Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési Bizottság beszámolója 2004.évi tevékenységéről

 

1. Összefoglaló

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara minõség-ellenõrzési rendszere két éve mûködik.

A 2004.-ben végrehajtott ellenõrzések tapasztalatait, a rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat a következõkben összegezzük:

 1. Az elmúlt évben az adatszolgáltatási fegyelem jelentõsen javult - 50%-ról több mint 90%-ra. Hatékony szervezési intézkedés volt az adatszolgáltatás
  összevonása a tagnyilvántartási adatszolgáltatással, valamint a helyi szervezetek bevonása az adatszolgáltatás lebonyolításában.
 2. A minõség-ellenõrzési bizottság kilenc könyvvizsgálót (pályázatának benyújtását követõen) teljes körûen ellenõrzött, és hat fõvel növekedett a bizottság által nyilvántartott minõségvizsgálók névsora.
  Jelenleg 65 fõ minõségvizsgálót tartunk nyilván.
 3. A minõségvizsgálók oktatását a Francia Kamara minõségvizsgálói és a bizottság tagjai közösen tartották. 2004.-ben a minõségvizsgálók kiegyensúlyozottabb és jobb teljesítményt nyújtottak, mint az elõzõ évben.
 4. 2004.-ben - a pénzügyi terv ismert problémái miatt - az elõzõ évinél kevesebb, 417 ellenõrzést hajtottunk végre, amelybõl 21 teljes körû ellenõrzés volt. A könyvvizsgálók kiválasztása részben irányított volt, mivel az ellenõrzési terv mintegy felét a kamara tisztségviselõinek, küldötteinek, valamint társaságuk  tagjainak ellenõrzései képezték.
 5. A 417 ellenõrzésbõl 313 könyvvizsgáló (75,1%) megfelelt, 93 könyvvizsgáló megfelelt, de továbbfejlõdés szükséges (22,3%) és 11 nem felelt meg (2,6%)  minõsítést kapott. A kamara tisztségviselõi és küldöttei között nem felelt meg minõsítésû könyvvizsgáló nem volt, 18-an kaptak megfelelt, de továbbfejlõdés  szükséges és 126-an kaptak megfelelt minõsítést. A vizsgálatok eredményével szemben egyetlen könyvvizsgáló sem élt fellebbezési jogával.
 6. A minõségvizsgálók 2376 órát fordítottak a szûkített hatókörû és 245 órát a teljes körû ellenõrzésre. A minõségvizsgálók az ellenõrzések végrehajtása során összesen 2621 órát számoltak el.
 7. A 2004. évi tervezett bevétellel (598 eFt) szemben a ténylegesen teljesített bevétel 2.444 eFt volt. A minõség-ellenõrzési bizottság 19 fõ részére kötelezõ (szankcionált) továbbképzést és 150 fõ részére Budapesten ezen túl Vas, Nógrád, Zala, Tolna, Baranya és Veszprém megyében tartott - kredit rendszerbe számító - oktatást a nemzeti könyvvizsgálói standardok gyakorlati alkalmazásáról és a minõség-ellenõrzés kapcsolatáról.
 8. Az éves tervezett 37.920 eFt költséggel szemben a tényleges felhasználás 38.311 eFt volt. Az éves tervezett bevétellel szemben 1.846 eFt többletbevétel származott a minõség-ellenõrzési bizottság tagjai által bonyolított oktatásból.
 9. A minõség-ellenõrzési bizottság 16 könyvvizsgáló ellen kezdeményezett etikai eljárást; ebbõl 13 fõ elmulasztotta a kötelezõ adatszolgáltatást, 2 fõ lényeges hibás adatszolgáltatást adott be és 1 fõ nem vett részt a kötelezõ továbbképzésen.
  Az etikai bizottság 7 esetben írásbeli megrovásban részesítette az érintetteket, 4 könyvvizsgáló ellen megszüntette az etikai eljárást (figyelmeztetéssel), 5 fõ etikai vizsgálata még folyamatban van.
 10. 2005. évi feladatok a következõk:
 • A 11 fõ nem felelt meg minõsítést kapott könyvvizsgáló szankcionált oktatásának megszervezése.
 • A könyvvizsgálók részére a standardok és a minõségvizsgálat címen ismételten felkészítõ oktatást szervezünk az MKVK Oktatási Kft. bonyolításában.
 • 2005. évben elõször önállóan megszervezzük a minõségvizsgálók kötelezõ oktatását.
 • A szakértõi bizottság és a pénzügyi tagozat könyvvizsgálóival együttmûködve kidolgozza a közérdeklõdésnek kitett gazdálkodóknál mûködõ könyvvizsgálók teljes körû ellenõrzése során alkalmazandó speciális kérdéslistákat.
 • A 2005.-ben 650 ellenõrzést tervezünk és ez évben a mentorok bekerülnek a vizsgálandók névsorába.
 • Részt veszünk az új kamarai törvénytervezet „Minõségbiztosítási rendszer” részfeladatának kidolgozásában.
 • A kötelezõ adatszolgáltatást kibõvítjük a könyvvizsgálók azon körére vonatkozóan, akik közérdeklõdésnek kitett gazdálkodónál végeznek könyvvizsgálatot, továbbá felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló vizsgálatát végzõ könyvvizsgálókat és e két csoporttól bekérjük az ügyfelek, valamint a választott könyvvizsgálók nevét.
 • Módosítani tervezzük a minõség-ellenõrzési szabályzatot oly módon, hogy
  2006. január 1.-tõl a közérdeklõdésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálóinál teljes körû ellenõrzését végzünk.

2004. évi ellenõrzések értékelése vállalkozások formája szerint


Megnevezés

Ellenõrzés terje-delme

Vizsgált

Minõsítések

Könyv - vizsgáló (fõ)

Társaság (db)

Megfelelt

%

Megfelelt, de továbbfejl szükséges

%

Nem felelt meg

%

Egyéni vállalkozó

szûkített

53

-

34

64,2

13

24,5

6

11,3

Egy-személyes társaság

szûkített

198

-

140

70,7

54

27,3

4

2,0

Két könyv-vizsgálót foglalkoz-tató társaság

szûkített

64

32

52

81,3

11

17,2

1

1,6

Három vagy több könyv-vizsgálót foglalkoztató társaság

szûkített

81

18

69

85,2

12

14,8

-

-

BIG FOUR ellenõrzött könyv-vizsgálói

teljes körû

11

4

1

100,0

-

-

-

-

Etikai eljárás miatt

teljes körû

1

-

1

100,0

-

-

-

-

Pályázók

teljes körû

9

-

6

66,7

3

33,3

-

-

Összesen

-

417

54

313

75,1

93

22,3

11

2,6


A táblázatból megállapítható, hogy az egyéni vállalkozók és az egyszemélyes társaságok esetében a közepes illetve az elégtelen teljesítmény lényegesen magasabb a többi vállalkozási formánál. Ebben a két könyvvizsgáló csoportban elmaradások vannak a könyvvizsgálói standardok gyakorlati alkalmazásában.

A három vagy több könyvvizsgálót foglalkoztató társaságoknál is látható, hogy nem alkalmazzák egységesen a könyvvizsgálói standardokat, hiányosan mûködik a belsõ minõség-ellenõrzés.

3. A minõségvizsgálók idõráfordítása 2004. évben

  Tervezett ellenõrzések száma413
  Ténylegesen megvalósított
  szûkített ellenõrzés395
  teljes körű ellenőrzés:  11
  Összesen:406
  A 406 fõ ellenõrzésére fordított idõ: 2480 óra
 • 2005. évre áthúzódó ellenõrzések száma:                     7
 • 2004. évben pályázatot benyújtott 9 fõ könyvvizsgáló teljes körû ellenõrzésére fordított idõ 90 óra volt.
 • Az etikai bizottság 2 fõ esetében kezdeményezett ellenõrzést, amelyek idõráfordítása
  51 óra volt.

  Az 51 órából 45 óra - a PSzÁF indítványozására és az etikai bizottság felkérésére - az Ernst & Young Kft-nél elvégzett három megbízás, három évre kiterjedõ ellenõrzése volt, melyet 3 minõségvizsgáló végzett el.

Összesen 417 fõ ellenõrzésére fordított és elszámolt óraszám 2621 óra volt.

4. A minõség-ellenõrzés 2004. évi bevételei és költségei

A minõség-ellenõrzés bevételeinek tervezésekor 23 - nem felelt meg minõsítést kapott - könyvvizsgáló szankcionált oktatását terveztük 598 eFt értékben.

Az év elsõ felében jelentõs érdeklõdés mutatkozott a nemzeti könyvvizsgálói standardok gyakorlati alkalmazása és a minõség-ellenõrzést megelõzõ feladatokra vonatkozó oktatásunk iránt.

Ezért egy központi oktatást szerveztünk Budapesten, és további hatot helyi szervezetnél, Vas, Nógrád, Zala, Tolna, Baranya és Veszprém megyében. Az érdeklõdés jelentõs volt közel 500 fõ vett részt a felkészítésen. A központi oktatáson 169 fõ vett részt
és ebbõl származott a bevételi többlet. A helyi szervezetek saját szervezésükben bonyolították le az oktatást.

Ezen túl a PSzÁF vezetõ munkatársainak is tartottunk elõadást a minõség-ellenõrzési gyakorlatunkról.

2004. évi költségtervünket 391 eFt-tal túlléptük az oktatáshoz készített jegyzetek nyomda-költségeivel.

2005. évben a minõség-ellenõrzéssel összefüggõ oktatásokat az MKVK Oktatási Kft-jén keresztül bonyolítjuk le.

5. A minõség-ellenõrzési bizottság és a minõségvizsgálók kiemelt feladatai 2005.-ben

5.1 Oktatás

A szûkített hatókörû ellenõrzés során tapasztalt hiányosságok az elõzõ évhez hasonlóan változatlanul fennálltak 2004.-ben is.

A nem felelt meg minõsítést kapott könyvvizsgálók oktatási anyaga megegyezik az elõzõ évivel.

Továbbra is hangsúlyos témák a következõk;

 • a könyvvizsgálati munka tervezése, a könyvvizsgálói munkaprogram,
 • a könyvvizsgálói bizonyítékok, a könyvvizsgálói munka megfelelõ dokumentálása,
 • a könyvvizsgálói munka áttekintése és a megfelelõ vélemény kialakítása,
 • a minõsített könyvvizsgálói jelentés helyes elkészítése.

A minõségvizsgálók 2005. évi felkészítõ oktatását a minõség-ellenõrzési bizottság tagjai fogják elvégezni.

5.2 Ellenõrzési feladatok

2005.-ben összesen 650 ellenõrzést és ezen belül a mentorok minõségvizsgálatát tervezzük.

A közérdeklõdésnek kitett vállalkozások könyvvizsgálóinak teljes körû ellenõrzésére
100 vizsgálatot terveztünk.

Jelenlegi kapacitásunk nem elég a négy nagy könyvvizsgáló társaság ellenõrzésére, minõségvizsgálói pályázatot írtunk ki olyan könyvvizsgálók részére, akik rendelkeznek speciális PSzÁF által megkövetelt minõsítéssel és szakmai angol nyelvtudással.

A szakmai angol nyelvtudás elsõsorban a négy nagy könyvvizsgáló társaság ellenõrzéséhez szükséges, mert a könyvvizsgálói
dokumentációk angol nyelven készülnek.

5.3 Fejlesztési feladatok

5.3.1  A szakértõi bizottsággal és a pénzügyi tagozat kiválasztott könyvvizsgálóival együttmûködve a közérdeklõdésû vállalkozások könyvvizsgálóinak teljes körû ellenõrzési kérdõívét kiegészítjük egy speciális kérdéslistával, amely a tõzsdei vállalkozások, hitelintézetek, biztosítók, befektetési vállalkozások és nyugdíjpénztárak speciális könyvvizsgálói feladatok teljesítésének ellenõrzését fogják elõsegíteni.

5.3.2  Az EU új könyvvizsgálói irányelvét figyelembe véve közremûködünk az új kamarai törvénytervezet kidolgozásában. A tervezeten belül kidolgozzuk a minõségbiztosítási rendszer mûködésének részfeladatát.

5.4 A minõség-ellenõrzési szabályzat tervezet módosítása, adatszolgáltatási kérelem

5.4.1  2006. január 1.-tõl tervezzük a közérdeklõdésnek kitett gazdálkodók könyv-vizsgálóinak a teljes körû ellenõrzését, amelyre vonatkozóan a küldöttgyûlés elé terjesztjük a minõség-ellenõrzés szabályzat módosítását.

Célunk ezzel az, hogy a könyvvizsgálók e csoportjánál megvalósítsuk az elsõ teljes körû minõség-ellenõrzést. Azok kerülnek majd
ellenõrzésre, akik még nem estek át az elsõ minõségvizsgálaton.

5.4.2  Adatszolgáltatási kérelem engedélyezése

Az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló kötelezõ könyvvizsgálatára vonatkozó EU 8-as irányelv tervezet kiemelten foglalkozik az ún. „csoport könyvvizsgálóval”, aki a konszolidált beszámolót ellenõrzi, valamint a közérdeklõdésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálóival.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának nincs információja arról, hogy a bejegyzett könyvvizsgálók, illetve könyvvizsgáló társaságok mely ügyfeleknél végeznek könyvvizsgálatot.

Az új kamarai törvény kidolgozásának elõkészítése érdekében a kamara elnöksége az Alapszabály 121. pontjának e) bekezdése alapján a következõk szerint engedélyezte az adatszolgáltatást:

„A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett könyvvizsgálói valamint könyvvizsgáló társaságai 2005. április 30.-ig kötelesek a kamara minõség-ellenõrzési bizottságának bejelenteni azon ügyfeleik névsorát, akiknél az összevont (konszolidált) beszámolók és a közérdeklõdésnek kitett gazdálkodók éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végezték a 2004. üzleti évben valamint az ott vizsgálatot végzõ választott könyvvizsgálókat.”

Statisztika letöltése

Betöltés...
X