Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság 2014. évi ülései

Bizottsági ülések tervezett időpontjai 2014-ben:

 • 2014. január 14.
 • 2014. február 11.
 • 2014. március 18.
 • 2014. április 8.
 • 2014. május 13.
 • 2014. június 10.
 • 2014. július 8.
 • 2014. szeptember 9.
 • 2014. október 14.
 • 2014. november 11.
 • 2014. december 9.
   

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. november 11-én megtartott üléséről

November hónapban egy természetes személy nyert felvételt a kamara tagjai közé, valamint három könyvvizsgáló cég nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet, kérelmükre helyt adó határozatok születtek.
Négy aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, valamint egy szüneteltető tag kérte főfoglalkozásúba történő státuszmódosítását, bizottság helyt adott kérelmének.
Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban egy helyt adó határozat született, valamint kérelemre egy másodlagos státusz megszűnésre került. Tíz kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, négy fő törlésre került elhalálozás miatt. Nyolc könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, egy esetben hivatalból hozta meg döntését.

Egy kamarai tag könyvvizsgáló költségvetési minősítést szerzett. Továbbá két könyvvizsgáló cég költségvetési, és egy cég pénztári minősítést kapott kérelemre.

A mentori rendszerbe hat fő kérte felvételét, egy fő az Alapszabály 440. pontja adta lehetőséggel élve kezdi szakmai gyakorlatát.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. október 14-én megtartott üléséről

Ebben a hónapban könyvvizsgáló cég nem nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet, azonban négy tagjelölt kérte felvételét a kamarába, helyt adó határozatok születtek.
Hét aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, valamint három szüneteltető tag kérte főfoglalkozásúba történő státuszmódosítását, bizottság helyt adott kérelmének.
Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban egy helyt adó határozat született. Hat kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy határozat született tag elhunyta miatt. Tizenkét könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, két esetben hivatalból hozta meg döntését.

A felvételi bizottság kamarai tagsági viszony megszűntetése tárgyban 2014.szeptember 9. dátummal értesítéseket küldött ki hatósági eljárás megindításáról.
Az értesítő levelek azon kamarai tagok és könyvvizsgáló társaságok részére kerültek kiküldésre, akik a 2014. i. félévi tagdíj befizetésével elmaradtak.

A rendelkezésre álló határidőn belül a felszólított kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek részint nyilatkoztak, részint (és ők voltak többségben) rendezték tartozásukat. ezt követően 2014. október 14-én 44 kamarai tagnak és 17 könyvvizsgáló cégnek az eljárást a bizottság végzéssel megszüntette. Egy főt értesített a bizottság eljárás megindításáról, mert a korábbi ülésen kimaradt az értesítettek sorából.
Öt kamarai tagnak és négy könyvvizsgáló cégnek, akik a rendelkezésre álló határidőn belül nem rendezték tartozásukat, 2014. október 14-én határozattal megállapította a bizottság kamarai tagsági viszonyát.

Három kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi minősítést, hat fő IFRS minősítést, két fő biztosítói, egy fő pénztári és egy fő befektetési vállalkozási minősítést szerzett. Továbbá három könyvvizsgáló cég költségvetési, két cég IFRS és egy cég pénzügyi intézményi minősítést kapott kérelemre. Egy kamarai tag pénzügyi intézményi minősítése egy tag költségvetési minősítése, valamint egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítése kérelemre visszavonásra került.
Egy esetben a bizottság elutasította kérelmező kérelmét. Egy eljárást megszüntetett végzéssel, mert kamarai tag többszöri hiánypótlási felszólításra sem küldött olyan dokumentumokat, mellyel elbírálható lett volna minősítési kérelme.

A mentori rendszerbe három fő kérte felvételét, egy fő az Alapszabály 440. pontja adta lehetőséggel élve kezdi szakmai gyakorlatát.


 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről

A nyári szünetet követően a bizottság ismét teljes létszámban jelent meg az ülésen. A kérelmek elbírálását megelőzően három fontos kérdésben kellett együttesen dönteni.

Ezt követően rátért a bizottság a kérelmek bírálatára.

Nyolc könyvvizsgáló cég és egy tagjelölt kérte nyilvántartásba vételét a kamarába, helyt adó határozat született.
Hét aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság, valamint egy szüneteltető tag kérte a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával főfoglalkozásúba történő státuszmódosítását, bizottság helyt adott kérelmének.
Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban egy helyt adó határozat született. Tizenhat kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, két esetben hivatalból hozta meg döntését, három határozat született tagok elhunyta miatt. Tizennyolc könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, egy esetben hivatalból hozta meg döntését.
Az eljárást végzéssel szüntette meg a bizottság egy esetben, ahol a kért határidőn belül könyvvizsgáló cég jogviszonyát rendezte, két értesítést küldött olyan könyvvizsgáló cégeknek, ahol a törvényi megfelelés hiányában az eljárás megindult tagsági viszony megszűnésére vonatkozóan.

Korábban a Fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozó, a kamarai tagdíjjal, hozzájárulási díjjal tartozók ügyében lefolytatott eljárás idei évtől átkerült a Felvételi bizottsághoz.
A főtitkári hivatal elektronikus üzenet formájában szólította fel mindazon kamarai tagokat és könyvvizsgáló cégeket akiknek tagdíjtarozásuk volt, fizetési kötelezettségük teljesítésére. Akik az emailban megadott határidő lejártáig nem fizették meg elmaradásukat, a felvételi bizottság értesítést küldött – 71 db ot – a tagsági viszony megszűnésére vonatkozó eljárás megindításáról.

Egy kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi minősítést, nyolc fő IFRS minősítést, egy pedig biztosítói minősítést szerzett. Egy kamarai tag pénzügyi intézményi minősítése kérelemre visszavonásra került.
Egy esetben a bizottság elutasította kérelmező kérelmét.

A mentori rendszerbe tizenegy fő kérte felvételét, ketten az Alapszabály 440. pontja adta lehetőséggel élve kezdik szakmai gyakorlatukat.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. július 8-án megtartott üléséről

Egy könyvvizsgáló cég és egy tagjelölt kérte nyilvántartásba vételét a kamarába, helyt adó határozat született.

Tizenkét aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság.

Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban egy helyt adó határozat született, egy esetben pedig a bizottság tájékoztatta kérelmezőt, hogy cége végelszámolásának végéig, de legkésőbb 2014. december 31. dátumig eltekint a másodlagos státusz létesítésétől.

Tizenöt kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy esetben hivatalból hozta meg döntését, két határozat született tagok elhunyta miatt. Huszonhat könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, két esetben hivatalból hozta meg döntését.

Egy kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi minősítést, egy IFRS minősítést, egy pedig költségvetési minősítést szerzett. Két könyvvizsgáló cég kérelmére részint költségvetési, részint IFRS minősítést kapott.
Egy esetben a bizottság elutasította kérelmező kérelmét. Kérelmező költségvetési minősítést kívánt megszerezni, azonban beküldött dokumentumok alapján a bizottság megállapította, hogy a legalább három éven át igazolt költségvetési gyakorlat nem felel meg a számviteli, ellenőrzési tevékenységnek.
Egy 2014. áprilisában tárgyalt kérelemre bekért hiánypótlásra kérelmező a mai ülésig nem válaszolt, ezért a hatályos törvény és szabályzatok értelmében bizottság az eljárást végzéssel megszüntette.


Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. június 10-én megtartott üléséről

Négy könyvvizsgáló cég kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.

Egy szüneteltető tag aktív státuszmódosítási, valamint nyolc aktív tag szüneteltető státuszmódosítási kérelméről határozott a bizottság. Egy aktív tag bejelentette szüneteltetését a Kkt. 26. § (6) bekezdésére hivatkozással. A tavaszi parlamenti választásokon a német kisebbség szószólójává választották, mely minőségében megegyezik a képviselői státusszal.

Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban két helyt adó határozat született, tehát aktív kamarai tagsági viszony fenntartása mellett másodlagos státuszt létesíthettek kérelmezők.

Tizennégy kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, húsz könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság.

Egy kamarai tag könyvvizsgáló befektetési vállalkozási minősítést egy pedig költségvetési minősítést szerzett. Három könyvvizsgáló cég kérelmére költségvetési, egy cég pénzügyi intézményi minősítést kapott.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. május 13-án megtartott üléséről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Magyar Nemzeti Bank 2014. március 31. dátummal együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodás kitér a kamara felvételi bizottságához beérkező minősítési kérelmek megadására is. Mint ismeretes a Kkt. 50. § (4) bekezdése értelmében a minősítés megadását megelőzően ki kell kérni az érintett állami szerv véleményét.
A bizottság tagjai a kamara jogi képviselőjének bevonásával értelmezték a megállapodás minősítés megadására vonatkozó pontjait, és a bizottság törekszik arra, hogy a megállapodásban rögzített feltételeknek maradéktalanul megfeleljen. Erről levélben is tájékoztatta az MNB alelnökét.

A következőkben rátért a bizottság a beérkezett kérelmek bírálatára:

Négy könyvvizsgáló cég és két kamarai tag kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.
Státuszmódosítást egy aktív és két szüneteltető kamarai tag kért.
Az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban két helyt adó határozat született, tehát aktív kamarai tagsági viszony fenntartása mellett másodlagos státuszt létesíthettek kérelmezők.
Nyolc kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy kamarai tag tagsági viszonya megszűnésének megállapítására elhunyta miatt került sor. Tizennégy könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság.
Dr. Lukács János gazdasági igazgatói munkaköre megszűnt, felmentette az Emberi Erőforrások Minisztere a további tevékenység alól, így Lukács úr továbbiakban már megfelel a Kkt. 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak, melyről tájékoztatást kapott.

Kamarai tagok vonatkozásában egy, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában három IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság.
Egy kamarai tag költségvetési és pénzügyi intézményi minősítése kérelemre visszavonásra került.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. április 8-án megtartott üléséről

A beérkezett kérelmek elbírálását megelőzően a kamara jogi képviselője bevonásával egy olyan tartalmú levél került megfogalmazásra dr. Lukács János, a kamara elnöke részére, melyben a Corvinus Egyetemen betöltött, ideiglenes gazdasági főigazgatói megbízatásával összefüggő kérdéskör megnyugtató és végleges, dokumentált rendezése érdekében kérte a bizottság Elnök urat, hogy az Egyetem költségvetést elfogadó szenátusi ülését (2014. április 14.) követően haladéktalanul, hitelt érdemlően igazolja a státusz-összeférhetetlenség időközbeni megszüntetését.
A bizottság a bírálatra külön ülést nem hív össze, elektronikus szavazást sem tart indokoltnak. A remélhetőleg április 15-én beérkező válaszra következő, május 13-i ülésén fog reagálni.

A Corvinus Egyetem gazdasági igazgatóhelyettesének feladatkörével megbízott dr. Pavlik Lívia másodlagos státuszra vonatkozó kérelmét a bizottság elutasította, és felszólította kérelmezőt munkaviszonyának megszüntetésére, illetve a megbízatás visszautasítására, vagy szüneteltető státuszmódosítás haladéktalan kezdeményezésére.

Makai Dániel, jogi képviselőjének véleményére szükség volt Jávori Nándor státuszmódosításával összefüggésben is.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége határozatával Jávori Nándort a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének 2 év időtartamra történő elrendelésével sújtotta.
Felvételi bizottság felszólította Jávori urat, hogy a nyilvántartásban történő módosítást megelőzően a felvételi szabályzat 32. pontjában rögzítetteknek feleljen meg.
A felszólításra Jávori úr nem reagált, így a bizottság úgy döntött, hogy segítséget kér az illetékes helyi szervezettől Jávori út elérésére.
Makai Dániel azt javasolta, hogy a státuszmódosítást vezesse át a Főtitkári hivatal az elnökségi határozat jogerőre emelkedésének napjával. Amennyiben a felszólításnak továbbra sem tesz eleget Jávori úr, fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Felvételi bizottság kamarai tag kizárására vonatkozóan.

A harmadik témakör a C.C.Audit levele, melyben tájékoztatja a kamarát a kft. ügyvezetője arról, hogy Szebellédi István elhunytát követően új ügyvezető választással véleményük szerint megfelel a társaság a Kkt. előírásainak.

A kamara jogi képviselője javaslatára a bizottság értesítést küld a cég részére, törlési eljárás megindítása tárgyában, tekintettel arra, hogy véleménye szerint a társaság továbbra sem felel meg a Kkt. 35. § b) és c) pontjának. A választott ügyvezető nem kamarai tag, és a szavazati jogok többségével sem kamarai tagok rendelkeznek.
Az értesítés mellett egy eljárást felfüggesztő végzés is készült a cég részére, melyben tájékoztatta a bizottság könyvvizsgáló céget arról, hogy a hagyatéki tárgyalás lezárásáig a törlési eljárást felfüggeszti.

A következőkben rátért a bizottság a beérkezett kérelmek bírálatára:

Három könyvvizsgáló cég és két kamarai tag kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.
Státuszmódosítást két aktív és három szüneteltető kamarai tag kért.
Két kamarai tag tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, valamint négy könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, egy könyvvizsgáló cég megszűnéséről hivatalból. A hivatalból történő törlésre kamarai tag szüneteltetését követően került sor, egyéni vállalkozása így többé már nem felel meg a Kkt. előírásainak.
A mentori rendszerben tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát.
Kamarai tagok vonatkozásában egy pénzügyi intézményi és két IFRS minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi és egy IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság.
Egy kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. március 18-án megtartott üléséről

Hét könyvvizsgáló cég és öt kamarai tag kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.

Státuszmódosítást öt aktív és két szüneteltető kamarai tag kért. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében egy elutasító határozat született, egy esetben a jogviszony rendezését követően az eljárás megszűnt végzéssel, két kérelemről a bekért dokumentumok birtokában lesz lehetősége a bizottságnak határozni.

Hat kamarai tag tagsági viszonya kérelemre, négy fő elhunyta miatt szűnt meg, valamint tizenhárom könyvvizsgáló cég kérelmére, tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, egy könyvvizsgáló cég megszűnéséről hivatalból határozott.

A mentori rendszerben három tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát.

Kamarai tagok vonatkozásában egy pénzügyi intézményi minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában három költségvetési és egy biztosítási minősítés megadásáról határozott a bizottság.

Négy kamarai tag és három könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékozató a Felvételi Bizottság 2014. február 11-én megtartott üléséről

A beérkezett kérelmek elbírálását megelőzően három kérdéskör igényelt komoly átbeszélést és döntést, ezekről a kérdésekről szavazás is történt.

Két könyvvizsgáló cég és egy kamarai tag kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.

Státuszmódosítást öt aktív és egy szüneteltető kamarai tag kért. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében hat kérelmet bírált el a bizottság, három esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, két esetben hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt, egy kérelmet elutasított.

Tizenkét kamarai tag, valamint tíz könyvvizsgáló cég kérelmére tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság.

A mentori rendszerben egy tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát.

Kamarai tagok vonatkozásában egy költségvetési minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában két pénzügyi intézményi és egy befektetési vállalkozási minősítés megadásáról határozott a bizottság.

Hét kamarai tag minősítése kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2014. január 14-én megtartott üléséről

 A bizottság tájékoztatja a honlapját figyelemmel kísérőket arról, hogy a 2014. január 11-i küldöttgyűlés többek között határozott az Alapszabály, a Felvételi-, és a Minősítési szabályzat módosításáról, melyek részint a Ptk. módosulásának kapcsán, részint egyéb belső kamarai elnökségi döntés hatására változtak.
A 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett – akként módosítja a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.), hogy kiveszi a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat. A Kkt. újonnan beépítésre kerülő 208/E. §-a szerint a 2013. december 31-én könyvvizsgáló cégként bejegyzett egyéni vállalkozó a Kkt. módosított 2. § 14. pontjának, valamint a 34. § (1) bekezdésének 2014. december 31-ig köteles megfelelni. A kamara 2014. december 31-i hatállyal hivatalból törli a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából az egyéni vállalkozókat. A kamara egyéni vállalkozóknak a könyvvizsgálói cégek nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárása díjmentes.

Ezt követően sor került a kérelmek elbírálására.
Két könyvvizsgáló cég kérte nyilvántartásba vételét a kamarába, tagfelvételre nem került sor.
Státuszmódosítást öt aktív és két szüneteltető kamarai tag kért. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében öt kérelmet bírált el a bizottság, két esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, egy esetben megszüntette a másodlagos státuszt, egy kérelmet elutasított.
Tizennégy kamarai tag kérelmére tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, három kamarai tag elhunyta miatt szűnt meg kamarai tagsági viszonyuk. Tizennégy könyvvizsgáló cég tagsági viszonya kérelemre, egy cégé hivatalból szűnt meg. A hivatalból történt megszüntetésre azért került sor, mert a cég nem felelt meg a Kkt. 35. §-ában rögzítetteknek. A cég vezetőjét értesítette a bizottság a törlési eljárás megindításáról, 30 napot hagyva arra, hogy a könyvvizsgáló cég jogviszonyát rendezze. Erre a megadott határidőn belül, sőt még azt követően sem került sor, ezért a hivatalból törölte a bizottság a könyvvizsgáló céget a nyilvántartásból.
Egyebekben két könyvvizsgáló cég hasonló indíttatásból került értesítésre, valamint egy javító határozat született, mert az előzőben elírás történt. A Ket. alapján a hibás határozatot saját hatáskörben javíthatja a hatóság.
A mentori rendszerben négy tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, ketten könyvvizsgáló mentor mellett, két fő az Alapszabály 440. pontja szerint. Egy fő szüneteltetést kért, két tagjelölt mentor mellett folytatja tovább mentori időszakát.
Kamarai tagok vonatkozásában egy befektetési vállalkozási, egy költségvetési és öt IFRS minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában két IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság.
Egy kamarai tag minősítése kérelemre visszavonásra került.
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X