Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A KKB közleménye a díjak nyilvánosságra hozataláról

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsághoz (a továbbiakban: KKB) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 88. §-a (8) bekezdése b) pontjának értelmezésével kapcsolatosan, több megkeresés érkezett. A hivatkozott rendelkezés előírja, hogy, ha az Szt., illetve más jogszabály szerint a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelező, akkor a beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.

A megkeresések lényegében két kérdés köré összpontosultak. Az egyik kérdés, hogy a beszámolásra kötelezett hazai vállalkozás a kiegészítő mellékletében csak a könyvvizsgáló cég által számlázott éves könyvvizsgálati díjról nyilatkozzon, vagy hozza nyilvánosságra az azonos cégcsoporthoz (hálózathoz) tartozó másik hazai könyvvizsgáló cég által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díjakat is. A másik kérdés, hogy a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj magában foglalja-e a konszolidáció tekintetében végzett egyéb szolgáltatás díját.

A KKB a felmerülő kérdések megválaszolására - hatáskör hiányában - a Pénzügyminisztérium álláspontját kérte. A Pénzügyminisztérium véleményében a következőkről tájékoztatott.

A hivatkozott rendelkezés az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 49. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt - a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvet módosító - európai uniós előírást ülteti át. Az irányelv 49. cikke kizárólag a jog szerinti könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég által felszámított díjak bemutatásáról rendelkezik, nem tér ki az azonos könyvvizsgálói hálózathoz tartozó más könyvvizsgálók, illetve könyvvizsgáló cégek által felszámított díjak közzétételére. Ennek megfelelően értelmezve a számviteli törvény 88. §-a (8) bekezdésének b) pontját, a könyvvizsgálatra kötelezett hazai vállalkozó beszámolójának kiegészítő mellékletében csak a kötelező könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég által felszámított díjakat szükséges bemutatni.

A másik, kapcsolódó kérdésre kapott válasz szerint a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozó esetében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálata kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló (az adott vállalkozó tekintetében jogszabályi előírás alapján kötelező) könyvvizsgálói tevékenységet foglalja magában. Ennek alapján például a magyarországi leányvállalatnál végzett, jogszabályi előíráson alapuló könyvvizsgálaton felüli, az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatához szükséges adatszolgáltatás ellenőrzése, tehát a konszolidációs csomag tekintetében végzett munka, egyéb szolgáltatásnak minősül. A számviteli törvény 88. §-a (8) bekezdésének b) pontja szerint közzéteendő díjak bemutatásakor tehát gondoskodni kell a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért, illetve a hivatkozott rendelkezésben meghatározott egyéb szolgáltatásokért felszámított díjak elkülönítéséről.

A Pénzügyminisztérium felhívta a KKB figyelmét továbbá arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban a Pénzügyminisztérium állásfoglalása szakmai vélemény, kötelező erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

Miklós László
KKB elnök

Betöltés...
X