Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság 2013. évi ülései

Bizottsági ülések tervezett időpontjai 2013. évben:

2013. január 14.
2013. február 4.
2013. március 4.
2013. április 8.
2013. május 6.
2013. június 3.
2013. szeptember 9.
2013. október 7.
2013. november 4.
2013. december 2.
 


 

Szakértői bizottság 2013. december 2-án ülést tartott.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 1. A „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyagról történő Bizottsági döntés
  Meghívott vendégek: Tácsi Hajnalka, dr. Makai Dániel
 2. Az „Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai” című szakanyag aktualizálásának kérdése.
  Meghívott vendég: Mádi-Szabó Zoltán
 3. „Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutató” aktualizálásának kérdése
 4. A Bizottság elnökének beszámolója a 2013. október 18-ai elnökségi ülésről
 5. Aktuális szakmai kérdések megbeszélése


A Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent Szakértői bizottság tagjait, illetve a megjelent vendégeket.

A „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag már több, mint 2 éve húzódó feladat, így az SzB kérte a kamara jogászának és a főtitkár asszonynak a segítségét.
Az üggyel kapcsolatos szerződés, anyagok, levelezések ismételt áttekintése után a Bizottság a következő határozatot hozta:

Határozat

A Szakértői bizottság rögzítette, hogy a szerző a „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” szakanyagot a korábban megállapított 2013. szeptember 16-i póthatáridőhöz képest 2013. november 20-án elektronikus úton megküldte. A szakértői bizottság jóváhagyta és megerősítette, hogy az előző szakanyaggal kapcsolatos lektorálási és szakmai konzultációs tevékenység biztosításáért dr. Gál Jolán kamarai tag könyvvizsgáló 300.000.-Ft díjazásban részesüljön. A szakértői bizottság álláspontja szerint az elkészült szakanyag sem formailag, sem tartalmilag nem tekinthető véglegesnek, így a vállalkozási szerződés sem minősül teljesítettnek. A szakértői bizottság a vállalkozási szerződés 3.5. pontja szerinti írásbeli észrevételeit a kézirat terjedelmére is tekintettel - dr. Borzi Miklós kamarai tag könyvvizsgáló eshetőleges bevonásával és segítségével - 2014. január 31-éig teszi meg a szerző felé.
Ezt követően került sor a 2. napirendi pont tárgyalására, mely az „Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai” című szakanyag aktualizálása volt.

A szakanyag aktualizálást Filep Irén és Mádi-Szabó Zoltán végzi, a lektorálási feladatra a Bizottság pedig Bohus Gábornét kívánja felkérni.
Mádi-Szabó Zoltán elmondta, hogy folyamatosan kapcsolatot tart Filep Irénnel, így véleménye szerint nem fog gondot okozni, a szerződésben szereplő leadási határidő betartása.

Majd a szakmai kiadvánnyal kapcsolatban néhány konkrét szakmai kérdés került megvitatásra.

Az MKVK honlapján megjelentetett Módszertani útmutatók közül Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója nem került még aktualizálásra.

A Bizottság e kérdésben a következő határozatot hozta:

Határozat: Az SzB úgy döntött, hogy az „Igazságügyi Szakértők Útmutatóját” nem elengedő aktualizálni, hanem szükséges annak újraírása. Így a Bizottság úgy határozott, hogy Pályázatot ír ki a szakmai anyag elkészítésére, a pályázat 2013. december 6-ig kerüljön fel az MKVK honlapjára.

A 4. napirendi pont keretében a Bizottság elnöke beszámolt a 2013. október 18-ai elnökségi ülésről.

Dr. Ladó Judit beszámolója után a Szakértői Bizottság a következő határozatokat hozta:

1.) Határozat: Szakértői bizottság 2013. december 2-ai ülésén megvitatta a "Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak", módszertani útmutató aktualizálásának kérdést.
A már megküldött véleményeken kívül, egyéb megjegyzése nincs a Bizottságnak a szakmai anyaggal kapcsolatban

2.) Határozat: Szakértői bizottság 2013. december 2-ai ülésén megvitatta "a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról" szóló előterjesztést, s ahhoz nem kíván megjegyzést fűzni.

A szakmai kérdések sorát „a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés” megvitatásával kezdődött, melynek tartalmával Bor Zoltán és Kállay Ferenc tartózkodása mellett elfogadásra került.
„A közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre” példát dolgozott ki a Szakértői bizottság, melynek tartalmát a bizottság minden tagja elfogadott.

A Bizottság úgy határozott, hogy mind a „Példa a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre”, mind pedig „A példa a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre” szakmai anyag, valamint a Kállay Ferenc szakmai összefoglalója kerüljön fel a honlapra.

A Bizottság még megállapodott abban, hogy a következő ülése 2014. január 6-án hétfőn 9 órakor lesz.
 

Szakértői bizottság 2013. november 4-én ülést tartott

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 1. Tácsi Hajnalka, kinevezett Főtitkár asszony bemutatkozása
 2. A „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag lektorált változatának áttekintése
 3. A Bizottság elnökének beszámolója a 2013. október 18-ai elnökségi ülésről
 4. A Konzultációs szolgálat működésének értékelése, a beérkezett válaszok alapján.
 5. Aktuális szakmai kérdések megbeszélése


A Szakértői bizottság megállapította, hogy határozatképes, úgy látta jónak, hogy az első két napirendi pontok tárgyalását felcseréli.

Így a Bizottság munkáját a „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag lektorált változatának áttekintésével” kezdte.

Bor Zoltán, a Bizottság tagja, ismertette a kialakult helyzetet.

A szakmai lektor írásos jelzése alapján, az SzB 2013. november 4-ei ülésére, lektorált anyagot nem tudott küldeni, így érdemben a Bizottság azt áttekinteni sem tudta.

Mivel a „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag készítésének folyamata már oly mértékben elhúzódott, hogy a Bizottság elbizonytalanodott, egyáltalán szükséges-e még az szakmai anyag megjelentetése.

E kérdésnek tisztázásának érdekében a következő Határozatot hozta:

Felkéri a Bizottság elnökét, dr. Ladó Juditot, hogy 2013. november 11-ig keresse meg dr. Gál Jolánt, a Módszertani útmutató szakmai lektorát, kérdezze meg tőle, hogy az eddig általa áttekintett anyag szakmai anyaggal érdemes-e a továbbiakban foglalkozni.
A szakmai lektor véleménye alapján dönt a Bizottság arról, el kíván-e állni a már megkötött szerződéstől.

Ezt követően a Bizottság felkérte Bor Zoltánt, hogy vegye fel a kapcsolatot Bartha Gyulával, az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat elnökével, aki elvállalta az Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatójának aktualizálását.

Filep Irén, aki az „Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai” Módszertani útmutató aktualizálását vállalta el, arra kéri a Bizottság, hogy az eddig elkészített szakmai anyagról adjon rövid tájékoztatást.

Ezt követte Tácsi Hajnalka, az MKVK Főtitkárának bemutatkozása. A Főtitkár asszony röviden felvázolta terveit, elmondta, hogy elsődleges feladatának tekinti a hivatali ügymenet áttekintését, szükség szerint annak racionalizálását.
Szükségesnek tartja a kamarai bizottságok munkáját segíteni, illetve megfelelő kommunikációval azt megismertetni.

Arra a kérdésre, hogy kívánja-e a Bizottság jelenlétét az üléseken, a Bizottság tagjai azt kérték, hogy az ülések kezdetén jelenjen meg a Főtitkár asszony, annak érdekében, hogy az esetlegesen a hivatali munkával kapcsolatban felmerült kérdéseket tisztázni lehessen.

A 3. napirenddel kapcsolatban, mivel dr. Ladó Judit, szakmai elfoglaltsága miatt, nem tudott részt venni a Bizottság novemberi ülésén, arra kéri őt a Bizottság, hogy a 2013. december 2-án számoljon be a 2013. október 18-ai elnökségi ülésről.

Ezt követte a Konzultációs szolgálat működésének értékelése, a beérkezett válaszok alapján.
Rövid áttekintésből a bizottság megállapította, hogy a kamarai tagok többsége szükségesnek tartja a Konzultációs szolgálat további működését. Különös tekintettel a „kis könyvvizsgáló cégek”, illetve az egyéni könyvvizsgálók tartják fontosnak a szolgáltatást.

A Bizottság arra kéri, Nagy Máriát, hogy a beérkezett válaszok alapján készítsen rövid összefoglalót, illetve vegye fel a kapcsolatot Nagy Emesével, arra vonatkozóan, hogy a Budapest Fővárosi Szervezet, a jogszabály figyelő tevékenységét milyen módon teszi.

A Bizottsági ülés a szakmai kérdések áttekintésével folytatódott.

A Bizottság úgy döntött, hogy a beérkezett kérdésekre adott válaszok közül 4 kerüljön megküldésre a kamara jogászának.

Az egyéb jogi jellegű kérdésekre adott válaszokat a kérdezőnek való megküldés előtt Bor Zoltán, bizottsági tag tekinti át.

A következő SzB ülés 2013. december 2-én 9 órakor lesz.

 

Szakértői bizottság 2013. szeptember 9-én ülést tartott.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • Konzultációs szolgálat további működésének áttekintése.
 • A „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálat sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag elkészítéséről szóló, 2011. június 07-én megkötött vállalkozási szerződés szerint elkészített szakmai anyag készenléti állapotának áttekintése.
 • A „Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai” lektorált szakmai anyag megvitatása.
 • Könyvvizsgálat az új Polgári Törvénykönyvben” szakmai anyag megvitatása
 • Aktuális szakmai kérdések megbeszélése

A Szakértői bizottság az első napirendi pont keretében megvitatta a Konzultációs szolgálat szakértői óra díjazásának kérdését, tekintettel arra, hogy a 2013. szeptember 13-ai Elnökségi ülésen az Elnökség kezdeményezi a szakértői óradíjak csökkentését. Az SZB tudomásul vette, hogy a költségtakarékosság a Konzultációs szolgálat díjaira is ki fog terjedni.

A Bizottság a következő napirendi pontjában Vancsa Máriát hallgatta meg, mivel a 2013. májusi ülésén a következő határozatot hozta:

„A 2011. június 7-én aláírt, „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálati sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag elkészítése nem történt meg, a Bizottság által is elfogadható, lektorált anyag nem készült el.
Így a Bizottság úgy döntött, amennyiben 2013. július 15-ig lektorált, szakmai anyagot a „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálati sajátosságai” tárgyban nem tud elbírálni, a szerződés teljesítésétől eltekint.
Amennyiben erre sor kerülne, a szerződés 6.2. pontjáról a 2013. szeptemberi ülésén fog dönteni.”

Vancsa Máriát meghallgatva a Bizottság a következő Határozatot hozta a szeptemberi ülésén:

„2013. szeptember 16. 16 óráig Vancsa Mária megküldi az elkészült szakmai anyagot a Szakértői bizottság munkatársának, aki azt továbbítja a Bizottság tagjainak, illetve dr. Gál Jolánnak, aki a szakmai anyag lektora.”

Ezt követte dr. Sutus Imre által elkészített „Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai” Módszertani útmutatójának megvitatása. Az SZB ülésén dr. Sutus Imre részt vett.

A Bizottság tagjai tettek néhány kiegészítést, melyet dr. Sutus Imre elfogadott.

Ezt követően az SZB a Szakértői bizottság a Pénz és Tőkepiaci Tagozat által közösen kiírt,

-„Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak” című 2009. márciusában készült dokumentum frissítése a 2013. június 30-án hatályos könyvvizsgálati standardok és jogszabályok alapján
-„Módszertani útmutató a külön kiegészítő jelentés készítéséhez” című dokumentum készítése 2013. június 30-án hatályos könyvvizsgálati standardok, és jogszabályok, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény („Hpt.”) 235. § (4) bekezdése szerint készülő rendelet alapján” pályázat eredményét vitatta meg. A pályázatra egyetlen pályázat érkezett.

Pályázatra érkezett ajánlatot az SZB Határozatában elfogadta, és annak elkészítését támogatja.

Bartha Gyula, az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat elnöke, - aki szintén részt vett az SZB ülésén - ígéretet tett arra, hogy írásban megküldi, az „Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani útmutatójának” aktualizálására javaslatát.

„Könyvvizsgálat az új Polgári Törvénykönyvben” szakmai anyag megvitatása következett a napirendek sorában.

Dr. Ladó Judit a Bizottság elnöke, arra kérte Bor Zoltánt, hogy készüljön egy sokkal rövidebb és áttekinthetőbb anyag a változásokról, amely felkerülhet a kamara honlapjára is. Az anyagot célszerű az Országos Könyvvizsgálói Konferencián elhangzó előadás alapján aktualizálni.

A Bizottsági ülés a szakmai kérdések megvitatásával zárult.

A következő SzB ülés 2013. október 7-én 9 órakor lesz.

 

 

Szakértői bizottság 2013. május 6-án ülést tartott.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • Minőségellenőrzési bizottság által átdolgozott „Kisebb gazdálkodó egységek kérdőíve” szakmai anyag áttekintése.
 • Módszertani útmutatók aktualizálása, illetve egyéb szakmai anyagok elkészíttetésének kérdése.
 • Dr. Lakrovits Elvira, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Oktatási Központ ügyvezetőjének tájékoztatója az Oktatási központ jövőbeni elképzeléseiről.
 • A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2013. május 4-ei Küldöttgyűlésen elhangzottakról.
 • Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.
 • Egyebek
  - Tagozatok elnökeivel történő megbeszélések ütemezése,

A Szakértői bizottság az első napirendi pont keretében megvitatta a Minőségellenőrzési bizottság által átdolgozott „Kisebb gazdálkodó egységek kérdőíve” szakmai anyagot, majd a következő határozatot hozta:

Határozat: A Bizottság megtárgyalta a Minőségellenőrzési bizottság által átdolgozott „Általános kérdőív kiválasztott megbízások vizsgálata kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséhez” kérdőívet.

A Bizottság a kérdőívhez kapcsolódóan a következő észrevételt tette: Arra kéri a minőségellenőrzési bizottságot, hogy a minőség-ellenőrzés során a könyvvizsgálói szerződés meglétét vizsgálja, annak tartalmát azonban ne ellenőrizze, valamint, az elkészített kiegészítéseket, változtatások az „Általános kérdőívre” is kerüljenek átvezetésre.

A Szakértői bizottság célja, hogy a honlapon megtalálható Módszertani útmutatók aktualizálásra kerüljenek. Így folyamatos a kapcsolattartás az aktualizálásban résztvevő szakértőkkel. Ennek folyamatát tekintette át a Bizottság.

Határozat: A 2011. június 7-én aláírt, „Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálati sajátosságai” módszertani ajánlások szakanyag a Bizottság által ajánlott szerkesztésben, a Bizottság által is elfogadható, lektorált változatban nem készült el.
A Bizottság úgy döntött, amennyiben 2013. július 15-ig a lektorált szakmai anyagot „ A végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálati sajátosságai” tárgyban nem tudja elbírálni, a szerződés teljesítésétől eltekint.
Amennyiben erre sor kerülne, a szerződés 6.2. pontjáról a 2013. szeptemberi ülésén fog dönteni.

A Bizottság meghallgatta dr. Lakrovits Elvirát, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Oktatási Központ ügyvezetőjének tájékoztatóját, az Oktatási központ jövőbeni elképzeléseiről, majd a következő határozatot hozta:

Határozat: Az SzB elfogadta dr. Lakrovits Elvira, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Oktatási Központ ügyvezetőjének tájékoztatóját, melyben beszámolta az Oktatási Központ jövőbeni terveiről, elképzeléseiről.
A Bizottság arra kérte az ügyvezető asszonyt, hogy az őszi időszakot követően ismertesse az elért eredményeket.

Ezt követően a Bizottság elnöke beszámolt a 2013. május 4-ei Küldöttgyűlésen elhangzottakról, majd a Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszok kerültek megtárgyalásra. Bizottság kiválasztotta azokat a szakértői válaszokat, amelyek a honlapon vagy a Könyvvizsgálók lapjában jelenjenek meg.

Az utolsó napirendi pont során a bizottság döntött arról, mikor tervezi ülésére meghívni a kamara tagozatainak elnökeit, illetve mely időpontban kívánja az MKVK főtitkárát meghallgatni.

2013. június 3. Gál Szilvia (MKVK Főtitkára)
2013. szeptember 9. Nyirati Ferenc (Informatikai Tagozat)
2013. október 7. dr. Printz János (Költségvetési Tagozat)
2013. november 4. Agócs Gábor (Pénz és Tőkepiaci Tagozat)
2013. december 2. Siklós Márta (Adótagozat)

 

A következő SzB ülés 2013. június 3-án lesz.

 

Szakértői bizottság 2013. április 8-án ülést tartott.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • „Beszámoló a Szakmai alelnök 2012. évi munkájáról” megvitatása
 • Módszertani útmutatók szerzői által megküldött vázlatok megvitatása.
 • A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2013. április 5-ei Elnökségi ülésen elhangzottakról.
 • Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.
 • Egyebek
  - Tagozatok elnökeivel történő megbeszélések ütemezése,

A Szakértői bizottság az első napirendi pont keretében megvitatta és elfogadta a Szakmai alelnök 2012. év munkájáról szóló beszámolót, amely 2013. május 4-ei Küldöttgyűlés elé kerül.

A Szakértői bizottság döntése szerint a honlapon megtalálható módszertani útmutatók 2013. évben aktualizálásra kerülnek.
A „Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertana” „Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai”, valamint az „Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója” szakmai kiadványok szerzői kerültek felkérésre, hogy az általuk készített Útmutatókat aktualizálják.

Ezt követően a Bizottság elnöke beszámolt a 2013. április 5-ei Elnökségi ülésen elhangzottakról, majd a Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszok kerültek megtárgyalásra. Bizottság kiválasztotta azokat a szakértői válaszokat, amelyek a honlapon vagy a Könyvvizsgálók lapjában jelenjenek meg.

Az utolsó napirendi pont során a bizottság úgy döntött, hogy a következő ülésére dr. Lakrovits Elvirát, a Kamara Oktatási Központjának ügyvezetőjét hívja meg.

 


A következő SzB ülés 2013. május 6-án lesz.

 

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X