Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2013. évi ülései

TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2013. április 24-i üléséről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 55. §-a értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak saját honlapjukon, meghatározott tartalommal és határidővel átláthatósági jelentést kell nyilvánosságra hozniuk. Az átláthatósági jelentéseket 2011-ig a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) ellenőrizte, ezt követően a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) az ellenőrzést a független ellenőr feladatává tette. Az átláthatósági jelentések 2013. évi ellenőrzését Molnár Csilla, koordináló független ellenőr végezte el, melynek eredményéről a bizottság 2013. április 24-i ülésén kapott tájékoztatást. Az ellenőrzés megállapította, hogy 16 könyvvizsgáló cég nem tette közzé határidőben átláthatósági jelentését a kamaránál bejelentett saját weboldalán, és mindösszesen 13 könyvvizsgáló cég teljesítette törvényi kötelezettségét az előírt időpontig. A bizottság úgy döntött, hogy első lépésként figyelemfelhívó levelet küld az átláthatósági jelentés közzétételét elmulasztó könyvvizsgáló cégek részére, melyben a mulasztás indokolását és az átláthatósági jelentés haladéktalan közzétételét kéri.

A bizottság 2013. évi munkaprogramjában arról döntött, hogy szakértő bevonásával megvizsgálja a nem közérdeklődésű „Megfelelt megjegyzéssel” minősítést kapott gazdálkodók kamara által lefolytatott 2012. évi minőség-ellenőrzéseit. A témafelelős bizottsági tag dr. Borbás Máté, a kijelölt bizottsági szakértő dr. Csiszár Mária volt. A vizsgálat eredményeit áprilisi ülésén tárgyalta meg a bizottság, melyek alapján úgy döntött, hogy két könyvvizsgáló esetében lefolytatott minőség-ellenőrzés kapcsán tesz konkrét javaslatokat a kamara felé. A bizottság továbbá az ellenőrzés általános megállapításaira, így például a minőségbiztosítási rendszer fejlesztésének, a vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának szükségességére is fel fogja hívni a kamara figyelmét.

Az ülés alkalmával döntés született Molnár Csilla koordináló független ellenőr 2013. június 18-19-i, tallinni európai audit inspekciós csoporti ülésen történő részvételéről is.


TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2013. március 28-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) 2013. évi munkaprogramjában arról döntött, hogy szakértő bevonásával megvizsgálja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) 2012. évi tagnyilvántartását, ezen belül a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedélyezését, a kamarai nyilvántartások vezetését, a speciális minősítések engedélyezését, különös tekintettel az IFRS minősítésekre. A témafelelős bizottsági tag dr. Borbás Máté, a kijelölt bizottsági szakértő Szatmári Dezső volt. A vizsgálat az engedélyezési, nyilvántartási folyamatban nem talált lényeges hibát, a talált pontatlanságok kijavítását és egyes további tisztázást igénylő kérdések áttekintését a bizottság kezdeményezi a kamaránál. A vizsgálat megállapítása szerint a felvételi eljárás gyenge pontja a másodlagos könyvvizsgálói státuszt jelentő könyvvizsgálói kérelmek elbírálása.

A más felügyeleti szervek által kifogásolt könyvvizsgálói eljárások ügyében indított közvetlen vizsgálatokat a bizottság az előterjesztők jelentése alapján lezárta, azok eredményéről minden érintett tájékoztatást kap. A közvetlen vizsgálat általánosítható tanulsággal is járt, ezért az egyik közfelügyeleti vizsgálat kapcsán a bizottság közleményben fogja álláspontját összegezni a könyvvizsgálói függetlenség és összeférhetetlenség témájában.

A független minőség-ellenőrzés egyes kérdéseinek áttekintéséről Molnár Csilla koordináló független ellenőr előterjesztésében tárgyalt a bizottság. A napirendi pont a független minőség-ellenőrzési rendszer hosszabb távú átgondolását célozta, így különösen az inspekcióra történő kiválasztás rendszerét, az inspekciót érintő részletes szabályokat, a minőségellenőrzés értékelési és dokumentációs rendszerét, a szankcionálási rendszer kibővítését.

A közfelügyeleti feladatok közelgő, 2013. július 1-jei átadás-átvételének előkészítése céljából a bizottság meghívta ülésére Pankucsi Zoltánt, a Nemzetgazdasági Minisztérium új, adóügyekért felelős helyettes államtitkárát, aki tájékoztatást adott a közfelügyeleti hatósági feladatok jövőbeni ellátására vonatkozó előkészületekről.TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2013. február 28-i üléséről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) februári ülésén megtárgyalta az utolsóként teljesült, 2012. évre betervezett független ellenőrzések dokumentációját és az azokhoz kapcsolódó határozattervezeteket, melyek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) Minőség-ellenőrzési Bizottsága részéről elfogadásra kerültek. A bizottság egyetértett a határozattervezetek szerinti minősítésekkel, így a független ellenőrzések a következő eredménnyel zárultak: 2 esetben megjegyzéssel megfelelt minősítés és 1 esetben nem felelt meg minősítés.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 195. § (1) bekezdése alapján a bizottság egy panasz nyomán közvetlen közfelügyeleti vizsgálat megindításáról határozott legutóbbi, január 25-i ülésén, melynek lefolytatására Molnár Csilla koordináló független ellenőrt bízta meg, Fekete Imréné mint témafelelős bizottsági tag kijelölésével egyidejűleg. A közvetlen vizsgálat februárban lezajlott, melynek eredményéről a bizottság egy összefoglaló írásos előterjesztést és szóbeli tájékoztatást kapott, valamint meghatározta a további teendőket.

A bizottsághoz ismételten érkezett egy panaszbeadvány, amely egy kamara által elutasított fegyelmi vizsgálati indítványban foglalt könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgálói összeférhetetlenség kérdését vetette fel. A beadvány alapján a bizottság közvetlen közfelügyeleti vizsgálat lefolytatásáról határozott a Kkt. 195. § (1) bekezdése alapján, melynek eredményétől függően törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének lehetőségét is figyelembe fogja venni. A közvetlen vizsgálat lefolytatására ez alkalommal is Molnár Csilla koordináló független ellenőrt jelölte ki, Fekete Imréné mint témafelelős bizottsági tag felkérése mellett.

Egyebekben döntés született arról, hogy bizottság támogatja a szlovén könyvvizsgálói közfelügyelet felvételét a Független Könyvvizsgálati Szabályozók Nemzetközi Fórumának (a továbbiakban: IFIAR) tagjai közé.

Végül a bizottság az előző ülés óta beérkezett, könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről kapott tájékoztatást a Titkárságától. A könyvvizsgálói megbízási szerződések megszüntetésének leggyakoribb oka ez alkalommal is a törvényi kötelezettség megszűnése volt.TÁJÉKOZTATÓ
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
2013. január 25-i üléséről

Újévi első ülését a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a december óta lezajlott független ellenőrzési dokumentációk és az azokhoz kapcsolódó határozat-tervezetek áttekintésével kezdte meg. A bizottság egyetértett a határozat-tervezetek szerinti minősítésekkel, így a független ellenőrzések a következő eredménnyel zárultak: 2 esetben megfelelt és 1 esetben megjegyzéssel megfelelt minősítés.

A bizottság határozott ügyrendje 3. számú mellékletének, a bizottság által igénybe vehető szakértőkre vonatkozó szabályozásnak a módosításáról, amelynek értelmében a bizottság a határozott időre létrehozott szakértői lista hatályát – a bizottság mandátumával azonos időtartamra – maximum egy évvel meghosszabbíthatja. Ezen módosítás alapján döntés született a szakértői lista hatályának 2013. június 30-ig történő meghosszabbításáról.

Előterjesztései között a bizottság megtárgyalta és elfogadta 2013. I. félévi üléstervét, valamint működési költségtervét, határozott továbbá az ezen időszak alatt lefolytatandó vizsgálatokról, áttekintésekről is. Három olyan vizsgálat került betervezésre, melynek elvégzésével bizottsági szakértők kerülnek megbízásra. Ilyen feladat lesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) Fegyelmi Bizottsága által 2012. II. félévben lefolytatott fegyelmi eljárások és 2012. évi fegyelmi ügyekben hozott fellebbezési döntések vizsgálata, a nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói minőség-ellenőrzésének vizsgálata, valamint a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedélyezésének vizsgálata. A bizottság továbbá felkérte a koordináló független ellenőrt az átláthatósági jelentések ellenőrzésére, valamint egy kijelölt könyvvizsgálatra vonatkozó közvetlen vizsgálat lefolytatására is.

Döntés született arról is, hogy a márciusi EAIG (Európai Audit Inspekciós Csoport) találkozón Molnár Csilla, koordináló független ellenőr vegyen részt.

Végül a bizottság az előző ülés óta beérkezett, könyvvizsgálói megbízás időtartama alatt történt felmondásról és lemondásról szóló bejelentésekről kapott tájékoztatást. A könyvvizsgálói megbízási szerződések megszüntetésének leggyakoribb indoka továbbra is a törvényi kötelezettség megszűnése volt.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X