Pályázati felhívás a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által igénybe vehető szakértők számára

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság (a továbbiakban: hatóság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kamarai törvény) 189. §-ának (1) és (5) bekezdése alapján felhívást tesz közzé a hatóság által igénybe vehető szakértők határozott idejű (2022-2023. évekre szóló) jegyzékébe történő felvételre. 

A kiválasztott szakértők felkerülnek a hatóság 2022-2023. évekre szóló szakértői listájára. A hatóság a szakértő iskolai végzettségének, szakmai gyakorlatának figyelembevételével fogja kiválasztani a listáról azt a szakértőt, aki a legmegfelelőbben tudja segíteni a hatóság munkáját az aktuális közfelügyeleti feladat végrehajtásában. A határozott idejű, és a feladat elvégzésére szóló megbízási szerződés megkötésére a kamarai törvény 189. §-ának (5) bekezdése alapján ezután kerülhet sor. Azok a szakértők tehát, akik a kiválasztást követően felkerülnek a szakértői listára, eseti jelleggel segítik majd a hatóság munkáját. 

A kamarai törvény 189. § (1) bekezdése alapján a hatóság vizsgálja és értékeli  

a) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezését, a kamarai nyilvántartások vezetését,
b) a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok (a továbbiakban együttesen: szakmai standardok) kialakítását, elfogadását,
c) a szakmai továbbképzési rendszer és a minőségbiztosítási rendszer működését,
d) a fegyelmi eljárásokat.

A kamarai törvény 189. §-ának (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a fenti feladatok ellátásához a hatóság szakértőt vehet igénybe.  

Jelentkezhet az a természetes személy, aki

a) büntetlen előéletű,
b) cselekvőképességében nem részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen,
c) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, 
d) számviteli, pénzügyi, ellenőrzési területen szerzett gyakorlattal rendelkezik,
e) megfelel a függetlenségi követelményeknek, 
f) vállalja a kamarai törvényben a hatóság részére előírt feladatok ellátásában való közreműködést, és
g) a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) kormány határozat alapján a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, illetve az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt még nem szerezte meg.

A jelentkezőnek a következő függetlenségi követelményeknek kell megfelelnie:

a) nem áll olyan kamarai tagsági jogviszonyban, amely alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorolható, 
b) nem áll a könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

a) a jelentkező személyes adatait (név, cím, születési hely, idő, anyja neve), elérhetőségét,
b) a jelentkező legmagasabb iskolai, illetve szakmai végzettségét,
c) az ismert idegen nyelveket,
d) a kamarai törvényben a hatóság részére meghatározott, és a felhívásban szereplő feladatok vállalásáról szóló nyilatkozatot, továbbá
e) a függetlenségi feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

a) a legmagasabb iskolai, illetve szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 
b) az idegen nyelv ismeretét igazoló dokumentum(ok) másolatát (amennyiben van ilyen),
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint
d) részletes szakmai önéletrajzot.

A jelentkezésben megtévesztő vagy valótlan adatok közlése a jelentkezésből történő kizárást eredményezi. A felhívásban előírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napig van lehetőség. A szakértői feladatok végrehajtása a hatóság felügyelete és megbízása alapján, a feladat díjazása a határozott idejű megbízási szerződésben rögzítettek szerint történik. A szakértői listára felvételt nyert személyt titoktartási kötelezettség terheli a feladatainak ellátása során, azzal összefüggésben tudomására jutott minősített adatok, hivatásbeli titkok, és üzleti titkok tekintetében, amely kötelezettséget titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalja. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. június 17. A jelentkezések elbírálásáról a hatóság 2022. július 8-ig tájékoztatja a jelentkezőket. 

A jelentkezést elektronikusan a kozfelugyelet@pm.gov.hu e-mail címre, vagy postai úton, ajánlott küldeményként a következő címre kell megküldeni:

Pénzügyminisztérium
Számviteli és Közfelügyeleti Fő
osztály
1369 Budapest, Pf.: 481.

A felhívásról felvilágosítás kérhető a hatóság munkatársaitól: 06-1-896-7860-as telefonszámon.
 

Betöltés...
X