Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közlemény az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók által kiadott könyvvizsgálói jelentésekről

A 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett - akként módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat.

A Kkt. újonnan beépítésre került 208/E. §-a szerint a 2013. december 31-én könyvvizsgáló cégként bejegyzett egyéni vállalkozó a Kkt. módosított 2. § 14. pontjának, valamint a 34. § (1) bekezdésének 2014. december 31-ig köteles megfelelni. A kamara 2014. december 31-i hatállyal hivatalból törli a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából az egyéni vállalkozókat. Az egyéni vállalkozók 2013. december 31-ét követően maguk is kezdeményezhetik a cég nyilvántartásból való törlését. A kamara egyéni vállalkozóknak a könyvvizsgálói cégek nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárása díjmentes.

Fentiekre tekintettel azok az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók, akik törlési kérelem hiányában – legfeljebb 2014. december 31-éig – a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában szerepelnek, a könyvvizsgáló cégkénti törlés időpontjáig változatlanul könyvvizsgáló cégként bocsáthatnak ki könyvvizsgálói jelentést, melynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 156. § (5) bekezdésének j) és k) pontja értelmében tartalmaznia kell a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési (nyilvántartási) számát, valamint a könyvvizsgáló cég képviseletére jogosult személy nevét, aláírását, a társaság megnevezését, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát is.

Az előző körbe tartozó egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cégek a szakértői bizottság által korábban kidolgozott könyvvizsgálói jelentés mintákat továbbra is alkalmazhatják. A könyvvizsgálói jelentésben könyvvizsgáló cégként az adott egyéni vállalkozónak kell szerepelnie, rögzíteni szükséges a könyvvizsgáló cég (egyéni vállalkozó) székhelyét, nyilvántartási számát és a képviseletére jogosultnak a nevét (az egyéni vállalkozói kitétel nélkül) azzal, hogy az egyéni vállalkozónak a könyvvizsgáló cég képviseletében illetve (amennyiben a könyvvizsgálatot az egyéni vállalkozó kamarai tag végzi) a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgálóként is alá kell írnia a jelentést, a természetes személy kamarai tag könyvizsgálókénti nyilvántartási száma rögzítése mellett.

Az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók a könyvvizsgálói cégek nyilvántartásából való – akár kérelemre, akár hivatalból történő – törlésüket követően természetes személy könyvvizsgálóként adhatják ki könyvvizsgálói jelentésüket, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 156. § (5) bekezdésének j) pontja szerinti adatok rögzítése mellett.

dr. Ladó Judit
szakmai alelnök

Betöltés...
X