Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én.

Hatályba lépett 2008. január 1-jén.

 

I. fejezet A továbbképzés fajtái,  célkitűzései, követelményei

(1) A szakmai továbbképzés célja annak biztosítása, hogy a kamara tagjai munkájuk végzéséhez naprakész, magas színvonalú, korszerű elméleti ismeretekkel, továbbá az ismeretek gyakorlati alkalmazására vonatkozó képességekkel rendelkezzenek.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni. A szakmai továbbképzési rendszer magában foglalja:

 • a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelező éves szakmai továbbképzést (általános szakmai továbbképzés),
 • a kkt 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított kötelező szakmai továbbképzést (speciális továbbképzés),
 • azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított szakmai továbbképzést, akiket a minőség-ellenőrzés keretében köteleztek továbbképzésen való részvételre.

(3) Az évente szervezett általános továbbképzés célja a tagok könyvvizsgálati, számviteli, jogi ismereteinek, könyvvizsgálati módszereinek fejlesztése, egységesítése.

(4) Az igények szerint szervezett speciális oktatás célja a könyvvizsgálati tevékenység egyes - speciális - területein alkalmazandó könyvvizsgálati eljárások, módszerek elsajátítása, sajátos számviteli, társasági adózási szabályozások megismerése.

(5) A minőség-ellenőrzés keretében továbbképzésre kötelezettek továbbképzésének célja a kamara által hatályba helyezett könyvvizsgálati standardok ismételt áttekintése, a gyakorlati alkalmazás során felmerülő kérdések közös megbeszélése.

(6) A kamara tagjainak - beleértve a tagsági viszonyukat szüneteltetőket is - kötelességük, hogy évente továbbképzésen vegyenek részt. A továbbképzésen történő részvétel teljesítésének ellenőrzése kreditrendszerben történik. 1 kredit 90 perc időtartamot jelent, az évente összegyűjtendő kreditek minimális száma 16. A kredit naptári évre vonatkozik úgy, hogy a tárgyévben szerzett többletként gyűjtött kreditpontok a következő évre átvihetők. A többletként gyűjtött kreditpontok csak a tárgyévet követő évben érvényesíthetők. A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége.

(7) Az éves kreditszámból 4 kreditet - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni.

(8) A további 12 kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián szerezhető meg.

(9) Kamarai szervezeten a kamara területi szervezetét, tagozatát, bizottságát, központját, illetve az Oktatási Központ Kft.-t kell érteni.

(10) Kamara által elfogadott társaságon, intézményen a kamarával együttműködési megállapodást kötött, illetve a helyi szervezetek, bizottságok által javasolt, a kamara honlapján közzétett intézményeket, szervezeteket kell érteni.

(11) A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok a központilag szervezett kötelező továbbképzésen megszerzendő 4 kreditpont mellett - a kötelezően teljesítendő 16 kreditponton belül - 4 kreditpontot speciális minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzéseken kell megszerezzenek.

(12) A minőség-ellenőrzés keretében továbbképzésre kötelezettek továbbképzése térítésköteles, az a gazdaságosság követelményeinek figyelembevételével szervezhető meg.

II. fejezet Döntés a továbbképzési programokról és a kreditpontokról

(1) Az MKVK elnöksége az oktatási alelnök előterjesztésében megvitatja és elfogadja a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos éves oktatási programot. Az éves oktatási programban meg kell határozni a központilag szervezett (kötelező) általános és speciális továbbképzések témáit.

(2) Az általános továbbképzés kreditkövetelményei teljesítésének elősegítésére az oktatási bizottság előadói és témalistát állit össze és frissít folyamatosan. Ebből választhatnak a kamarai szervezetek.

(3) A kamarai szervezet önállóan is meghirdethet továbbképzési témákat és felkérhet előadókat.

(4) Az egyes továbbképzési előadásokhoz tartozó kreditpontokat az egy kreditponthoz rendelt időtartam alapján a szervezőnek kell megállapítania. Amennyiben a kreditpont megállapítása - a felkért előadó, a téma vagy az időtartam alapján - a szervező számára nem egyértelmű, akkor erről az oktatási bizottság előzetes döntését kell kérni.

(5) A minőség-ellenőrzés keretében továbbképzésre kötelezettek továbbképzésének témáiról, időtartamáról, valamint a költségtérítés összegéről a minőség-ellenőrzési bizottság javaslata alapján az elnökség dönt.

III. fejezet Pályázat, a pályázat elbírálása

(1) Az elfogadott program alapján - az oktatási ciklust megelőzően - az általános és speciális továbbképzés kötelezően szervezett részéhez tartozó oktatási anyagainak elkészítésére, az oktatók felkészítésére pályázatot kell hirdetni. A pályázatnak tartalmaznia kell az oktatás időtartamát, követelményeit, a szervezéssel és az oktatással kapcsolatos feladatokat.

(2) A pályázat lehet meghívásos és nyilvános pályázat. Meghívásos pályázat esetén a meghívottak körét az oktatási bizottság (speciális továbbképzés esetén a megfelelő tagozattal együtt) határozza meg. E körbe csak megfelelő referenciával rendelkező intézmény/társaság sorolható be. A nyilvános pályázatokat a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat folyóiratban kell közzétenni.

(3) Az oktatási bizottság által meghirdetett pályázatokat, illetve a meghívásos pályázatokat a pályázati felhívásban szereplő időtartamon belül kell benyújtani az oktatási, továbbképzési alelnökhöz.

(4) Az oktatási bizottság a szakértői bizottsággal - szükség esetén szakértők bevonásával - elbírálja a beérkezett pályázatokat és az oktatási alelnök javaslatot tesz az elfogadásra, illetve elutasításra.

(5) A pályázatok elbírálása úgy történik, hogy a megadott szempontok alapján az oktatási bizottság tagjai külön-külön értékelik, minősítik a pályázatokat. Az előre rögzített értékelési szempontok alapján a bizottsági tagok véleményének összesítését figyelembe véve fogadható el vagy utasítható el a pályázat. A pályázat értékelésének konkrét szempontjait a pályázat meghirdetésekor határozza meg az oktatási bizottság.

(6) Az oktatási bizottság - indokolt esetekben - a pályázatok elbírálására értékelő bizottságot hozhat létre. A bizottság az (5) bekezdés szerint meghatározott szempontok alapján minősíti a pályázatot és javaslatot tesz az oktatási bizottságnak annak elfogadására vagy elutasítására.

(7) Indokolt esetben az oktatási bizottság - az elnökség felhatalmazásával - dönthet a pályázat mellőzéséről.

IV. fejezet Az oktatási anyag elkészítése

(1) A tanfolyami anyagok elkészítésére az oktatási bizottság döntése alapján az MKVK főtitkári hivatala ad megbízást. A megbízásnak tartalmaznia kell - többek között - a továbbképzés célkitűzését, az elfogadott tematikákat, az időkereteket, a jóváhagyott oktatási ütemtervet, valamint a feladat teljesítésének díjazását.

(2) Az elkészült oktatási anyagokat az oktatási bizottság vagy indokolt esetben az általa létrehozott minősítő bizottság - a lektori véleményt is figyelembe véve - értékeli. Általános továbbképzéshez készített anyag véglegezésére az oktatói felkészítő tanfolyamon szerzett tapasztalatok alapján kerülhet sor. A felkészítő tanfolyam megtartása az oktatási anyag készítőinek a feladata.

(3) A minősítő bizottság az oktatási bizottságnak tesz javaslatot a továbbképzési anyag elfogadására. Az oktatási bizottság írásban igazolja a teljesítést a főtitkári hivatalnak az oktatási anyag elfogadásáról. Ezzel egyidejűleg az anyag szerzőit is tájékoztatja.

(4) A tanfolyami anyag sokszorosíttatása a főtitkári hivatal feladata. A gazdaságosság érvényesítése érdekében a főtitkári hivatal köteles árajánlatokat bekérni és a legkedvezőbb változat szerint sokszorosíttatni a tanfolyami anyagokat. Az általános szakmai továbbképzésnél a példányszámot a taglétszám, a speciális tanfolyamoknál a tanfolyamra jelentkezettek száma határozza meg. A tanfolyami anyagok szerkesztésével, előkészítésével, nyomdai munkálataival kiadót is megbízhat.

(5) A helyi szervezetek igényét a központ - a megrendelések alapján - teljesíti. A megküldött tanfolyami anyagokkal a helyi szervezetek a jelenléti ívek alapján számolnak el.

V. fejezet Az általános szakmai továbbképzés központilag szervezett részének lebonyolítása

(1) Az általános szakmai továbbképzést a kamara, illetve a területi szervezeteinek közreműködésével kell lebonyolítani.

(2) Az általános továbbképzést elsősorban az év második felében indokolt megtartani.

(3) Az oktatási bizottság az elnökség döntését követően a területi szervezet elnökét tájékoztatja az elfogadott oktatási program(ok)ról.

(4) Az oktatási bizottság biztosítja a 4 kreditponthoz tartozó kötelező továbbképzés szakmai anyagának elkészítését.

(5) A területi szervezet a kötelező, valamint a kötelező részen felüli oktatás témaköreit nem kamarai tag résztvevők számára is meghirdetheti.

(6) A területi szervezetek a jóváhagyott oktatási programot meghirdetik a tagság körében és a jelentkezések alapján továbbképzési tervet (ütemtervet) állítanak össze.

(7) A továbbképzési ütemterv összeállítása során figyelemmel kell venni azt, hogy egy-egy tanfolyam csak akkor indítható, ha a jelentkezők száma minimum 30 fő.

(8) Az összeállított ütemtervet a területi szervezet megküldi az oktatási bizottságnak. Az ütemterv pontosan tartalmazza az általános továbbképzés tervezett helyszíneit, időpontjait és a résztvevők számát.

(9) Ha a (7) bekezdés szerinti létszámmal oktatás nem szervezhető meg, akkor az oktatás szervezésében több területi szervezet is közreműködhet vagy az oktatási bizottság központilag szervezi meg a továbbképzést több területi szervezet tagjainak részvételével.

(10) A kamara tagja - erre a célra készített jelentkezési lapon - a területi szervezetnél köteles általános továbbképzésre jelentkezni. A területi szervezet az ütemterv összeállítása során a tag igényét a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi. A tag a központ vagy más területi szervezet által szervezett továbbképzésre akkor jelentkezhet, ha a területi szervezet fogadni tudja.

(11) Az oktatási bizottság a területi szervezet igénybejelentése alapján elkészíti a tárgyév oktatási ütemtervét és gondoskodik a személyi feltételekről (oktatókról), valamint a továbbképzéshez szükséges oktatási segédanyagokról (tankönyvek, esettanulmányok stb.). Az oktatási segédanyagokat az oktatási bizottság az ütemtervnek megfelelően a területi szervezetek rendelkezésére bocsátja.

(12) Az oktatási bizottság az ütemterveket összesíti, az összeállított oktatási ütemtervet megküldi a területi szervezeteknek (visszaigazolja a jelentkezéseket).

(13) A területi szervezetek - a (11) bekezdés szerinti ütemezésnek megfelelően - legalább 15 munkanappal a kurzus megkezdése előtt értesítik a tagokat a továbbképzésről, és egyben gondoskodnak az oktatás technikai feltételeinek biztosításáról.

(14) A továbbképzéseken a részvételt naponta jelenléti ív aláírásával kell igazolni.

(15) A tag - ha a továbbképzést maradéktalanul teljesítette, jelenléte a továbbképzésen a jelenléti ív aláírásával igazolt - az oktatáson való részvételről a területi szervezet vezetőjétől igazolást kap.

(16) A területi szervezet vezetője a jelenléti ív egy példányát, valamint a kiadott igazolásokról készített név szerinti kimutatást megküldi a központi nyilvántartásnak.

(17) A továbbképzés befejeztével valamennyi résztvevő értékelő lapot tölt ki. Az értékelő lap a továbbképzés valamennyi lényeges elemével kapcsolatban tartalmaz kérdéseket. Az értékelő lapokat a területi szervezet az oktatási bizottság által megadott szempontok szerint feldolgozza, összesíti.

(18) A kitöltött kérdőíveket (értékelő lapokat), valamint az összesített értékelést az oktatási bizottságnak meg kell küldeni. Az oktatási bizottság a területi szervezetek értékelését feldolgozva időszakonként meghatározza a felmérés eredményét, a szükséges feladatokat, intézkedéséket. A következő időszak továbbképzésénél a felmérések eredményét figyelembe kell venni.

VI. fejezet Az általános továbbképzés nem központilag szervezett részének igazolása

(1) A kamarai szervezet, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzések - az időtartamtól függően - 1 kreditet vagy az időtartam arányában ennek (maradék nélküli) többszörösét jelentik. Az egynapos vagy hosszabb képzések, konferenciák 4 kreditet érnek. Amennyiben nem egyértelmű a kreditérték meghatározása, akkor erről az oktatási bizottság dönt.

(2) A képzést szervező a megszerzett kreditről - jelenléti ív alapján - a könyvvizsgáló részére a kamara honlapján közzétett minta alapján igazolást állít ki. A kiadott igazolásokról képzésenként összesítő listát (a képzés dátuma, kreditszáma, résztvevők felsorolása) küld meg az oktatási bizottságnak.

(3) Az igazolások (kreditek) összegyűjtéséért a kamarai tag a felelős. Az igazolásokat a kamarai tag a következő év január 15-ig eljuttatja a területi szervezethez. A területi szervezet - az általános továbbképzés kötelező részéről kiadott igazolást is figyelembe véve - január 31-ig összeállítja a szükséges kreditet meg nem szerző tagok listáját és azt megküldi az oktatási bizottságnak.

(4) Az oktatási bizottság a kreditszám teljesítését a szervező nyilvántartásai alapján ellenőrizheti.

(5) Az előadások, képzések tervezett témáit, előadóit, helyszíneit és időpontjait a szervezők legalább harminc nappal korábban eljuttatják az oktatási bizottsághoz, ahol ezeket az átfedések csökkentése érdekében közzéteszik (honlap, hírlevél, e-mail stb.).

VII. fejezet A speciális továbbképzés lebonyolítása

(1) Speciális szakmai továbbképzést a MKVK szervezetei a speciális könyvvizsgálói minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók igényeinek megfelelően, a gazdaságosság követelményeinek figyelembevételével szervezhetnek. Amennyiben az évente megtartandó speciális továbbképzés egy területi szervezetnél nem gazdaságos, úgy az több területi szervezet összefogásával vagy a tagozat koordinálásával is megszervezhető.

(2) A speciális továbbképzés témáit a tagozatok és a területi szervezetek véleményének figyelembevételével, előzetes felmérés alapján kell meghatározni.

(3) Kötelező a speciális továbbképzés akkor, ha a továbbképzés keretében megtartott tanfolyam elvégzése feltétele a speciális könyvvizsgálói minősítés gyakorlásának. A speciális minősítéssel rendelkező könyvvizsgálóknak a speciális továbbképzésen évente 4 kreditpontot kell szerezniük

(4) A speciális továbbképzés kamarai szervezet, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény bevonásával szervezhető.

(5) A speciális továbbképzésben közreműködő oktatókkal, oktatásszervező intézménnyel, társasággal a feladat ellátására - az oktatási bizottság javaslatára - a főtitkári hivatal köt szerződést.

(6) Speciális továbbképzésre a kamara szervezeténél lehet az erre a célra készített jelentkezési lapon jelentkezni. A továbbképzésen - térítés ellenében - nem kamarai tag is rész vehet.

VIII. fejezet Az oktatókkal szembeni követelmények, az oktatás során ellátandó feladatok

(1) Az általános és speciális továbbképzés zavartalan lebonyolítása érdekében az oktatási bizottság - a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat folyóiratban meghirdetett pályázat útján - oktatói csoportot hoz létre. Az oktatási feladatok ellátására jelentkezett, elfogadott szakemberekről az oktatási bizottság nyilvántartást vezet. Az általános továbbképzésben csak a nyilvántartásban szereplő szakemberek láthatnak el oktatási feladatot.

(2)Továbbképzési feladat ellátásával elsősorban könyvvizsgálói képesítéssel, megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember bízható meg. A továbbképzés témájától függően a könyvvizsgálói képesítéstől el lehet tekinteni.

(3) Nem bízható meg oktatással az, akinek munkájával az elmúlt időszakban (2-3 évben) alapvető kifogások merültek fel. Erről az oktatót az oktatási bizottság köteles értesíteni.

(4) Az általános és speciális továbbképzésben közreműködő oktatókkal, a feladat ellátására a területi szervezet és a főtitkári hivatal köt szerződést.

(5) Az általános továbbképzésben oktatási feladatot csak az az oktató láthat el, aki oktatói felkészítésben részt vett.

(6) A feladattal megbízott oktató a megjelölt időpontban és helyen köteles a feladatot teljesíteni.

(7) Az oktató köteles a jóváhagyott továbbképzési program szerint a feladatot ellátni, az előírt és javasolt módszert, az elfogadott oktatási segédanyagokat alkalmazni.

(8) Az oktató naponta köteles aláírni a hallgatói jelenléti ívet, mintegy hitelesíteni azt. Csak az így aláírt jelenléti ív alapján adható ki a hallgatók részére a jelenlétet bizonyító igazolás.

IX. fejezet A továbbképzés ellenőrzése

(1) A főtitkári hivatal vagy az általa megbízott személy jogosult a továbbképzések szervezését, lebonyolítását ellenőrizni.

(2) Az ellenőrzés során alapvetően a következő kérdéseket kell vizsgálni:

 • hogyan alakult a továbbképzésben résztvevők létszáma, a jelentkezettek milyen arányban vettek részt a tanfolyamon,
 • biztosított volt-e a tananyagellátás,
 • az oktatást az oktatási bizottság által jóváhagyott oktató végezte-e,
 • a tanfolyam befejeztével megtörtént-e a kurzus értékelése, az értékelő lapokat továbbították-e,
 • a lebonyolításhoz biztosítottak voltak-e a technikai feltételek,
 • az oktatást a tervezett időben tartották-e meg, ha eltértek a tervtől, annak mi volt az oka,
 • a jelenléti íveket pontosan vezetik-e, azok menynyire naprakészek, a tagoknak kiadott igazolások dokumentálása, ellenőrizhetősége biztosított-e stb.

(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos jelentést kell készíteni, amelynek egy példányát a helyi szervezet vezetője, egy példányát pedig az oktatási, továbbképzési alelnök kapja meg.

X. fejezet Eljárás a továbbképzésből való kiválás vagy annak megszakítása esetén, pótoktatás, méltányossági eljárás

(1) Szakmai továbbképzés esetén, ha a tag a tanfolyami képzést megkezdte, de a képzési idő 50 százalékánál kevesebbet volt jelen, igazolást a tanfolyam elvégzéséről nem kaphat. Ezt a tényt a jelenléti íven is rögzíteni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tag továbbképzésen újrajelentkezéssel csak önköltséges formában vehet részt, kivéve, ha alapos ok (például betegség) miatt kellett megszakítania a továbbképzést.

(3) Ha a továbbképzésben résztvevő valamely ok miatt megszakítja a továbbképzést - de a tanfolyami idő 50 százalékánál több idő már eltelt - akkor egy másik tanfolyamra térítésmentesen osztható be, hogy befejezze a továbbképzési kurzust. Szükség esetén a tagnak igazolást kell adni, hogy a szakmai továbbképzés milyen hányadát teljesítette a megkezdett tanfolyamon.

(4) Ha a tag továbbképzésre már jelentkezett, de azon nem tud részt venni, akkor hét munkanappal a tanfolyam megkezdése előtt lemondhatja a részvételt és kérheti beosztását új időpontra.

(5) Ha a tag e szabályzatban előírt kreditpontokat nem teljesítette, az oktatási bizottság által szervezett pótoktatáson köteles részt venni. A pótoktatásra a tárgyévet követő év márciusában, áprilisában kerül sor. Amenynyiben a pótoktatást követően a tag e szabályzatban meghatározott kreditpontokat nem teljesítette, adatait a kamara fegyelmi bizottságának kell átadni.

(6) Amennyiben a tag a szakmai továbbképzés követelményeinek tőle független okok miatt nem képes eleget tenni (különösen tartós betegség, szülés, tartós külföldi munkavégzés), kérelem alapján az oktatási bizottság a tagot a továbbképzés teljesítése alól mentesítheti. A mentesítésről a helyi szervezetet is értesíteni kell.

XI. fejezet A továbbképzés szervezésével és az oktatással kapcsolatos nyilvántartások

(1) A területi szervezetek az 5. fejezetben meghatározottak szerint

 • gyűjtik és nyilvántartják a továbbképzésre jelentkezők jelentkezési lapjait,
 • az összeállított oktatási ütemtervet továbbítják az oktatási bizottságnak,
 • a megtartott továbbképzéseken jelenléti ív segítségével ellenőrzik a tagok jelenlétét,
 • a hiteles jelenléti ív alapján a helyi szervezetek kiadják az igazolást a továbbképzésen résztvevők részére,
 • elszámolnak az oktatási anyagokkal,
 • a jelenléti ívek egy példányát és a kiadott igazolásokról készített kimutatást megküldik a központi nyilvántartás részére,
 • a tanfolyam értékelő lapjait, valamint az összesített értékelést megküldik az oktatási bizottságnak.

(2) A főtitkári hivatal munkatársa

 • elkészíti a tárgyév oktatási ütemtervét, indokolt mértékig koordinálja, összehangolja a helyi szervezetek oktatási időpontjait,
 • visszaigazolja a helyi szervezetek elfogadott oktatási időpontjait,
 • nyilvántartást vezet az általános továbbképzést lebonyolító oktatói csoport tagjairól,
 • nyilvántartást vezet a helyi szervezetek által kiadott igazolásokról,
 • nyilvántartást vezet a speciális könyvvizsgálói minősítést megszerzett tagokról,
 • a helyi szervezetek, valamint az elnökség számára kimutatást készít az általános továbbképzésben részt nem vett tagokról.

XII. fejezet

(1) A jelen szabályzatban, illetve az alapszabályban nem szabályozott továbbképzési kérdésekben az oktatási és továbbképzési alelnök dönt.

(2) Jelen szakmai továbbképzési szabályzat 2008. január 1-jével lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 1998. április 25-én elfogadott - többször módosított - szakmai továbbképzési szabályzat hatályát veszti.

A szabályzat letöltése

A kötelező szakmai továbbképzés 2-3-4. napjaként kreditponttal beszámítható szakmai rendezvényeket szervező intézmények, szervezetek listája

Igazolásminta a kötelező szakmai továbbképzés 2-3-4. napjának igazolásához


Szakmai Továbbképzési Szabályzat archívum

Letöltés Küldöttgyűlési elfogadás időpontja  Hatályba lépés időpontja
 2005.12.03.  2006.02.01.
 2001.12.15.  2002.02.01.
Betöltés...
X