"A 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésének értelmében Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.” Fentieket figyelembe véve az elszámoláshoz csatolni szükséges a könyvvizsgáló és a sportszervezet között kötött szerződés, valamint a jogszabályi rendelkezés szerinti felelősségbiztosításról szóló biztosítási kötvény hiteles másolatait. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása következtében a közreműködői díj összegének megállapításának szabálya is változott: a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően a közreműködői díj az egyes támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint lehet. A közreműködői költségek a támogatói határozatban jogcímenként kerültek megbontásra, így a kifizetéseket is ebben a megosztásban szükséges teljesíteni.Kérdésére válaszolva a közreműködői költségekhez több számla is kapcsolódhat, ugyanakkor a könyvvizsgálónak nem feltétlenül szükséges a sportszervezettel szerződést kötnie, hanem a közreműködő cég által kiállított számla is tartalmazhatja ezen tételeket. Amennyiben részelszámolást nyújtanak be úgy a könyvvizsgálónak a 2. számú melléklet szerinti hitelesített bizonylatokat minden alkalommal be kell nyújtania, nem csupán a záró elszámoláshoz.

A fenti választ kaptam a TAO irodától,számomra nem teljesen egyértelműen, és megerősítést szeretnék kapni arra vonatkozólag, hogy a könyvvizsgálónak a sportszervezettel - aki a támogatást elnyerte, és aki elszámol a számlákkal és egyéb bizonylatokkal - vagy a közreműködő szervezettel - akit a sportszervezet igénybe vehet a sportfejlesztési programjának előkészítésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatban - kell-e szerződést kötnie."

2012. július


Könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás esetén az írásbeliség alapvető követelmény. A szerződést a könyvvizsgáló és a megbízó köti meg.
A szerződés tartalmi elemeit a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 210. témaszámú előírásai tartalmazzák. Az írásbeliség fontos a megbízás tartalmának tisztázása, a felelősség meghatározása és az etikai követelményekre tekintettel a függetlenség alátámasztása miatt. A szerződésből egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy mi a könyvvizsgálat hatóköre, melyik szervezet milyen kimutatásai képezik a vizsgálat tárgyát. Jelen esetben ez egyértelműen a támogatott szervezet, de a könyvvizsgálati kötelezettség is a támogatott szervezetre vonatkozik, tehát vele kell szerződést kötni.

A kérdés feltevése során a jogszabályi hivatkozásban némi zavar keletkezett, szerintem ez vezetett a félreértéshez.
Az alapvető kormányrendelet a 107/2011. (VI.30.) számú, melynek a 11.§ (6) bekezdése 2012. március 13-ig így szólt:
(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 500 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

Ezt módosította a76/2012. (IV.13.) Korm. r. az idézett előírásra, ami 2012. március 14-től hatályos:
(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

Az előírás annyiban változott, hogy a könyvvizsgáló biztosításának felső határa nem 500 millió forint, hanem 50 millió Ft. A változás a könyvvizsgálati kötelezettséget nem érinti. A könyvvizsgálói megbízás írásbeli szerződésben történő rögzítését pedig más jogszabály írja elő, ezért annak tartalmi követelményei nem módosultak.
Mindezek alapján számomra egyértelmű, hogy adott esetben a könyvvizsgálatra a támogatott szervezet kötelezett, ezért a könyvvizsgálónak vele kell szerződést kötnie.
 

Betöltés...
X