amerikai szervezettel a korábbi tervezethez képest egy szűkebb tartalmú megállapodást kössön a bizottság. Mivel a megállapodásnak adatvédelmi vetületei is vannak, ezért annak tartalmával kapcsolatban a bizottság kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét is.
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak független minőségellenőrzése eredményéről hozott határozat meghozatalához a bizottság egyetértése szükséges. A bizottság 2012. január 26-i ülésén úgy ítélte meg, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által megküldött ellenőrzési dokumentációk alapján nem ért egyet egy határozat tervezetével. A minőségellenőrzési bizottság javaslata alapján a minőségellenőrzési bizottság soron következő ülésen a KKB egyik szakértője bevonásával kerül sor az álláspontok közelítésére és a határozattal kapcsolatos közös vélemény kialakítására.
 

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. február 28-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) 2012. évi munkatervében is számol azzal, hogy egyes kérdések tárgyalásakor a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) tisztségviselőit is meghívja üléseire. A 2012. év kezdetén a bizottság elsőként a kamara újraválasztott elnökét, dr. Lukács Jánost hívta meg ülésére. Dr. Lukács János tájékoztatta a bizottságot a kamara középtávú programjáról, melynek összeállítása során az elnökséget az egyszerűsítés, az ésszerűsítés és a takarékosság vezérelte. Ezután a kamara elnöke és a bizottság közösen áttekintette a közeljövő legfontosabb kihívásait, várható fejleményeit, valamint a közösen ellátott közfelügyeleti tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó elgondolásokat.

A bizottság ezt követően a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóira vonatkozó 2012. évi minőségellenőrzési tervet vitatta meg. A bizottság – korábbi véleményének megfelelően – egyetértett abban, hogy a független ellenőrzéseket a jelenleginél rugalmasabb ütemezésben szükséges végrehajtani, annak érdekében, hogy a vizsgálatok ne az év utolsó 3-4 hónapjára koncentrálódjanak. Ennek megvalósításához az is szükséges, hogy a független ellenőrzésre való kiválasztás ne csak az adott évi éves és részletes kamarai adatszolgáltatáson alapuljon, hiszen az éves kamarai adatszolgáltatásra júniusban kerül sor. Annak érdekében tehát, hogy a független ellenőrzés folyamatos feladattá válhasson, a független ellenőrzésre történő kiválasztás során figyelembe kell venni a nyilvánosan elérhető adatokat, információkat is.
Ezzel a szemlélettel készíti el a bizottság 2012. évi ellenőrzési tervét. A rendelkezésére álló adatok alapján 2012-ben várhatóan 24 egyéni könyvvizsgáló megbízásait, és 10 könyvvizsgáló cég cégszintű ellenőrzését fogják elvégezni az inspektorok.

A bizottság jóváhagyta a 2011. évi munkaterve végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámoló közzétételéről a bizottságnak a Kkt. 193. §-ának (4) bekezdése értelmében március 31-ig kell gondoskodnia. A beszámoló ennek megfelelően már a nyilvánosság számára is elérhetővé vált a kormányportálon (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2012-evvel-kapcsolatos-adatok) és a kamara honlapján (https://mkvk.hu/informacio/kozfelugyelet/beszamolo) is.TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2012. január 26-i üléséről

A piac szempontjából meghatározó jelentőségű, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak, könyvvizsgáló cégeinek független minőségellenőrzése eredményéről hozott határozat meghozatalához a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) egyetértése szükséges. A bizottság, egyetértési jogát gyakorolva, 2012. január 26-i ülésén nyolc határozat-tervezetet tárgyalt meg. Az ellenőrzések dokumentációja alapján a bizottság öt esetben értett egyet a határozati javaslatokkal. Két esetben nem fogadta el a határozati javaslatot, mivel a mintaválasztásban a cég egyedi beszámolója szerepelt, annak ellenére, hogy a megbízó a számviteli törvény alapján IFRS konszolidált beszámoló készítésére kötelezett. Ebben a két esetben az IFRS konszolidált beszámolóra kiterjedő pótlólagos minőség-ellenőrzés lefolytatását kérte a bizottság.
Egy esetben a bizottság nem értett egyet a minőség-ellenőrzés eredményével, mert úgy ítélte meg, hogy – a kérdőív összefüggésrendszerét figyelembe véve – a kérdőív egyik kérdésére nem adható „igen” válasz és ez érdemben befolyásolja a minőségellenőrzés végeredményét.
A bizottság minden év március 31-ig nyilvánosságra hozza éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolóját. A legutóbbi ülésen a 2011. évi működésről készülő beszámoló tervezetét tárgyalta meg a bizottság, abból a célból, hogy az a következő ülésen végleges formában elfogadható legyen. A beszámolóban külön fejezet tartalmazza a 2011. második félévétől beindult új rendszer, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak, könyvvizsgáló cégeinek független minőségellenőrzési rendszerének bemutatását, és a működés első féléve során nyert tapasztalatok összegzését.
Végül a titkárság beszámolt az előző ülés óta érkezett bejelentésekről, megkeresésekről. A legutóbbi ülés óta összesen 74 könyvvizsgált cégre vonatkozóan érkezett bejelentés. Egy bejelentés érkezett olyan tartalommal, amely szerint a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére vonatkozó megbízást a megbízó a közte és a könyvvizsgáló között fennálló véleményeltérés miatt mondta fel. A titkárság tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. §-ának (1) bekezdése alapján a jog szerinti könyvvizsgálati megbízás csak megfelelő indok alapján mondható fel. Azonban a számviteli vagy a könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem minősül megfelelő indoknak.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X