Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás - minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága (továbbiakban: bizottság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 161. §-a és a bizottság Szervezeti- és Működési Szabályzatának 38. pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé a minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre.

A minőségellenőrök feladatai:
A Kkt. 159. § (1) bekezdése értelmében a kamarai minőségellenőrzéseket a bizottság nevében a bizottság által nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőrök végzik. A bizottság a nyilvántartásba vett ellenőrök közül jelöli ki a kamarai minőségellenőrzést lefolytató személyt. A kijelölt minőségellenőr személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. A minőségellenőrnek rendelkeznie kell a Kkt. 49. § szerinti megfelelő minősítéssel is, ha olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó minőségellenőrzésben vesz részt, amely esetében csak minősített kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. Ilyen esetben a minősítés megszerzése és a minőségellenőrzésben való részvétel között legalább három évnek kell eltelnie.

Pályázati feltételek:
A minőségellenőrök nyilvántartásába az vehető fel, aki

  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: Kamara) aktív tagsági jogállású tagja;
  • a nyilvántartásba vételét megelőzően megszerzett legalább hatéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában;
  • a minőségellenőrzési tevékenység végzéséhez előírt képzésben részt vesz;
  • a nyilvántartásba vételét megelőző hat éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott;
  • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét megelőzően lefolytatott legutolsó minőségellenőrzéssel, kamarai minőségellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására;
  • a pályázat benyújtását megelőző 6 év alatt legalább 30, a magyar számviteli törvény vagy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített beszámoló könyvvizsgálatát végezte könyvvizsgálóként;
  • rendelkezik olyan hordozható számítógéppel, melyen a minőségellenőrzést támogató szoftver futtatható;
  • rendelkezik alapvető informatikai (felhasználói számítógépes) ismeretekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a pályázónál eddig lefolytatott minőségellenőrzések eredményeinek felsorolását éves bontásban, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a feltüntetett minőségellenőrzések eredményei a valóságnak megfelelnek.

 

Kizáró körülmények:
Nem vehető fel a minőségellenőrök nyilvántartásába a Kamara tisztségviselője, továbbá az, aki a Kamara bármely bizottságának tagja (ide nem értve a minőségellenőrzési bizottság elnökét és tagjait). A bizottság tagjai és a minőség-ellenőrök nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottságának címezve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.,) kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni: minőségellenőri pályázat
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. január 31.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a pályázat beérkezési határidejének lejártától számított 30 napon belül a bizottság bírálja el, és a pályázók esetleges személyes meghallgatását követően határozatot hoz a bírálat eredményéről. A bizottság a minőségellenőrök számára igazolást állít ki a nyilvántartásba vételről, vagy határozatban értesíti a pályázata elutasításáról.

A benyújtott pályázatok csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott határidő lejárta előtt érkeznek be és valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a bizottság munkatársánál a 473-4523 telefonszámon.

Jelen pályázati felhívás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján (www.mkvk.hu) és a Könyvvizsgálók Lapjában kerül hivatalosan közzétételre.

Betöltés...
X