Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés elektronikus közzétételéről

Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a Céginformációs Szolgálat (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) a 2009. június 15-ig beérkezett beszámolókat határidőben benyújtottnak tekinti!
A Cégtörvény beszámoló elektronikus letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó új rendelkezéseit a 2009. május 1. napján vagy azt követően benyújtott beszámolókra kell alkalmazni. 

A beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének új rendjével kapcsolatos részletes információk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat elektronikus beszámolóval kapcsolatos honlapján, a http://www.e-beszamolo.irm.gov.hu oldalon találhatók.

FIGYELEM! A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet a Magyar Közlöny 2009. április 28-i számában kihirdetésre került és 2009. május 1. napján hatályba lép. A közlönyszám megtekinthető a http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/668 oldalon.

A Cégtörvény beszámoló elektronikus letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó új rendelkezéseit a 2009. május 1. napján vagy azt követően benyújtott beszámolókra kell alkalmazni. A beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének új rendjével kapcsolatos részletes információk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat elektronikus beszámolóval kapcsolatos honlapján, a http://www.e-beszamolo.irm.gov.hu oldalon találhatók.

 
Az új szabályok a könyvvizsgálók részére is meghatároznak új kötelezettségeket. A beszámoló elektronikus benyújtási kötelezettsége miatt a könyvvizsgáló az alábbi módokon adhatja át a jelentését a cég részére:
 1. A könyvvizsgáló átadhatja a jelentését a cégnek PDF formátumú, elektronikusan aláírt dokumentumban, mely esetben azt a cég közvetlenül csatolhatja a beszámolóhoz.
 2. A másik lehetőség, hogy a könyvvizsgáló a papír alapú, aláírt és pecséttel ellátott könyvvizsgálói jelentés átadásán túl a jelentését elektronikusan, (de elektronikus aláírás nélküli) PDF dokumentum formájában is átadja, ami lehetővé teszi a cég számára a dokumentum csatolását a beszámolóhoz. Ez esetben a papír alapú dokumentumot a cég 10 évig köteles megőrizni.
 3. Kivételes esetben lehetséges a jelentés – papír alapú átadásával egyidejűleg – PDF formátum helyett MS Word dokumentum formájában történő átadása is, de ez esetben a PDF formátummá történő alakítást a cég végzi, így ezen megoldás választása nem célszerű.
 
A szkennelés egyetlen esetben sem megengedett! A dokumentumok PDF dokumentummá alakításához segédletet a http://www.e-beszamolo.irm.gov.hu/utmutato-pdf_eloallitas.aspx oldalon találhat.
 
A jelentés és a beszámoló beküldésének felelőssége a cégé, ugyanakkor szükséges, hogy a könyvvizsgáló is meggyőződjön arról, hogy a felkerült dokumentumok azonosak az általa vizsgáltakkal, illetve az általa kibocsátott könyvvizsgálói jelentéssel.
 
 
FIGYELEM!
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet a Magyar Közlöny 2009. április 28-i számában kihirdetésre került és 2009. május 1. napján hatályba lép. A közlönyszám megtekinthető a http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/668 oldalon.
 
 
A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség teljesítésének új szabályai:
 
 • A cégnek a Számviteli törvény szerinti beszámolót (ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, illetve a könyvvizsgálói jelentést is) elektronikus úton, a kormányzati portál útján (az Ügyfélkapun; a www.magyarorszag.hu internetes felületen keresztül) kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.
 • Ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának, azaz a szkennelésnek. A szkennelés kizárására a kormányzati gerinchálózat használatából eredő műszaki okok miatt került sor.
 • A beszámolóhoz – a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében – (a http://www.e-beszamolo.irm.gov.hu oldalról is letölthető) elektronikus űrlapot kell mellékelni.
 • Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja – az érkezést követően haladéktalanul – az állami adóhatóság részére.
 • A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
 • A Számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a Számviteli törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre.A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldi meg a céginformációs szolgálat részére az ügyfélkapun keresztül.
 • Ha a cég a beszámolóról – külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt – papír alapú okirat alapján határozott, úgy a beküldő személy egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben e személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát – annak elfogadásától számított tíz évig – megőrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni.
 • A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. A törvény beszámolóra vonatkozó előírásait az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatra, valamint a könyvvizsgálói jelentésre is megfelelően alkalmazni kell. A könyvvizsgálói jelentés abban az esetben is csatolható, ha a cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatra nem kötelezett!
 • A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor.
 • A közzétételi költségtérítést külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. A közzétételi költségtérítés összege 3 000 Ft. A közzétételi költségtérítés befizetését a céginformációs szolgálat ellenőrzi. Ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem, vagy nem megfelelő összegben történt meg, erről a céginformációs szolgálat 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Ebben az esetben a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget.
 • A kormányzati portál a beszámoló közzétételre történő megküldésének teljesítéséről az időpont megjelölésével elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. A beszámoló megküldésére vonatkozó határidők tekintetében a céginformációs szolgálathoz történő – az informatikai szempontból szabályszerű – érkezés időpontja irányadó.
 • Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, felhívja a cég figyelmét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget. A felhívás eredménytelensége esetén az állami adóhatóság külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. Az alkalmazható jogkövetkezményeket az Art. új 174/A. §-a tartalmazza, mely szerint az állami adóhatóság a határidő elteltét követő napon az adózó adószámát 60 napos határozott időtartamra felfüggeszti. A felfüggesztés elrendeléséről szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének a felfüggesztés időtartama alatt sem tesz eleget, az állami adóhatóság erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. A jogkövetkezményeket azonban elsőként azon beszámolókkal kapcsolatban kell alkalmazni, amelyek mérlegfordulónapja 2009. április 30. napját követő napra esik.
 • A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válnak. A beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.
 • A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi, gondoskodik a beszámolót érintő archiválási feladatok ellátásáról. A beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.
Betöltés...
X