"A 2013. évre szóló auditra kötöttem szerződést megbízómmal a taggyűlés döntésének megfelelően havi díjazásért. A szerződés szövege a Kamarai ajánlásban szereplő standard szöveget tartalmazza azzal, hogy havi díj+áfa esedékes a számla benyújtását követő 8 napon belül - a feladat meghatározása az audit, a Jogok-és kötelezettségek között természetesen szerepelnek a szokásos, a GT-ből eredő könyvvizsgálói kötelezettségek is. A teljesítés igazolására a szerződésben nincs külön kikötés (a taggyűlés semmilyen külön feltételt nem állapított meg). Új igazgató került a társaság élére, aki a könyvvizsgálatról szóló havi számla teljesülésének igazolására tételes konkrét feladatellátásról és munkaidő felhasználásról szóló teljesítés igazolást kér tőlem a számlám mellé, melyet a gazdasági vezető igazolása után lehetne csak kiegyenlíteni.

A tételesen felsorolt, havonta konkrétan végzett munkák valamint időszükségletük feltüntetése, számonkérése a könyvvizsgálótól egy teljesítés igazolásban nem minősül-e befolyásolási kísérletnek, a függetlenség megsértésének?

A Kamarai törvény 61-64. §-i szerint a könyvvizsgálónak még a látszatát is el kell kerülnie annak, hogy bármilyen befolyást gyakorolnának megbízói a munkájára, ezért ezt a kérést nem teljesítheti. Amennyiben az ügyvezető egy formális (csak annyi, hogy "teljesült") teljesítés igazolást nem fogad el, úgy a szerződéstől vissza kell lépnem (a felmondási idő a fordulónap előtt 30 nap), és erről, az ok megjelölésével a megválasztó taggyűlést, a Cégbíróságot valamint a Közfelügyeleti Bizottságot tájékoztatnom kell. "

2013. július


A könyvvizsgálati szerződésre a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó általános előírásait kell alkalmazni, melynek során figyelembe kell venni a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásait is. Tájékoztatása szerint Ön az adott társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatára kötött szerződésben az MKVK ajánlásának megfelelő szerződésminta alapján vállalta, hogy a Társaság 20.... december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolóját auditálja és arról könyvvizsgálói vélemény bocsát ki. E munka elvégzésének díjában, valamint a díjfizetésben ütemezésében is megállapodtak. Az Önök között létrejött megbízási szerződés szerint jogosult a havi könyvvizsgálati díjra minden külön feltétel nélkül.

A könyvvizsgálókra vonatkozóan szabályokat határozott meg mind a társasági, mind a számviteli, mind a könyvvizsgálói törvény. Ennek megfelelően törvény a számviteli törvényre bízza mind a könyvvizsgálattal szembeni tartalmi követelmények, mind pedig a könyvvizsgálat kötelező igénybevétele esetének a meghatározását (41. §). A könyvvizsgáló „személyére” (összeférhetetlenség stb.) vonatkozó szabályokat a könyvvizsgálói törvény rögzíti.
A választott könyvvizsgáló társasági törvényben történő szabályozásának az indoka az, hogy a társaság és az auditálási szolgáltatást nyújtó könyvvizsgáló (könyvvizsgáló társaság) között sajátos társasági jogi jogviszony jön létre. Ez a jogviszony keletkezésében, tartalmi jellemzőit illetően, valamint megszűnése körülményeit tekintve is különbözik attól az esettől, amikor a gazdasági társaság egy könyvvizsgálóval köt valamilyen polgári jogi megállapodást, mert a választott könyvvizsgáló közérdekvédelmi feladatot lát el.

Fentiek alapján az ügyvezető által kért igazolások kiadása nélkül is jogosult a havi díjra, azonban javaslom, hogy ésszerű kompromisszum keretében kísérelje meg a megállapodást a vezetéssel a 260-as témaszámú standard alapján. Ha az együttműködés nem lehetséges, az Ön által leírtak szerint felmondhatja a megbízást.

Betöltés...
X