Pályázati felhívás - Minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételére - Meghosszabbításra került a pályázat benyújtásának határideje

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága (továbbiakban: bizottság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 161. § és a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 38. pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé a minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre.

A minőségellenőrök feladatai:

A Kkt. 159. § (1) bekezdése értelmében a kamarai minőségellenőrzéseket a bizottság nevében a bizottság által nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőrök végzik. A Kkt. 167. § (1) bekezdése értelmében a bizottság a nyilvántartásba vett ellenőrök közül jelöli ki a kamarai minőségellenőrzést lefolytató személyt. A kijelölt minőségellenőr személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. 

A Kkt. 160. § (2) bekezdése szerint a minőségellenőrnek rendelkeznie kell a Kkt. 49. § szerinti megfelelő minősítéssel is, ha olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó minőségellenőrzésben vesz részt, amely esetében csak minősített kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. Ilyen esetben a minősítés megszerzése és a minőségellenőrzésben való részvétel között legalább három évnek kell eltelnie. 
A Kkt. 160. § (3) bekezdése szerint a minőségellenőrnek az érintett gazdálkodó tevékenységéhez igazodó, legalább hároméves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, ha a Kkt. 160. § (2) bekezdése bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb, sajátos tevékenységet végző gazdálkodó tekintetében ellátott, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó kamarai minőségellenőrzésben vesz részt.

Pályázati feltételek:

A minőségellenőrök nyilvántartásába az vehető fel, aki megfelel a Kkt. 160 § -ában, valamint az SZMSZ 35-37. és 39. pontjaiban foglalt feltételeknek, amelyek szerint

  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tagja;
  • a nyilvántartásba vételét megelőzően megszerzett legalább hatéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában;
  • a kamarai minőségellenőrzési tevékenység végzéséhez előírt képzésben részt vesz;
  • a nyilvántartásba vételét megelőző hat éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott;
  • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét megelőzően lefolytatott legutolsó minőségellenőrzéssel, kamarai minőségellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására;
  • a pályázat benyújtását megelőző 6 év alatt legalább 30 megbízással rendelkezett;
  • rendelkezik mobil internet kapcsolattal és olyan hordozható számítógéppel melyen a minőségellenőrzést támogató szoftver futtatható;
  • rendelkezik alapvető informatikai (felhasználói számítógépes) ismeretekkel;

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát.

Kizáró körülmények:

Nem vehető fel a minőségellenőrök nyilvántartásába:

  • a Kkt. 160. § (4) bekezdése értelmében a bizottság tagjának közeli hozzátartozója.
  • a Kkt. 160. § (5) bekezdése alapján a Kamara tisztségviselője, továbbá az, aki a Kamara bármely bizottságának tagja (ide nem értve a minőségellenőrzési bizottság elnökét és tagjait). 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottságának címezve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) lehet benyújtani személyesen, postai úton, elektronikusan (e-aláírással vagy avdh aláírással). e-mail cím: farago.eniko@mkvk.hu 

A borítékon kérjük feltüntetni:        minőségellenőri pályázat
A pályázat beérkezésének határideje:    2024. június 14.

A pályázat elbírálásának rendje: 

A pályázatokat a bizottság bírálja el, és a pályázók esetleges személyes meghallgatását követően az eredményt a főtitkári hivatal közli a pályázókkal. A bizottság a minőségellenőrök számára a Kkt. 161. § (4) bekezdése alapján 5 évre szóló igazolást állít ki a nyilvántartásba vételről.

A benyújtott pályázatok csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott határidő lejárta előtt érkeznek be és valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a bizottság munkatársánál a (1) 473-4520 telefonszámon.

Jelen pályázati felhívás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján (www.mkvk.hu) és a Könyvvizsgálók Lapjában kerül hivatalosan közzétételre. 
 

Adatvédelmi tájékoztató:

Azon pályázóknak, akik pályázatát a bizottság elutasítja, a benyújtott szakmai önéletrajzait az elutasításról szóló értesítéssel egyidejűleg a bizottság visszaküldi, és adatbázisaiból egyidejűleg töri.

A felvételt nyert pályázók esetében a szakmai önéletrajzokat a bizottság a minőségellenőrzési nyilvántartásból való törlésig zártan kezelve őrzi.

A Kkt. 159. § (3)-(5) bekezdései értelmében a minőségellenőrökről a Kamara közhiteles nyilvántartást vezet, amely a Kkt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott adatait tartalmazza. Ezen nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a minőségellenőr megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. A nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásból történő törlésig a bizottság, illetve a Kamara kezeli. A nyilvántartásokban szereplő adatok közérdekből nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat. A nyilvántartásban szereplők közérdekből nyilvános adatainak, az azokban bekövetkező változásoknak a közzététele az ellenőrzés lehetőségének a megteremtését, illetve az időszerű tájékoztatást szolgálja.

2024. április 22. 


MKVK Minőség-ellenőrzési Bizottság

Betöltés...
X