Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közlemény az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cégek által kiadott könyvvizsgálói jelentésekről

A 2011. évi XCVI. törvény 2011. július 15-i hatállyal módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: kamarai törvény, Kkt.) 9. §-át, illetőleg a kamarai törvényt kiegészítette a 208/B. §-al. A módosítás értelmében az az egyéni vállalkozó, aki 2008. január 1-jén - a Kkt. előírásai alapján - a kamara tagja volt, 2008. január 1-jétől a kamarai törvény 35. §-a szerint engedélyezett könyvvizsgáló cégnek minősül. Az előzőek szerint engedélyezett könyvvizsgáló cég 2008. január 1-jétől a kamarai törvény 50. § (3) bekezdése szerint megszerzett minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló cégnek minősül azon minősítések vonatkozásában, amelyekkel a könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó 2008. január 1-jén rendelkezett. A kamara a vonatkozó engedélyezési eljárásokat hivatalból lefolytatta.

Előzőek alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 685. § c) pontja szerinti fogalom meghatározásra, illetve a Kkt. 2. § 14. pontjára és 34. §-ára figyelemmel az egyéni vállalkozó kamarai tag könyvvizsgáló is gazdálkodó szervezetnek minősül és ekként kizárólag könyvvizsgáló cégként jogosult jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végezni.

A Kkt. 34. § (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cégként az engedélyt megadó felvételi bizottsági határozat és az igazolás birtokában végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet és használhatja az igazolásban megjelölt céges nyilvántartási számot.

Fentiekre tekintettel az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég által kiadott könyvvizsgálói jelentés nem tér el az egyéb könyvvizsgáló cég által kibocsátott könyvvizsgálói jelentésektől: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 156. § (5) bekezdésének j) és k) pontja értelmében a könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési (nyilvántartási) számát, valamint a könyvvizsgáló cég képviseletére jogosult személy nevét, aláírását, a társaság megnevezését, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát is.

Előzőeknek megfelelően a szakértői bizottság által korábban kidolgozott – a kamarai honlapon https://mkvk.hu/tudastar/utmutatok/jelentesmintak menüpont alatt megtalálható - könyvvizsgálói jelentés minták az egyéni vállalkozók részéről is változtatás nélkül alkalmazhatók. A könyvvizsgálói jelentésben könyvvizsgáló cégként az adott egyéni vállalkozónak kell szerepelnie, rögzíteni szükséges a könyvvizsgáló cég (egyéni vállalkozó) székhelyét, nyilvántartási számát és a képviseletére jogosultnak a nevét (az egyéni vállalkozói kitétel nélkül) azzal, hogy az egyéni vállalkozónak a könyvvizsgáló cég képviseletében illetve (amennyiben a könyvvizsgálatot az egyéni vállalkozó kamarai tag végzi) a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgálóként is alá kell írnia a jelentést, a természetes személy kamarai tag könyvvizsgálókénti nyilvántartási száma rögzítése mellett.

A szakértői bizottság álláspontja szerint az egyéni vállalkozó kamarai tag könyvvizsgálók által nem könyvvizsgáló cégként 2008. január 1-je és 2011. július 15-e között kiadott – tartalmilag egyébként helytálló, ugyanakkor a könyvvizsgáló cég adatait nem tartalmazó – könyvvizsgálói jelentések érvényesek, tennivaló ezen okiratokkal nincsen.

dr. Ladó Judit
szakmai alelnök
 

Betöltés...
X