Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői bizottság 2019. évi ülései

A szakértői bizottság 2019. I. félévében az alábbi időpontokban ülésezett (mindig 10 órakor).

A szakértői bizottság 2019. II. félévi ülései:


2019. december 20.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. december 20-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. december 13-i elnökségi ülésről
Barsi Éva ismertette az elnökség által 2019. december 13-án megtárgyalt főbb témákat és döntéseket, mellyel kapcsolatos tájékoztatót a bizottság megköszönte és tudomásul vette. A szakértői bizottság elnöke elmondta, hogy SZB által előterjesztett könyvvizsgálói óradíjakra vonatkozó javaslatot egyhangúan szavazta meg az elnökség. Szó esett még a NAV ún. SAFT projektjéről, melynek keretében a vállalkozások xml formátumban bocsátanak rendelkezésre adatokat várhatóan 2021-től.

2.    A könyvvizsgálói jelentés elektronikus aláírásával kapcsolatos szakmai kérdésekről
Az SZB megtárgyalta az elektronikus aláírással kapcsolatos javaslatokat és egyetértett abban, hogy egy rövid összefoglaló kerüljön továbbításra az elnöki kabinet és a kamara főtitkára felé.

3.    A számviteli szétválasztásról való könyvvizsgálói jelentéstétellel kapcsolatos közlemény megtárgyalása
Az SZB megtárgyalta a számviteli szétválasztásról szóló könyvvizsgálati jelentésmintát. A bizottság tagjai megállapították, hogy a jelentésminta szerkezete bonyolultnak tűnik, de egyetértés alakult ki, hogy a könyvvizsgálati standardok miatt ezt a „jelentés a jelentésben” típusú jelentést nem lehet egyszerűbb formában kialakítani. Megegyezés történt, hogy 2020. január első hétének a végéig a bizottság tagjai átnézik és véleményezik a jelentésmintát, és elkészül a közlemény is, amit a bizottság szintén megkap majd véleményezésre.

4.     A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül ne kerüljön fel kérdés-válasz a kamara honlapjára.

5.    Egyebek
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot, hogy az elnökség várja a választási szabályzat esetleges módosítására vonatkozó javaslatokat a kamarai tisztségviselőktől. Rövid megbeszélés után megállapítást nyert, hogy a bizottság tagjai nem tesznek javaslatot, észrevételt a szabályzat módosítására.

A bizottság az elkövetkező ülések időpontját az alábbiak szerint tűzte ki, melyet kér a kamara honlapján is megjelentetni:
-    január 22. szerda 10 óra
-    február 20. csütörtök 10 óra
-    március 31. kedd 10 óra

A szakértői bizottság egyetértett a 2018-ban készült „Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához” című szakmai anyag aktualizálásával, ezért a bizottság döntött a szerzők aktualizálással kapcsolatos felkéréséről. Az útmutató átdolgozásának elsősorban az időközben történt jogszabályi módosítások átvezetésére, valamint a lényegesség koncepciójának az átalakulások sajátosságait figyelembe vevő alkalmazásának részletesebb ismertetésére kell kiterjednie.

A szakértői bizottság úgy döntött, hogy elő kell készíteni az ISA 250 (revised) könyvvizsgálati standard, az ISAE 3402 egyéb bizonyosságot nyújtó megbízásokra szóló standard, az IFAC SME Audit Guide 2018, valamint az IESBA Etikai kódex 2018 szakmai kiadványok magyar nyelvű fordításának elfogadására vonatkozó elnökségi előterjesztéseket, melyeket lehetőség szerint az elnökség 2020. március 6-ára összehívott ülésére kell benyújtani.

A 2020. január 16-án egyeztető szakmai megbeszélésre kerül sor a közfelügyelettel, elsősorban az időszerű kamarai törvényi (Kkt.) módosítások megvitatása céljából.

  


2019. november 14.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. november 14-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. november 8-i elnökségi ülésről
Barsi Éva ismertette az elnökség által 2019. november 8-án megtárgyalt főbb témákat és döntéseket, mellyel kapcsolatos tájékoztatót a bizottság megköszönte és tudomásul vette. A szakértői bizottság elnöke az Accountancy Europe által 2019. október 2-án megtartott „Members’ Engagement Day”-en képviselte a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát, melyről úti jelentés formájában az elnökséget is már tájékoztatta.

2.    A könyvvizsgálói óradíjak minimumának meghatározására vonatkozó 2012. évi kamarai ajánlás felülvizsgálata, az új bizottsági ajánlás ismételt megtárgyalása

A szakértői bizottság elfogadta és kialakította a könyvvizsgálói díjminimumokra vonatkozó aktualizált kamarai ajánlás főbb szempontjait és paramétereit, és meghatározta az ajánlott óradíjakat.
A döntésének meghozatala érdekében a bizottság újratárgyalta a könyvvizsgálói óradíjak minimumának meghatározására vonatkozó 7 évvel ezelőtti kamarai ajánlás felülvizsgálatára vonatkozó szeptemberi javaslatát. A szeptember 30-i bizottsági ülésen felmerült szempontokat további megfontolásokkal finomították. A bizottságban egyetértés alakult ki abban, hogy az ajánlott minimumok meghatározásánál célszerű és indokolt figyelemmel lenni a kötelező könyvvizsgálat 300 millió Ft-os árbevételi értékhatárára, a piac által elismert átlagos hazai könyvvizsgálói díjszínvonalra, a más szakmákkal (pl. mérnökökkel) való összehasonlítási alapokra, A könyvvizsgálói munka értékét nem lehet túlságosan alacsony díjakkal devalválni. A 2012. évi kamarai ajánlásban 200 ezer Ft-os minimális könyvvizsgálói díj szerepelt, ezt indokoltnak tartja a bizottság a mai viszonyok között 320 ezer Ft-ra megemelni.
A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az elnökség elé terjesztendő javaslatban, az előző megfontolások alapján, némileg csökkentik az ajánlott minimális óradíjakat. Továbbá, mind a mérlegfőösszeg, mind az árbevétel alapú díjszámítási táblázatban már csak 3-3 sávot határoztak meg, növekvő óradíjakat hozzárendelve az egyes sávokhoz.

3.    A minőségellenőrzési speciális kérdőívek módosításának megtárgyalása
A Minőségellenőrzési Bizottság az SZMSZ-ében rögzített szabályoknak megfelelve, véleményezésre az SZB rendelkezésére bocsátotta az idén módosított általános kérdőívvel összhangban átdolgozott speciális minőségellenőrzési kérdőívek tervezeteit. A szakértői bizottság a kérdőíveket áttekintette és megvitatta a felvetődött észrevételeket, melyekkel egyhangúan egyetértett. A bizottság döntése értelmében az észrevételek továbbításra kerülnek a Minőségellenőrzési Bizottság részére.

4.     A „gazdasági ellenőrzést segítő személy” társasházi törvényben előírt feladatának értelmezése, az ezzel kapcsolatos 2010-ben kiadott SZB állásfoglalás felülvizsgálata
A bizottság megtárgyalta a társasházak részéről adott könyvvizsgálói megbízási feladat ellátásának a témájával kapcsolatos problematikát. Egyetértettek, hogy a 2010-ben közreadott, a kamara honlapján jelenleg már archívumban lévő SZB közlemény felülvizsgálata szükségszerű, tekintettel arra, hogy 2010 óta megváltoztak, pontosításra kerültek a Társasházakról szóló törvény ide vonatkozó előírásai. Fő kérdés, hogy a „gazdasági ellenőrzést segítő személy” könyvvizsgáló általi ellátása könyvvizsgálat-e egyáltalán, vagy inkább a könyvvizsgáló által nyújtható egyéb szakmai szolgáltatások közé kellene ezt besorolni. A bizottság az adott napirendi pont megtárgyalását követően felkérte az SZB szakmai főmunkatársát a fenti témával kapcsolatos bizottsági közlemény megfogalmazására.

5.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 8 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: pótbefizetés, teljességi nyilatkozat megosztása, követelés apport értékelése, függetlenség, pénzügyi vállalkozás devizás követeléseinek elszámolása, anyavállalati költségek, támogatás vizsgálatának elvállalása, csoportos TAO adóalanyiság könyvvizsgálatban.

6.    Egyebek
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a 2019. november 5-én az energiahivatal (MEKH) munkatársaival a számviteli szétválasztásra előírt könyvvizsgálói nyilatkozat témájában folytatott szakmai megbeszélésről. A MEKH részéről képviseltette magát a földgáz-, a villamos energia- és a távhőszolgáltatási ágazat. A megbeszélésen arra jutottak, hogy a MEKH előkészíti az ágazati törvényekben előírt könyvvizsgálói feladat megfogalmazásának törvénymódosításait, melyet november közepére vállaltak előkészíteni és megküldeni a kamarának előzetes véleményezésre. A bizottság tudomásul vette a tájékoztatót, valamint egyetértett azzal, hogy a bizottság dolgozzon ki és jelentessen meg a honlapon egy közleményt a jelenlegi jogi szabályozás figyelembevételével javasolható könyvvizsgálói gyakorlatról és a jelentéstétel módjáról, ami ez idő szerint csak egy átvilágítási (review) típusú jelentés lehet, amit az éves beszámolóra adott könyvvizsgálói jelentésnek az „Egyéb jelentéstételi kötelezettségek” részébe kell elhelyezni.
A szakértői bizottság egyetértett a „Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához” című szakmai anyag aktualizálásával, mellyel legkorábban a törvénymódosításokkal kapcsolatban kialakult álláspontok és gyakorlat után, 2020 folyamán lesz célszerű foglalkozni.
A bizottság elnöke és szakmai főmunkatársa tájékoztatták a bizottságot az őszi Kkt. módosítási javaslatokkal kapcsolatos PM-mel folytatott egyeztetésről. A PM törvénymódosítási javaslatai ezúttal szakmai kérdéseket nem érintenek. E mellett, a bizottság szakmai főmunkatársa szóban is előadta az ülést megelőzően a bizottság részére írásban is megküldött koncepciós javaslatait a Kkt jövő évi módosítására. A bizottság egyetértett, hogy ezt az irányt kell követni, mivel fontos kérdés lenne abban tisztán látni, hogy egy megbízást hova kell besorolni, hiszen ezen múlik minden, az, hogy mit kell csinálni, milyen jelentést kell kiadni, kell-e minőség-ellenőrizni stb. Az előzetes kamarai javaslatokat a PM 2019. december végére kérte előkészíteni, melyet a kamara főtitkárával közösen kell kialakítani.

   


  

2019. szeptember 30.


A szakértői bizottság (SZB) 2019. szeptember 30-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. szeptember 27-i elnökségi ülésről
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a legutóbbi elnökségi ülésen megtárgyalt témákról. Bakó Anikót választották meg a nyáron elhunyt Agócsné Keresztényi Ágnes helyett elnökségi tagnak. Szervezeti átalakítás kérdése a 2019. novemberi kibővített elnökségi ülésen kerül megtárgyalásra. A régiós átalakítási javaslatot az elnökségi ülésen elvetették. A jövő évi kamarai választásokat szem előtt tartva elfogadta az elnökség, hogy nincs korlátozva két ciklusra az elnökségi tagok megválaszthatósága.

2.    A könyvvizsgálói óradíjak minimumának meghatározására vonatkozó 2012. évi kamarai ajánlás felülvizsgálata, az új bizottsági ajánlás megtárgyalása
A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és egyetértett, hogy az ajánlás közreadása előtt az átdolgozott ajánlásban szereplő értékek kerüljenek elemzésre a magyar könyvvizsgálói piacon kialakult óradíjak alapján és ennek eredménye legyen összehasonlítva a jelenlegi, felülvizsgált bizottsági számításokkal. Az ülésen tárgyalt bizottsági javaslat a 2012. évi mérlegfőösszeg, illetve árbevételi sávos értékhatárok indexált óradíjain alapult, azonban a jelenlegi piaci viszonyokkal nem került összevetésre.

3.    Tájékoztató a számviteli szétválasztás megfelelőségéről való könyvvizsgálói jelentéstétel formájáról az energiaiparban (MEKH és MKVK közötti egyeztetés állásáról)
A bizottság elnöke elővezette a téma két évvel ezelőtti előzményeit. Korábbi, a MEKH-el folytatott megbeszélésen felvetésre került a MEKH felé, hogy az adott ágazatokra iránymutatásokat adjanak ki. A bizottság egyetértett azzal, hogy a MEKH-nek a „review report” típusú jelentési forma kerüljön javaslatra.

4.    A Konzultációs Szolgálat 2019. augusztus 23. és 2019. szeptember 26. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról
A bizottság áttekintette a megválaszolt kérdéseket és némi tanácskozás után úgy határozott, hogy a beterjesztett KSZ válaszok közül nem tesz fel választ a honlapra.

5.    Egyebek
A bizottság úgy határozott, hogy a következő SZB ülés 2019. november 14-én lesz október 29. helyett.


  

2019. augusztus 27.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. augusztus 27-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. június 14-ei elnökségi ülésről
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a legutóbbi elnökségi ülésen megtárgyalt témákról. Az elnökség elfogadta a könyvelői szolgáltatók minősítésének szempontrendszerét, kérdőívét. Az elnökségi ülésről való tájékoztatójában kiemelte még a Szervezeti átalakítás munkacsoport véglegesített munka anyagának elnökségi megtárgyalását.

2.    Úti beszámoló az Accountancy Europe (AE) 2019. június 19-én Brüsszelben tartott taggyűléséről
A bizottság elnöke elmondta, hogy egy munkacsoport most vizsgálja felül az AE tagdíjrendszerét. Valószínűleg az MKVK tagdíjának mértéke az eddiginél kedvezőbben alakul majd, mert a tagdíjszámítás hasonlítani fog az IFAC rendszeréhez. A csökkenő tagdíjlétszámot csúsztatva fogják figyelembe venni, az utolsó hároméves időszakra vonatkozó éves átlaglétszámok alapján. Beszámolt az AE stratégiai prioritásairól és annak jelenlegi státuszáról.

3.    A könyvvizsgálói óradíjak minimumának meghatározására vonatkozó 2012. évi kamarai ajánlás felülvizsgálata
A bizottság megvitatva ezt a napirendi pontot és arra az álláspontra jutott, hogy a bizottság által 2017. évben közreadott ajánlás kerüljön átdolgozásra. Egyetértés alakult ki, hogy szükséges egy minimum könyvvizsgálati díj meghatározása, amely kialakításánál figyelembe kell venni a munkaerő képzettségének szintjét, a standardok követelményeinek komplexitását.

4.    A Konzultációs Szolgálat 2019. május 30. és 2019. augusztus 22. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról
A bizottság áttekintette a megválaszolt kérdéseket és némi tanácskozás után úgy határozott, hogy a beterjesztett KSZ válaszok közül nem tesz fel választ a honlapra.

5.    Egyebek
A 2019. június 4-i, a kamarai szervezet átalakítására vonatkozó elnökségi határozatban foglaltaknak megfelelően, a Szakértői Bizottság megtárgyalta a szervezeti struktúra kérdéskörével foglalkozó munkacsoport munkaanyagát észrevétel céljából.

A bizottság döntése alapján 2019. II. félévének hátralévő részében a bizottság a következő időpontokban ülésezik: 2019. szeptember 16. hétfő 11.00 óra; 2019. október 29. kedd 10.00 óra, 2019. december 03. kedd 10.00 óra.

A bizottság áttekintette az IFAC SME Guide fordításának aktuális állapotát. Megállapításra került, hogy ez egy hiánypótló elméleti, rendszerező szakmai anyag, azonban ebben sem találhatók olyan „munkalapok”, amely a könyvvizsgálat dokumentálást megfelelően mutatná be, ezért a KKV-k könyvvizsgálatáról készítendő szakmai kiadványban nagyon figyelmesen kell eljárni.

  


  

2019. június 4.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. június 04-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. május 3-i küldöttgyűlésről
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a küldöttgyűlésen elhangzottakról. Fontos téma volt a kamara szervezeti átalakítási kérdése. A tervek szerint megírásra kerül egy cikk ebben a témában, amit konzultációs céllal felkerül a kamarai honlapra, hogy lehessen észrevételezni, javaslatokat tenni 2019. augusztus végéig. 2019 novemberben összegzi az elnökség a beérkezett javaslatokat.

2.    Tájékoztató a V4 országok kamaráinak idei éves tanácskozásáról
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a varsói tanácskozáson elhangzottakról. Beszámolójában elmondta, hogy Florin Toma (AE elnöke) is részt vett, és ott volt két képviselő ACCA-tól is. Angliában most különböző vizsgálatok vannak folyamatban a könyvvizsgálatot érintően. A múltbeli tapasztalatok alapján ezek hatása előbb-utóbb átszivárog ide is. Angliában napirenden van a kötelező cégrotáció a nem közérdeklődéses ügyfeleknél is, elképzelhető, hogy a joint auditot kötelezővé fogják tenni bizonyos cégekre. A CEAOB-ot (európai közfelügyeletek szervezete) meg akarják szüntetni, és az ESMA venné át a szerepét.

3.    A szakértői bizottság SZMSZ-ének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadása
A bizottság megtárgyalta az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést és azt egyhangúan megszavazta.

4.    A minőségellenőrzési kérdőívek módosításának észrevételezése
Az SZB megtárgyalta a minőségellenőrzési kérdőívek módosításait és több helyen is szükségesnek tartja a pontosítást, kiemelve az etikai kérdésekkel, NOCLAR-ral kapcsolatosakat.

5.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 5 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: ingatlan felújítás továbbszámlázásának bevétele, azonos időszakra két könyvvizsgáló kérdése, NFM rendelet szerinti árkiegészítés, transzferár-nyilvántartás elkészítésének határideje.

6.    Egyebek
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot, hogy a Magyar Államkincstárnak megküldésre került egy levél, amelyben standardokra hivatkozva kértük, hogy az egyenlegmegerősítő levelekre adott válaszokat közvetlenül a könyvvizsgálóknak küldjék meg.

Rövid tájékoztató hangzott el az új kamarai honlap készültségi fokáról és az aktuális nemzetközi témákról.

     


     

2019. április 25.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. április 25-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. április 5-ei elnökségi ülésről
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot az elnökségi ülésen megtárgyalt témákról, úm. az egyes kamarai bizottságok beszámolói a 2018. évben folytatott tevékenységükről, az MKVK 2018. évi éves pénzügyi beszámolója, az Oktatási központ Kft. 2018. évi éves beszámolója, különféle szabályzat-módosítások (pl. a pártoló tagokra vonatkozó szabályzat elfogadása).

2.    A szakértői bizottság SZMSZ-ének módosítására vonatkozó előterjesztés
A szakértői bizottság nagy vonalakban áttekintette az SZMSZ módosítás elkészített tervezetét, melyről végleges döntést, a jogi egyeztetést követően, a bizottság következő, májusi ülésén lehet hozni. A bizottság elnöke és szakmai főmunkatársa elővezették a módosítási javaslatokat, melyek többsége ügyrendi jellegű módosítás, melyek azt célozzák, hogy a kialakult ésszerű gyakorlat és a szabályzat közötti összhang biztosított legyen. A módosítási javaslatok a konzultációs szolgálat működését leíró szabályokat is érintik. Ezek között a legjelentősebb annak rögzítése a szabályzatban, hogy a bizottság elnökének vagy a bizottságnak jogában áll visszautasítani a válaszadást a konzultációs szolgálathoz beküldött kérdésre, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérdés összetettségénél és jellegénél fogva a válaszadás meghaladná a konzultációs szolgálat által megcélzott kereteket, mind jellegében, mind pedig a bevonandó szakértő számára szükséges időráfordítás tekintetében.

3.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: felszámolás után továbbműködtetett vállalkozás adóalapjának megállapítása, könyvvizsgálati kötelezettség elmulasztása, osztalékfizetés a taggyűlési határozat letétbe helyezése nélkül.

4.    Egyebek
A bizottság több tagja vett részt a közelmúltban különféle nemzetközi vonatkozású szakmai rendezvényen:

Szalai Edit beszámolt az ICAEW által létrehozott és koordinált Accountancy Profession Strategic Forum 2019. április 11-i tanácskozásáról. Részletesen ismertette a négy fő stratégiai témakört. Írásban is beszámol erről az elnökség elé kerülő úti jelentés formájában, valamint a májusi SZAKMA c. lapban publikálja legérdekesebb tapasztalatait. A legfontosabb stratégiai kérdések középpontjába manapság a könyvvizsgálói szakmai szervezetek megújulása, innovációs képességének a fejlesztése kívánkozik. Egyrészt avégett, hogy nagyobb hatást gyakorolhassunk a könyvvizsgálói szakma általános társadalmi elismertségére, másrészt a tagság minél nagyobb bevonása mellett azt tudjuk nyújtani a tagságnak, amire igazán szükségük van.

Dr. Bor Zoltán tájékoztatást adott az IFAC által szervezett webinar-ról, melynek témája az idén július 15-én hatályba lépő felülvizsgált IESBA etikai kódex volt. Tanulság az ott elhangzottak alapján, hogy manapság igen nehéz megfelelni az etikai kódex minden előírásának. Egyrészt, mivel a keretelv jellegű szabályozás nagyfokú megítélést kíván a könyvvizsgálótól, nincsenek minden esetben egzakt szabályok. Másrészt a szabályok mennyisége és komplexitása miatt jelentős emberi erőforrás kapacitásra van szükség, amely kisebb könyvvizsgáló társaságok esetén nehezen kivitelezhető.

Siklós Márta részletes tájékoztatást adott a bizottságnak a hageni távegyetem és az MKVK 2019. április 4-én megtartott közös szakmai rendezvényéről, melynek témája "A KKV-k könyvvizsgálatának és a könyvvizsgálók képzésének aktuális kérdései nemzetközi kitekintéssel" volt. Erről egy szakmai cikkben is beszámolt, mely a SZAKMA áprilisi számában olvasható.

Siklós Márta beszámolt még az adóelkerülési célú agresszív adóstruktúrák jelentésére vonatkozó jogszabály-tervezet lényegi tartalmáról. A törvényjavaslat a DAC6 EU irányelvhez kapcsolódva, az agresszív adóstruktúrákkal kapcsolatos országok közötti információ cseréről és jelentési kötelezettségről szól. Minden határon átnyúló nemzetközi konstrukcióról, ami megfelel a törvény mellékletében meghatározott ismertetőjegyeknek, vagy a kitalálónak, a létrehozójának vagy az alkalmazójának jelentenie kell, értékhatár nélkül. (Tehát az adótanácsadónak is, ha ő dolgozta ki a konstrukciót.)

       


     

2019. március 21.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. március 21-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. március 1-jei elnökségi ülésről
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot az elnökségi ülésen megtárgyalt témákról, úm. XXVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címéről, a szekciók témáiról; 2019. április 01-től a különböző szakmai óradíjak változásáról; a 2019. évi kötelező szakmai továbbképzés programjairól és időtartamáról; 300 fő egyidejű hozzáférését lehetővé tevő jogtár szolgáltatás biztosításáról a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagok számára; a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszere kidolgozásának jelenlegi állapotáról. A kötelező továbbképzés kapcsán egy blokk tervezést, másik blokk esettanulmányokat, harmadik blokk pedig etikai kérdéseket, átalakulások kérdéseit, készlet leltározást ölelik fel.

2.    A „Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2018. évi tevékenységéről, a kamara 2018. évi nemzetközi tevékenységéről” c. elnökségi előterjesztés tervezete
A bizottság elnöke röviden beszámolt a szakértői bizottság 2018. évi tevékenységéről. A beszámoló kapcsán a bizottság egységesen azon az állásponton volt, hogy a 2018. évben is nagyon jelentős feladatok kerültek elvégzésre.

3.    Tájékoztató a szakmai és nemzetközi feladatok 2018. évi költségtervének teljesüléséről és a 2019. évi feladatok pénzügyi tervéről (szóbeli)
A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot a 2018. évi költségvetés teljesüléséről. A 2018. és a 2019. év legjelentősebb tételei a szakmai anyagok fordításai és a szakmai szervezeteknek fizetett tagdíjak. A bizottság tudomásul vette a beszámolót.

4.    A „Nemzetközi Keretelvek Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokhoz” IFAC kiadvány véglegesített aktualizált magyar nyelvű fordításának előterjesztése
A bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerint a „Nemzetközi Keretelvek Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokhoz” IFAC kiadvány véglegesített aktualizált magyar nyelvű fordítását.

5.    A 6100. témaszámú „Könyvvizsgálói különjelentés összeállítása” című nemzeti standard módosításának előterjesztése
A bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés szerint 6100. témaszámú „Könyvvizsgálói különjelentés összeállítása” című nemzeti standard módosítását.

6.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 4 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: transzferár különbözet év végi számlázása, tőketartalék, új alapítású kft. üzletrészének elszámolása a tulajdonosnál, etikai kérdés.

7.    Egyebek
Az ülésen javaslatok hangzottak el a könyvvizsgálati módszertani kézikönyv szerzői munkacsoportjára. A bizottság egyetértett, hogy a munkacsoport 3 tagból álljon és az SME Guide fordítását követően kezdje el a módszertani kézikönyv kidolgozását, hogy az alapul tudjon szolgálni.

A bizottság elnöke röviden beszámolt a közfelügyeleti hatósággal a könyvvizsgálati dokumentáció archiválásával kapcsolatban folytatott megbeszélésről. Egyetértés volt abban, hogy szükséges úgy szabályozni, hogy bizonyíthatóan kiderüljön, mikor történt meg az archiválás.

Siklós Márta beszámolt a 2019. március 12-én megtartott „Adó-Tanácskozásról”. A konferencia a nemzetközi adózás aktuális kérdéseit tárgyalta. A konferencia bevezetőjében elhangzott, hogy a jövőben a jelenlegi konferenciához hasonló struktúrát kívánnak követni: speciális, tematikus témakörök, melyhez a meghívotti kör is igazodik majd. A tervezett jövőbeli témakörök: kkv-k adóterhe, adóadminisztráció csökkentés, gazdaságfehérítés.

       


     

2019. február 21.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. február 21-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    IFAC szakanyagok fordításának helyzete
Barsi Éva röviden összefoglalta a Keretelvek fordításával kapcsolatban felmerült kérdéseket és a fordító csoporttal lezajlott egyeztetés eredményét. A bizottság egyetértett, hogy további észrevétel hiányában kerüljön előkészítésre az elfogadásról szóló előterjesztés. Az ISAE 3410 témaszámú standard magyar nyelvű tervezet szövegének az átnézése megtörtént, de még az észrevételezési folyamat tart, és csak ezt követő szakértői bizottsági elfogadás után terjeszthető a kamara elnökség elé. A bizottság egyetértett az ISA 250 (revised) témaszámú standard fordítási folyamatának elindításával.

2.    A könyvvizsgálati dokumentáció elektronikus archiválása tárgyában készült bizottsági iránymutatással kapcsolatos fejlemények
A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot a közfelügyeleti hatóság és a minőségellenőrzési bizottság észrevételeiről. Elmondta, hogy nincs még véglegesen kialakított álláspont, ezért folytatni kell a közfelügyeleti hatósággal az egyeztetést.

3.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 5 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: könyvvizsgáló cégbejegyzése, támogatás visszafizetendő részének elszámolása, osztalék társaságok között, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség, átalakulások könyvvizsgálatánál az összeférhetetlenség.

4.    Egyebek
Az osztalékra vonatkozó határozat utólagos módosításának számviteli megítélésével kapcsolatban megjelent jogászi értelmezés aggályokat vet fel. A kérdést az OSZB is tárgyalni fogja.

A bizottság megtárgyalta és egyetértett, hogy az átalakulási vagyonmérlegekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminták továbbra is ügyfélkapus belépést követően legyenek elérhetők.

Jelentésekkel való visszaélések, jelentések kamara általi hitelesítése kapcsán korábban már felmerült a hitelesítés szükségessége. Kamarán belül folytatódik ennek további egyeztetése és jogi oldalról történő vizsgálata.

       


     

2019. január 24.

A szakértői bizottság (SZB) 2019. január 24-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    A kamara 2019. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól szóló előterjesztés az elnökség részére
Barsi Éva elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy az elnökség egyhangúan elfogadta az SZB 2019. évi munkatervét, aminek során örömmel vették, hogy ebben az évben is milyen sok és fontos szakmai feladatra vállalkozik a szakértői bizottság. A legjobban a könyvvizsgálati kézikönyv megírásának felvállalását üdvözölték, elfogadva, hogy ez a szakanyag nem csak a KKV-nak készül, hanem egy általános könyvvizsgálati módszertani kézikönyvre gondoltunk. Most már el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy kiket kérjen fel a bizottság a kézikönyv megírására.

2.    Tájékoztató a 2019. január 18-i elnökségi ülésről
Barsi Éva tájékoztatást adott az elnökségi ülésen megtárgyalt témákról. A pártoló tagsággal kapcsolatos kamarai szabályok elfogadásra kerültek a decemberi küldöttgyűlésen, azzal, hogy a Könyvelői Tagozat elnöke foglalkozik a könyvelők minőségellenőrzési rendszerének a kidolgozásával. Az adatszolgáltatással kapcsolatban megszüntetésre kerül a papír alapon való adatszolgáltatás lehetősége. A kamara pénzügyi tervét a következő elnökségi ülésen fogják megtárgyalni. A többi bizottság 2019. évi terve volt még napirenden. Június 14-én kibővített elnökségi ülés lesz. Az IFAC taggyűlésről szóló úti jelentést elfogadta az elnökség.

3.    Tervezett szakértői bizottsági közleményekkel kapcsolatos fejlemények
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a folyamatban lévő két közlemény tervezetével kapcsolatos közfelügyeleti egyeztetés eredményéről. Ennek alapján javasolta a bizottságnak „A NOCLAR és az ISA 250-es standard változásával kapcsolatos kérdésekről” című közlemény elfogadását, mellyel a bizottság egyetértett és döntött a közleménynek a kamara internetes honlapján való megjelentetéséről. A másik közleménnyel kapcsolatban az álláspontok közelítése érdekében további egyeztetések szükségesek, ezért a bizottság felhatalmazta elnökét, hogy a bizottság álláspontjának képviseletével ezeket a további egyeztetéseket a kamara főtitkárának bevonásával lebonyolítsa.

4.    A végelszámolási záró beszámoló könyvvizsgálói jelentésmintájának kérdése
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a tervezett jelentésmintával kapcsolatban az előző ülés óta tett szakmai egyeztetések eredményéről. Problémát jelentő elvi kérdések például a vélemény típusa, valamint véleménykülönbség van abban, hogy ebben a jelentésben hogyan kellene kezelni a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos felelősségekre vonatkozó részeket.  Ebben a helyzetben egyelőre nem javasolta a bizottságnak jelentésminta kiadását, mellyel a bizottság egyetértett.

5.    IFAC kiadványok lefordíttatása
A bizottság megtárgyalta a fordításokkal kapcsolatos aktuális helyzetet. A Glosszárium és a Keretelvek fordítása a tervek szerint halad. Döntött a bizottság az International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402, Assurance Reports on Controls at a Service Organization című (a szolgáltató szervezet kontrolljaira vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentésre vonatkozó) nemzetközi standard lefordíttatásáról, mivel gyakoribbak az ilyen típusú megbízások és jelentés kiadás, másrészt a Glosszárium változásai is ehhez a standardhoz kapcsolódnak. A Keretelvek aktualizált fordítását az elnökség áprilisi ülésére tervezi a szakértői bizottság előterjeszteni.

6.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 2 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: kockázatbecslés ügyfél-azonosítás, valamint kapott támogatások számviteli elszámolása.

7.    Egyebek
A bizottság javaslatokat fogalmazott meg a XXVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szekcióinak témaköreire, valamint a 2019. évi kötelező szakmai továbbképzés programjának témaköreire, az Oktatási Bizottság részére való továbbítás céljából.

  

  

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X