"A KKT 2. § 19. pontja értelmében
Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó:

a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták,
b) minden olyan, az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősít.

2013-ig nem volt olyan jogszabály, amely alapján gazdálkodó szervezetet a b) pont hatálya alá tartozónak kellett volna tekinteni. Abban a kérdésben szeretném szakmai tájékoztatásukat kérni, hogy 2014-től ebben van-e változás, azaz van-e olyan jogszabály, amely meghatároz az a) pont hatálya alá nem tartozó közérdeklődésre számot tartó gazdálkodót, és így azt a b) pont hatálya alá tartózónak kell tekinteni."

2014. február


2013. év végéig az alábbi előírások határozták meg a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók körét:
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 69/F. § (1) bekezdése értelmében közérdeklődésre számot tartó hitelintézetnek minősült

- a nyilvános részvénytársasági formában működő hitelintézet és
- az a hitelintézet, amelynél a tárgyévet megelőző üzleti évben a mérlegfőösszeg meghaladta az 500 milliárd forintot.

Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül továbbá a biztosítókról és a biztosítási tevékenységekről szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdésének 97. pontja szerinti és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 62. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó is.
Az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján elfogadta a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt, amely hatályon kívül helyezte a korábbi 1996. évi CXII. törvényt. Ezen törvény tartalmában nem módosította a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók körét.
“6. § (1) E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
62. közérdeklődésre számot tartó hitelintézet: a nyilvános részvénytársasági formában működő hitelintézet és az a hitelintézet, amelynél a tárgyévet megelőző üzleti évben a mérlegfőösszeg meghaladta az ötszázmilliárd forintot;”

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységekről szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdésének 97. pontja nem változott.
„3. § (1) E törvény alkalmazásában
97. Közérdeklődésre számot tartó biztosító: a nyilvános részvénytársasági formában működő biztosító és az a biztosító, amelynél a tárgyévet megelőző üzleti évben az éves bruttó díjbevétel elérte az 1 milliárd 500 millió forintot;”

Szintén nem változott a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 62. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó fogalma:
“62. § (1) Közérdeklődésre számot tartó kibocsátónak minősül a szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója.”

Kérdésében úgy fogalmaz, hogy 2013-ig nem volt olyan jogszabály, amely alapján gazdálkodó szervezetet a b) pont hatálya alá tartozónak kellett volna tekinteni.
A gazdálkodó fogalma nem csak a magánszemélyek tulajdonában álló és termékértékesítést vagy szolgáltatást nyújtó tevékenységet végző szervezeteket jelenti. A számviteli törvény pl. az alábbi meghatározásokat adja a gazdálkodóra vonatkozóan:
1. gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény;
2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítót is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;
Gazdálkodó tehát a hitelintézet, a biztosító és egyéb gazdálkodási tevékenységet végző szervezet is. Ennek megfelelően 2013-ban is volt olyan gazdálkodó szervezet (hitelintézet és biztosító) melyek a Kkt. 2.§ 19. b) pont alapján minősültek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak. Ezek köre változatlanul fennáll.
 

Betöltés...
X