Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztató a könyvvizsgálói képesítés megszerzéséről

(A képzésre 2008. január 1-je után regisztrált hallgatóink részére)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 96. §-a alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalkotta az új szakképzési és vizsgaszabályzatát, mely 2008. január 1-jén lépett hatályba.

Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés államilag elismert, iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképesítés.

 

Jelentkezés a képzésre

Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban az a természetes személy vehet részt, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. a felsőoktatásról szóló törvény szerint a Magyar Köztársaságban államilag elismert felsőoktatási intézményben szerzett, szakirányú oklevéllel rendelkezik,
 2. mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik,
 3. számviteli, pénzügyi, ellenőrzési szakterületen az 1. pont szerinti végzettség megszerzését követően, de a felvételi kérelmének benyújtását megelőző három éven belül teljesített legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, (2008. évben történő jelentkezés esetén 2 éves szakmai gyakorlatot kell igazolni.)
 4. büntetlen előéletű,
 5. az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A felvételi kérelmet a Kamarához kell benyújtani, a kérelmeket - az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (OKKT) egyetértésével - az oktatási bizottság bírálja el.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

 1. a felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél - közjegyző által - hitelesített másolatát,
 2. a mérlegképes könyvelői oklevél - közjegyző által - hitelesített másolatát,
 3. szakmai gyakorlat teljesítésének igazolását (az intézmény, a betöltött munkakör és a munkaviszony időtartamának feltüntetésével),
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 5. a regisztrációs díj (25.000,- Ft) befizetéséről szóló igazolást.

Okleveles könyvvizsgálói képzést pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított felnőttképzést folytató intézmény (minősített oktatási intézmény) szervezhet.

A nyilvántartásba vett könyvvizsgáló hallgató szabadon választhat a minősített oktatási intézmények között. Az oktatásra a kiválasztott oktatási intézménynél kell közvetlenül jelentkezni. Az oktatásért az egyes oktatási intézmények által meghatározott tandíjat kell fizetni.

Az oktatási intézmények az oktatást saját képzési programjuk alapján végzik. A különböző intézmények által az egyes tantárgyak oktatására fordított idő eltérhet, de a vizsgaszabályzatban meghatározott minimális oktatási időt teljesíteni kell, továbbá a tantárgyanként meghatározott témaköröket kell feldolgozni.

A képzés követelményrendszerére támaszkodva az oktatás törzsanyagát a Kamara által felkért, megbízott szerzők által megírt oktatási anyagok, jegyzetek biztosítják.

A tantárgyak (modulok) egymásra épülnek, azok sorrendje a képzésben és a vizsgáztatásban kötött. Az egyes tantárgyak oktatására fordítandó időtartam összesen 520 óra a következő megosztásban:

1. jogi ismeretek 40 óra
2. adózási ismeretek 60 óra
3. közgazdaságtan és pénzügyek 60 óra
4. szervezeti és vezetési ismeretek40 óra
5. számvitel és elemzés140 óra
 • a számvitel magyar szabályozása részmodul
80 óra
 • a számvitel nemzetközi szabályozása részmodul
48 óra
 • a számvitel magyar és nemzetközi szabályozásának eltérései részmodul
12 óra
6. számvitel-szervezés 60 óra
7. könyvvizsgálat és ellenőrzés 120 óra
 • a könyvvizsgálat magyar sajátosságai részmodul
24 óra
 • könyvvizsgálati standardok
96 óra

 

Az okleveles könyvvizsgálói képzés képzési ideje legfeljebb 4 tanév.

 

Vizsga

Az egyes képzési modulokból az alábbi sorrendben írásbeli és szóbeli vizsgát kel tenni a következők szerint:

 

1. jogi ismeretek szóbeli vizsga
2. adózási ismeretek írásbeli és szóbeli vizsga
3. közgazdaságtan és pénzügyek írásbeli és szóbeli vizsga
4. szervezeti és vezetési ismeretek szóbeli vizsga
5. számvitel és elemzés írásbeli és szóbeli vizsga
6. számvitel-szervezés írásbeli vizsga
7. könyvvizsgálat és ellenőrzés írásbeli és szóbeli vizsga

A vizsgák sorrendje kötött, ami azt jelenti, hogy adott tantárgyból a vizsgát nem lehet addig elkezdeni, amíg az azt megelőző tantárgyakból a hallgató eredményes vizsgát nem tett.

Az olyan tantárgyakból, amelyeknél a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, a szóbeli vizsga előfeltétele az eredményesen teljesített írásbeli vizsga.

Adott modulból letett vizsga akkor eredményes, ha annak írásbeli é szóbeli része külön-külön is eredményes. Sikeres írásbeli vizsgát követő sikertelen szóbeli vizsga esetén a vizsga mindkét részét meg kell ismételni.

Tantárgyanként a vizsgák legfeljebb háromszor ismételhetők.

Az egyes képzési modulok vizsgáinak időpontjait az OKKT javaslata alapján az oktatási bizottság évente kijelöli és a Kamara honlapján közzéteszi.

A vizsga letételére engedélyt kell kérni, az engedély tekintetében az - OKKT egyetértésével - a Kamara oktatási bizottsága jár el. A vizsgára bocsátási kérelmet legalább a vizsgát megelőző 15 nappal az oktatási bizottsághoz címezve a főtitkári hivatalnál kell benyújtani.

A vizsgára való jelentkezés feltétele a képzési programban való részvétel igazolása, valamint a vizsgadíj befizetésének igazolása. Az írásbeli vizsga díja: 16.500,- Ft, a szóbeli vizsga díja: 16.500,- Ft, melyet készpénzfizetéssel csekken, vagy átutalással lehet kiegyenlíteni. A Kamara bankszámlaszáma: 10700024-04615503-51100005.

Amennyiben a hallgató a vizsga letételére engedélyt kapott, de írásbeli vagy szóbeli vizsgán nem jelent meg, az adott modul vizsgáját csak ismételt kérelem benyújtása és engedélyezése esetén kezdheti meg újból. A vizsgadíj ismételt megfizetése nélkül kérelmezheti a vizsga megismétlését az, aki betegség, vis major miatt nem tudott a vizsgán megjelenni. Az erről szóló igazolást 8 napon belül az oktatási bizottsághoz címezve a főtitkári hivatalnál kell benyújtani.

 

A képzés befejezése, az oklevél átvétele

Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítést igazoló oklevelet - a kamara nevében - az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület jogosult kiadni.

Az okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzését igazoló oklevél minősítését a sikeresen letett vizsgákon kapott osztályzatok átlaga határozza meg, ahol a Számvitel és elemzés, valamint a Könyvvizsgálat és ellenőrzés vizsgák eredményei kétszeres súllyal, az összes többi modulból tett vizsga eredményét egyszeres súllyal kell számításba venni.

 

MKVK oktatási bizottsága

Betöltés...
X