Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2010. évi munkaterve

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: könyvvizsgálói törvény vagy Kkt.) 2008. január 1-jei hatálybalépésével megalakult Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy KKB) a könyvvizsgálói törvény előírásának eleget téve december 31-ig közzéteszi a következő évre szóló munkatervét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) és a Pénzügyminisztérium honlapján.

 

A Kkt. által meghatározott általános cél változatlan. A Bizottság törekvése hozzájárulni a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység átláthatóságához, ellenőrizhetőségéhez, és ezen keresztül segíteni a közérdek megfelelő érvényesülését. A közfelügyeleti rendszer hatálya kiterjed a kamarai tag könyvvizsgálókra, és a könyvvizsgáló cégekre. A könyvvizsgálói törvény körvonalazza a KKB közfelügyeleti feladatait, amelyek részletes meghatározását és ütemezését a Bizottságra bízza. A Kkt. 189. §-a alapján a Bizottság éves munkatervének meghatározásakor – a 2008. és 2009. évi munkatervhez hasonlóan – a következő közfelügyeleti részelemek részletes vizsgálatára és értékelésére helyezi a hangsúlyt:

  • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, a kamarai nyilvántartások rendszere,
  • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítása, elfogadása,
  • a szakmai továbbképzési rendszer és a minőségbiztosítási rendszer működése,
  • a fegyelmi eljárások rendszere és gyakorlata,
  • a más államok illetékes hatóságaival folytatott együttműködés.    

A KKB működésének harmadik évében jelentkező feladatai a felsorolt törvényi feladatokat is figyelembe véve azonban több forrásból erednek:

  1. A könyvvizsgálói törvényből adódó új és folyamatban lévő vizsgálatok
  2. A 2009. évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolóban összegzett, a 2009. évben végzett vizsgálatok tapasztalatai alapján szükségessé váló ismételt ellenőrzése
  3. A nemzetközi és a hazai szabályozás változásaiból adódó feladatok
  4. A pénzügyi beszámolásban érdekelt hazai szereplőkkel és a külföldi szakmai szervezetekkel való további kapcsolatépítés
  5. A Bizottság működésének minden évében elvégzendő egyéb feladatok

A fent kifejtetteknek megfelelően, a Bizottság részletes munkaterve a 2010-es évet illetően a következő.

1. A könyvvizsgálói törvényből adódó új és folyamatban lévő vizsgálatok

A Kkt. által a közfelügyelet felelősségébe utalt feladatok közül 2010-re a szakmai előírások, nevezetesen a könyvvizsgálatra és egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint a minőségbiztosítási rendszer vizsgálata, értékelése lesz a középpontban.

A hazai standardok alapját képező nemzetközi könyvvizsgálati standardok érthetőbbé, világosabbá tételére indított projekt (Clarity project) az IFAC nemzetközi standardalkotó testülete (IAASB) részéről 2008. végére lezárult, amelynek eredményeként számos átdolgozott, újraszövegezett standard látott napvilágot. Az átdolgozott, újraszövegezett standardok magyarra fordításának felülvizsgálatában az Európai Bizottság elvárásainak megfelelően a Bizottság is részt vett.  A hazai fordítás, lektorálás és felülvizsgálat 2009-ben megtörtént, az Európai Bizottság 2010-ben hozhat döntést a standardok általános uniós befogadásáról. Az aktualizált standardok hatálybalépésére a hazai könyvvizsgálókat fel kell készíteni. Ezért a Bizottság kiemelt figyelmet kíván fordítani az átdolgozott, újraszövegezett standardok oktatásának ellenőrzésére amellett, hogy az előző évhez hasonlóan folytatja a kamarai tag könyvvizsgálók szakmai továbbképzési rendszerének vizsgálatát.

A Bizottság tevékenységének központjában továbbra is a könyvvizsgálat minőségbiztosítása áll. Folytatódik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók, valamint a minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók minőség-ellenőrzési rendszerének vizsgálata. A Bizottság áttekinti és értékeli a költségvetési minősítésű könyvvizsgálók minőség-ellenőrzéséhez kidolgozott új kérdőívet is.  A minőségbiztosítási rendszer vizsgálatakor szükségesnek tartja a Bizottság megvizsgálni a lefolytatott minőség-ellenőrzéseket, az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumokat, amely során nem csak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói, valamint a speciális minősítésű könyvvizsgálók, hanem a minősítéssel nem rendelkező könyvvizsgálók minőség-ellenőrzésének gyakorlata, eredménye is áttekintésre kerül.

2. A 2009. évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolóban összegezésre kerülő, a 2009. évben végzett vizsgálatok tapasztalatai alapján szükségessé váló ismételt ellenőrzések

A Bizottság 2009-ben vizsgálta a Kamara etikai szabályzatát, a fegyelmi eljárásokat, amelynek tapasztalatairól levélben értesítette a Kamara elnökét. A Bizottság 2010-ben folytatni tervezi a Kamara fegyelmi rendszerének vizsgálatát, így különösen a 2009-ig lezáratlan fegyelmi ügyek, valamint a kötelező továbbképzést nem teljesítők fegyelmi ügyeinek vizsgálatát.

A 2009-ben megtörtént tájékozódást és kamarai véleménycserét követően új feladatként jelentkezik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói által kötelezően közzéteendő átláthatósági jelentésekkel kapcsolatos gyakorlat áttekintése. A KKB vizsgálni tervezi a Kamara ellenőrzésének tapasztalatait. 

3. A nemzetközi és a hazai szabályozás változásaiból adódó feladatok

A Kkt. 2009. november 17-én hatályba lépett módosítása érintette a közfelügyeleti rendszert, amelynek következtében a Kamara, mint a nemzetközi együttműködésre kijelölt hatóság köteles értesíteni a Bizottságot minden olyan megkeresésről, amely másik tagállam illetékes hatóságától hozzá érkezett, továbbá a Kamara által az együttműködés során tett intézkedésekről. A Bizottság új feladataként jelentkezik tehát a Kamarától érkezett értesítések vizsgálata és értékelése. 

Az Európai Unió tagállamainak többségében a közérdeklődésre számot tartó könyvvizsgálókra kiterjedően működő független inspekciós rendszer, amely az Európai Bizottság 2008/362/EK ajánlásán alapul, Magyarországon még kialakításra vár. A Bizottság tanulmányozza a nemzetközi tapasztalatokat és az uniós elvárásoknak megfelelően, foglalkozik a hazai bevezetés előkészítésével, amely a Bizottság feladatának és közvetlen felelősségének növekedését eredményezné a közérdeklődésre számot tartó könyvvizsgálók minőségbiztosításában.

4. A pénzügyi beszámolásban érdekelt hazai szereplőkkel és a külföldi szakmai szervezetekkel való további kapcsolatépítés

A KKB nemzetközi kapcsolatait elsősorban a megfelelő uniós bizottságon (EGAOB) és a közfelügyeletek nemzetközi szervezetén (IFIAR) keresztül tartja, de változatlanul nyitott a tagállamok hasonló szervezeteivel való kétoldalú kapcsolatépítésre is. A szlovák közfelügyeleti bizottsággal való kapcsolatfelvétel már a 2009. év végén megkezdődött, a személyes találkozásra várhatóan 2010. év elején fog sor kerülni. A Bizottság folytatja a német közfelügyeleti hatósággal való kapcsolatát az inspekciós rendszer működési tapasztalatainak tanulmányozása érdekében.

A Bizottság szakmai egyeztetések kezdeményezését és lefolytatását tervezi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével a pénz- és tőkepiaci szereplőkkel kapcsolatos felügyeleti tapasztalatok és igények megvitatására.

5. A Bizottság működésének minden évében elvégzendő egyéb feladatok

A Bizottságnak össze kell állítania az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolóját, amelyet a 2009-es év tekintetében 2010. március 31-ig nyilvánosságra hoz. A 2010. év végét illetően a Bizottság feladata lesz a 2011. évi munkaterv összeállítása és nyilvánosságra hozatala.

 

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X