Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztatás a kamara 2021. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 2021. január 22-ei ülésén megtárgyalta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását a kamara 2021. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól (10/2020. (01.22.) számú határozat).

  

A.    Általános szakmai feladatok

  

2021-ben a kamara előtt álló legfontosabb általános és konkrét szakmai feladatokat a következőkben határoztuk meg:


Általános célkitűzésként a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága („SzB” vagy „Szakértői Bizottság”) folytatja azt az előző ciklusban elkezdett és igen sikeresnek bizonyult munkát, amellyel növelni kívánja azoknak a szakmai szolgáltatásoknak a színvonalát, hatékonyságát, szakszerűségét és gyorsaságát, amelyekkel a kamara segíteni és támogatni tudja a kamarai tagok munkáját, a nemzeti könyvvizsgálati standardok követelményeinek megfelelő könyvvizsgálatok megvalósításában. Ez a tevékenység évről-évre, így 2021-ben is, jellemzően a következő szakmai feladatok folyamatos ellátását jelenti:

 1. A Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok („ISA”) legutóbbi változásainak nyomon követése, a változások szükség szerinti átvezetése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardban („MNKS”). Ez a feladat az érvényben lévő MNKS-hez képest módosított és már kihirdetett nemzetközi standardok magyar nyelvre történő lefordíttatását és magyar nemzeti könyvvizsgálati standardként való bevezetését jelenti. Ide tartoznak még a Nemzetközi Minőségellenőrzési Standardok módosításai és újdonságai is, melyek a nemzetközi standardalkotási tevékenységben egyre fokozódó hangsúlyt kaptak az elmúlt években, így ennek eredményeként a magyar nemzeti standardokban is szükséges lesz a Nemzetközi Minőségellenőrzési Standardok közelmúltbeli változásaival és fejleményeivel lépést tartani.
  A 2021-es évre tervezett konkrét projektek:
  • a felülvizsgált ISA 540 Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata,
  • a felülvizsgált ISA 315 A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése, továbbá
  • ISA 220 (Revised) Quality Management for an audit of financial statements (Minőségmenedzselés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatában)
  • ISQM 1 Quality Management for firms that perform audits or reviews of financial statements, or other assurance or related services engagements - ez a standard a jelenleg érvényes ISQC1 minőségellenőrzési standardot fogja felváltani.
  • ISQM 2  Engagement quality reviews (Megbízás belső minőségellenőrzése)
   témájú nemzetközi standardok lefordíttatása és magyar nemzeti standardokként való bevezetése.
     
  Az ISA 220, az ISQM 1, és az ISQM 2 standardokat az IAASB 2020. december 17-én hirdette ki a honlapján. E három standard által a könyvvizsgálói munka minőségbiztosításában hozott változások jelentőségét jelzi, hogy a jelenlegi „minőség-ellenőrzés” helyett a „minőség menedzselés” fogalomhasználat jelenik meg bennük.  
    
 2. A könyvvizsgálati standardokon kívüli, könyvvizsgálók által végezhető nem könyvvizsgálati szolgáltatások (átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó, valamint kapcsolódó szolgáltatások) nyújtására vonatkozó nemzetközi standardok többsége szintén már korábban bevezetésre kerültek, mint magyar nemzeti standardok. E standardok körében is fontos, hogy nyomon kövessük a nemzetközi téren bekövetkezett változásokat, módosításokat, illetve dönteni szükséges az esetleges új standardok nemzeti standardként való bevezetéséről, és végig kell vinni az egyes standardok lefordíttatása, kamarán belüli jóváhagyása, majd a közfelügyeleti hatóság általi jóváhagyása és bevezetése teljes munkafolyamatát.
  A 2021-es évre tervezett konkrét projektek:
  •    a felülvizsgált ISRS 4400 Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására témájú nemzetközi standard, továbbá
  •    a 2020-as évről áthúzódó projektként az ISAE 3410. Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások témájú nemzetközi standard
  lefordíttatása és magyar nemzeti standardként való bevezetése.
    
 3. A könyvvizsgálókra vonatkozó nemzetközi etikai normák változásainak folyamatos figyelemmel kísérése szintén fontos kamarai feladat, mely évek óta a szakmai alelnök irányításával és gondozásában valósul meg, az SzB és szakmai munkatársainak a bevonásával. Ez elsősorban szintén az IESBA nemzetközi etikai kódex és módosításainak magyar nyelvre történő lefordítását, valamint a változások oktatására vonatkozó javaslattételt foglalja magában. Az etikai követelmények rendszeres, a hiányos ismereteket felszámoló célzatú terjesztése, megismertetése a kamarai tagsággal azonban nem az SzB hatásköre, így ez nem szerepel a Szakértői Bizottság munkatervében. Az előző bizottsági ciklus időszakában, a Konzultációs Szolgálat kijelölt szakértője és a Fegyelmi Bizottság elnöke közötti együttműködés keretében etikai tárgyú konzultációs kérdésekkel is foglalkozott a Konzultációs Szolgálat, de ez a gyakorlat 2021-ben nem folytatódik.
    
 4.   A nemzeti standardokkal kapcsolatban a Szakértői Bizottság fontosnak tartja a bekövetkezett módosítások és változások gyakorlati alkalmazásának az elősegítését, a standardváltozások tartalmának és összefüggéseinek a megértését célzó szakmai támogatás nyújtását a kamarai tagságnak. Ennek érdekében az SzB rendszeresen javaslatokat tesz az Oktatási Bizottságnak, hogy a megváltozott vagy új nemzeti standardok feldolgozása és ismertetése kerüljön bele a kötelező éves szakmai továbbképzési program tematikájába. Az elkészített kötelező oktatási tananyagokat, ennek az együttműködésnek a keretében, az SzB minden esetben véleményezi.

   
  E mellett, az SzB javaslatokat tesz a hagyományosan ősszel megrendezett Országos Könyvvizsgálói Konferencia (OKK) szakmai témaköreire, és általa fontosnak tartott szakmai témakörök e-learninges oktatási anyag formájában való feldolgozására, oktatására. Az SzB tagjai – igény szerint – közreműködnek az OKK szakmai munkájában is (pl. szekcióvezetés).

  Előzőek szerinti együttműködések az Oktatási Bizottsággal 2021-ben is az SZB tervei között szerepelnek.
      

 5. A korrupció leküzdésével, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos, a könyvvizsgálókat érintő kamarai feladatokban való részvétel, közreműködés.

  A 2021-es évre tervezett konkrét projektek:
  •    „IFAC-ICAEW Anti-money laundering educational series” (Pénzmosás elleni oktatási sorozat) lefordíttatása és közreadása: A hat részes angol nyelvű oktatási segédanyag sorozat lefordításáról még az előző SZB döntött. 2021. január elejéig az I.-III. részek jelentek meg angolul, az SzB mind a hat rész lefordítását tervezi ebben az évben. A cél ezzel a könyvvizsgálók pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos feladataira vonatkozó ismereteinek a bővítése, elmélyítése, tudatosítása.
      

 6. A könyvvizsgálók szélesebb körét érintő, általuk felvetett vagy a Szakértői Bizottság által fontosnak ítélt témákban az egységes szakmai álláspontra és megítélésre, könyvvizsgálói eljárásra vonatkozó szakmai állásfoglalások, iránymutatások és ajánlások kidolgozása és közzététele a honlapon, illetve a Könyvvizsgálók Lapjában.
  A 2021-es évre tervezett konkrét projektek:
  •    A COVID-19 világjárvány miatt kialakult és mára már tartóssá vált megváltozott rend (gazdaságok és gazdasági szereplők működése, kapcsolattartás módja, korlátozó intézkedések, kormányzati támogatási programok stb.) hatására az előző Szakértői Bizottság létrehozta a kamara honlapján a „Vírus Híradó és Tudásbázis” elnevezésű weboldalt.
  Ezen az oldalon gyűjtötte össze az SzB azokat a hasznos nemzetközi szakmai információkat, útmutatásokat, szakmai állásfoglalásokat, és itt jelentette meg azokat a saját állásfoglalásait és iránymutatásait is, amelyekkel támogatni kívánta a kamarai tag könyvvizsgálók munkáját ebben a soha nem tapasztalt rendkívüli helyzetben. Ennek a webodalnak a további működtetését, és ezen keresztül a pandémiás helyzethez kapcsolódóan elérhető legfontosabb nemzetközi és hazai szakmai álláspontok és tudásanyagok megosztását a jelenlegi Szakértői Bizottság is fontosnak tartja és folytatja.    

 7. Könyvvizsgálati szakmai módszertani útmutatók, segédletek kidolgozása és kiadása (külső szakértők bevonásával). Az előző Szakértői Bizottság jelentős munkát fektetett abba, hogy a már évekkel korábban készült tematikus vagy speciális iparágakra vonatkozó szakmai módszertani útmutatók felülvizsgálatra, megújításra kerüljenek, illetve új útmutatókat is kidolgoztatott (pl. adótételek könyvvizsgálata, átalakulások könyvvizsgálata, kisvállalkozások könyvvizsgálata). A jelenlegi SzB a kamara honlapján fönt lévő régebbi módszertani útmutatók (összesen 5 db) felülvizsgálata tárgyában a megalakuló januári első ülésén konkrét döntést ebben a kérdésben még nem hozott. Egyes könyvvizsgálók jelzése nyomán időszerű lenne az „Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató újraírása, melyet az SzB megfontolás tárgyává fog tenni.

  A módszertani útmutatók kidolgozása és aktualizálása összetett és időigényes feladat, és annak is a függvénye, hogy akadnak-e olyan, az adott témakörben nagy tapasztalattal és szabad kapacitással bíró könyvvizsgáló szakemberek, akik a Szakértői Bizottság felkérésére vállalkoznak erre a munkára. A megfelelő szakemberek felkutatása, a projekt megszervezése és menedzselése szintén erőforrásokat igényel, ami az SzB más fontos feladatai mellett nem mindig áll megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre.    

 8. Jogszabályok által előírt különféle könyvvizsgálói jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés egységes gyakorlatának kialakítása, jelentésminták kidolgozása és közreadása.

  Ez a feladat az előző évhez hasonlóan, 2021-ben is a jogszabályi környezet és előírások változása nyomán felmerülő sajátos igények alapján a különféle jogszabályokban előírt könyvvizsgálói jelentéstételi kötelezettségek értelmezését, az egyes nemzeti standardok hatókörébe való besorolását, valamint az SZB által szükségesnek ítélt további új jelentésminták kidolgozását vagy aktualizálását jelenti, a könyvvizsgálók által követett egységes jelentéstételi gyakorlat elterjedése érdekében.
  A kamara honlapján jelenleg elérhető összes könyvvizsgálói jelentésminta átfogó felülvizsgálata a jelenlegi ismereteink szerint ebben az évben nem szükséges. A nemzetközi etikai standardalkotó testület és etikai szabályozás terén történt elnevezésbeli változások a kamarai szabályozásban 2021. január 1-jétől léptek hatályba, erre tekintettel az összes meglévő könyvvizsgálói jelentésminta aktualizálása már tavaly megtörtént és az idei évtől alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták a kamara honlapján 2020. december 17-én kihirdetésre kerültek.

  A 2021-es évre tervezett, eddig ismertté vált konkrét feladatok:
  •    A volt KATA-s adózók számviteli törvény hatálya alá történő áttéréshez, illetve visszatéréséhez kapcsolódó nyitómérlegre adandó könyvvizsgálói jelentésminta kidolgozása
  •    Az energiaipari ágazatokban törvényi szinten előírt számviteli szétválasztással összefüggő könyvvizsgálói feladatok 2021. január 1-jétől hatályos törvénymódosításaira való tekintettel, a korábbi SzB ajánlás szerinti könyvvizsgálói jelentésminta felülvizsgálata és átdolgozása
  •    Az SZB közreműködése annak kialakításában, hogy a tőzsdei kibocsátókra az EU-s szabályozás által előírt ESEF (Egységes Elektronikus Beszámolási Formátum) követelményeinek való megfeleléssel összefüggésben ezen cégek könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak milyen feladatai és milyen jelentéstételi kötelezettségei vannak, illetve azt milyen formában kell teljesíteni.
  •    A társasházakkal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok jellege, hatóköre és a könyvvizsgáló jelentéstételi kötelezettsége a társasházi törvényben foglalt „gazdasági ellenőrzést segítő személy”-re vonatkozó előírásokkal összhangban.
  •    A B. fejezet 1. pontjában említett, a PM részére megküldendő állásfoglalás kérésünkhöz is részben kapcsolódva, a Szakértői Bizottság szakmai munkatársai már dolgoznak egy olyan összeállításon, melyben megkíséreljük összegyűjteni a különféle jogszabályokban előírt szerteágazó, és sok esetben a jellegüket tekintve is nagyon különböző azon könyvvizsgálói feladatokat, melyek a Kkt. 3. § (1) bekezdésének c) pontja alá esnek („c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése.”) Az ide tartozó egyes egyéb könyvvizsgálói feladatok jellegéhez igazodóan elvégezzük ezek besorolását a vonatkozó szakmai standardok hatóköre alapján. Ennek a munkának az eredményére támaszkodva a kamarai tagság részére olyan ajánlást tervezünk kidolgozni és közreadni, mely segítséget nyújt az ebbe a körbe tartozó könyvvizsgálói feladatok végrehajtásához
  -    a vonatkozó szakmai követelmények beazonosítása, és
  -    az e követelményeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentés formájának és tartalmának a meghatározása, valamint a jelentés összeállítása
  tekintetében, s ez által elősegíti, hogy az adott könyvvizsgálói feladat végrehajtására a könyvvizsgálói szakmán belül egységes szakmai megközelítés és jelentéstételi gyakorlat alakulhasson ki a belátható jövőben.   
      

 9. Az SzB folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai tagozatok működését és a feladatkörével összefüggő témákban szakmai támogatást nyújt a tagozatoknak. Az SzB a kamara bizottságaival, a tagozatokkal együttműködve, véleményezési, észrevételezési jogával élve, figyelemmel kíséri mindazokat a kiadványokat, módszertani útmutatókat, segédleteket, állásfoglalásokat, szabályzatokat, amelyek az MKVK nevében kiadásra kerülnek.
      
 10. A könyvvizsgálattal és a számvitellel kapcsolatos EU-s jogszabályok tervezett és tényleges változásainak nyomon követése, a szabályozással kapcsolatos véleményezések, állásfoglalások koordinálása. A tervezetek és az elfogadott változások megismertetése a Kamara tagjaival.
      
 11. A Szakértői Bizottság továbbra is nagyon fontos feladatának tekinti a Konzultációs Szolgálat hatékony működtetését, és ennek érdekében a felkért külső szakértők szakmai álláspontja kidolgozásának a koordinálását, és a szakértői álláspontok kamarai tagokkal való megismertetését. Az SzB, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, a Konzultációs Szolgálathoz beérkezett egyes szakmai kérdések kapcsán szükség szerint kikéri az adott szakterület tekintetében érintett szakmai tagozat, vagy más kamarai bizottság, illetve adott esetben a Pénzügyminisztérium szakmai véleményét. Az elmúlt néhány évben a Konzultációs Szolgálat tevékenységét illetően több pozitív visszajelzés érkezett a kamarához, ezért ennek a tevékenységnek a működtetésében elért eddigi sikereket kívánjuk továbbra is megőrizni, vagy ha lehet, tovább növelni.
      
 12. A kamara honlapja mellett a SZAKma, illetve a Könyvvizsgálók Lapja c. szakmai folyóiratokban közérdekű szakmai információk folyamatos közzététele (elsősorban a „Könyvvizsgálat” című rovaton keresztül, rendszeresen tartalmas és időszerű publikációk megjelentetésével). A Könyvvizsgálók Lapja-ban a „Nemzetközi kitekintés” rovatban rendszeres híradás a nemzetközi szakmai szervezetekben (IFAC, Accountancy Europe) folyó munkáról, aktuális szakmai hírekről.
    
 13. A Minőségellenőrzési Bizottság SZMSZ-e III. fejezetének 28. pontjában foglaltakra tekintettel az SzB a Minőségellenőrzési Bizottsággal közös feladatként részt vesz a minőségellenőrzési kérdőívek rendes éves aktualizálásának munkájában, továbbá a minőségellenőrzési módszertani útmutató felülvizsgálatában és szükség szerinti átdolgozásában. A minőségellenőrök éves felkészítő továbbképzésén való részvétel formájában is együttműködünk a Minőségellenőrzési Bizottsággal a kamarai minőség-ellenőrzés szakmai standardokkal összhangban történő gyakorlatának a kialakításában.
      
 14. A kamara honlapján, a Szakértői Bizottság gondozásában fönt lévő szakmai anyagok (közlemények, útmutatók, jelentésminták stb.) éves rendszeres felülvizsgálata és a szükséges módosítások, archívumba helyezések, eltávolítások elvégeztetése nemcsak éves rendszerességgel, hanem eseti jelleggel is, szükség szerint.

   

    

B.    Konkrétan elhatározott szakmai és nem szakmai operatív feladatok

  

 1. Vélemény formálása a Számviteli törvény, a könyvvizsgálatról szóló törvény vagy más, a könyvvizsgálói szakmát érintő jogszabályok tervezett módosításairól, valamint a könyvvizsgálattal vagy számvitellel kapcsolatos jogszabályok módosításának kezdeményezése.
  A 2021-es évre tervezett konkrét projektek:
  • A Kkt. (2007. évi LXXV. törvény) 3. § (1)-(2) bekezdéseinek egységes értelmezése, és az egyes könyvvizsgálati feladatok megfelelő kategorizálása érdekében a kamara főtitkárával együttműködve szakmai konzultáció és állásfoglalás kérés, illetve adott esetben a korábbi kamarai törvénymódosítás ismételt kezdeményezése a Pénzügyminisztérium (PM) /Közfelügyeleti hatóság felé.
      
  • A könyvvizsgálói jelentés elektronikus aláírására vonatkozó kamarai álláspont és szabályozás esetleges felülvizsgálatában való közreműködés.
      
 2. A nemzetközi szakmai szervezetek (IFAC, Accountancy Europe) szakmai munkájában való részvétel, a Kamara véleményének képviselete. Ezeket a feladatainkat részletesebben a „D. Nemzetközi tevékenység” címszó alatt ismertetjük.
    
 3. A Szakértői Bizottság 2021. évi munkatervének kidolgozása és elfogadása.
    
 4. A Szakértői Bizottság 2021. évre vonatkozó költség tervének meghatározása a bizottság éves munkatervének megfelelően.
    
 5. Igény szerint közreműködés az előző évi kamarai éves adatszolgáltatásból levonható tanulságok és tapasztalatok feldolgozásában és kiértékelésében, szakmai konzultációk nyújtása a 2021. évi adatszolgáltatással kapcsolatban.

   

   

C.    Együttműködéssel kapcsolatos országos és regionális célok, feladatok

   

 1. A kamara kiemelt partnereivel való együttműködési megállapodások alapján a könyvvizsgálók széles körét érintő kérdésekben szakmai egyeztetések lefolytatása, szükség és lehetőség szerint az érintett partner szervezetekkel közös közlemények kiadása.
    
 2. Együttműködési megállapodások megkötésének elősegítése, minden olyan országos hatáskörű szervezettel, amely elősegítheti a könyvvizsgálati szakma népszerűsítését, a könyvvizsgálói feladatok bővítését.
     
 3. Kapcsolattartás a helyi kamarai szervezetekkel. A helyi szervezetektől érkező szakmai kérdések, problémák megoldásában és megválaszolásában való segítségnyújtás.

   

   

D.    Nemzetközi tevékenység

  

 1. A V4 országok (Visegrádi 4-ek) könyvvizsgálói kamaráinak soron következő éves tanácskozásán való részvétel, amennyiben az megrendezésre kerül, akár személyes, akár virtuális találkozó formájában.
    
 2. Részvétel az IFAC és az Accountancy Europe (a továbbiakban: „AE”) legfontosabb tagszervezeti (virtuális) ülésein. Az AE rendszerint évi 3 alkalommal tart taggyűlést a tagszervezeteknek. Az IFAC 2020 novemberében virtuálisan megtartott taggyűlésén elhangzott optimista várakozások szerint, 2021-ben Bécsben remélhetőleg megrendezésre kerül az éves taggyűlési tanácskozás, az IFAC Council Meeting.
    
 3. Az IFAC tagsági kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozó helyzetjelentésről szóló Akció terv ((SMO Action Plan) soron következő teljes körű aktualizálása 2023-ban esedékes.  A legutoljára teljes körűen 2017. évben aktualizált Akció terv IFAC által jóváhagyott változata 2019 végére készült el a kamarában. A 2023-ig hátralévő években ezzel kapcsolatosan nincs nagyobb lélegzetű konkrét jelentéstételi feladata az IFAC felé a kamarának. Az Akció tervben a kamara részéről adandó magyarországi helyzetjelentés összeállításában a Szakértői Bizottság koordinációs szerepet tölt be a kamarán belül. A vállalt tagszervezeti kötelezettségek (SMO-k) egyes főbb területei (úm. az oktatás és továbbképzés, az etikai standardok implementálása és fegyelmi ügyek, a minőség-ellenőrzés gyakorlata, a szakmai standardok implementálása) lényegében megfeleltethetők a kamarán belüli egyes bizottságok fő feladatkörének. Ezért az IFAC felé időszakosan esedékes vonatkozó kamarai helyzetjelentés előkészítése és tényszerű kidolgozása a kamara többi illetékes bizottságainak jelentős szakmai közreműködését is igényli.
     
  A 2023-ban esedékes következő teljes körű Akció tervi beszámolásig tartó időszakban javasoljuk, hogy a saját éves munkaterveinek a meghatározása során az érintett kamarai bizottságok vegyék figyelembe a legutolsó, IFAC által elfogadott Akció tervben a feladatkörüket érintő, jövőbeni feladatként feltüntetett célok eléréséhez szükséges intézkedések, tennivalók megtervezését és végrehajtását.
    
  Az Oktatási Bizottság feladatkörében említést érdemel az International Education Standards (IES = Nemzetközi Oktatási Standardok) magyar nyelvre történő lefordíttatása és kamarai bevezetése, mely az egyik alapvető SMO, azaz tagszervezeti vállalás, ami eddig nem került végrehajtásra. Az IES-ekre vonatkozó fordítási projektek elindítását és lebonyolítását, az oktatási alelnök kérése alapján, a szakmai alelnök gondozza és intézi az SzB szakmai munkatársaival.
    
 4. Mind az IFAC, mind az Accountancy Europe rendszeresen kér a tagszervezeteitől, így az MKVK-tól is, különböző szakmai témákban véleményt, illetve információt a helyi tapasztalatokról, megoldásra váró kérdésekről, melyek felhasználásával tagországi helyzetjelentéseket, felméréseket, kiadványokat készítenek és publikálnak. Ezeknek a kéréseknek a kamara a szakmai alelnök irányításával és egyedi döntései alapján határidőben mindig eleget tett, így lesz ez 2021-ben is.
    
  A két nemzetközi szakmai szervezet közelmúltbeli tevékenységéről és jövőbeni stratégiai céljairól, az ezek elérése érdekében futó jelenlegi legfontosabb projektekről, és a Szakértői Bizottság ezekhez kapcsolódó tevékenységéről, feladatairól a jelen előterjesztéshez csatolt melléklet nyújt részletesebb tájékoztatást.
     
 5. Az IFAC 2019-ben minden tagszervezet részére regionális alapon kijelölt egy személyes IFAC kapcsolattartót, akivel évente legalább egy alkalommal informális, kevésbé szakmai, mint inkább általános és szervezeti témákat is érintő párbeszédre kerül sor (telekommunikációs eszközök révén), a kölcsönös tájékozódás és a személyesebb kapcsolattartás jegyében. 2020 novemberében online videóhívás keretében bonyolítottuk le ezt az éves megbeszélésünket az IFAC regionális kapcsolattartójával, érintve többek között az aktuális magyarországi helyzetet, illetve a kamarai tapasztalatokat. Várhatóan 2021-ben is sor kerül hasonló tájékozódó megbeszélésre az IFAC számunkra kijelölt kapcsolattartójával.

    

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X