Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Egységes Elektronikus Beszámolási formátumban (ESEF) készült pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés

Mint azt korábbi közleményeinkben jeleztük, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Tagállami hatáskörben meghozott döntés alapján Magyarországon az ESEF kötelező alkalmazásának a bevezetése az érintett gazdálkodói kör számára egy évvel el lett halasztva, így a szabályozás értelmében az érintett társaságoknak 2021. január 1-jével kezdődő üzleti évi pénzügyi beszámolójukra kell először alkalmazniuk az ESEF előírásokat.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2021-ben kihirdetett módosítása értelmében, a független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy azon vállalkozó pénzügyi kimutatásai, amelynek értékpapírjait az EGT bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, megfelelnek az ESEF rendeletnek (a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt előírásoknak. 2000. évi C. törvény a Számvitelről 156. § (5) bekezdés o) pontja). A számviteli törvény ezen módosítását először a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámoló könyvvizsgálatára kell kötelezően alkalmazni, azzal, hogy már a 2021. évben indult üzleti évekre is alkalmazható.

Az előírások értelmében tehát az értékpapír kibocsátóknak már a 2021. évben indult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások készítésénél meg kell felelniük az ESEF rendelet kibocsátókra vonatkozó előírásainak, míg a könyvvizsgálatra vonatkozóan a magyar szabályozás csak a 2022. január 1-től induló üzleti évekre vonatkozóan teszi kötelezővé könyvvizsgálói jelentés kibocsátását a pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelése tekintetében.

Mivel a jogszabály a korábbi alkalmazást is lehetővé teszi, így természetesen előfordulhat, hogy az érintett gazdálkodók között lesznek, akik már a 2021. évi beszámolójuk vonatkozásában megbízást adnak könyvvizsgálójuknak, hogy az véleményt mondjon a pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfeleléséről.

Ugyanakkor, mivel a jogszabály alapján nem kötelező könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztani az ESEF rendelet szerinti formátumban előállított 2021. évi pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelését, ezért lehetnek olyan esetek is, amikor a könyvvizsgáló megbízása még nem terjed ki erre a vizsgálatra.

Az EU 2019/815. bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletének (továbbiakban: ESEF rendelet) 3. cikke értelmében „A kibocsátók teljes egészében XHTML formátumban készítik el az éves pénzügyi beszámolójukat.”

Az éves pénzügyi beszámoló (az angol eredetiben: annual financial report) magában foglalja az üzleti jelentést is, melynek a fenti előírás értelmében szintén XHTML formátumban kell készülnie.

A Számviteli törvény 156. § (5) bekezdés o) pontja - amely az átmeneti rendelkezések értelmében csak a 2022. január 1-től induló üzleti évek vonatkozásában kötelező - ugyanakkor a könyvvizsgáló véleményét arról kéri, hogy a vállalkozó pénzügyi kimutatásai megfelelnek-e az ESEF rendelet előírásainak. A pénzügyi kimutatásoknak a számviteli törvény alkalmazásában nem része az üzleti jelentés.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban a Számviteli törvény 156. § (5) bekezdés h) pontjának korábbi előírásai maradtak érvényben, azaz a könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell „a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámolóval, illetve az e törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival”. Ebben a kontextusban, az ESEF rendelet olyan egyéb más jogszabálynak tekintendő, amely (nem tartalmi, de formai) követelményeket ír elő az üzleti jelentésre. Ebből következik, hogy az ESEF rendelet követelményeiről való könyvvizsgálói ellenőrzésnek ki kell terjednie az üzleti jelentésre is, és a könyvvizsgálói jelentésnek az üzleti jelentésről szóló részét ennek megfelelően szükséges kiegészíteni.

Tekintve, hogy a 2021. évi éves beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló tekintetében nem követelmény még az ESEF rendeletnek való megfelelés könyvvizsgálói ellenőrzése, így álláspontunk szerint, amennyiben ilyen könyvvizsgálói ellenőrzés nem történik (nem bízták meg ezzel a könyvvizsgálót), abban az esetben ugyanígy lehet eljárni az üzleti jelentés tekintetében is, azaz el lehet tekinteni attól, hogy a 2021. évi üzleti jelentés ESEF rendelet szerinti követelményeknek való megfelelését a könyvvizsgáló ellenőrizze, és arról jelentést tegyen a beszámolóra adott könyvvizsgálói jelentésében. Az alábbiakban közre adott ajánlásokban a beszámoló mellett az üzleti jelentés ESEF rendelet szerinti ellenőrzésének vagy nem ellenőrzésének az eseteire is mutatunk példákat a könyvvizsgálói jelentés vonatkozó részeinek szövegezésére.

    

A.    Amikor a könyvvizsgáló nem kapott megbízást az ESEF rendeletnek való megfelelés véleményezésére

  

A/1 Amennyiben a kibocsátó a 2021. üzleti évre elkészíti az ESEF rendelet szerinti digitális formátumú beszámolót

Ilyen esetben javasoljuk a könyvvizsgálói jelentés „Egyéb kérdések” szakaszába belefoglalni, hogy a könyvvizsgálat hatóköre nem terjedt ki annak vizsgálatára és arról való vélemény adására, hogy az ESEF előírásoknak megfelelően készítették-e el a pénzügyi kimutatásokat. A könyvvizsgálói jelentés „Vélemény” szakaszában, minden esetben, javasolt egyértelműen és pontosan megjelölni, megnevezni azt a digitális file nevet/azonosítót, amely az ESEF formátumú beszámolót tartalmazza.

A könyvvizsgálói jelentés „Egyéb információk: Az Üzleti jelentés” szakaszának a könyvvizsgáló nyilatkozatát tartalmazó mondatát az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni:

„Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további tartalmi követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok(unk) véleményt.”

A könyvvizsgálói jelentés előzőekben említett szakaszaira vonatkozó ajánlott minta szövegezést az alábbi csatolt dokumentumok tartalmazzák:

  • Egyedi éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés speciális szakaszaira, amennyiben a könyvvizsgálat hatóköre nem terjedt ki a pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatára:

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez éves beszámolóra ESEF nem vizsgált (nincs melléklet)

  • Összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés speciális szakaszaira, amennyiben a könyvvizsgálat hatóköre nem terjedt ki a pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatára:

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez konszolidált éves beszámolóra ESEF nem vizsgált (nincs melléklet)

    

A/2 Amennyiben a kibocsátó nem készíti el a 2021. üzleti évre az ESEF rendelet szerinti digitális formátumú beszámolót

Abban a – vélhetően ritka – esetben, amikor a kibocsátó nem készíti el az ESEF rendeletben előírtaknak megfelelő digitális formában a 2021. évi beszámolóját, és az ESEF rendeletnek való megfelelés vizsgálatával nem bízzák meg a könyvvizsgálót, úgy véleményünk szerint a könyvvizsgálónak a jelentése „Egyéb kérdések” bekezdésében utalnia kell erre a jogszabályi meg nem felelésre. A könyvvizsgálónak az ESEF megfelelés vizsgálatára vonatkozó külön megbízás hiányában is meg kellett tennie az arra vonatkozó megállapítását a könyvvizsgálat során, hogy nem készült az ESEF előírásokat figyelembe vevő digitális fájl formátumú beszámoló. A könyvvizsgálói jelentés egyes kiemelt szakaszaira vonatkozó ajánlott minta szövegezést az alábbi csatolt dokumentumok tartalmazzák erre az esetre vonatkozóan:

  • Egyedi éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés speciális szakaszaira, amennyiben a kibocsátó nem készített az ESEF rendelet szerinti digitális formátumú beszámolót és a könyvvizsgálat hatóköre nem terjedt ki a pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatára:

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez éves beszámolóra ESEF nem készült, nem vizsgált (nincs melléklet)

  • Összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés speciális szakaszaira, amennyiben a kibocsátó nem készített az ESEF rendelet szerinti digitális formátumú konszolidált beszámolót és a könyvvizsgálat hatóköre nem terjedt ki a pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatára:

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez konszolidált éves beszámolóra ESEF nem készült, nem vizsgált (nincs melléklet)

  

   

B.    Amikor a könyvvizsgáló megbízást kapott az ESEF rendeletnek való megfelelés véleményezésére

Amennyiben a könyvvizsgáló megbízást kapott a pénzügyi kimutatások ESEF követelményeknek való megfelelésről szóló vizsgálatának az elvégzésére (2021-ben a gazdálkodó önkéntes megbízása alapján, 2022-től pedig kötelező jelleggel), akkor a könyvvizsgálónak az ISAE 3000. témaszámú a „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standard szerinti vizsgálatot kell végeznie, melynek eredményéről az éves beszámolóról, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott könyvvizsgálói jelentések „Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről” című szakaszában kell a véleményét megfogalmaznia. Ebben az esetben a könyvvizsgálói jelentés „Vélemény” szakaszában egyértelműen kell megjelölni azt a digitális file nevet/azonosítót, amely az ESEF formátumú beszámolót tartalmazza.

A könyvvizsgálói jelentésnek az „Egyéb információk: Az Üzleti jelentés” szakaszában a könyvvizsgáló nyilatkozatát az alábbi linkeken található ajánlásokban foglaltak szerint javasoljuk kiegészíteni.

A könyvvizsgálói jelentés előzőekben említett szakaszaira vonatkozó ajánlott minta szövegezést az alábbi csatolt dokumentumok tartalmazzák:

  • Egyedi éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés speciális szakaszaira, amennyiben a könyvvizsgálat hatóköre magában foglalta a pénzügyi kimutatások és az üzleti jelentés ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatát:

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 egyedi beszámoló ESEF megfelelesről

  • Összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés speciális szakaszaira, amennyiben a könyvvizsgálat hatóköre magában foglalta a pénzügyi kimutatások és az üzleti jelentés ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatát:

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 konszolidált beszámoló ESEF megfelelesről

  

Barsi Éva      Agócs Gábor   
szakmai alelnök Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

  

  

Betöltés...
X