Tájékoztató a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzattal elkészítéséhez - FRISSÍTÉS

Tájékoztatónk a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez nyújt segítséget az alábbi törvényváltozásokat követően:
Felhívjuk a könyvvizsgáló szolgáltatók szíves figyelmét arra, hogy a 2019. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2020. január 10-ei hatállyal – egyes rendelkezések tekintetében 2020. október 1-jei, illetve 2020. december 1-jei hatállyal – számos pontban módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvényt (továbbiakban: Pmt.).
A könyvvizsgáló szolgáltatókat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát érintő módosítások az Összefoglaló a Pmt. módosításáról című közleményben olvashatóak.

A kamarai útmutató elkészítése és a belső szabályozás aktualizálása

A Pmt. 65. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatók a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni.

A Pmt., továbbá 2017. évi LII. törvény (Kit.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdése alapján a kamara felügyeletet ellátó szervként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltató) részére kötelező jellegű kamarai útmutatót (továbbiakban: útmutató) ad ki. Az előzőek szerinti útmutató részét és 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzatot a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

A fenti jogszabályi változások miatt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és 2020. március 6-i hatályba léptetéssel elfogadta az előzőek szerinti, kötelező jellegű új kamarai útmutatót és annak mellékleteit (indikátorok, egységes szabályzat). Az új kamarai útmutató hatályba lépésével egyidejűleg a 73/2017. (09.22.) számú elnökségi határozattal elfogadott korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.

A 2020. március 6-tól hatályos útmutató, valamint az annak mellékletét képező egységes belső szabályzat a kamara Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok oldalán érhetőek el.

  

A könyvvizsgáló szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzattal kapcsolatos teendői

  

I. Törvény hatálybalépésekor aktív könyvvizsgáló szolgáltató

A Törvény 2020. január 10-i hatálybalépésekor már működő (aktív tagsági jogállású) könyvvizsgáló szolgáltatók a Pmt. szerinti belső szabályzatukat 2020. április 9.-éig (a Törvény 2020. január 10-i hatálybalépését követő 90 napon belül) kötelesek a Pmt. módosított rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni (Pmt. 80. §).

A belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a kamarát nem kell tájékoztatni, az átdolgozott belső szabályzatot jóváhagyás céljából nem szükséges megküldeni (annak külön jóváhagyására a későbbi felügyeleti eljárás keretében sem kerül sor); a kamara a belső szabályzatot a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzésére irányuló felügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi.

A korábban a kamarai útmutató részét képező egységes szabályzatot belső szabályzatként elfogadó szolgáltatók belső szabályzatának módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik.

  

II. Új könyvvizsgáló szolgáltató

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységeta Törvény 2020. január 10.-i hatálybalépésekor után kezdő – aktív tagsági jogállású – könyvvizsgáló szolgáltatók a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kötelesek a belső szabályzatukat (szabályzataikat) kidolgozni, és azt a kamara illetékes területi szervezetének elnökségéhez jóváhagyásra benyújtani.
A kamara területi szervezetének elnöksége a megküldött belső szabályzatot (szabályzatokat) a Pmt., a Kit. valamint a kamara alapszabálya 381. pont k) alpontja alapján jóváhagyja, ha az(ok) tartalmazza (tartalmazzák) a Pmt., a Kit, a vonatkozó rendeletek, valamint a kamarai útmutatóban foglaltakat és a jogszabállyal nem ellentétes(ek).

Ha a szolgáltató a kamarai útmutatóban rögzített mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptet életbe, akkor a hatálybaléptetésről, valamint – amennyiben erre megelőzően nem került sor – a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozatot kell szolgáltatónak megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségéhez. Ebben az esetben a területi szervezet elnöksége a jóváhagyó határozatot nem kézbesíti a szolgáltatónak.

Beiktatási határozat minta letöltése

Betöltés...
X