Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás a kamara főtitkári feladatainak ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) pályázatot hirdet a kamara főtitkári tisztségének betöltésére.

A kamarai főtitkár feladat-és hatáskörét Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.), a kamara alapszabálya, valamint egyéb önkormányzati szabályzatai részletezik.

A főtitkár

a)szervezi, irányítja, felügyeli a főtitkári hivatal tevékenységét;
b)irányítja és összehangolja a kamara valamely tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat;
c)a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, a kamara éves pénzügyi tervének keretében kötelezettségvállalási és utalványozási jogot gyakorol;
d)igazgatási ügyekben képviseli a kamarát;
e)gyakorolja a főtitkári hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, továbbá a kamara más szervezeténél ügyintézői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat;
f)az elnökség ülésén állandó meghívottként vesz részt, a küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet;
g)tevékenységét a kamara elnöke felügyeli;
h)a kamarával munkaviszonyban áll.


Pályázati feltételek

 • felsőfokú gazdasági iskolai végzettség, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés;
 • az irányadó jogszabályok ismerete, elkötelezettség azok betartása és betartatása mellett;
 • referenciaképes, legalább ötéves vezetői gyakorlat;
 • lényeglátó és gyors döntési, konfliktuskezelési, előadói és tárgyalói készség;
 • önállóság, intenzív munkavégzés, szervezési és kommunikációs készség, a feladat iránti érdemi elkötelezettség;
 • számítógépes felhasználói ismeretek és tapasztalat;
 • a Kkt. 9/H. § a)-c) pontjában valamint a 9/K. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények fennállásának hiányát igazoló hatósági bizonyítvány;
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott;
 • a pályázó a főtitkári jogviszony keletkezésekor nem lehet a kamara tisztségviselője, a kamara valamely bizottságának, vagy az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek tagja, illetve kamarai minőségellenőr.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • köztestületi és/vagy államigazgatás gyakorlat;
 • közigazgatási szakvizsga;
 • okleveles könyvvizsgálói szakképesítés;
 • jogi végzettség;
 • angol nyelv ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, referenciáit, a felsőfokú gazdasági iskolai végzettséget, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítést alátámasztó igazoló okmányt, az esetleges nyelvismeretének igazolását, valamint azon gazdasági társaságok nevét, amelyeknél a pályázó vezető tisztségviselői, tagsági jogviszonyban áll, valamint a fizetési igényét.

A pályázatokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara főtitkári hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni:                     főtitkári pályázat
A pályázat beérkezésének határideje:      2017. február 20.

A pályázó a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja.

A pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 30 napon belül a kamara elnöksége bírálja el.


Budapest, 2017. január 24.

Dr. Pál Tibor
Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke

Betöltés...
X