Közlemény az okleveles könyvvizsgálói-, a szakmai kompetencia-, továbbá a szakmai minősítő vizsgáról történő távolmaradás igazolásáról

Az okleveles könyvvizsgálói, a szakmai kompetencia, továbbá a szakmai minősítő vizsgáról (a továbbiakban: vizsga) történő távolmaradás igazolásának szabályaival kapcsolatosan az Oktatási Bizottság az alábbiakról tájékoztatja a vizsgázókat:

1.
A vizsgáról történő távolmaradással kapcsolatosan az okleveles könyvvizsgálói szakmai és vizsgaszabályzat 67. pontja, a szakmai kompetencia vizsgaszabályzat 11. pontja, és a szakmai minősítő vizsgaszabályzat III. fejezet 14. pontja egységesen a következőket rögzíti:

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán önhibáján kívüli váratlan és elháríthatatlan okból (baleset, betegség stb.) nem tudott megjelenni, az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő, mellyel egyidejűleg a kérelemben hivatkozott körülmény(ek) fennállását és az önhiba hiányát igazolni kell.
Betegség esetén az önhiba hiányát, a vizsga napját magában foglaló táppénzes állomány, kórházi kezelés alapozhatja meg. A kérelem benyújtásának az elmulasztott vizsgaidőpontot követő 30 nap elteltével nincs helye. E határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet.
Az igazolási kérelmet az oktatási bizottság bírálja el a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül. Az oktatási bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. Az igazolási kérelemnek helyt adó döntés esetén a vizsgázó a vizsgadíj ismételt megfizetése nélkül kérelmezheti az elmulasztott vizsga megismétlését."

    

2.
Az igazolás módja tekintetében a vizsgaszabályzatok nem tartalmaznak előírást, azonban a vizsgáról való távolmaradás igazolása érdekében a hallgatók benyújtanak olyan dokumentumokat is, amelyek az általános adatvédelmi rendelet - GDPR - 4. cikk 15. pontja, illetve a vonatkozó magyar jogi szabályozás értelmében is szenzitív  adatnak minősülnek.
 Ilyen az „orvosi igazolás keresőképtelen állományról’ elnevezésű okirat (táppénzes papír).

  
3.
A Kamara a GDPR-ban meghatározott alapelveket és a magyar adatvédelmi szabályozást teljeskörűen betartja, továbbá a vizsgázók egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatai vonatkozásában csak annyit és olyan módon kíván megismerni és kezelni, amennyiben az az igazolási kérelem elbíráláshoz szükséges. Ennek okán az Oktatási Bizottság a vizsgázóktól a következő módon kéri a kérelemben hivatkozott körülmények fennállásának és az önhiba hiányának igazolását.

  

4.
Az igazolási kérelem érdemi elbírálásához benyújtható a táppénzes papír, de azt úgy kell benyújtani, hogy elegendő

  • a vizsgázó nevének,
  • születési adatainak,
  • lakcímének,
  • a keresőképtelenség időtartamának,
  • valamint az orvos adatait és aláírását tartalmazó résznek

látszódnia.

A táppénzes papír minden más adatát ki kell takarni.

    

5.
Az igazolási kérelem érdemi elbírálásához benyújtható háziorvosi vagy szakorvosi igazolás is, amely tartalmazza a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti napló sorszámot és azt, hogy a hallgató az adott  naplósorszámon nyilvántartva táppénzen volt abban az adott időszakban, amelyben a vizsga időpontja volt.

  

6. 
Kérjük más egészségügyi adatot tartalmazó dokumentáció, lelet, orvosi vélemény, ambuláns lap stb., becsatolását szíveskedjenek elkerülni, annak szenzitív mivolta miatt!

  

7.
A Kamara természetesen gondoskodik a szenzitív adatokat tartalmazó iratok jogszerű kezeléséről és tárolásáról.

Betöltés...
X