Tájékoztató a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzattal elkészítéséhez - FRISSÍTÉS 2021

Tájékoztatónk a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez nyújt segítséget az alábbi törvényváltozásokat követően:

Felhívjuk a könyvvizsgáló szolgáltatók szíves figyelmét arra, hogy a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvény (a továbbiakban: Afad tv.) 2021. május 22-i hatállyal – egyes rendelkezések vonatkozásában 2022. február 1-jétől, valamint 2022. július 1-jétől - szükségessé tette új belső szabályzati elemek beiktatását, valamint számos pontban módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvényt (továbbiakban: Pmt.). Ezeken túlmenően a 3/2021. (II.2.) PM rendelet 2021. március 19-ei hatállyal több ponton módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt,), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletet (továbbiakban: NGM rendelet).
A könyvvizsgáló szolgáltatókat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát érintő módosítások az Összefoglaló a Pmt. módosításáról című közleményben olvashatóak.

A kamarai útmutató elkészítése és a belső szabályozás aktualizálása

A Pmt. 65. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatók a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni.

A Pmt., továbbá 2017. évi LII. törvény (Kit.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdése alapján a kamara felügyeletet ellátó szervként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltató) részére kötelező jellegű kamarai útmutatót (továbbiakban: útmutató) ad ki. Az előzőek szerinti útmutató részét és 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzatot a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

A fenti jogszabályi változások miatt a kamara elnöksége 2021. június 18-i ülésén elfogadta az új, kötelező jellegű kamarai útmutatót és annak mellékleteit (indikátorok, egységes belső szabályzat), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerint.

A 2021. június 25-től hatályos Útmutató és annak mellékletét képező egységes belső szabályzat a kamara Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok oldalán érhetőek el.

Az új kamarai útmutató 2021. június 25-i hatályba lépésével egyidejűleg a 2020. március 6-án elfogadott és hatályba léptetett korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.
 

  

A könyvvizsgáló szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzattal kapcsolatos teendői

  

I. A 2021. május 22-én aktív könyvvizsgáló szolgáltató

A  2021. május 22-én már működő (aktív tagsági jogállású) könyvvizsgáló szolgáltatók a Pmt. szerinti belső szabályzatukat 2021. augusztus 20. napjáig kötelesek átdolgozni (az Afad tv.  - 2021. május 22-i hatálybalépését követő 90 napon belül az Afad tv. 26. § (1) bekezdése értelmében) az Afad tv. rendelkezéseinek, valamint a Pmt. és az NGM rendelet módosított rendelkezéseinek megfelelően.

A belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a kamarát nem kell tájékoztatni, az átdolgozott belső szabályzatot jóváhagyás céljából nem szükséges megküldeni (annak külön jóváhagyására a későbbi felügyeleti eljárás keretében sem kerül sor); a kamara a belső szabályzatot a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzésére irányuló felügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi.

A korábban a kamarai útmutató részét képező egységes szabályzatot belső szabályzatként elfogadó szolgáltatók belső szabályzatának módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik.

  

II. Új könyvvizsgáló szolgáltató

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a 2021. május 22. után kezdő – aktív tagsági jogállású – könyvvizsgáló szolgáltatók a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kötelesek a belső szabályzatukat (szabályzataikat) kidolgozni az Afad tv. 26. § (2) bekezdése értelmében, és azt a kamara illetékes területi szervezetének elnökségéhez jóváhagyásra benyújtani.
A kamara területi szervezetének elnöksége a megküldött belső szabályzatot (szabályzatokat) a Pmt., a Kit. valamint a kamara alapszabálya 381. pont k) alpontja alapján jóváhagyja, ha az(ok) tartalmazza (tartalmazzák) a Pmt., a Kit, a vonatkozó rendeletek, valamint a kamarai útmutatóban foglaltakat és a jogszabállyal nem ellentétes(ek).

Ha a szolgáltató a kamarai útmutatóban rögzített mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptet életbe, akkor a hatálybaléptetésről, valamint – amennyiben erre megelőzően nem került sor – a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozatot kell szolgáltatónak megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségéhez. Ebben az esetben a területi szervezet elnöksége a jóváhagyó határozatot nem kézbesíti a szolgáltatónak.

Beiktatási határozat minta letöltése

Betöltés...
X