Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság 2015.évi ülései

Bizottsági ülések tervezett időpontjai 2015. évben:

 • 2015. Január 13.
 • 2015. Február 10.
 • 2015. Március 17.
 • 2015. Április 14.
 • 2015. Május 12.
 • 2015. Június 9.
 • 2015. Július 14.
 • 2015. Szeptember 8.
 • 2015. Október 13.
 • 2015. November 10.
 • 2015. December 8.
   

 Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. december 8-én megtartott üléséről


A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:
Kérelemre két könyvvizsgáló cég került felvételre, valamint egy kompetencia vizsgát tett tagjelölt kérte felvételét a kamarába.
Hat szüneteltetési kérelemnek adott helyt a bizottság. Egy estben hivatalból került szüneteltető státuszba kamarai tag könyvvizsgáló a Fegyelmi bizottság határozata értelmében. Két kamarai tag szüneteltetőből főfoglalkozású státuszba került.
Kérelemre hét kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, egy esetben elhalálozás miatt hozott határozatot a bizottság tagsági viszony megszüntetése tárgyban. Két kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya hivatalból került megszüntetésre szintén a Fegyelmi bizottság határozatára hivatkozással.
Egy kamarai tagot értesített a bizottság tagsági viszonya megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról. Az eljárás azért indult meg, mert kamarai tag könyvvizsgáló cégét a kamara nyilvántartásából töröltette, melynek kapcsán a bizottság felhívta figyelmét a Kkt. 11. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ellentmondás tisztázására, a jogviszony határidőn belüli rendezésére. Kamarai tag határidőn belül, sőt azon túl sem rendezte jogviszonyát ezért került sor az eljárás megindítására.
Hét okleveles könyvvizsgáló került be a tagjelöltek névjegyzékébe.
Egy kamarai tag könyvvizsgáló és egy könyvvizsgáló cég befektetési vállalkozási, egy kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítést kapott.
A Magyar Nemzeti Banknak a Kkt. 50. § (4) bekezdése alapján alkotott véleményét figyelembe véve egy hiánypótlási felhívást küldött kérelmezők részére a bizottság, két könyvvizsgáló esetében azonban kérelmük elutasításra került.
A Felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban november 10-i ülésén értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról.
Az értesítő levelek azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére kerültek kiküldésre, akik a 2015. II. félévi tag-, illetve hozzájárulási díj befizetésével elmaradtak.
Az Értesítésnek megadott határidőn belül négy könyvvizsgáló cég és harminckét kamarai tag kamarai tag-, és hozzájárulási díjfizetési kötelezettségének eleget tett, ezért az eljárást végzéssel megszüntette a bizottság.
Ugyanakkor egy könyvvizsgáló cég és nyolc kamarai tag könyvvizsgáló határidőre sem teljesítette fizetési kötelezettségét ezért határozat született kamarai tagsági viszonyuk megszüntetésére.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. november 10-én megtartott üléséről

A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:
Kérelemre mindösszesen egy könyvvizsgáló cég került felvételre, valamint kilenc kompetencia vizsgát tett tagjelölt kérte felvételét a kamarába.
Három szüneteltetési és egy szüneteltetőből főfoglalkozású státuszba helyezés tárgyában megküldött kérelemnek adott helyt a bizottság
Két helyt adó határozat született másodlagos státuszkérelemre, mindketten egyéni vállalkozók, és személyes közreműködésre kötelezettek.
Kérelemre négy kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, négy esetben elhalálozás miatt hozott határozatot a bizottság tagsági viszony megszüntetése tárgyban. Egy kérelem elutasításra került, mert 2015. december 31. dátummal kérte kérelmező a megszüntetést, azonban ez túl késői dátumnak tűnt az októberi határozathozatalhoz képest. Három könyvvizsgáló cég is kikerült a kamarai nyilvántartásból, kérelemre.
Egy kamarai tag könyvvizsgáló befektetési vállalkozási, egy fő költségvetési minősítést kapott, két könyvvizsgáló cég szintén befektetési vállalkozási minősítést.

A Magyar Nemzeti Banknak a Kkt. 50. § (4) bekezdése alapján alkotott véleményét figyelembe véve három hiánypótlási felhívást küldött kérelmezők részére a bizottság, két könyvvizsgáló és három könyvvizsgáló cég esetében azonban kérelmük elutasításra került.

A Felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról.
Az értesítő levelek azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére kerültek kiküldésre, akik a 2015. II. félévi tag-, illetve hozzájárulási díj befizetésével elmaradtak.
A Kamara Főtitkári hivatala 2015. október 20-án elektronikus üzenet formájában hívta fel szíves figyelmet a 2015. II. félévi tag-, illetve hozzájárulási díj befizetésének elmulasztására. A hivatal tájékoztatta könyvvizsgálókat és a könyvvizsgáló cégeket arról, hogy amennyiben a fennálló tartozást 2015.október hó 28. napjáig nem rendezik, úgy a Kkt. 30. § (3) bekezdése, valamint a Kkt. 41. § (1) bekezdése alapján a kamara felvételi bizottsága a kamarai tagság megszűnésének megállapítása iránti kamarai hatósági eljárást hivatalból megindíthatja.
Az email felszólítást követően 2015. november 10-én 41 kamarai tag könyvvizsgálónak és 5 könyvvizsgáló cégnek állt fenn tartozásuk.
 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. október 13-án megtartott üléséről

A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:

Kérelemre mindösszesen egy könyvvizsgáló cég került felvételre, tagfelvételi kérelem nem érkezett.

Négy szüneteltetési és öt szüneteltetőből főfoglalkozású státuszba helyezés tárgyában megküldött kérelemnek adott helyt a bizottság, melyből az egyik kérelemnek a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával.

Két helyt adó határozat született másodlagos státuszkérelemre, az egyik esetben egy más gazdasági társaságban együttes cégképviseletre a másik esetben egy heti 20 órás munkaviszony betöltése mellett végzendő könyvvizsgálói tevékenység végzésére.

Kérelemre kilenc kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, egy esetben elhalálozás miatt hozott határozatot a bizottság tagsági viszony megszüntetése tárgyban. Egy kérelem elutasításra került, mert 2015. december 31. dátummal kérte kérelmező a megszüntetést, azonban ez túl késői dátumnak tűnt az októberi határozathozatalhoz képest. Hét könyvvizsgáló cég is kikerült a kamarai nyilvántartásból, kérelemre.

A kamara Főtitkári hivatala a kamarai tagok nyilvántartásából értesült arról, hogy néhány egyéni vállalkozó a 2015. évi adatszolgáltatáskor nem csatolt bevallást. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából az is kiderült, többségük tevékenységei közül töröltette a könyvvizsgálati tevékenységet, ez a magyarázata annak, hogy természetes személy kamarai tagként 0 árbevételt vallottak be a kamarának.

Az Alapszabály 140/A. pontja úgy szól, hogy az egyéni vállalkozóként könyvvizsgálói tevékenységet folytató, ugyanakkor a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában nem szereplő kamarai tag könyvvizsgáló a 140. pont szerinti alaptagdíj mellett valamennyi tevékenysége után köteles kiegészítő tagdíjat fizetni.

Előzőek alapján kiegészítő tagdíjfizetési kötelezettsége annak a kamarai tagnak áll fenn, aki könyvvizsgálói tevékenységét egyéni vállalkozóként (is) folytatja és az éves adatszolgáltatás keretében elviekben a tevékenység végzésének módjánál az „egyéni vállalkozó”-t kellett megjelölnie.

Amennyiben valamely kamarai tag egyébként egyéni vállalkozó is, de egyéni vállalkozóként könyvvizsgálói tevékenységet egyáltalán nem folytat, úgy az státusz összeférhetetlenségi kérdést vethet fel, de kiegészítő tagdíjat elvileg nem kell fizetnie. A Kkt. 11. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jogviszonyt másodlagos státuszengedély nélkül fenntartó kamarai tagok esetében sem merül fel a hozzájárulási díjfizetési kötelezettség az érintett – könyvvizsgáló cégnek nem minősülő – gazdálkodónál.

A kamarai alapszabály 59. pontja 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosult: „A 11. § (1) bekezdésének f) pontja alapján tagként akkor áll fenn személyes közreműködési kötelezettség, ha erre a tag a társasági szerződésben (például mellékszolgáltatási kötelezettség vállalásával), vagy egyéb magánjogi szerződéssel kötelezettséget vállal. Vezető tisztségviselőként különösen akkor áll fenn személyes közreműködési kötelezettség, ha a vezető tisztségviselő önálló aláírási (cégképviseleti) joggal rendelkezik. Személyes közreműködési kötelezettség egyéni vállalkozóként abban az esetben áll fenn, ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységhez közreműködőt nem foglalkoztat.”

A bizottság tájékoztatta levélben kamarai tagokat arról, hogy az 1453-as bevallás egyéni vállalkozásról szóló lapjait kell megküldenie a kamara felvételi bizottságának következő ülésére, melyből látható a munkaviszonyban történő foglalkoztatás ténye. Ha ilyen nincs, akkor személyes közreműködési kötelezettsége van az egyéni vállalkozásban, tehát másodlagos státuszt kell kérniük.

A mentori rendszerben szakmai gyakorlatát végző két tagjelölt szüneteltetési kérelmét elfogadták a tagok, öt esetben tudomásul vették a szakmai gyakorlat mentor melletti folytatását.

Négy kamarai tag könyvvizsgáló befektetési vállalkozási, egy fő IFRS és szintén egy fő pénzügyi intézményi minősítést kapott.

A Magyar Nemzeti Banknak a Kkt. 50. § (4) bekezdése alapján alkotott véleményét figyelembe véve két hiánypótlási felhívást küldött kérelmezők részére a bizottság, hat esetben azonban kérelmük elutasításra került. Öt könyvvizsgáló cég kérelmét is elutasította a bizottság.

 

 Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. szeptember 8-án megtartott üléséről

A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:

Kérelemre ebben a hónapban öt kamarai tag és nyolc könyvvizsgáló cég került felvételre. A tagok mindegyike főfoglalkozású státusz kérelemmel fordult a bizottsághoz, hármuk a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával nyújtották be kérelmüket. A bizottság tagjai szavaztak a kérelmekről, és mindhármuk másodlagos státuszkérelmét elfogadták.

Nyolc szüneteltetési kérelemnek adott helyt a bizottság.

Kérelemre nyolc kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, hivatalból pedig hat kamarai tag tagsági viszonyának megszüntetéséről határozott a bizottság. A hivatalból történő megszüntetésre részint a kötelező szakmai felelősségbiztosítás hiánya miatt, részint a kamarai tagdíj befizetésének elmulasztása miatt került sor. Nyolc könyvvizsgáló cég kérte törlését a könyvvizsgáló cégek sorából, három könyvvizsgáló cég nyilvántartásból történő törléséről hivatalból döntött a bizottság a kötelező szakmai felelősségbiztosítás hiánya miatt. Természetesen mind a tagok mind a könyvvizsgáló cégek a határozat jogerőre emelkedése előtt fellebbezéssel élhetnek a kamara Elnöksége felé. A július 14-i bizottsági ülésen eljárás megindításáról kaptak értesítést azon kamarai tagok, akik a kötelező felelősségbiztosítás meglétét nem tudták igazolni. Akik a bizottság által kitűzött határidőre bemutatták az érvényes fedezetigazolást, az eljárás végzéssel megszüntetésre került.

A mentori rendszerben szakmai gyakorlatát végző két tagjelölt szüneteltetési kérelmét elfogadták a tagok.

Két kamarai tag könyvvizsgáló befektetési vállalkozási, egy fő IFRS minősítést kapott.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli üléséről

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény több ponton módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt. A Ktv. módosulásán túl, módosult a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) könyvvizsgálókat érintő fejezete is.

Ezek alapján, a 2015. július 7-től:

 • hitelintézet könyvvizsgálatát, amennyiben a hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenységet is végez, csak akkor láthatja el könyvvizsgáló cég, kamarai tag könyvvizsgáló, ha rendelkeznek a „pénzügyi intézményi” minősítés mellett „befektetési vállalkozási” minősítéssel is (Hpt. 260 § (7) bekezdés);
 • befektetési vállalkozás könyvvizsgálatát, csak akkor láthatja el könyvvizsgáló cég, kamarai tag könyvvizsgáló, ha rendelkeznek „befektetési vállalkozási” minősítéssel (97. § (1) bekezdés).

A törvénymódosítás miatt több könyvvizsgálónak szükségessé vált a befektetési vállalkozási minősítés megszerzése. A még időben beérkezett kérelmeket határidőben el tudta küldeni a főtitkári hivatal a véleményt alkotó Magyar Nemzeti Banknak. A bank a kérelmekről alkotott véleményét a július 14-i ülésre megküldte, ennek értelmében került sor a hiánypótlásokra történő felhívásra.

Az MNB-vel való megállapodás értelmében 2015. augusztus 17-én a hiánypótlásokat, valamint a még addig beérkezett kérelmeket kamara átküldi az MNB-be véleménynyilvánításra, és a kérelmeket a bizottság 2015. augusztus 31-i rendkívüli ülésén bírálja el. A minősítések elbírálása 2015. szeptember 1-től a Közfelügyeleti Bizottság hatáskörébe kerül. A rendkívüli ülésen az alábbi határozatok születtek, figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bank véleményét: Kamarai tag könyvvizsgálók részére négy IFRS, tizenkettő befektetési vállalkozási, 2 pénzügyi intézményi minősítést, könyvvizsgáló cégek részére három IFRS, hét befektetési vállalkozási, egy pénzügyi intézményi és három költségvetési minősítést adott a bizottság.

Többségében az MNB véleményére hivatkozással került sor tizenegy főnél hiánypótlások bekérésére.

  

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. július 14-én megtartott üléséről

I.
A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:
Kérelemre ebben a hónapban egy kamarai tag és öt könyvvizsgáló cég került felvételre.
Tizenöt szüneteltetési kérelemnek adott helyt a bizottság, egy kérelmező szüneteltetőből főfoglalkozásúba kérte státuszmódosítását a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával.
Egy szüneteltető aktív státuszba történő módosítását elutasította a bizottság, mert úgy ítélte meg, hogy a meglévő, felelősségteljes munkaköre mellet nem végezhet kérelmező jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
Kérelemre huszonnyolc kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, két fő elhunyta miatt került sor megszüntető határozat hozatalára. Az előző üléshez hasonlóan ismét tizenhét könyvvizsgáló cég kérte törlését a könyvvizsgáló cégek sorából.
A mentori rendszerbe két tagjelölt nyert felvételt, egyikőjük mentor mellett, másik pedig az Alapszabály 440. pontjában adott lehetőséggel kezdi meg szakmai gyakorlatát.
Tizenöt kamarai tag könyvvizsgáló és tizenegy könyvvizsgáló cég IFRS minősítést, három kamarai tag költségvetési minősítést, egy cég pénzügyi intézményi egy pedig befektetési vállalkozási minősítést kapott. Az IFRS minősítési kérelmet többségében a Kkt. 50. § (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozással érkeztek, vagyis sikeres minősítő vizsgát követően kérték a minősítés megadását.
Egy könyvvizsgáló cég kérte minősítése visszavonását, nincs a cégben többé minősítéssel rendelkező kamarai tag, így okafogyottá vált a minősítés megléte.

II.
Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény több ponton módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt. A Ktv. módosulásán túl, módosult a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) könyvvizsgálókat érintő fejezete is.
Ezek alapján, a 2015. július 7-től:
•hitelintézet könyvvizsgálatát, amennyiben a hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenységet is végez, csak akkor láthatja el könyvvizsgáló cég, kamarai tag könyvvizsgáló, ha rendelkeznek a „pénzügyi intézményi” minősítés mellett „befektetési vállalkozási” minősítéssel is (Hpt. 260 § (7) bekezdés);
•befektetési vállalkozás könyvvizsgálatát, csak akkor láthatja el könyvvizsgáló cég, kamarai tag könyvvizsgáló, ha rendelkeznek „befektetési vállalkozási” minősítéssel (97. § (1) bekezdés).

A törvénymódosítás miatt több könyvvizsgálónak szükségessé vált a befektetési vállalkozási minősítés megszerzése, így az időben beérkezett kérelmeket határidőben el tudta küldeni a főtitkári hivatal a véleményt alkotó Magyar Nemzeti Banknak. A bank a kérelmekről alkotott véleményét az ülésre megküldte, ennek értelmében került sor a hiánypótlásokra történő felhívásra is kilenc esetben, valamint három esetben a kérelmek elutasítására.
A pótlólag beérkező dokumentumokat, valamint a 2015. augusztus 17-ig a kamara főtitkári hivatal által érkeztetett a kérelmeket a bizottság 2015. augusztus 31-i rendkívüli ülésén bírálja el.
A minősítések elbírálása 2015. szeptember 1-től a Közfelügyeleti Bizottság hatáskörébe kerül.

III.
A Felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban 2015. június 9. dátummal értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére, akik nem rendelkeztek a kamara alapszabályában meghatározott mértékű Magyarország területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással.
A rendelkezésre álló határidőn belül a felszólított 21 kamarai tag és 25 könyvvizsgáló cég megküldte a megfelelő felelősségbiztosítást, így bizottság részükre az eljárást végzéssel megszüntette.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. június 9-én megtartott üléséről

I.
A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:
Kérelemre ebben a hónapban egy kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég került felvételre. Egy könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételi kérelmét a bizottság elutasította, mert a Kkt. 35. § b), c) és d) pontjainak nem felelt meg.
Tizenöt szüneteltetési kérelemnek adott helyt a bizottság.
Két másodlagos státuszkérelemmel foglalkoztak a bizottság tagjai, az egyik kérelem egy meghosszabbítása az előző évben egy évre megerősített státusznak.
A másik kérelem elutasításra került. Kérelmező státuszmódosítási kérelmét a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával nyújtotta be. A meglévő munkaviszonya mellett kívánt jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység folytatni. A bizottság indokolásában előadta, hogy az általa becsatolt munkaszerződés és munkakörét rögzítő leírás alapján nem látja biztosítottnak, hogy a felelősségteljes munkaköre mellett a könyvvizsgálói tevékenységét felelősséggel el tudná látni.
Kérelemre huszonhat kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, és tizenhét könyvvizsgáló cég kérte törlését a könyvvizsgáló cégek sorából.
A mentori rendszerbe egy tagjelölt nyert felvételt, aki mentor mellett kezdi meg szakmai gyakorlatát.
Három kamarai tag könyvvizsgáló, IFRS minősítést, egy kamarai tag pénzügyi intézményi egy biztosítási minősítést, két cég pedig költségvetési minősítést kapott.
Két kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég kérte minősítése visszavonását, két minősítési kérelem elutasításra került.

II.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 6. § (2) bekezdése alapján értesítette a bizottság kamarai tagokat és könyvvizsgálói cégeket kamarai tagsági viszony megszűnése tárgyban a Kkt. 5. § a) ill. b) pontja szerinti kamarai hatósági eljárás hivatalból történő megindításáról.

A felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban 2015. május 12. dátummal értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról.
Az értesítő levelek azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére kerültek kiküldésre, akik a 2015.I. félévi tagdíj befizetésével elmaradtak.

A rendelkezésre álló határidőn belül a felszólított kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek részint nyilatkoztak, részint rendezték tartozásukat. ezt követően 2015. június 9-én 47 kamarai tagnak és 9 könyvvizsgáló cégnek az eljárást a bizottság végzéssel megszüntette. Tizenhat kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya hivatalból megszűntetésre került.

III.
A Felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról.
Az értesítő levelek azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére kerültek kiküldésre, akik nem rendelkeztek a kamara alapszabályában meghatározott mértékű Magyarország területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással.
A Kamara Főtitkári hivatala azon kamarai tagoknak és könyvvizsgálói társaságoknak küldött ki figyelemfelhívó levelet, akiknek a biztosítása az előírásoknak nem felelt meg, vagy információ hiányában nem volt ellenőrizhető. A bizottság 2015. június 9-i üléséig 30 könyvvizsgáló cég és 25 kamarai tag felelősségbiztosítása nem felelt meg a törvénynek, vagy nem tájékoztatták a kamarát annak meglétéről, és értesítést kaptak kamarai tagsági viszonyuk megszüntetésére vonatkozó eljárás megindításáról.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. május 12-én megtartott üléséről

A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg:

Kérelemre ebben a hónapban öt kamarai tag került felvételre egyikőjük szüneteltetőként kérte felvételét, továbbá négy könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételéről hozott helyt adó határozat a bizottság.
Két aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, egy kérelmező másodlagos státuszt kért, mert aktívként egy nem kamarai nyilvántartásban szereplő cégben együttes cégképviseleti joggal rendelkezik.
Kérelemre hat kamarai tag tagsági viszonya szűnt meg, és öt könyvvizsgáló cég kérte törlését a könyvvizsgáló cégek sorából.
A mentori rendszerbe három tagjelölt nyert felvételt, mindhárman mentor mellett kezdik meg szakmai gyakorlatukat. Egy tagjelölt a névjegyzékből történő törlését kérte.
Négy kamarai tag könyvvizsgáló, valamint négy könyvvizsgáló cég IFRS minősítést, egy cég befektetési vállalkozási minősítést kapott.

Egy estben egy döntés saját hatáskörben történő módosítása tárgyban született határozat.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 6. § (2) bekezdése alapján értesítette a bizottság kamarai tagokat és könyvvizsgálói cégeket kamarai tagsági viszony megszűnése tárgyban a Kkt. 5. § a) ill. b) pontja szerinti kamarai hatósági eljárás hivatalból történő megindításáról.

Erre azután került sor, hogy a Kamara Főtitkári hivatala 2015. május 5-én elektronikus üzenet formájában hívta fel a figyelmet a 2015. I. félévi tag-, illetve hozzájárulási díj befizetésének elmulasztására, melyet megelőzött a helyi szervezetek, valamint a kamara Főkönyvelőjének értesítése is. A hivatal ebben az üzenetben tájékoztatta kamarai tagokat és könyvvizsgáló cégeket arról, hogy amennyiben fennálló tartozásukat 2015. május hó 12. napjáig nem rendezik, úgy a Kkt. 30. § (3), illetőleg a Kkt. 41. § (2) bekezdése alapján a kamara felvételi bizottsága a kamarai tagság megszűnésének megállapítása iránti kamarai hatósági eljárást hivatalból megindíthatja.

Így került sor 71 db értesítés elkészítésére, és tértivevényes levélküldeményben történő kézbesítésére.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről

 Kérelemre ebben a hónapban két könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételéről, valamint tizenegy kamarai tag bejegyzéséről hozott helyt adó határozat a bizottság.
A sikeres kompetenciavizsgát követően érkeztek a kérelmek. A kérelmezők többsége aktívként kérte felvételét, egy kérelmet a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával fogadott el a bizottság, két fő szüneteltetőként került bejegyzésre.

Három aktív tag szüneteltető, szintén három szüneteltető tag aktív státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság. Egy kérelmező másodlagos státuszának megszüntetését kérte.

Három kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy esetben hivatalból, tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztása miatt. Egy könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság.

A mentori rendszerbe három tagjelölt nyert felvétel, ketten mentor mellett, egy tagjelölt az Alapszabály 440. pontja alapján kezdi meg szakmai gyakorlatát.

Három kamarai tag könyvvizsgáló, valamint három könyvvizsgáló cég IFRS minősítést kapott.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről

A bizottság ülésén az alábbi határozatokat hozta meg.

Kérelemre ebben a hónapban három könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételéről hozott helyt adó határozat.

Hét aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, valamint egy szüneteltető tag kérte főfoglalkozásúba történő státuszmódosítását, bizottság helyt adott kérelmének. Másodlagos státuszkérelemmel egy kamarai fordult a bizottsághoz. Kérelmező egy egyetem tudományos munkatársaként létesített munkaviszonyt, mely mellett kérte aktív kamarai tagsági viszonyának megtartását. Bizottság kérelmének helyt adott.

Tíz kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy esetben határozott a tagsági viszony megszűnéséről elhalálozás miatt. Három könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság.

A mentori rendszerbe két tagjelölt nyert felvétel, mindketten mentor mellett kezdik meg szakmai gyakorlatukat.

Tíz kamarai tag könyvvizsgáló, valamint négy könyvvizsgáló cég IFRS minősítést, három kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítést, egy kamarai tag befektetési vállalkozási és egy tag biztosítási minősítést kapott.
Egy kamarai tag minősítési kérelmét elutasított a bizottság. Kérelmező befektetési vállalkozási minősítés megszerzésére nyújtott be kérelmet, azonban a három év jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tagsági viszony elnyerésének időpontja miatt még nem tudta igazolni.

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. február 10-én megtartott üléséről

A bizottság elnöke betegség miatt nem tudott részt venni az ülésen, ezért a bizottság SzMSz-ének rendelkezése alapján az általa kijelölt tag – jelen esetben dr. Gáti Katalin – vezeti az ülést, és írja alá az elnök helyett a határozatokat.

A bizottság 2015. évi első ülésén az alábbi határozatokat hozta meg.

Kérelemre ebben a hónapban három könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételéről, valamint három kompetencia vizsgát tett tagjelölt szüneteltető tagfelvételi kérelméről hozott helyt adó határozat.

Egy aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, valamint négy szüneteltető tag kérte főfoglalkozásúba történő státuszmódosítását, bizottság helyt adott kérelmüknek.

Huszonkilenc kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, két határozatot hivatalból hozott a bizottság, két esetben határozott a tagsági viszony megszűnéséről elhalálozás miatt. Öt könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság.

A mentori rendszerbe két tagjelölt nyert felvétel, mindketten az Alapszabály 440. pontja alapján kezdik meg szakmai gyakorlatukat.

Hat kamarai tag könyvvizsgáló figyelmét hívta fel levélben a bizottság. Két esetben jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzése mellett munkaviszonyban áll egy nem kamarai nyilvántartásban szereplő cégben, valamint két szintén aktív kamarai tag önálló cégképviseleti joggal rendelkezik egy szintén nem kamarai nyilvántartásban szereplő cégben. Egy könyvvizsgáló céget azért szólított fel a bizottság, mert két tagja a kamarából történő kilépésével a könyvvizsgáló cég többé már nem felel meg a Kkt. 35. §-ának, ezért kérte a cég jogviszonyának rendezését.

Négy kamarai tag könyvvizsgáló, valamint két könyvvizsgáló cég IFRS minősítést, két kamarai tag és két könyvvizsgáló cég költségvetési minősítést, valamint egy kamarai tag pénzügyi intézményi minősítést kapott.
Kérelemre négy kamarai tag minősítése került visszavonásra, kérelemre.
Egy kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég minősítési kérelme került elutasításra. 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2015. január 13-án megtartott üléséről

A bizottság 2015. évi első ülésén az alábbi határozatokat hozta meg.

Kérelemre ebben a hónapban egy könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételéről, valamint két kompetencia vizsgát tett tagjelölt tagfelvételi kérelméről hozott helyt adó határozat.
Hét aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, valamint két szüneteltető tag kérte főfoglalkozásúba történő státuszmódosítását, bizottság helyt adott kérelmének.
Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban egy tagsági viszonyát nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló felszólításra került jogviszonyának haladéktalan rendezésére. Kamarai tag kancellárrá történt kinevezését követően nem maradhat a kamara aktív tagja, ezért döntenie kell haladéktalanul, de legkésőbb a felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül, hogy közalkalmazotti jogviszonyát megtartja, vagy szüneteltetési kérelemmel fordul a felvételi bizottsághoz.
Egy kamarai tag másodlagos státusza kérelemre szűnt meg.
Huszonnégy kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, három határozatot hivatalból hozott a bizottság. Négy könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, egy esetben hivatalból hozta meg döntését.
A mentori rendszerbe tíz tagjelölt nyert felvétel.
Hét kamarai tag könyvvizsgáló, valamint három könyvvizsgáló cég IFRS minősítést, egy könyvvizsgáló cég pedig pénztári minősítést kapott. Kérelemre hat kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég minősítése került visszavonásra, egy kérelmet elutasított a bizottság.

A felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban 2014.december 9. dátummal értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról.
Az értesítő levelek azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére kerültek kiküldésre, akik a 2014. II. félévi tagdíj befizetésével elmaradtak.
A rendelkezésre álló határidőn belül a felszólított kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek részint nyilatkoztak, részint (és ők voltak többségben) rendezték tartozásukat. ezt követően 2015. január 13-án 47 kamarai tagnak és 27 könyvvizsgáló cégnek az eljárást a bizottság végzéssel megszüntette. Három kamarai tagnak és egy könyvvizsgáló cégnek, akik a rendelkezésre álló határidőn belül nem rendezték tartozásukat, 2015. január 13-án határozattal megállapította a bizottság kamarai tagsági viszonyát.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága – figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 41. §-ában, valamint a felvételi szabályzat IV/2. pontjában foglaltakra – megállapította, hogy EGYEZERÖTVENHAT Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég engedélye a Kkt. 41. § (1) bekezdésének c.).pontja alapján, 2014. december 31. napjával megszűnt.
Az indokolás részben előadta a bizottság, hogy az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett - akként módosította a Kkt. 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat. Az egyéni vállalkozókat a kamarai nyilvántartásból történő törlésükről a bizottság a kamara honlapján keresztül értesítette, tájékoztatva arról, hogy a határozatokat a Felvételi bizottság a 2015. január 13-i ülésén hozza meg, majd a főtitkári hivatal ajánlott küldeményként juttatja el az érintettekhez.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X