"Ügyfeleim szociális szövetkezet létrehozását tervezik a 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően.
Kérem segítségüket annak eldöntésében, hogy a új Ptk. előírásai alapján új szövetkezet megalakulásakor kötelező-e könyvvizsgáló választása, vagy csak abban az esetben, ha a számviteli törvény előírásai szerint az szükséges. A 2006. évi V. törvény 2014. március 14-ig hatályos előírásai alapján csak abban az esetben volt kötelező a könyvvizsgáló választása, ha a számviteli tv. vagy a szövetkezet alapszabálya azt előírta. Az új szabályozás azonban a fenti kitételt nem tartalmazza, de egyértelműen nem is rögzíti, hogy a Szövetkezet működése során köteles mindvégig könyvvizsgálót megbízni beszámolójának véleményezésével.
"

2015. január


Szakmai véleményem szerint a számviteli törvény az irányadó.

„2000. évi C. törvény
155. § (1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló e törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.
(2) Kötelező a könyvvizsgálat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.
(3)1 Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
a)2 az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és
b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.
(4)3 Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál - a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor -, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és - ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja:
a) az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő,
b) a takarékszövetkezet,
c) a konszolidálásba bevont vállalkozás,
d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
e) az a vállalkozó, amelyik a 4. § (4) bekezdése szerint - a megbízható és valós kép érdekében - a kivételes esetben eltér a törvény előírásaitól.
(5a)4 A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben a vállalkozó, ha a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt - az adózás rendjéről szóló törvény szerinti - köztartozása van.
(6)5 Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére köteles a (7) bekezdésnek megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget - az előző üzleti év éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti év mérlegfordulónapja előtt - választani.
(7)6 A (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.
(8)7 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló kötelező felülvizsgálatára, a (7) bekezdésnek megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget az anyavállalat tulajdonosai választják. A könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget a konszolidálásra kerülő üzleti év mérlegfordulónapja előtt a (6) bekezdésben foglaltak szerinti időpontban kell megválasztani.
(9)8 Ha az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálatára a (8) bekezdés szerint nem választottak könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget, akkor az anyavállalat könyvvizsgálójának, könyvvizsgáló cégének a feladata az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálata is. Erről az anyavállalat könyvvizsgálójával, könyvvizsgáló cégével írásban, a (8) bekezdés szerinti időpontig kell megállapodni.
(10)9 A bejegyzett könyvvizsgálóra, a könyvvizsgáló cégre egyebekben a Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény előírásai az irányadóak.”

A kérdés kapcsán megnéztem a szövetkezetekre vonatkozó törvényt, valamint a Ptk. könyvvizsgálatra vonatkozó előírásait, és arra a megállapításra jutottam, hogy a kérdéses esetben a számviteli törvényt kell alkalmazni. Egyéni szakmai véleményem az, amennyiben a szociális szövetkezet közhasznú, tehát közfeladatokat lát el, javasolt a könyvvizsgáló alkalmazása.

1) Megállapította: 2007. évi LXXV. törvény 213. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
2) Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § j).
3) Megállapította: 2007. évi LXXV. törvény 213. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
4) Beiktatta: 2013. évi CC. törvény 227. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól.
5) Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
6) Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
7) Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 36. §. Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
8) Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
9) Módosította: 2006. évi IV. törvény 363. § b), 2007. évi LXXV. törvény 216. §, 2008. évi LXXXI. törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2). Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 150. § (4) g).
 

Betöltés...
X