Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely” cím elnyerésére

Felhívjuk azon pályázóink figyelmét, akik az okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely" cím pályázat elnyerésére adnák be pályázatukat, hogy az adatlap módosult. Tekintettel arra, hogy „Adózás" tantárgyból nincs elfogadott oktatói lista, így az adatlapon nem kell kitölteni az „Adózás" tantárgyat oktatók adataira vonatkozó részt - mely az új adatlapról ki is került. Előírásainknak megfelelően azonban a pályázati feltételekben leírt nyilatkozatokat továbbra is mellékelniük kell.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely" cím elnyerésére.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai szerint okleveles könyvvizsgálói képzést pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított felnőttképzést folytató intézmény (szakképző hely) szervezhet és folytathat.

Pályázni a kamaránál beszerzett adatlapon lehet, amelyet innen is letölthet .

A pályázat előfeltétele a Kkt. 81. § (2) pontjában rögzítetteknek való megfelelés, azaz: "Kérelem alapján engedélyt kell adni okleveles könyvvizsgálói képzés megszervezésére és folytatására annak a felnőttképzést folytató intézményének, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a közzétett nyilvános pályázati felhívás alapján érvényes pályázatot nyújtott be,
b) vállalja a pályázati felhívásban, továbbá az e törvényben, valamint a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott feltételek, követelmények teljesítését,
c) a pályázat benyújtását megelőző három évben nem vonták vissza az engedélyét a 85. § (1) bekezdésének b) pontja alapján,
d) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette
"

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 50 000 Ft.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

a) a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott, érvényes akkreditálási tanúsítvány másolatát,
b) a felnőttképzésre jogosító intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a szakképző helyre szóló engedély időtartama alatt:

ba) az oktatást a kamara által meghatározott képzési program szerint kizárólag a Kkt. 87. §-a szerinti minősített oktatók végzik,
bb) vállalja azt, hogy az intézmény a Könyvvizsgálat és ellenőrzés, a Számvitel és elemzés tantárgyak oktatásához 3-3, más tantárgyak oktatásához legalább 2-2 minősített oktatóval folyamatosan rendelkezik,
bc) csoportos képzés esetén vállalja azt, hogy a képzést legfeljebb 40 fős (a jog, továbbá a szervezet és vezetés tantárgyaknál legfeljebb 60 fős) csoportokban végzik,
bd) csoportos képzés esetén az intézmény az oktatáshoz saját vagy bérbevett oktatási termekkel rendelkezik, és az okleveles könyvvizsgálói képzési programnak megfelelő oktatáshoz szükséges technikai feltételeket - beleértve a számvitelszervezés tantárgy maximum 15 fős gyakorlati oktatására alkalmas számítógépes oktatótermet is - folyamatosan biztosítja,
be) távoktatás esetén a távoktatást az oktatási bizottság által akkreditált program alapján végzi,
bf) a kamara részére a nyilatkozatban vállalt feltételek teljesítése ellenőrzési lehetőségét biztosítja.

A pályázatot elnyert felnőttképzést folytató intézmény a „szakképző hely" címet 2013. december 31-ig használhatja, amennyiben azt a pályázatot kiíró - indokoltan - vissza nem vonja.

A pályázatok benyújtási határideje 2008. december 15.

A szakképző helyre kiírt pályázatokat a kamara oktatási bizottsága - az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testült egyetértésével - 30 napon belül bírálja el. Az okleveles könyvvizsgálói képzési program szervezésére és folytatására szóló jogosultságot tartalmazó határozat a tevékenységre vonatkozó engedélyezési okiratnak minősül.
A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal és egyidejűleg a szakképző helyek listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A szakképző helyek nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1373 Budapest 5, Pf. 587.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.

MKVK oktatási bizottság


Betöltés...
X