Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat 2005. jaunár 24-i vezetőségi ülése

Jelen voltak:

 • Bartha Gyula vezető.
 • Dr. Láposi Sándorné vezetőségi tag,
 • Gál Jolán vezetőségi tag,
 • Bertáné dr. Szabó Mária a Szakértői Bizottság tagja.

Napirendi pontok:

 • A tagozat ügyrendje
 • Kérdőív kiadása az igazságügyi szakértőknek
 • A tagozat 2005. I. félévi programja
 • Állásfoglalás a szakértői díjak csökkentéséről
 • Igazságügyi szakértői kódrendszer
 • A Szakértői Bizottság megkeresése módszertani útmutató készítésére

Az 1. napirendi ponthoz:

A vezetőségi ülés az előterjesztett tervezetet egyhangúan elfogadta. Az ügyrend ezen emlékeztető mellékletét képezi.

A 2. napirendi ponthoz:

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy az igazságügyi könyvszakértőknek küldjünk ki egy egyszerű kérdőívet. Ennek célja a piac megismerése, a szakértők leterheltségének megismerése. A Gál Jolán által készített tervezetet a vezetőség néhány kisebb módosítással elfogadta. Bartha Gyula vállalta, hogy a kérdőívek kiküldésére vonatkozó adminisztratív kérdéseket megbeszéli a Kamara ügyvezető igazgatójával. Gál Jolán vállalta a visszaérkező kérdőívek feldolgozását, és ennek eredményéről egy összefoglaló anyag elkészítését.

A javított kérdőív ezen emlékeztető mellékletét képezi.

A 3. napirendi ponthoz:

A vezetőség megállapodott abban, hogy kéthavonta érdemes ülést tartani. Ebben a félévben januárban, márciusban és június elején ülésezünk.

A főbb feladatok a következők:

 • A honlap kezelése
 • A kérdőívek kiadása és feldolgozása
 • A módszertani anyag előkészítése
 • Az állásfoglalás kiadása és az azzal kapcsolatos feladatok megoldása
 • Az igazságügyi szakértői kódjegyzék korszerűsítésében való részvétel
 • Igazságügyi könyvszakértői konferencia előkészítése a II. félévre
 • Legalább egy előadás előkészítése és megtartása a könyvvizsgálói konferencián
 • Az ad hoc jelentkező feladatok eseti megoldása

A munkaprogram ezen emlékeztető mellékletét képezi.

A 4. napirendi ponthoz:

A vezetőség az előterjesztett írásos állásfoglalás-tervezetet kiegészíti egy utolsó szakasszal, amelyben fel kell kérni a MKVK elnökségét, hogy kezdeményezze az igazságügyi szakértők jogállásának olyan módosítását, hogy egyenrangú partnerei lehessünk a kirendelőknek. Kérjük az elnökséget, hogy levélben hívja fel a bíróságok figyelmét az állásfoglalásban leírt törvényi rendelkezések betartására.

Dr. Láposi Sándorné vállalta, hogy indítványozza a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnökségének is e lépések megtételét, hogy együttes erővel könnyebben érjünk el eredményt.

A módosított állásfoglalás ezen emlékeztető mellékletét képezi.

Az 5. napirendi ponthoz:

Az írásos előterjesztést a vezetőség a vám- és járulék ügyekkel kiegészítette. Az anyag továbbfejlesztéseként meg kell határozni, hogy melyik címszó pontosan mit tartalmaz. Az Igazságügy-minisztériumnak be kell terjeszteni az anyagot. Le kell írni, hogy mely régi fogalmak helyett akarjuk bevezetni ezeket a fogalmakat. Nekünk is részt kell vennünk a MISZK-ben megindult átdolgozási folyamatban oly módon, hogy az elkészült anyagunkat nekik is átadjuk, valamint Dr. Láposi Sándorné részt vesz az ottani vitákban is.

A módosított kódrendszer ezen emlékeztető részét képezi.

A 6. napirendi ponthoz:

Bartha Gyula előterjesztette a Stamler Jánosné által kiegészített előterjesztést arra, hogy mi szerepeljen az elkészítendő módszertani útmutatóban. A jelenlévők mindannyian hangsúlyozták a dokumentálás szükségességét, és azt az ellentmondást, hogy a kirendelő szervek csak a minimális fénymásolási tevékenységet fizetik meg.

Felkértük Bertáné dr. Szabó Máriát, hogy a holnapi Szakértői Bizottság ülésére terjessze be a most elfogadott anyagot.

A napirendi pontok tárgyalása után a jelenlévők tisztázták, hogy csak Gál Jolán nem rendelkezik a vezetőségből internet eléréssel. Megállapodtak, hogy egymásnak a készülő anyagokat interneten küldik el. Gál Jolán a 3535 Miskolc, Őz u. 47.-be postán kéri az anyagokat.

Bartha Gyula megígérte, hogy a vezetőségi tagoknak lefénymásolja és elküldi az igazságügyi könyvszakértők névsorát.

 Bartha Gyula
a jegyzőkönyv vezetője

Kapcsolódó mellékletek:

1. sz. melléklet:A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Igazságügyi Könyvszakértői Tagozatának Ügyrendje
2. sz. melléklet:Kérdőív igazságügyi könyvszakértők számára
3. sz. melléklet:A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Igazságügyi Könyvszakértői Tagozatának 2005. I. félévi munkaprogramja
4. sz. melléklet:Állásfoglalás az igazságügyi könyvszakértői díjak bíróság általi csökkentése tárgyában
5. sz. melléklet:Közgazdasági jellegű kódok (igazságügyi szakértési kódrendszerbe)
6. sz. melléklet:Az igazságügyi szakértői módszertan főbb csomópontjai (vitaanyag)

 

Betöltés...
X