Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői bizottság 2021. évi ülései

A szakértői bizottság 2021. évben az alábbi időpontokban tartja üléseit.

   


  

2021. január 12.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. január 12-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Új SZB megalakulása, tájékoztató a bizottság működési kereteiről
  A szakértői bizottság új tagjait tájékoztatták az SZB működési elveiről, kereteiről. Barsi Éva szakmai alelnök szóban összefoglalta az előző ciklus alatt szerzett tapasztalatokat.
  A Konzultációs Szolgálat weboldala átalakításra kerül. Ezentúl konzultációs kérdést feltenni, valamint a korábban feltett kérdéseket és válaszokat megtekinteni csak ügyfélkapus belépést követően lesz lehetősége a kamarai tag könyvvizsgálóknak. Jogi, etikai, pénzmosáshoz kapcsolódó, illetve a kamarai törvény értelmezése tárgykörökbe tartozó kérdésekkel a Konzultációs Szolgálat mostantól nem foglalkozik, ezeket a főtitkári hivatalhoz továbbítja.
   
 2. Tájékoztatás a kamara 2021. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól
  A szakértői bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a „Tájékoztatás a kamara 2021. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól” című előterjesztést, azzal a fenntartással és egyben kéréssel, hogy a munkatervben foglalt rendkívül nagy mennyiségű és nagy horderejű feladatok elvégzéséhez a szakmai munkatársak létszámát 1 fővel emelni szükséges. A bizottság ezzel az állásponttal kiegészítve kérte az előterjesztést az elnökség részére benyújtani.
   
 3. Konzultációs Szolgálati kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 6 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése, könyvvizsgálói összeférhetetlenség, saját termelésű készletek állományváltozása, halasztott ráfordítás, támogatások elszámolása, kiválás miatti részesedés változás könyvelése.
   
 4. Egyebek
  A szakértői bizottság megtárgyalta a bizottság elé terjesztett, a KATA-s adózók számviteli törvény hatálya alá történő áttéréséhez, illetve visszatéréséhez kapcsolódó nyitómérlegre adandó új könyvvizsgálói jelentésmintát, és döntött a jelentésminta honlapon való megjelentetéséről.

  A szakértői bizottság megkapta és áttekintette az MNB tájékoztató jelentését a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozóan szerzett múlt évi tapasztalatairól, melyhez a bizottság észrevételt nem tett.

  A bizottság döntött a 2021. I. félévi ülésezési rendjéről. Az ülések tervezett időpontjai a következők:
        -    Február 18. (csütörtök) - 10.00 óra
        -    Március 30. (kedd) – 13.00 óra
        -    Április 29. (csütörtök) - 10.00 óra
        -    Június 3. (csütörtök) – 10.00 óra

Barsi Éva szakmai alelnök tájékoztatta a bizottságot az energiaipari ágazati törvények módosításáról, melyek érintik a számviteli szétválasztásról való könyvvizsgálói jelentéstételi követelményeket is. A vonatkozó salátatörvény kihirdetésére várhatóan egy-két hónapon belül sor kerül. A gyakorlati alkalmazás kérdései tekintetében a közeljövőben szükség lesz a bizottság álláspontjának a kialakítására.

A könyvvizsgálói megbízás időtartama tárgykörben többször visszatérő konzultációs kérdés kapcsán felvetődött, hogy a honlapon fönt lévő könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat minta szövegét célszerű lenne módosítani. A Ptk.-ban benne van, hogy a könyvvizsgálónak mindaddig tart a megbízása, amíg az általa vizsgált beszámolót a vizsgált társaság legfőbb szerve el nem fogadta. A bizottság megfontolás tárgyává teszi az elhangzott javaslatot, így erről döntést ezen az ülésen nem hozott.

  

2021. február 18.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. február 18-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztatás a kamara elnökségének 2021. január 22-én megtartott üléséről
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének január 22-i üléséről. Az SZB 2021. évi munkatervét az elnökség elfogadta.
   
 2. ISA fordítások
  A bizottság elnöke és főmunkatársa elővezették a standard fordításokkal kapcsolatos aktuális helyzetet. Az IFAC-tól kapott legfrissebb információk szerint 2021. első negyedév végéig várhatóan kiadásra kerül a legújabb kiadványuk a nemzetközi standardok hatályos állapotáról (az IAASB Handbook). A szakértői bizottság javasolja a kamara elnöksége felé valamennyi magyar nemzeti standard aktualizálását a 2021-ben kiadásra kerülő IAASB Handbook alapján.
   
 3. Konzultációs Szolgálati kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: devizás áttérést követő év beszámolójának adatai, zártkörű részvénytársaság kötvénykibocsátása, és a KKV törvény értelmezése.
   
 4. Egyebek
  A szakértői bizottság részéről az alábbi kötelező továbbképzési témák vetődtek fel javaslatként, melyeket a bizottság elnöke továbbít az oktatási alelnök részére:
 • a könyvvizsgálói mintavételezés gyakorlata
 • az IT környezet megismerése, annak mélysége és módszerei
 • az ISA 402 standard alkalmazása külső könyvelési szolgáltató esetén
 • adók könyvvizsgálata (könyvvizsgálói kockázatok azonosítása az adózás terén)
 • audit távmunkában (sajátosságok, eltérések a megszokott, helyszíni audithoz képest, különös tekintettel a review funkcióra, mely a közfelügyeleti ellenőrzések fókuszpontja is lesz 2021-ben)
 • ISA 540 és ISA 315 standardok változásai, összehasonlítva a jelenlegi standarddal, és arra fókuszálva, hogy milyen főbb változásokra számíthatunk

A könyvvizsgálói elfogadói nyilatkozattal kapcsolatos előző ülésen felvetett módosítási javaslat kapcsán a bizottság elnöke elővezette, hogy nem javasolja a módosítást, mivel a Ptk. tartalmazza a korábban felvetett módosítás tartalmát, azt nem szükséges külön az elfogadó nyilatkozatban is még egyszer megjeleníteni.

A bizottság elnöke ismertette, hogy két vetületben merül fel a támogatások vizsgálatának témaköre.

 • A 2011-ben kiadott és a kamara honlapján jelenleg is fönt lévő „Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című útmutató helyett új útmutatót kellene kidolgozni, amely szempontokat adna ahhoz, hogy a könyvvizsgáló el tudja dönteni, mikor melyik standardot kell alkalmaznia (4400-as vagy 3000-es standard), melyik kapcsán milyen szerződést kell kötni és milyen jelentést kell kiadni.
 • Másik témakör, hogy a pályázatkiíró szervezetek egyes esetekben rosszul értelmezik a független könyvvizsgáló fogalmát. A bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy ebben a kérdésben egységes kamarai álláspont kialakítása szükséges, melynek során a kamarának a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság véleményét is célszerű beszerezni. Ezt követően a kamarai álláspontot minél szélesebb körben meg kell kísérelni eljuttatni azon szervezetekhez, amelyeknél a téves értelmezés tapasztalható volt. A témával kapcsolatban a szakértői bizottsághoz érkezett legutóbbi állásfoglalás kéréseket, az SZB szakmai álláspontjának ismertetése mellett továbbítani fogja Fegyelmi Bizottsághoz.

  

2021. március 30.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. március 30-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztatás a kamara elnökségének 2021. március 5-én megtartott üléséről
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének március 5-i üléséről.
   
 2. A kamara 2021-2025. évekre vonatkozó középtávú tervének alapelveire épülő középtávú szakmai program megtárgyalása
  A bizottság megvitatta a középtávú szakmai programot és apró kiegészítést javasoltak hozzá. Hangsúlyosan foglalkoztak azzal, hogyan lehetne a fiatalok körében vonzóvá tenni a könyvvizsgálati szakmát.
   
 3. Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2020. évi tevékenységéről, a kamara 2020. évi nemzetközi tevékenységéről” című elnökségi előterjesztés elfogadása
  A bizottság az előterjesztést elfogadta.
   
 4. Közlemény tervezet az ESEF rendelet halasztott alkalmazásáról, illetve a könyvvizsgálói jelentéstételről
  A közlemény az bizottsági tagok előzetes írásbeli egyetértésével az ülést megelőző időpontban a kamara honlapján már közzétételre került.
   
 5. Konzultációs Szolgálati kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 11 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: leányvállalat alapítás költségeinek aktiválása, prémium jutalom elszámolhatósága, projekt számvitel, anyavállalat könyvvizsgálata, átlagos létszám fogalma a Szt-ben, szállítási költség és iparűzési adó, értékhelyesbítés könyvvizsgálata, export árbevétel, KKV besorolás, ki nem fizetett osztalék elengedése és könyvvizsgálói nyilatkozat.
   
 6. Egyebek
  A szakértői bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot, hogy a közelmúltban több etikai tárgyú megkeresés érkezett a konzultációs szolgálathoz, illetve a Szakértői Bizottsághoz, melyek a Fegyelmi Bizottság részére kerültek továbbításra válaszadás végett.

A projektelszámolás témakörében, a könyvvizsgálóktól folyamatosan érkező megkeresésekre tekintettel, az SZB kezdeményezésére a kamara felkérte Dr. Veit József KSZ szakértőt egy e-learning előadás összeállítására és megtartására, melynek felvétele áprilisban lesz, és amely azt követően fel fog kerülni az MKVKOK Kft. weboldalára a kreditpontos e-learning előadások közé.

A COVID-19 miatti gazdaságélénkítő programhoz kapcsolódó, versenyképesség-növelő támogatások kapcsán a bizottság elnöke összefoglalta a bizottság részére ezeknek a kormányrendeleten alapuló támogatásoknak a jogszabályi hátterét, a számviteli elszámolás problematikáját, mellyel kapcsolatban jelenleg még a Pénzügyminisztérium álláspontja is bizonytalan, mivel a támogatási szerződések és a jogszabályi előírások ellentmondásosak. Ez a bizonytalanság megnehezíti a könyvvizsgálók munkáját, veszélyezteti az egységes szakmai megítélést.

Az Átalakulási megbízásokra vonatkozó minőségellenőrzési kérdőívek tervezeteivel kapcsolatban a szakértői bizottság további egyeztetést javasol a Minőségellenőrzési Bizottsággal, valamint a Főtitkári Hivatallal.

  

2021. április 29.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. április 29-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztatás a kamara elnökségének 2021. április 16-án megtartott üléséről
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének április 16-i üléséről.
   
 2. Az IFAC-ICAEW AML Series 1-6. (pénzmosás gyanús helyzetek felismeréséről szóló, 6 részből álló oktatási segédanyag sorozat) magyar fordításának elfogadása
  A bizottság áttekintette és jóváhagyta a pénzmosás gyanús esetek felderítését segítő oktatási segédanyag közzétételét a kamara honlapján az IFAC jóváhagyását követően.
   
 3. Konzultációs Szolgálati kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 13 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: könyvvizsgálat, saját előállítású szellemi termék vagyonértékelése, anyavállalat, munkavállalók átlagos létszáma, kapcsolt vállalkozás, pótbefizetés, befektetés értékelése, bérleti szerződés vészhelyzetben, transzferár nyilvántartás, szerződés elszámolás egysége, üzletrész átruházás, KIVA alatti saját fejlesztés költségének aktiválása, garanciális visszatartás a mérlegben.
   
 4. Egyebek
  A szakmai főmunkatárs tájékoztatta a bizottságot a tervezett 2021 évi standardfordításokkal kapcsolatban felmerült technikai jellegű nehézségekről és a megoldási lehetőségek főtitkárral történt megbeszélésének az eredményéről.

A szakmai alelnök tájékoztatta a bizottságot, hogy a kötelező oktatás az előző évhez hasonlóan idén is online e-learning formában lesz megtartva, beleértve a központi első napot is. Az Országos Könyvvizsgálói Konferencia limitált létszámmal valószínűleg megtartható lesz helyszínen.

Az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának ellenőrzési kérdőívével kapcsolatban a bizottság fenntartja korábbi álláspontját, mely szerint azt javasolja, hogy a kérdőív kidolgozásával a kamara egy 2-3 fős külső szakértői csapatot kérjen fel és bízzon meg.

A bizottság áttekintette és megvitatta az Accountancy Europe (AE) Fraud és Going Concern témákban tett, a jövőre vonatkozó javaslatait a vállalkozások, illetve a könyvvizsgálók felelőssége és feladatai tekintetében. A vállalkozások feladatainak a bővítésével kapcsolatos AE felvetésekkel alapvetően egyetértettek, ugyanakkor aggályaikat fejezték ki egyrészt a könyvvizsgálók csalással kapcsolatos felelősségének a további kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat illetően, másrészt a vállalkozások működőképességének (Going Concern) a könyvvizsgáló általi megítélése, arról bármiféle bizonyosság nyújtása tekintetében. Ezeket a gondolatokat kérte képviselni az AE által e témákban megrendezésre kerülő webinaron.

A Csalás témájához kapcsolódva a bizottság elnöke felvetette, hogy készülhetne egy olyan iránymutatás vagy döntési fa jellegű ábra, amely segítené a könyvvizsgálókat abban, hogy a standardok és a magyar jogszabályok tükrében mi a teendő, ha csalás gyanúja merül fel a könyvvizsgálat során. A bizottság tagjai részéről többféle felszólalás is elhangzott, melyeket megfontolásra ajánlottak, így döntést az ügyben nem hoztak.

      

2021. június 3.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. június 3-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Minőségellenőrzési kérdőívekkel kapcsolatos fejlemények megvitatása
  A bizottság ülésén meghívottként részt vett a Minőségellenőrzési Bizottság elnöke, valamint a kamara főtitkára. Az ülésen megvitatásra került egyrészt a MER asszisztens nélküli 5/a/2. sz. ellenőrzési kérdőív aktualizálása, valamint az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának ellenőrzési kérdőíve. 

  A MER kérdőívvel kapcsolatosan a bizottság azon az állásponton van, hogy vétó kérdés helyett inkább a többi kérdést kellene súlyozni, valamint, hogy az egyedi kérdőív nem megfelelt minősítése ne vonja automatikusan maga után a MER nem megfelelt minősítését is.

  Az átalakulási kérdőívekkel kapcsolatosan a kérdőív kidolgozását egy munkacsoport fogja elvégezni, valamint javasolják az MNKS kiegészítését az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának néhány alapvető specialitásaival.
   
 2. Tájékoztatás a kamara 2021. május 7-én megtartott küldöttgyűléséről
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara május 7-i küldöttgyűléséről. A bizottság támogatja, hogy továbbra is online módon kerüljön sor a küldöttgyűlések megtartására. 
   
 3. Egyes ISA változások implementálást segítő angol nyelvű segédanyagainak magyar nyelvre történő lefordítása 
  A bizottság áttekintette az ISA 315, ISA 540, ISRS 4400 felülvizsgált standardok helyzetét, valamint az új minőségbiztosítási standardcsomaghoz kapcsolódó elérhető implementációs segédanyagokat, és döntött néhány olyan nemzetközi szakmai anyag magyar nyelvre történő lefordíttatásáról, melyek segítik a nevezett módosított standardok majdani bevezetését.
   
 4. Jogszabályokban előírt könyvvizsgálati feladatok gyűjteménye
  A bizottság áttekintette az első munkaanyagot és a bizottság két tagja vállalta, hogy részletesebben megvizsgálja, illetve kiegészíti azt a következő bizottsági ülésre.
   
 5. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 9 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: Brexit utáni fióktelep könyvvizsgálata, rezsitámogatás elszámolása háziorvosoknál, értékelési tartalék, költségek COVID miatti megtérítése, támogatás és KIVA adóalap, társasház mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, üzletrész adásvétel árfolyamnyeresége, egyesüléskor követelések kötelezettségek eltérő devizaárfolyammal, saját tőke és jegyzett tőke aránya.
   
 6. Egyebek
  A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottság tagjait a támogatások vizsgálata témakörében a Pénzügyminisztériumtól érkezett válaszról. Javasolta 2-3 pályázatkiíró cég részére közvetlenül elküldeni a kamara álláspontját a könyvvizsgálati függetlenségről.

  A bizottság szakmai munkatársa tájékoztatást adott az április 30-án tartott Accountancy Europe webináriumról és ott a Csalás és a Vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatban megfogalmazott javaslatokról.

  A soron következő V4 online konferencián a kamarát a bizottság elnöke és szakmai főmunkatársa fogja képviselni.

  A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot a MAT megkereséséről az ISAP4 aktuáriusi szakmai standard adaptálása kapcsán. A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

  A bizottság következő ülésének időpontja 2021. augusztus 24. 10 óra, a második félévi ülések időpontjáról az elnökségi ülések időpontjainak ismeretében fognak dönteni.

  A szakmai alelnök tájékoztatta a bizottságot az ez évi kötelező oktatás elnökség által elfogadott tematikájáról.

 

2021. augusztus 24.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. augusztus 24-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztatás a kamara elnökségének 2021. június 18-án megtartott üléséről
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének június 18-i üléséről. 
   
 2. Tájékoztatás a V4 országok könyvvizsgálói kamaráinak 2021. június 16-i virtuális találkozójáról
  A bizottság elnöke tájékoztatást adott a V4 országok könyvvizsgálói kamaráinak 2021. június 16-án megtartott virtuális találkozójáról.
   
 3. Tájékoztatás az éves kötelező szakmai továbbképzés szakértői bizottsághoz kapcsolódó anyagának állásáról
  Bohus Zoltánné bizottsági tag tájékoztatást adott a bizottságnak a kötelező szakmai továbbképzés általa kidolgozott anyagának állásáról. A számviteli becslések könyvvizsgálata modulon belül öt fő téma került feldolgozásra, és e témákkal kapcsolatos fő könyvvizsgálati célok, esettanulmányokkal. Ezen kívül belekerült az oktatási anyagba a szakértők igénybevétele és dokumentálása, valamint az IT környezetfelmérés témája.

  A kötelező oktatás ez évi programjában szereplő többi téma anyagáról, azok várható elkészültéről az SZB még nem kapott tájékoztatást az Oktatási Bizottságtól.
   
 4. Jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladatok gyűjteménye (helyzetjelentés)
  A bizottság megtárgyalta a munkaanyag jelenlegi állását és a következő lépéseket.
   
 5. Tájékoztató a legújabb IFAC fejleményekről
  A bizottság szakmai munkatársa tájékoztatta a bizottságot a nemzetközi fejleményekről. 

  A Kevésbé összetett vállalkozások könyvvizsgálatával foglalkozó új nemzetközi könyvvizsgálati standard nyilvános tervezetét a közelmúltban jelentette meg és bocsátotta nyilvános véleményezésre az IAASB. Mivel ez a standard sok könyvvizsgálót érint, így a bizottság támogatta, hogy kerüljön fel a honlapra egy közlemény, mely tájékoztatja a tagságot a standard tervezet megjelenéséről. 

  Az új minőségbiztosítási standardcsomaggal kapcsolatban az IAASB megjelentette az ISQM 1 és ISQM 2 standardok implementációját segítő segédanyagokat, és az ISA 220 (Felülvizsgált) standarddal kapcsolatban is hamarosan várható a segédanyag megjelenése. A bizottság ezeket az implementációs segédanyagokat is le szeretné majd fordíttatni, de erről a végleges döntést akkor tűzi napirendre, amikor mindhárom standardhoz tartozó implementációs segédanyag elérhető lesz már az IFAC-nál.

  Az Etikai kódexben több változás történt a közelmúltban és várhatóan még a közeljövőben is lesznek újabb módosítások. A bizottság egyetértett abban, hogy egy későbbi ülésen fognak visszatérni az etikai kódex esetleges újbóli lefordításának a kérdésére.
   
 6. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 10 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: visszavásárolt üzletrész, átalakulási vagyonmérleg tervezet, végleges vagyonmérleg fordulónapja, átalakulás, beolvasztó társaság adóalapja, számviteli törvény 88. paragrafus (9) bekezdésének értelmezése, megbízás elfogadása, jutalék elszámolása, negatív saját tőke – könyvvizsgálati jelentés, energiahatékonysági társasági adókedvezmény.
   
 7. Egyebek
  A szakmai főmunkatárs tájékoztatta a bizottságot a folyamatban lévő szakmai feladatokról, így a Pénzügyminisztériumnak küldendő állásfoglaláskérésről, a nemzetközi standardok és szakanyagok magyar nyelvre történő fordításának státuszáról, valamint a könyvvizsgálói jelentés aláírásának témakörében felvetődött kérdésnek a kamara és a közfelügyelet közötti egyeztetésének állásáról.

  A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

  A bizottság elfogadta az SZB 2021. II. félévi ülésezési rendjét, mely alapján az ülések tervezett időpontjai a következők:
  - 09.30. csütörtök 10 óra
  - 11.04. csütörtök 10 óra
  - 12.02. csütörtök 10 óra

 

2021. szeptember 30. 

A szakértői bizottság (SZB) 2021. szeptember 30-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Az éves kötelező szakmai továbbképzés anyagainak helyzete és véleményezése
  A bizottság tagjai az eddig beérkezett oktatási anyagokat áttekintették és azokkal egyetértettek.
   
 2. Jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladatok gyűjteménye szakmai projekt állása
  A bizottság megtárgyalta a munkaanyag jelenlegi állását és a következő lépéseket.
   
 3. Tájékoztatás IFAC regionális kapcsolattartójával folytatott éves online megbeszélésről
  A bizottság elnöke tájékoztatást adott az IFAC regionális kapcsolattartójával 2021. szeptember 2-án folytatott online éves helyzetértékelő megbeszélésről.
   
 4. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 2 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: a kiegészítő melléklet módosítása és a könyvvizsgálói jelentés, belföldi fordított áfás devizás nullás végszámla.
   
 5. Egyebek

a) A bizottság megvitatta az Országos Könyvvizsgáló Konferencia tapasztalatait.
b) A szakmai főmunkatárs beszámolt a szakértői bizottság 2021. évi munkatervében kitűzött feladatok állásáról
c) A szakmai főmunkatárs tájékoztatta a bizottságot az IAASB Handbook 2020 kiadvány megjelenéséről
d) A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot a határokon átnyúló átalakulások törvényjavaslat tervezet véleményezéséről
e) A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot az 5/a/4 és 5/a/6 számú minőségellenőrzési kérdőívek elnökség elé terjesztéséről
f) A bizottság egyik tagja tájékoztatást adott az átalakulásokkal kapcsolatos minőségellenőrzési kérdőívek kidolgozásának státuszáról
g) A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot a brit Financial Reporting Council (FRC) megkereséséről, melyben egyeztetést kezdeményezett a könyvvizsgálói szakmai képesítések Brexit utáni kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodások kidolgozása témájában.
h) A bizottság elnöke tájékoztatást adott a Közfelügyelettel folyamatban lévő szakmai egyeztetésekről.

A bizottság a tájékoztatásokat elfogadta.

 

2021. november 4.

A szakértői bizottság (SZB) 2021. november 4-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztató a kamara elnökségének 2021. október 1-én megtartott üléséről 
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének október 1-i üléséről. 
   
 2. Jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladatok gyűjteménye szakmai anyag megtárgyalása
  A bizottság megtárgyalta a munkaanyag jelenlegi állását és a következő lépéseket.
   
 3. Előterjesztés az ISAE 3410. témaszámú, az Üvegházhatású gáz kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardról
  A bizottság egyetértett és elfogadta az előterjesztést és a tárgy szerinti magyar nemzeti standardot, és javasolta azokat a kamara elnöksége elé terjeszteni elfogadás végett.
   
 4. Az IAASB Less Complex Entities (LCE) nemzetközi standard tervezetének előzetes megvitatása
  A bizottság a fenti napirendi pont megtárgyalását elhalasztotta a következő bizottsági ülésre
   
 5. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 11 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: külföldi fióktelep számlázás, szellemi termék apport, IT eszközök leltározása, átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálata, deviza áttérési mérleg könyvvizsgálata IFRS, összevont (konszolidált) beszámoló készítése, kapcsolatfelvétel előző könyvvizsgálóval, részesedésvásárlás, részesedés értékvesztésének visszaírása, könyvvizsgálat, könyvvizsgálói jelentés tiszta vagy figyelemfelhívás.
   
 6. Egyebek

a) A bizottság elnöke tájékoztatást adott a határon átnyúló átalakulások törvénytervezetével kapcsolatban az Igazságügyminisztériummal folytatott egyeztetésről
b) A bizottság meghallgatta Dr. Bor Zoltán beszámolóját az IFAC Monitoring Group online eseményről 
c) A szakmai főmunkatárs tájékoztatást adott egyéb szakmai aktualitásokról, úgy mint: ESEF, javadalmazási jelentés, átalakulási minőségellenőrzési kérdőív.
d) A bizottság tagjai a közeljövőre nézve, az ülésen egyeztetett témákban, vállalták néhány szakmai cikk megírását a SZAKma c. folyóiratba.
e) A bizottság megtárgyalta, hogy mi legyen a következő lépés a támogatások könyvvizsgálatának útmutatója aktualizálásával kapcsolatban.

 

2021. december 2. 

A szakértői bizottság (SZB) 2021. december 2-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztató a kamara elnökségének 2021. november 12-én megtartott üléséről 
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének november 12-i üléséről. 
   
 2. Tájékoztató az IFAC Council Meetingről, az IFAC november 10-11-én online megtartott rendes éves taggyűléséről
  Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott az IFAC Council Meetingen elhangzottakról.
   
 3. Az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek könyvvizsgálati megbízásainak kamarai minőségellenőrzésére kidolgozott ellenőrzési kérdőív véleményezése, valamint ehhez kapcsolódóan az MNKS kiegészítésével kapcsolatos szakértői bizottsági feladat
  A bizottság átnézte és véleményezte az előzetesen megküldött ellenőrzési kérdőívet és az ehhez kapcsolódó MNKS módosítási javaslatról a közfelügyeleti hatóságtól érkezett választ. A bizottság egyetértett, hogy néhány pontosító észrevétellel a részére beterjesztett minőségellenőrzési kérdőív megküldésre kerüljön a Minőségellenőrzési Bizottságnak abból a célból, hogy a kamara elnökségének decemberi ülésén azt elfogadásra előterjesszék.
   
 4. Az energiaipari szektorban a számviteli szétválasztásról való külön könyvvizsgálói jelentéstétel módosult szabályaira tekintettel kidolgozott könyvvizsgálói jelentésminta(k) és a kapcsolódó kamarai közlemény elfogadása
  A szakértői bizottság megtárgyalta és elfogadta az energiaipari szektorban a számviteli szétválasztásról való külön könyvvizsgálói jelentéstétel módosult szabályaira tekintettel kidolgozott könyvvizsgálói jelentésmintákat és a kapcsolódó kamarai közleményt, és úgy határozott, hogy azok kerüljenek megjelentetésre a kamara honlapján.
   
 5. Az IAASB Less Complex Entities (LCE) nemzetközi standard tervezetének előzetes megvitatása
  A bizottság elnöke felvezette a standard tervezettel kapcsolatban eddig egyéb nemzetközi szervezetek által megfogalmazott kritikákat. A bizottság egyetértett, hogy jelenleg a kamarának nincs teendője a standardtervezettel kapcsolatban.
   
 6. Javaslat az oktatási bizottság felé 2022. évi kötelező oktatás témáiról
  A bizottság tagjai megosztották egymással tapasztalataikat, javaslataikat az idei kamarai kötelező oktatással kapcsolatban, valamint javaslatot tettek a 2022. évi kötelező szakmai továbbképzés témaköreit illetően. A javaslatokat a bizottság elnöke tolmácsolni fogja az oktatási bizottság elnöke felé.
   
 7. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: KIVA miatti céltartalék, jegyzett tőke leszállítása tőkekivonással, hibás formátumú beszámoló közzététele.
   
 8. Egyebek

a) A bizottság elnöke tájékoztatást adott az Európai Bizottság nyilvános konzultációjáról - Strengthening the quality of corporate reporting and its enforcement címmel
b) A bizottság egyetértett a CEAOB guidelines on the auditors’ involvement on financial statements in European Single Electronic Format (ESEF) című, a közelmúltban megjelent CEAOB iránymutatás magyar nyelvű fordításának megjelentetésével a kamara honlapján.
c) A szakmai főmunkatárs tájékoztatást adott a standard fordítások jelenlegi állásáról.
d) A bizottság az elnökségi ülések tervezett időpontjainak ismeretében meghatározta a 2022. I. félévi szakértői bizottságok üléseinek időpontját: 2022.01.13, 2022.02.22, 2022.04.12, 2022.06.07.
 

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X