Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési bizottság beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

A kamara Minőségellenőrzési bizottsága 2010. évben tizenháromszor ülésezett, ebből 12 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak, és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint végezte.

I.A bizottság 2010-ben az alábbi tevékenységeket végezte el.

1.2010. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása

 • A minőségellenőrök közreműködésével ellenőrizte és értékelte a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (477 ellenőrzött) és a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok (392 ellenőrzött) érvényesülését.
 • A lefolytatott minőségellenőrzés kapcsán 869 határozatot hozott. Határozataiban kezdeményezte és alkalmazta a Kkt.-ban meghatározott intézkedéseket.
 • Lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgálatot, és első fokon 392 határozatot hozott a vizsgálat befejezéséről.


2.2010. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján

 • Szabályozási feladatok: Az SZMSZ és az Eljárási szabályzat módosítása
  A bizottság új szervezeti és működési szabályzata elfogadásának valamint eljárási szabályzata módosításának célja a Kkt. és a kamarai alapszabály 353-354. pontjaiban leírtaknak való még pontosabb megfelelés, a minőségellenőrzési eljáráshoz kapcsolódó fogalmak pontosítása és új fogalmak bevezetése, valamint a területi szervezetek javaslatainak szabályzatba történő beépítése volt. Az átfogó tartalmú változtatások miatt a szervezeti és működési szabályzatba teljesen új részek kerültek beemelésre, az eredeti számozást nem lehetett megőrizni, ezért az új szerkezetben és tartalomjegyzékkel került kialakításra.
   
 • A Módszertani kézikönyv fejlesztése
  A küldöttgyűlés jóváhagyta a bizottság új szervezeti és működési szabályzatát. Az újonnan elfogadott szervezeti és működési szabályzat az alapszabály 353. pontjában felsorolt kérdéseket rendezi, és kikerültek azok az előírások – többek között a korábbi szabályzat (26) pontjában szabályozott minősítési szabályok –, melyeknek taglalása a szervezeti és működési szabályzat helyett a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvre tartozik.
  Az előzőekre figyelemmel szükségesnek mutatkozott a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvbe megfelelően átemelni a 2008. decemberi küldöttgyűlés által már elfogadott azon szabályozást, mely szerint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói és könyvvizsgáló cégei esetén – az általános előírásoktól eltérően – az értékelési határok szigorúbbak: megfelelt minősítés 90% felett adható.
  Fentiekre tekintettel módosította a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvet, melyeket az elnökség is elfogadott.
  Ebben az évben külső szakértő igénybevételével kidolgozta az IFRS konszolidált kérdőívet és felülvizsgálta a konszolidált (magyar) kérdőívet.
  A Módszertani kézikönyv Segédletei közül elkészültek a befektetési alapok és a pénzmosás kérdőívéhez tartozó segédletek.

3.Informatikai rendszerek fejlesztése

 • Az Integrált Informatikai Rendszer (IIR) minőségellenőrzési modul 2010-ben elvégzett fejlesztései:
  • A könyvvizsgáló személyek és társaságok éves kötelező adatszolgáltatásának és a minőségellenőrzésre kiválasztottak részletes adatszolgáltatásának az MKVK portálján keresztül történő elektronizálása (honlap-IIR összekapcsolása).
  • Határidő-figyelő program fejlesztése, iratok automatikus előállítása (értesítő- és megbízólevelek, határozatok stb.) és azok automatikus iktatása (IIR-MonDoc összekapcsolása).
  • Fejlesztés a 2010. évi minőségellenőrzési folyamatok megvalósításához és a 2010/2011. évi minőségellenőrzési folyamatok további ügyviteli támogatásához.
 • A minőségellenőrzést támogató kérdőív kitöltő szoftveren 2010-ben elvégzett jelentős módosítások:
  • Új és módosult kérdőívek csatolása a rendszerbe (IFRS konszolidáció, befektetési alapok és magyar konszolidációs kérdőív)
  • Határozati javaslatok (javasolt szankció és indokolás) csatolása a rendszerbe
  • Nyomtatási funkció bővítése
  • Záró jelentés automatikus elkészítése az egyedi megbízások és a MER ellenőrzésre
  • Felhasználói kézikönyv készült a program használatához.

4.Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok összegzését és ezek tolmácsolását a könyvvizsgáló és minőségellenőr kollégák számára.

Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése
A korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon került megrendezésre a VIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 2010 júniusában az alábbi kiemelt témákkal:

 • Kitekintés a közfelügyeleti tevékenység európai gyakorlatára
 • Egységes gyakorlat kialakítása a minőségellenőrzésben
 • Belső minőségellenőrzési rendszerek ellenőrzése
 • A záró jelentések és a határozati javaslat formai és tartalmi követelményei, szoftvertámogatás (egyedi megbízások és MER)
 • Egységes értelmezés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység ellenőrzésében, a határozati javaslat formai és tartalmi követelményei
 • A minőségellenőrzés a Ket. tükrében
 • Kommunikáció és konfliktuskezelés a minőségellenőrzések során

Meghívott volt a továbbképzésre a kamara elnöke, szakmai és oktatási alelnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a főtitkára, a KKB elnöke – akit két szakértő képviselt – és a szakértői bizottság egy tagja, aki a bizottsági ülések állandó meghívottja. A KKB külön értékelésében kiemelkedően jónak minősítette az oktatás színvonalát.

2010. évben elvégzett egyéb oktatási feladatok:

 • Az éves kötelező szakmai továbbképzés témái közül a „pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére” vonatkozó oktatási anyag kidolgozása
 • A 2009. évben „nem felelt meg” eredményt elérők oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása
 • A megyei szervezeteknél előadások tartása „A Minőségellenőrzés tapasztalatai” címmel.


II.Közigazgatási hatósági eljárás tapasztalatai

A minőségellenőr záró jelentése és az ellenőrzött esetleges észrevétele alapján 2010-ben 1 261 db határozatot hozott a minőségellenőrzés (egyedi, MER) és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzés (továbbiakban: PMT ellenőrzés) eredményének minősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről valamint az indokolt intézkedések alkalmazásáról.

Az egyedi megbízások, a MER és a PMT ellenőrzések lefolytatása során cca. 6 213 db irat keletkezett (tájékoztató-, értesítő-, megbízólevél, végzés, záró jelentés és melléklete, határozat) 2010. szeptember – 2011. január hónapokban.


III.Kapcsolattartás

A bizottság 2010-ben is kapcsolatot tartott többek között a helyi szervezetekkel, a Szakértői bizottsággal és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti bizottsággal (továbbiakban: KKB):

 • A KKB, mint felügyeleti szerv minden évben áttekinti az előző évi közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói ellenőrzéseinek dokumentációit, és a bizottság által hozott határozatokat utólag véleményezi, illetve megteszi jövőre vonatkozó észrevételeit.
 • A KKB ebben az évben kiemelten foglalkozott a költségvetési szervek ellenőrzésének kérdőívével, és megfogalmazta javaslatait.
 • A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire.
 • Tagjai több alkalommal tartottak előadásokat a helyi szervezeteknél és a Pénz-és Tőkepiaci Tagozat rendezvényein.

 

Szabó Zsuzsanna
Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke
 

Betöltés...
X