Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Dr. Bartók Nagy András életműdíj szabályzata

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2004. december 4-én, módosítva 2010. december 11-én és 2011. május 14-én.
A kamara által adományozható díjakról és elismerésekről szóló szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg (2017. május 15-én) a 2004. december 4-én elfogadott „Dr. Bartók Nagy András életműdíj szabályzata” hatályát vesztette azzal, hogy a hatályba lépéskor folyamatban lévő jelölési eljárás során a 2004. december 4-én elfogadott „Dr. Bartók Nagy András életműdíj szabályzata” vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni.

1.) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara azzal a céllal, hogy a kamara - mint köztestület - és a könyvvizsgáló szakma jó hírneve növekedjen, a Ptk. 592. § alapján jelen okiratban foglaltak szerint nyilvánosan díjat alapít. A díjat - a Ptk. 75.§-ának (5) bekezdése alapján beszerzett hozzájárulásra is tekintettel - Dr. Bartók Nagy András Életműdíjnak nevezi el. 

2.) A dr. Bartók Nagy András Életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, kifogástalan magatartást tanúsítanak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető.

3.) A Dr. Bartók Nagy András Életműdíj kerek alakú kisplasztika, amely ezüstből készült, 100 mm átmérőjű érme. Az érme egyik oldalán Dr. Bartók Nagy András könyvvizsgáló arcmása, aláírása és a neve alatta a „könyvvizsgáló" megnevezés, valamint a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara" felirat látható. Az érme másik oldalán „A könyvvizsgálat érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért" felirat, a díjazott neve, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara emblémája, valamint az adományozás éve olvasható. A díjjal járó oklevélen a plakett nyomtatott formája, a díjazott neve, a díj adományozásának indoka, az adományozás éve, valamint a kamara elnökének aláírása kerül feltüntetésre.

4.) A díjazandó személyre a kamara tagjai tehetnek javaslatot, amelyet írásban, indoklással ellátva, minden év június 15. napjáig kell a kamara díjazó testületéhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, szakmai tevékenységét, a javaslat indoklását. Beérkezett ajánlatok hiányában a díjazó testület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében.

5.) A díj évente egyszer, egy személynek adományozható, továbbá évente egy posztumusz díj adható. A díj nem osztható meg és megfelelő jelölt híján nem adható ki. A jelölt számára a díj csak egyszer ítélhető oda és díjazottá csak az ünnepélyes díjátvétel után válik.

6.) A díjat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke ünnepélyes keretek között adja át az évente megrendezett országos könyvvizsgálói konferencián.

7.) A Dr. Bartók Nagy András Életműdíjjal kapcsolatos feladatokat egy 5 főből álló díjazó testület látja el. A díjazó testületet munkáját a Magyar Könyvvizsgáló Kamara elnöke felügyeli. A testület tagjait a kamara elnöke kéri fel és dönt a felmentésükről. A kamara elnöke a döntéseit nem köteles megindokolni.

8.) A tagok megbízatása határozatlan időre szól, mely megszűnik a visszahívással, lemondással vagy elhalálozással.

9.) A díjazó testület feladata

  • hogy minden év február hó 15. napjáig a Hírlevélben közzétegyen egy felhívást, amely tartalmazza a díj megjelölését, célját és a felhívást arra, hogy a kamara tagjai a 4. pont szerint javaslatot tehetnek a díjazandó személyekre;
  • a díjazandó személyekre vonatkozó javaslatok nyilvántartása;
  • jelölt állítás és a díj odaítéléséről történő döntés beérkezett jelölés hiányában;
  • a javaslatok megvizsgálása, véleményezése;
  • a díj odaítéléséről szóló döntéshozatal az év augusztus hó 15. napjáig;
  • a testület határozatainak, így különösen a díj odaítéléséről szóló határozatoknak a közzététele;
  • a díj átadásának megszervezése.

 10.) A díjazó testületi ülések rendje és azok összehívása.

A testület szükség szerint ülésezik. A testület tagjainak egyharmada vagy a kamara elnöke indítványára a testület ülését bármikor össze kell hívni. A testület csak akkor határozatképes, ha ülésein valamennyi tag jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. A tag nem szavazhat a határozathozatalkor, amikor a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozójának, vagy saját magának kellene a Dr. Bartók Nagy András Életműdíjat odaítélnie. A testület jelen okirat szabályai alapján maga határozza meg a saját működésének rendjét. Az első ülésén a tagok maguk közül elnököt és titkárt választanak.

A testület elnöke előkészíti és irányítja a testület munkáját, valamint közvetlenül ő tartja a kapcsolatot a kamara elnökével. A testület elnöke intézkedik az ülések összehívása felöl. Ennek keretében az ülés határnapja előtt kettő héttel postára adott levélben a napirendi pontok megjelölésével összehívja a díjazó testületet. Az ülésről annak megtartása előtt értesíti a meghívottakat és a kamara elnökét.

A testület üléseit az elnök vagy akadályoztatása estén a titkár vezeti. A tagok jogosultak új napirendi pontok felvételét javasolni legkésőbb a testületi ülés megkezdésekor, a javaslat napirendi pontként való felvételéről a testület az általános döntéshozatali módon határoz.

Az ülésekről emlékeztetőt kell felvenni, melyet az elnök ír alá és ő is hitelesíti azt. Az emlékeztetőt a kamara elnökének az ülést követő 5 munkanapon belül tájékoztatásul el kell küldeni A közzététel felől a kamara elnöke az intézkedik.

11.) Jelen szabályzat 2010. december 11-én elfogadott módosításai 2011. január 1-jén lépnek hatályba. Jelen szabályzat 2011. május 14-én elfogadott módosítása 2011. június 1-jén lép hatályba.

Javaslati melléklet letöltése

Betöltés...
X