Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési Bizottság beszámolója 2005. évi tevékenységéről

1. Összefoglaló

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara minőség-ellenőrzési rendszere harmadik éve működik.
Az elmúlt három évben összesen 1795 könyvvizsgálót ellenőriztünk, ezen belül 1697 főnél szűkített hatókörű, 98 főnél pedig teljes körű vizsgálatot végeztünk.
Az összes ellenőrzésből 1271 könyvvizsgáló megfelelt (70,8%), 468 fő megfelelt, de továbbfejlődés szükséges (26,1%) és 56 fő nem felelt meg (3,1%) minősítést kapott.

2. A 2005. évi ellenőrzési terv teljesítése

2.1     A 2005. évi ellenőrzési terv pénzügyi teljesítése

2005. évben a tervezett ellenőrzések száma: 710 fő,
a tényleges ellenőrzések száma:                      662 fő volt.

A 2005 évi pénzügyi tervben a minőség-ellenőrzés költség terve 59.131 eFt, a tényleges felhasználás 10.252 e Ft-tal kevesebb. A 10 millió forinttal alacsonyabb költségfelhasználását a 48 fő elmaradt ellenőrzése valamint a dologi kiadások csökkenése okozta.
A 48 fő elmaradt ellenőrzésből 29 könyvvizsgáló kért az ellenőrzés alól – különböző okokra hivatkozva – felmentést.

2.2     Fejlesztési feladatok

A minőségvizsgálók számítógépes adatfeldolgozására készítettünk egy segédszoftvert, amely az adatlapok értékelésében segítette a minőségvizsgálókat.
A szakértői bizottsággal együttműködve kidolgoztuk a közérdeklődésnek kitett vállalkozások könyvvizsgálóinak ellenőrzésére szolgáló kérdőíveket, amelyek figyelembe veszik a szakterületek specialitásait.

2.3     A 2005. éves feladatok kapacitás elszámolása

2005 évben a kiválasztott könyvvizsgálók ellenőrzésére fordított idő:

A szűkített hatókörű vizsgálat (655 fő):3932 óra
Pályázók teljes körű ellenőrzése (5 fő):50 óra
Az etikai bizottság által soron kívüli ellenőrzés (2 fő):16 óra
A minőségvizsgálók ellenőrzése:84 óra
A 2005. évi feladatok végrehajtásának időráfordítása összesen:4082 óra

 

2.4     A minőség-ellenőrzési bizottság által 2005. évben indított etikai eljárások

Az etikai eljárás indításának az okai a következők voltak:

A könyvvizsgálók hibás, megtévesztő adatszolgáltatást teljesítettek:3 fő
A minőség-ellenőrzési szabályzat 5. (9) pontjának megsértése miatt (megbízási jogviszonyban végeztek könyvvizsgálatot):2 fő
Az alapszabály 50. pontjának megsértése miatt (nem tudta bemutatni könyvvizsgálati dokumentációját):1 fő
Összesen:6 fő

 

3. A 2005. évi minőség-ellenőrzési tevékenység működésének az értékelése

3.1     A 2005. évi minősítések                                                                                (adatok: főben)

Minősítés

Egyszerűsített vizsgálat

Teljes körű vizsgálat

Összesen

Mentor (2 fő pályázó, mentor is)

Megfelelt:

102

2

104

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

21

0

21

Nem felelt meg:

0

0

0

Mentor összesen:

123

2

125

Mentorjelölt

Megfelelt:

176

0

176

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

91

0

91

Nem felelt meg:

13

0

13

Mentorjelölt összesen:

280

0

280

2003. évben nem felelt meg minősítést kapott könyvvizsgálók 2005. évi eredményei

Megfelelt:

4

0

4

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

8

0

8

Nem felelt meg:

1

0

1

Újravizsgáltak összesen:

13

0

13

Egyéb kiválasztottak

Megfelelt:

185

0

185

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

51

0

51

Nem felelt meg:

3

0

3

Egyéb kiválasztottak összesen:

239

0

239

ÖSSZESEN

Megfelelt:

467

2

469

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

171

0

171

Nem felelt meg:

17

0

17

Összesen:

655

2

657

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELRENDELT SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS

Megfelelt:

0

0

0

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

0

1

1

Nem felelt meg:

1

0

1

Etika által elrendelt összesen:

1

1

2

PÁLYÁZÓ (+2 fő pályázó a mentorok között szerepel)

Megfelelt:

0

3

3

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

0

0

0

Nem felelt meg:

0

0

0

Pályázó összesen:

0

3

3

MINDÖSSZESEN:

Megfelelt:

467

5

472

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

171

1

172

Nem felelt meg:

18

0

18

Mindösszesen:

656

6

662

A 662 fő könyvvizsgáló ellenőrzésekor;
71,3% kapott megfelelt,
26,0% kapott megfelelt, de további fejlődés szükséges és
2,7% kapott nem felelt meg minősítést.
Ezek a számok közel hasonlóak az előző években elért eredményekhez.

3.2       2005 évben az adatszolgáltatási fegyelem 90% volt, mely közel azonos az elmúlt évivel.

Az adatszolgáltatást követően kidolgozásra került az éves minőség-ellenőrzési terv, amelyet az elmúlt év augusztusában nyilvánosságra hoztunk a kamara honlapján.
Az ellenőrzési tervben figyelembe vettük a mentori szabályzat 2005. februárjában hatályba lépett azon módosítását, amely kimondta, hogy a jövőben azok a könyvvizsgálók lehetnek mentorok, akik a minőség-ellenőrzésük során megfelelt minősítést kapnak. Az ellenőrzésbe bevontuk a mentorjelölt könyvvizsgálókat, akik az éves kötelező adatszolgáltatáskor a tagnyilvántartó adatlapjukon jelezték, hogy mentorként kívánnak működni.

3.3       A 2005 évben elvégzett minőség-ellenőrzések tapasztalatainak összegezése

3.3.1. A mentorok és mentorjelöltek ellenőrzése

A mentorok 17%-a a mentorjelöltek 37%-a nem felelt meg a kamara mentori szabályzatában előírt követelményeknek.
A szűkített hatókörű ellenőrzés nem tartalmazza a könyvvizsgálati munka hatékonyságát érintő kérdéseket ezért csak a munkaprogramok ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy a könyvvizsgáló jelölt gyakorlati tevékenysége nem szerepel sem a munkaprogramban sem a  könyvvizsgálói dokumentumokban. A vizsgálók felvetették, hogy a tagjelöltek is járjanak a kötelezően előírt standardok oktatására, mert a mentortól nem minden esetben kapják meg azt a szakmai támogatást, amely a felkészülésükhöz szükséges.

3.3.2. A 2005 évben megkezdtük a minőségvizsgálók ellenőrzését. Az ellenőrzést a bizottsági tagok végezték a hozzájuk beosztott vizsgálóknál és az ellenőrzésük során nyert tapasztalataikról egy összefoglaló jelentést készítettek. A jelentésekben leírt észrevételekkel a 2006. évi felkészítő oktatáson foglalkozunk.

A minőség-ellenőrzési bizottság 2006-2007 években tovább folytatja a megkezdett ellenőrzési gyakorlatot és a tervek szerint 2007 év végére, ellenőrzi a minőségvizsgálók többségét.

A vizsgálók ellenőrzése esetében a jövőben az ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről előre értesítjük az ellenőrzött könyvvizsgálót és a minőségvizsgálót is.

3.3.3. A minőség-ellenőrzés során a könyvvizsgálók munkájáról szerzett tapasztalatokat a következőkben összegezzük:

 • Az előző években összefoglalóan bemutatott hibák változatlanul fennálltak a tárgyévben lefolytatott ellenőrzések során is; a könyvvizsgálói szerződés pontatlanságai, a munkaprogram hiányosságai, a kockázatkezelés alacsony színvonala, szakszerűtlen megfogalmazás a könyvvizsgálói minősítéssel ellátott jelentésben.
 • A könyvvizsgálók egy része szakmai konzultációnak fogta fel a minőség-ellenőrzést, kihasználva az alkalmat, hogy a munkájukhoz egy másik könyvvizsgálótól kérjenek tanácsot és megbeszéljék szakmai kérdéseiket, problémáikat.
 • A legtöbb könyvvizsgáló érzékelhetően felkészül az ellenőrzésre, összekészíti a két kiválasztott megbízás anyagát, a dokumentációkat kiegészíti, bizonyos esetekben pótlólag elkészíti.
 • A mérleg fordulónap utáni eseményeinek a dokumentációja hiányos, és elhanyagolják a vállalkozás folytatásának megítélését.
 • Az ellenőrzés során a könyvvizsgálók több esetben felvetették, hogy az ellenőrzéskor az ügyféltől kérjünk be hozzájárulási nyilatkozatot. A könyvvizsgálók egy része még ma sem érti, hogy a minőségvizsgálatkor a könyvvizsgáló dokumentációját ellenőrizzük és nem a megbízóét.
 • Az ellenőrzés során több esetben tapasztaltuk, ha a díjtétel nincs arányban az elvégzendő munkával (a megbízó nem fizeti meg a teljes munkaráfordítást), akkor a könyvvizsgáló tevékenységét a kialkudott díjtételhez igazítja.
 • A könyvvizsgálók könyvelést is végeznek és a könyvelési határidők, adóbevallási feladatok háttérbe szorítják az ugyanarra az időszakra eső könyvvizsgálói feladatokat.
 • Még mindig találkozunk olyan könyvvizsgálóval, akinek a dokumentációja az ügyfél éves beszámolójából és az általa kiküldött számlából áll.
 • Az Összesítő adatlapon az ellenőrzött könyvvizsgálók nem írták be a minőségvizsgálóval kapcsolatos észrevételeiket, vagy nem reagálnak őszintén a minőségvizsgáló megállapításaira. Az adatlapon dicsérik a minőségvizsgálót és más fórumon történt felszólalásaikban mondják el azokat a kritikákat, amelyeket az ellenőrzés során nem rögzítettek.

4. A 2006. évi feladatok összefoglalása

4.1       A minőség-ellenőrzési bizottság – a pénzügyi tervben jóváhagyott kereteken belül –   2006 évben összesen 680 könyvvizsgáló és 20 minőségvizsgáló ellenőrzését tervezte. A 680 fő közül 550 fő szűkített hatókörű, a közérdeklődésnek kitett vállalkozók könyvvizsgálói közül 130 fő teljes körű ellenőrzését terveztük.
Ennek teljesíthetősége azonban a 2006. évre kiírt pályázat eredményességétől is függ. Amennyiben a szükséges ellenőrzési kapacitás nem lesz meg a terv elkészítésének határidejére úgy e vizsgálatok egy része, átcsúszik 2007. évre. Pótlására a szűkített hatókörű ellenőrzés létszámát növeljük.
A teljes körű ellenőrzéskor azokat a könyvvizsgálókat választjuk ki, akik
2005. december 31.-éig még nem kerültek ellenőrzésre.

4.2       2006. szeptember második hetében kétnapos oktatás keretében tartjuk a minőségvizsgálók felkészítését. A felkészítés első napján a speciális pénzügyi területek teljes körű minőség-ellenőrzésének oktatására kerül sor. A második napon a szűkített hatókörű ellenőrzések gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk.

4.3      Terveink szerint a szakértői bizottsággal közösen – az első és a kétszázhúszas minőség-ellenőrzési standardok figyelembevételével – kidolgozzuk a kis könyvvizsgáló társaságok minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó mintaszabályzatot.

4.4      A tavaszi küldöttgyűlésre terjesztjük be a minőség-ellenőrzési szabályzat átmeneti rendelkezéseiben és a minőség-ellenőrzési adatlapokon szükséges módosításokat.

5. 2007. december 31.-ig tervezett minőségvizsgálatok

2007. december 31.-ig a következők szerint tervezzük az első minőség-ellenőrzés befejezését.

 Megnevezés

2005. dec. 31-ig befejezett ellenőrzés

2006. évre tervezett ellenőrzés

2007. évre tervezett ellenőrzés

2007-ig tervezett ellenőrzések összesen

Szűkített hatókörű ellenőrzés

1.697

550

660

2.907

Teljes körű ellenőrzés

98

130

40

268

Összes ellenőrzés

1.795

680

700

3.175

A jelenlegi létszámhoz képest 500 fővel kevesebb ellenőrzést tervezünk a következők miatt
(a becsült adatok az 500 főre vetítve);

 • bejegyzett könyvvizsgálók létszámának csökkenése (cca. 75 fő),
 • egyéni könyvvizsgálók, akik nem írnak alá jelentést (cca. 105 fő),
 • könyvvizsgáló társaságok, akiknek nincs könyvvizsgálatból bevétele (cca. 80 fő),
 • társaságban dolgozó könyvvizsgálók, akik nem írnak alá jelentést (cca. 135 fő),
 • bejegyzett könyvvizsgálók, akiknek nincsen legalább 2 jelentése (cca. 65 fő),
 • betegség vagy egyéb rendkívüli ok miatt nem kerül ellenőrzésre (cca. 40 fő).

2006. április 8.

                                                                                                 dr. Borbás Máté s.k.
minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

Betöltés...
X