Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői bizottság 2022. évi ülései

A szakértői bizottság 2022. évben az alábbi időpontokban tartja üléseit.

  • 2022. január 13. (csütörtök) – 10:00 óra
  • 2022. február 22. (kedd) – 10:00 óra
  • 2022. április 12. (kedd) – 11:00 óra
  • 2022. június 7. (kedd) – 10:00 óra
  • 2022. augusztus 25. (csütörtök) – 10:00 óra
  • 2022. szeptember 22. (csütörtök) – 10:00 óra
  • 2022. október 27. (csütörtök) – 10:00 óra
  • 2022. november 29. (kedd) – 10:00 óra


   

2022. január 13.


A szakértői bizottság (SZB) 2022. január 13-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a kamara elnökségének 2021. december 10-én megtartott üléséről

Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének december 10-i üléséről.

2. Tájékoztató az Accountancy Europe 2021. december 15-én megtartott taggyűléséről

Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott az Accountancy Europe taggyűlésen elhangzottakról. A taggyűlésen jellemzően a Fenntarthatóság, ESG és Vállalati jelentéstétel témakörök merültek fel. Az a várakozás, hogy 2025 táján lesz ebből jogszabály.

3. Tájékoztatás a kamara 2022. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól” című elnökségi előterjesztés megtárgyalása, a szakértői bizottság 2022. évi feladattervének elfogadása
A szakértői bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a „Tájékoztatás a kamara 2022. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól” című előterjesztést, és kérte a kamara elnöksége részére benyújtani. A bizottság megállapította, hogy a munkatervben az idén is nagyon sok feladat került kitűzésre, melyek végrehajtása sok munkát igényel majd.

4.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése

A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 8 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: közbenső mérleg könyvvizsgálata külső könyvvizsgáló által, leányvállalat könyvvizsgálati kötelezettsége, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó költségek elhatárolása, határon átnyúló projektek támogatásának elszámolása, bemutatási és bejelentési kötelezettség, tőketartalék üzletrész értékelésénél, könyvvizsgálat, könyvvizsgáló feladatai, megbízás megszüntetése közös megegyezéssel.

5.    Egyebek

a)    A bizottság áttekintette a Könyvelői Munkamódszertani Segédletek című anyagokat, melyről visszajelzést küld a kamara Könyvelői Tagozata részére.
b)    A bizottság felkérést kapott a Költségvetési Tagozat által készített, az „Államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának módszertani útmutatója 2021” aktualizált segédleteinek a szakmai véleményezésére és megtárgyalta a feladat végrehajtásának helyzetét és módját.
c)    A bizottság elnöke tájékoztatást adott az ESEF jelentéstétellel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentésminták kidolgozásának helyzetéről.
d)    A bizottság megvitatta az Európai Bizottság vállalati jelentéstétellel kapcsolatos konzultációs anyagát.
e)    A bizottság elnöke tolmácsolta a bizottságnak az elnöki kabinet azon kérését, hogy az utólagos könyvvizsgálat témakörében a szakértői bizottság fontolja meg egy szakmai közlemény kidolgozását és a honlapon való megjelentetését, mivel a decemberi kamarai levél nyomán nagyon sok kérdés érkezett a kamarához ezzel kapcsolatban. A bizottság meghatározta a kidolgozandó közlemény főbb témaköreit és szakmai megközelítésüket.

2022. február 22.


A szakértői bizottság (SZB) 2022. február 22-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a kamara elnökségének 2022. január 21-én megtartott üléséről 

Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének január 21-i üléséről. 

2. Elmaradt kötelező könyvvizsgálat pótlása – SZB szakmai iránymutatás tervezete 
Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének felkérésére elkészített szakmai iránymutatás elkészítésének előzményeiről. A bizottság az anyagot megtárgyalta, a könyvvizsgálók számára nagyon hasznosnak tartotta és döntött az iránymutatásnak a kamara honlapján való közzétételéről.

3. Egyéni vállalkozó fuvarozók pénzügyi helyzetének igazolása – könyvvizsgálói jelentésminta és SZB közlemény tervezet
Szalai Edit, szakmai főmunkatárs ismertette a bizottsággal a téma előzményeit, valamint felvázolta, hogy az egyéni vállalkozók tekintetében nincs jogszabályi szinten meghatározva, hogy konkrétan milyen kimutatást kell készíteniük és milyen tartalommal, amely alapján a saját tőkét/saját vagyont megállapítják, és amely alapján a könyvvizsgáló egységesen előírt számviteli szabályok figyelembe vételével összeállított vagyonkimutatás vagy vagyonmérleg alapján nyilatkozni tudna az EU rendeletben előírt megfelelő saját tőkeerő meglétéről.
A bizottság, az előzőekben ismertetett problémára tekintettel, arra a döntésre jutott, hogy nem ad ki jelentésminta ajánlást az egyéni vállalkozókra, valamint a társas vállalkozásokra már meglévő jelentésminta módosítását sem tartja szükségesnek.

4. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 8 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: osztalékról szóló határozat módosítása utólag, nyilatkozat a számviteli szétválasztásról, könyvvizsgálati kötelezettség kiváláskor, tőkeemelés könyvelésének időpontja, 2021. évi iparűzési aó könyvelése, saját rezsis beruházás, visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás, könyvvizsgálati kötelezettség Zrt-nél.


5. Egyebek

a)    A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot az ISAE 3410 témaszámú nemzeti standard közfelügyelet által jóváhagyott végleges szövegéről, és a következő lépésekről
b)    A bizottság elnöke tájékoztatást adott a támogatások módszertani útmutatójának előkészületeiről
c)    A szakmai főmunkatárs tájékoztatást adott a standard fordítások aktuális helyzetéről. A bizottság javasolta a 4400. témaszámú felülvizsgált standard mielőbbi jóváhagyását és közzétételét a kamara honlapján.

2022. április 12.


A szakértői bizottság (SZB) 2022. április 12-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a kamara elnökségének 2022. március 4-én megtartott üléséről 
Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének március 4-i üléséről.

2. Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2021. évi tevékenységéről, a kamara 2021. évi nemzetközi tevékenységéről” című elnökségi előterjesztés megtárgyalása és elfogadása
Az előzetesen megküldött 2021. évi bizottsági tevékenységi szakmai beszámolóban foglaltakhoz a bizottság részéről egy észrevétel hangzott el, az ez alapján módosított beszámolóval és annak a kamarai testületek részére való előterjesztésével egyetértettek.


3. Az ISRS 4400. témaszámú, a Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásokra vonatkozó (Felülvizsgált) magyar nemzeti standard és elnökségi előterjesztésének elfogadása
Az előzetesen megküldött anyagban (előterjesztésben és a magyar nemzeti standardban) foglaltakhoz a bizottság részéről észrevétel nem hangzott el. A szakmai főmunkatárs javaslatot tett arra, hogy ezentúl minden újonnan elfogadott magyar nemzeti standardba, a cím alatt a nemzetközi hatálybalépés időpontjához kerüljön bele egy lábjegyzet, melyben rögzítésre kerül a magyar nemzeti standard hatályba lépésének az időpontja. Ezzel a kiegészítéssel a standardot a bizottság elfogadta és felhatalmazta elnökét a standardnak, valamint a kapcsolódó előterjesztésnek a kamara elnöksége soron következő, április 22-i ülésén való előterjesztésre.

4. Az ISA 540. témaszámú (felülvizsgált) Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata nemzetközi könyvvizsgálati standard magyar fordításának és elnökségi előterjesztésének elfogadása
Az elnökség részére készült előterjesztést a bizottság tudomásul vette. Az elfogadásáról szavazni elektronikusan akkor fognak, miután a standard végleges fordítása is rendelkezésre áll.

5. Az ISA 540. témaszámú (felülvizsgált) Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata nemzetközi könyvvizsgálati standard „conforming amendments” (CA) magyar fordításának és elnökségi előterjesztésének elfogadása
Az elnökség részére készült előterjesztést a bizottság tudomásul vette. Az elfogadásáról szavazni elektronikusan akkor fognak, miután a standard „conforming amendments”végleges fordítása is rendelkezésre áll.

6. Az IAASB Handbook 2020. évi kiadványából összesen 23 db nemzetközi standard, illetve egyéb szakanyag aktualizálásával összefüggő magyar fordítások és ezek elnökségi előterjesztésének elfogadása
Az elnökség részére készült előterjesztést a bizottság tudomásul vette. Az elfogadásáról szavazni elektronikusan akkor fognak, miután a standardok és egyéb szakanyagok végleges fordítása is rendelkezésre áll.

7. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 15 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: külföldön tárolt nemesfém készlet ellenőrzése, értékcsökkenés meghatározása napelem parkra, bekerülési érték vagy egyéb ráfordítás, pályázati elszámolás könyvvizsgálata, árfolyamveszteség elhatárolása, könyvvizsgálat mikrovállalkozás egyszerűsített mérlegénél, KKV státusz, kötvény kibocsátásának elszámolása, beszámlázó orvosok díjának megítélése, Sberbank Magyarország Zrt-nél lévő bankbetét értékelése (2 kérdés), céltartalék képzés, ingatlannal kapcsolatos tevékenységek áfája, osztalék előleghez közbenső mérleg könyvvizsgálatának elmaradása, könyvvizsgálati kötelezettség.


8. Egyebek

a)    A bizottság ismét napirendre tűzte a támogatások könyvvizsgálatának útmutatójának kérdését, és úgy határozott, hogy útmutató nem készül, helyette egy néhány oldalas iránymutatást fog a szakértői bizottság kidolgozni és közzétenni az év második felében.
b)    A bizottság döntött két új szakértő felvételéről a konzultációs szolgálat szakértői tevékenységének ellátására.
c)    A bizottság az Accountancy Europe 2022. március 22-i online tagszervezeti üléséről készült előzetesen megküldött tájékoztatót tudomásul vette.
d)    A bizottság megvitatta az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos, a könyvvizsgálatot érintő újonnan felmerült kérdéseket és tapasztalatokat.
e)    Az ukrán könyvvizsgálói kamara (AChU) IFAC tagfelvételi kérelmének támogatása iránti, a lengyel kamara részéről érkezett kezdeményezésre az MKVK pozitív, támogató levelet küldött. A bizottság ezt egyetértéssel nyugtázta.
f)    Az „Accountancy Europe válaszai az EC Consultation on Corporate Reporting elképzelésekre” témájú előzetesen megküldött tájékoztató anyagot a bizottság tudomásul vette.
g)    IFAC 2022 Chief Executives' (CEs’) Virtual Forum webinarról előzetesen megküldött tájékoztató anyagot a bizottság tudomásul vette.
h)    A bizottság megtárgyalta a kötelező oktatás témakörei közül a standardokkal kapcsolatosan az oktatási anyag megírására javasolt személyeket.
i)    A bizottság megtárgyalta, hogy a szakértői bizottság tagjai, valamint szakmai munkatársai közül a SZAKma című folyóirat következő számaiban ki tudja vállalni szakmai cikk megírását.

2022. június 7.


A szakértői bizottság (SZB) 2022. június 7-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a kamara elnökségének 2022. április 22-én megtartott üléséről 
Barsi Éva, a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamara elnökségének április 22-i üléséről. 

2. Tájékoztató a V4 országok kamaráinak május 19-20-i prágai találkozójáról
Barsi Éva, a bizottság elnöke és dr. Bor Zoltán bizottsági tag tájékoztatta a bizottságot a V4 találkozó legfőbb tanulságairól. Sok felmerült kérdés tekintetében a magyar kamara jó helyen áll, például a digitalizáció, adatszolgáltatás, a könyvvizsgálati óradíjakra vonatkozó ajánlás tekintetében. Minden országban problémát okoz az utánpótlás kérdése.
A rendezvényen meghívott vendég volt Alan Johnson, az IFAC leköszönő elnöke, és Myles Thompson az Accountancy Europe elnöke, amely nagyon emelte a rendezvény hangulatát.


3. Az ISA 540. témaszámú (felülvizsgált) Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata nemzetközi könyvvizsgálati és egyéb nemzetközi standardok kapcsolódó módosításai („conforming amendments”) magyar fordításának és elnökségi előterjesztésének elfogadása
A bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti „ISA 540. témaszámú (felülvizsgált) Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata” című nemzetközi könyvvizsgálati standard és egyéb nemzetközi standardok kapcsolódó módosításai („conforming amendments”) magyar nyelvű fordítását és annak elnökség elé való terjesztését.

4. Az ISA 315. témaszámú (2019-ben felülvizsgált) A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése nemzetközi könyvvizsgálati standard és egyéb nemzetközi standardok kapcsolódó módosításai („conforming amendments”) magyar fordításának és elnökségi előterjesztésének elfogadása
A bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti „ISA 315. témaszámú (2019-ben felülvizsgált) A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése” című nemzetközi könyvvizsgálati standard és egyéb nemzetközi standardok kapcsolódó módosításai („conforming amendments”) magyar nyelvű fordítását és annak elnökség elé való terjesztését.

5. A felülvizsgált nemzetközi standardok alkalmazását és bevezetését segítő és magyar nyelvre lefordításra kerülő IFAC szakmai segédanyagok körében javasolt módosítások és ezek elfogadása
A bizottság szakmai munkatársa tájékoztatta a bizottságot a lefordításra kerülő IFAC szakmai anyagok körében javasolt módosítások hátteréről. A bizottság a módosításokat elfogadta.
A bizottság tagjai felhívták a figyelmet, hogy szükséges lehet a kamara honlapján szereplő minőségellenőrzési mintaszabályzat felülvizsgálata is.

6. Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) aktualizált módosításokkal egybeszerkesztett új változatának és elnökségi előterjesztésének megtárgyalása és elfogadása 
A bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerinti a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) aktualizált módosításokkal egybeszerkesztett új változatát és annak elnökség elé való terjesztését.


7. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 16 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: projektelszámolás teljesítési fok, beolvadás vagyonmérleg tervezet, pénzeszköz átadás, támogatás, vevő értékvesztés, portfoliókezelésbe adott vagyon könyvelése, Széchenyi Kártya folyószámlahitel besorolása, egyszerűsített mérleg, könyvvizsgálói záradék, céltartalékképzés átszervezési költségekre, munkavállalók költségének megtérítése, beruházáshoz kapcsolódó pályázat járulékos költségeinek elszámolása, Iparűzési adó mérséklése a COVID járvány miatt, KKV minősítés iparűzési adó kedvezményre a COVID járvány miatt, vám és adó, nem jelentős összegű hiba társasági adó hatása.

8. Egyebek

a)    A bizottság döntést hozott a 2022. II. félévében tartandó szakértői bizottsági ülések időpontjairól:

-    2022. augusztus 25 (csütörtök) 10:00
-    2022. szeptember 22 (csütörtök) 10:00
-    2022. október 27 (csütörtök) 10:00
-    2022. november 29. (kedd) 10:00

b)    A bizottság elnöke tájékoztatást adott a bizottság részére a közfelügyelettől a kamara részére érkezett levéllel kapcsolatban a kamarai minőségellenőrzéseket érintő témában.
 

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X