Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közlemény a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez - 2019

A 2016. június 26-án hatályba lépett pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: Pmt.), továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. évi törvény (továbbiakban: Kit.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdése alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felügyeletet ellátó szervként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltató) részére kötelező jellegű kamarai útmutatót (továbbiakban: útmutató) ad ki. Az előzőek szerinti útmutató 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzatot a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az előzőek szerinti útmutatót, valamint az annak mellékletét képező egységes belső szabályzatot 2017. szeptember 22-én megtárgyalta és elfogadta, azok kamarai honlapon letölthetőek.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevükben és kockázatukra) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek (a továbbiakban: szolgáltatók) Pmt. és Kit. szerinti belső szabályzattal kapcsolatos teendői a következők:
I.
A Pmt. és Kit. 2017. június 26-i hatálybalépésekor már működő (aktív tagsági jogállású) könyvvizsgáló szolgáltatók:
1. Pmt. szerinti belső szabályzat
A szolgáltató a Pmt. szerinti belső szabályzatát 2017. szeptember 30-ig köteles a Pmt., a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit megállapító rendelet, valamint az útmutató rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a szabályzat átdolgozásának megtörténtét a kamara illetékes területi szervezete felé írásban igazolni.
1/A.
Előzőek alapján a saját belső szabályzatot készítő – és nem az egységes szabályzatot belső szabályzatként elfogadó – szolgáltató kizárólag az igazolást köteles akár elektronikus úton, szkennelve megküldeni az előző határidőig az illetékes területi szervezet részére. Az igazolás a szolgáltató azon tartalmú nyilatkozata, hogy a Pmt. szerinti belső szabályzatát a Pmt., a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit megállapító rendelet, valamint az útmutató rendelkezéseinek megfelelően dolgozta át. Az átdolgozott belső szabályzat megküldése és jóváhagyása e stádiumban nem szükséges: az átdolgozott belső szabályzat tartalmi felülvizsgálatára és jóváhagyására az átdolgozást követően végrehajtott első kamarai ellenőrzés keretében, a minőségellenőrzési bizottság részéről kerül sor (a területi szervezetnek e körben nincs teendője).
1/B.
Amennyiben a szolgáltató a kamarai útmutatóban rögzített egységes szabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzat életbeléptetése mellett dönt, úgy a hatálybaléptetésről, valamint (amennyiben erre megelőzően nem került sor) a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozatot kell akár elektronikus úton, szkennelve megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségének 2017. szeptember 30-ig.
Az átdolgozott belső szabályzat – ez esetben automatikus – jóváhagyására az átdolgozást követően végrehajtott első kamarai ellenőrzés keretében, a minőségellenőrzési bizottság részéről kerül sor (a területi szervezetnek e körben nincs teendője).
2. Kit. szerinti belső szabályzat
A szolgáltató a Kit. szerinti belső szabályzatát – amely a Pmt. szerinti belső szabályzatnak is a részét képezheti – 2017. szeptember 30-ig köteles a Kit., a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit megállapító rendelet, valamint az útmutató rendelkezéseinek megfelelően kidolgozni.
2/A.
Előzőek alapján a saját belső szabályzatot készítő– és nem az egységes szabályzatot belső szabályzatként elfogadó – szolgáltatónak további teendője e körben nincsen.
A kidolgozott belső szabályzat tartalmi felülvizsgálatára és jóváhagyására a kidolgozást követően végrehajtott első kamarai ellenőrzés keretében, a minőségellenőrzési bizottság részéről kerül sor
2/B.
Amennyiben a szolgáltató a kamarai útmutatóban rögzített egységes szabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzat életbeléptetése mellett dönt, úgy a hatálybaléptetésről, valamint a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozatot kell akár elektronikus úton, szkennelve megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségéhez 2017. szeptember 30-ig.
A kidolgozott belső szabályzat – ez esetben automatikus – jóváhagyására az átdolgozást követően végrehajtott első kamarai ellenőrzés keretében, a minőségellenőrzési bizottság részéről kerül sor (a területi szervezetnek e körben nincs teendője).
Az 1/B. pontban hivatkozott határozat minta ezen esetkörre is kiterjed (a kamarai egységes belső szabályzat a Kit. szerinti belső szabályzatot is magában foglalja).
II.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a Pmt. és a Kit. hatálybalépése (2017. június 26-a) után kezdő – aktív tagsági jogállású – könyvvizsgáló szolgáltatók:
A szolgáltató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdését követő 45 napon belül köteles a belső szabályzatát (szabályzatait) kidolgozni, és azt a kamara illetékes területi szervezetének elnökségéhez jóváhagyásra benyújtani. A kamara területi szervezetének elnöksége a megküldött belső szabályzatot (szabályzatokat) a Pmt., a Kit. valamint a kamara alapszabálya 381. pont k) alpontja alapján jóváhagyja, ha az(ok) tartalmazza (tartalmazzák) a Pmt., a Kit, a vonatkozó rendeletek, valamint a kamarai útmutatóban foglaltakat és a jogszabállyal nem ellentétes(ek)
Ha a szolgáltató a kamarai útmutatóban rögzített mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptet életbe, akkor a hatálybaléptetésről, valamint – amennyiben erre megelőzően nem került sor – a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozatot kell a szolgáltatónak akár elektronikus úton, szkennelve megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségéhez. Ebben az esetben a területi szervezet elnöksége a jóváhagyó határozatot nem kézbesíti a szolgáltatónak.

Az 1/B. pontban hivatkozott határozat minta ezen esetkörre is kiterjed (a kamarai egységes belső szabályzat a Kit. szerinti belső szabályzatot is magában foglalja).

Betöltés...
X