Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról

A 2014. január 11-i küldöttgyűlés több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályát, felvételi -, minősítési - és szakmai továbbképzési szabályzatát, melyekről az alábbiakban tájékozódhat. Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok szövegei a honlapon letölthetőek.

 

 

 

Az alapszabály, a felvételi és a minősítési szabályzat módosítását döntően a 2013. évi CC. törvény indokolta, amely túlnyomórészt a kihirdetést követő napi, illetve 2014. január 1-jei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.). Előző jogszabály kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat: a Kkt. újonnan beépítésre kerülő 208/E. §-a szerint a 2013. december 31-én könyvvizsgáló cégként bejegyzett egyéni vállalkozó a Kkt. módosított 2. § 14. pontjának, valamint a 34. § (1) bekezdésének 2014. december 31-ig köteles megfelelni. A kamara 2014. december 31-i hatállyal hivatalból törli a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából az egyéni vállalkozókat. A kamara egyéni vállalkozóknak a könyvvizsgálói cégek nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárása díjmentes. A törvénymódosítás a kamarai tisztségviselők vonatkozásában újraválaszthatósági korlátozást épített be, valamint kiterjesztette a küldöttgyűlés hatáskörét a tisztségviselők díjazásának, illetve a főtitkár és a főkönyvelő javadalmazásának személyenkénti meghatározására. A Kkt. módosított rendelkezései szerint a küldöttgyűlés által elfogadott éves pénzügyi terv és beszámoló az egyes területi szervezetek pénzügyi tervét és beszámolóját önállóan is tartalmazza, továbbá a közfelügyeleti hatóság felé teljesítendő részletes tájékoztatási kötelezettséget írtak elő a kamarai tagságnak.

Az egyéni vállalkozók 2014. évben megváltozó kamarai státuszára figyelemmel az egyéni vállalkozók kiegészítő tagdíjfizetési kötelezettségének szabályai – az eddigiekkel változatlan tartalommal – a természetes személy kamarai tag könyvvizsgálók tagdíjfizetését szabályozó rendelkezései közé is beépítésre került, így az egyéni vállalkozókat terhelő kiegészítő tagdíj minimális összege továbbra is 31.000 Ft marad. A küldöttgyűlés a zökkenőmentes és pontos számlázás érdekében egyes – a tagdíjszámítási és számlázási algoritmust szinte ellehetetlenítő – alapszabályi rendelkezést pontosított, illetve kivezetett (junior kedvezmény időtartama, szüneteltető tagok tagdíjbefizetésének módja).

A módosítások harmadik csoportját a 2013. nyarán új alapokra helyezett közfelügyelet rendszerrel kapcsolatos pontosítások, az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése, a PSZÁF időközbeni megszüntetése, illetve a közigazgatás hatósági eljárások ügyintézési határidejének időközbeni törvényi lerövidítése miatti változtatások alkotják.

A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló mellett a belső ellenőrzés, illetve a Kkt. hatályba léptetésekor elfogadott kamarai alapszabály és a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat szabályozására figyelemmel a tartalékképzési és tartalékfelhasználási szabályzat alapszabályban történő előírását nem tartotta indokoltnak, így a vonatkozó rendelkezéseket kivezette.

A küldöttgyűlés a szakma továbbképzési szabályzatban 70 évről 65 évre csökkentette azt a korhatárt, amely felett 16 helyett 8 kreditet kell a szüneteltető kamarai tagnak évente megszereznie, egyúttal akként határozott, hogy az e-learning képzési forma keretében már 2013. évi szakma továbbképzés során 6 kreditpont szerezhető meg.

Betöltés...
X