Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

A kamara Minőség-ellenőrzési bizottsága 2011. évben tizenötször ülésezett, ebből 12 rendes és 1 rendkívüli ülést, ezen felül pedig 2 ülést tartott, ahol a független inspektori pályázatra jelentkezőket személyesen hallgatta meg. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak, és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint végezte.

I.A bizottság 2011 évben végzett tevékenységei

1.2011. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtása

 • A minőségellenőrök közreműködésével ellenőrizte és értékelte a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (596 ellenőrzött) és a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok (497 ellenőrzött) érvényesülését.
 • A lefolytatott minőség-ellenőrzés kapcsán 1093 határozatot hozott. Határozataiban kezdeményezte és alkalmazta a Kkt.-ban meghatározott intézkedéseket.
 • Lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgálatot, és első fokon 497 határozatot hozott a vizsgálat befejezéséről.


2.2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján

 • Szabályozási feladatok: az Eljárási Szabályzat, az SZMSZ és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítása

A 2011. július 1-től hatályos Kkt. értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási rendszerét a kamara a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: KKB) közvetlen irányítása mellett működteti. Ennek megfelelően módosításra került a bizottság Eljárási Szabályzata, melybe beépítésre került a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzésére vonatkozó különleges szabályok, valamint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál végzett könyvvizsgálatra és egyéb gazdálkodóknál végzett könyvvizsgálatra kiterjedő minőség-ellenőrzés különleges szabályai. Az új szabályoknak megfelelően módosításra került az SZMSZ is, illetve elkészült az inspekciós módszertan.

A bizottság felülvizsgálta és módosította a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamrai ellenőrzéséről szóló szabályzatot (a továbbiakban: Pmt.). A 2010. május 15-i küldöttgyűlés által elfogadott szabályzat az ellenőrzés rendelkezéseit megfelelően rögzítette, a szabályzat szövege ugyanakkor némileg módosításra szorult. A Kkt. 173/A. §-ának rendelkezései értelmében ugyanis az ellenőrzéseket a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában kell elvégezni; ehhez képest az ügyféllel - az egyéni vállalkozó könyvvizsgálókat is ide értve – szolgáltatóként a könyvvizsgáló cégek kerülnek jogviszonyba, így a Pmt.-ből eredő kötelezettségek is a könyvvizsgáló cégekre hárulnak. Annak érdekében, hogy a kizárólag könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók az ellenőrzöttek köréből kikerülhessenek, az elnökség a Kkt. 116. § c) pontja alapján, a minőségellenőrzési bizottság kezdeményezésére a szabályzat módosítására tett javaslatot, amit 2011. év májusában a küldöttgyűlés elfogadott. Tekintettel arra, hogy a Kkt. a pénzmosásos ellenőrzés kapcsán (a minőség-ellenőrzési eljárással ellentétben) a KKB, a fegyelmi megbízott, a meghatározott kamarai bizottságok és a szolgáltató saját kérelmére nem rögzít eljárás indítási lehetőséget – utóbbi körben nem rendelkezik az eljárási díjról sem – így a fenti esetek tekintetében rendkívüli ellenőrzés elrendelése törlésre kerlült a szabályzat szövegéből. (Mindez nem érinti a bizottság azon jogát, hogy a szabályzat 2./f pontjában megjelölt rendkívüli ellenőrzést megindítsa, amennyiben a tudomására jut az érintett szolgáltató vélelmezett kötelezettségszegése).
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezései 2011. január 1-jétől akként módosultak, hogy a munkanapokra történő határidő-számításról a napokban történő határidő-számításra tértek át. Előző módosítással összhangban a jelen ellenőrzési szabályzatot is módosítani kellett.
Az előző változtatásoknak megfelelően az ellenőrzési szabályzat mellékletei is módosításra szorultak.

 • A Módszertani kézikönyv fejlesztése

Idén a bizottság felülvizsgálta az IFRS konszolidált kérdőívet, mely kérdőívnek a segédlete elkészült, a konszolidált (magyar) kérdőív segédlettel együtt. Az elnökség által elfogadott költségvetési kérdőív és segédlete is kidolgozásra került.
A bizottság 2011. évben átdolgozta az általános és bővített kérdőív standard hivatkozásainak és az egyes megbízások értékeléséhez (bővített kérdőív) tartozó segédletet, valamint elkészült a 2011. évi részletes adatlap kitöltési útmutatója.
A 2011. július 1-jével hatályba lépő módosítások újraszabályozták a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási rendszerét. Ezen módosítások több pontban is érintették azokat a témaköröket, melyek rendezését az alapszabály 354. pontja a minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyvre utalja. Mindez olyan szintű és mértékű változást jelentett, melyre figyelemmel minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv egyes kapcsolódó dokumentumainak módosítása, illetve új dokumentumok elfogadása volt indokolt.

3.Informatikai rendszerek fejlesztése

 • Az Integrált Informatikai Rendszer (IIR) minőség-ellenőrzési moduljának 2011. évi fejlesztései:
  • a rendszer továbbfejlesztésre került a tekintetben, hogy egy felületen láthatóvá váltak az előző ellenőrzések eredményei szankciókkal, az előző minőségellenőr, korábbi adatszolgáltatások adatai
  • beépítésre került a rendszerbe az esetleges hibás kiválasztásokra való figyelmeztetés
  • a határidő-figyelő program továbbfejlesztése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény változásainak megfelelően és ezzel összhangban az összes iratminta módosítása
  • új iratok automatikus előállítása (igazolási kérelem, eljárás meghosszabbítás) és azok automatikus iktatása (IIR-MonDoc összekapcsolása)
  • automatikus felszólítás küldési lehetőség e-mailben azon könyvvizsgálók számára, akik nem teljesítették időben adatszolgáltatási kötelezettségüket
 • A minőség-ellenőrzést támogató kérdőív kitöltő szoftveren 2011. évben elvégzett módosítások:
  • új és módosult kérdőívek csatolása a rendszerbe (IFRS konszolidált kérdőív, általános és bővített kérdőívek)
  • határozati javaslatok (javasolt szankció és indokolás) csatolása a rendszerbe
  • nyomtatási funkció bővítése
  • záró jelentés minták és új nyilatkozat minták beépítése a rendszerbe
  • alapadatok átvétele a helyszíni ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv megírásához

4.Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok összegzését és ezek tolmácsolását a könyvvizsgáló és minőségellenőr kollégák számára.

 • Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése

  A korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon került megrendezésre a IX. Országos Minőség-ellenőrzési  Továbbképzés 2011 júniusában az alábbi kiemelt témákkal:

  • A könyvvizsgálati standardok alkalmazása a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatánál
  • Egységes gyakorlat kialakítása a minőség-ellenőrzésben (a minőség-ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai)
  • Szabályzatok változásai (SZMSZ, Eljárási Szabályzat, Módszertani kézikönyv)
  • A Pmt. törvény előírásainak való megfelelés a könyvvizsgálói gyakorlat során
  • Kommunikáció és konfliktuskezelés a minőség-ellenőrzések során
  • Az IFRS-ek szerint összeállított konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzési kérdőíve

Meghívott volt a továbbképzésre a kamara elnöke, szakmai és oktatási alelnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a főtitkára, a KKB elnöke, a helyi szervezetek elnökei és a szakértői bizottság egy tagja, aki a bizottsági ülések állandó meghívottja.

 • 2011. évben elvégzett egyéb oktatási feladatok:
  • A 2010. évi minőség-ellenőrzés során továbbképzésre kötelezettek oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása
  •  A megyei szervezeteknél több előadás megtartása

II.Közigazgatási hatósági eljárás tapasztalatai

A minőségellenőr záró jelentése és az ellenőrzött esetleges észrevétele alapján 2011-ben 1 590 db határozatot hozott a minőség-ellenőrzés (egyedi, MER) és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzés (továbbiakban: PMT ellenőrzés) eredményének minősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről valamint az indokolt intézkedések alkalmazásáról.

Az egyedi megbízások, a MER és a PMT ellenőrzések lefolytatása során cca. 7 600 db irat keletkezett (tájékoztató-, értesítő-, megbízólevél, végzés, záró jelentés és melléklete, határozat) 2011. szeptember – 2012. február hónapokban.

III.Kapcsolattartás

A bizottság 2011-ben is kapcsolatot tartott többek között a helyi szervezetekkel, a Szakértői bizottsággal és a KKB-val.

 • A KKB-val való kapcsolattartás 2011. évben még szorosabbnak volt mondható, mint az előző években, hiszen a minőségbiztosítási rendszer működtetését a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek tekintetében a KKB közvetlen irányítása mellett kellett végrehajtani. Az ehhez szükséges szabályzatmódosításokat, inspektori rendszer kialakítását, az új iratmintákat szorosan együttműködve alakította ki a két bizottság.
 • A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat a minőség-ellenőrzések kapcsán, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire.
 • Tagjai több alkalommal tartottak előadásokat a helyi szervezeteknél és a Pénz-és Tőkepiaci Tagozat rendezvényein.

Szabó Zsuzsanna
Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X