Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2016

FRISSÍTVE - A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

 A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő (12. §), ha

a) a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tőkeerővel rendelkezik, és

b) a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - köztartozásmentes adózónak minősül.

A megfelelő pénzügyi helyzet a

  • Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával és
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható.

A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója - beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás - alapján kell tanúsítania a rendelet (1) bekezdés a) pontjában foglaltak - egy évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

Vagyoni biztosíték lehet a rendelet (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegnek megfelelő - pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített - pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosító intézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A gazdálkodó szervezet legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosító intézettel új szerződést kötött.

Amennyiben a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, a közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapi időtartamra haladékot adhat azok teljesítése alól, ha a gazdálkodó szervezet - megalapozott üzleti terv alapján - könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a gazdálkodó szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított öt éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

A könyvvizsgáló nyilatkozatnál az Európai Parlament és Tanács 1071/2009/EK rendeletét – 2009. (X.21.) – kell figyelembe venni.

Eszerint a vállalkozásnak az éves beszámoló alapján bizonyítania kell, hogy minden évben rendelkezik:

  • egy használatban lévő gépjármű esetében 9.000 EUR-nak, és
  • minden további gépjármű esetében 5.000 EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal.

Az euró értékénél alkalmazandó árfolyamként (rendelet 7. cikke szerint) az október első munkanapján érvényes, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamot kell használni.

Az árfolyamok a következő naptári év (2016.) január 1.-jétől hatályosak.

2015. október 1-én érvényes euró árfolyam: 312,80 Ft/EUR (2015/C 327/3).

2016-évben kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy gépjárművek számának megfelelően a vállalkozás rendelkezik az alábbi saját tőkével:

  • első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 312,80Ft/EUR = 2.815.200 Ft
  • további gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 312,80Ft/EUR = 1.564.000 Ft

A könyvvizsgálói nyilatkozat mintákat a Tudástár / Dokumentumok oldalról tölthetik le.

Az Európai Únió Hivatalos Lapja (árfolyam):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.324.01.0005.01.HUN&toc=OJ:C:2015:324:TOC

Betöltés...
X