Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítéséhez

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én.

Hatályba lépett 2008. január 1-jén.

Normál dőlt betűvel szedve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a szövegben: kkt), a szabályzat és a fejezetek címe mellett félkövér betűvel a MKVK alapszabálya (a szövegben: Asz), normál betűvel a szabályzat szövege.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kkt) 111. §-ának e) pontja és 112. §-ának h) pontja alapján, a kkt 49-52. §-ában foglaltak végrehajtására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítéséről a következő szabályzatot alkotja.

I. Minősített kamarai tag  könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek jegyzéke

Kkt 49. § Külön jogszabály rendelkezései alapján egyes gazdálkodók esetében csak minősített kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. A minősítés a minősítésnek megfelelő gazdálkodó tekintetében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló céget.

Asz 169. A biztosítónál biztosítói minősítéssel, a pénzügyi intézménynél pénzügyi intézményi minősítéssel, a befektetési vállalkozásnál [tpt 85. § (2)], a befektetési alapkezelőnél [tpt 5. § (1) 9. pont], a kockázatitőkealap-kezelőnél [tpt 296/A-296/F. §], a tőzsdénél [tpt 297-333. §], a befektetési alapnál, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél és a központi értéktárnál [tpt 334-352. §] pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítéssel, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál és a magányugdíjpénztárnál pénztári minősítéssel, a helyi önkormányzatnál [ötv 92/B. § (1)], valamint az Állami Számvevőszéknél [az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII törvény 1. § (5)] költségvetési minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló köthet szerződést jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Kkt 50. § (7) A minősített kamarai tag könyvvizsgálókról, könyvvizsgáló cégekről a minősítésnek megfelelő részletezésben külön nyilvántartást kell vezetni.

1. A kamara a minősítésnek megfelelő részletezésben külön-külön jegyzéket vezet a pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítói, valamint költségvetési minősítésű könyvvizsgálókról, illetve a könyvvizsgáló cégekről.

2. A kamara alapszabályának (a továbbiakban: Asz) 169. pontjában felsoroltak esetén csak az a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég vállalhatja és láthatja el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatokat, aki/amely a kamara adott minősítés szerinti jegyzékében szerepel.

II. A minősítés megadásával  kapcsolatos  kamarai eljárás

Kkt 50. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég 49. § szerinti minősítést a kamarától kaphat. A minősítés tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

3. A kkt 5. §-ának e) pontja értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minősítésének megadása, a minősítés visszavonása kamarai hatósági eljárásnak minősül.

II/A. A kamarai tag könyvvizsgálók minősítése

Kkt 50. § (2) Kérelem alapján minősítést a kamarai tag könyvvizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy

a) legalább három éven át a minősítésnek megfelelő tevékenységet végző gazdálkodóra vonatkozóan számviteli, ellenőrzési tevékenységet végzett (ideértve az ehhez kapcsolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat is) és legalább két éves gyakorlata van a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, vagy

b) legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és adott minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló mellett legalább két évig közreműködött olyan gazdálkodó tekintetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, amelyre vonatkozóan jogszabály az adott minősítés meglétét előírja.

Asz 172. A kkt 50. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti igazolás akkor felel meg a követelményeknek, ha

a) az tartalmazza az igazolást kibocsátó gazdálkodó cégnyilvántartás szerinti azonosító adatait, továbbá a kamarai tag könyvvizsgáló (a kérelmező) kamarai nyilvántartással megegyező azonosító adatait,

b) az igazolást kibocsátó gazdálkodó a kérelmező által kért minősítésnek megfelelő tevékenységet végez, illetve végzett,

c)  az igazolásból kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kérelmező eleget tett a minősítés feltételéül a kkt-ben meghatározott követelményeknek,

d) azt a minősítésnek megfelelő tevékenységet végző gazdálkodó részéről a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy írta alá.

4. A kkt 50. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti igazolás akkor felel meg a követelményeknek, ha

a)  az tartalmazza a kérelmezőnek, valamint annak az adott minősítésű kamarai tag könyvvizsgálónak a kamarai nyilvántartással megegyező azonosító adatait, akinél a kérelmező megfelelően közreműködött,

b)  az tartalmazza azoknak a gazdálkodóknak a cégnyilvántartás szerinti azonosító adatait, amelyekre vonatkozóan jogszabály az adott minősítés meglétét előírja, s amelyek tekintetében a kérelmező a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában közreműködött,

c)  az igazolásból kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kérelmező eleget tett a minősítés feltételéül a kkt-ben meghatározott követelményeknek,

d)  az igazolást kibocsátó, adott minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló írta alá.

5. A szakterületnek megfelelő minősítés megadását a szabályzat mellékletét képező adatlapon lehet kérni. Az adatlap letölthető a kamara honlapjáról és igényelhető a főtitkári hivatalnál. A kérelmet a felvételi bizottság elnökének címezve a kamara főtitkári hivatalának kell megküldeni, illetve benyújtani.

6. A kérelemhez csatolni kell az Asz 172., illetve jelen szabályzat 4. pontja szerinti igazolást, valamint az igazgatási szolgáltatási díj (természetes személyek esetén 25 000 forint, könyvvizsgáló cégek esetén 50 000 forint) megfizetését igazoló bizonylatot.

Kkt 50. § (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során ki kell kérni az érintett állami szerv véleményét, továbbá figyelembe kell venni a kérelmező tekintetében lefolytatott minőség-ellenőrzés(ek) eredményét, valamint a kérelmezővel szemben lefolytatott fegyelmi eljárásokat.

(5) A minősítés megadását meg kell tagadni,

a) ha a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül azt a kérelmezőtől fegyelmi eljárás keretében megvonták,

b) ha a (4) bekezdésben foglalt információk alapján nem biztosított, hogy a kérelmező a minősítésnek megfelelő gazdálkodó tekintetében megfelelően látja el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

7. A kérelmezőnek az adatlapon fel kell tüntetnie a legutóbbi minőség-ellenőrzés időpontját és annak eredményét, valamint a lezárt fegyelmi eljárások évét és eredményét, továbbá a folyamatban lévő fegyelmi eljárás tényét. A minősítésre irányuló kérelmet el kell elutasítani, ha a kérelmező „nem felelt meg" minősítést kapott a legutóbbi minőség-ellenőrzés alkalmával. A „megfelelt, megjegyzéssel" határozattal záruló minőség-ellenőrzés esetén a minősítés megadását a felvételi bizottság mérlegelheti. 

8. A felvételi bizottság a kérelemben feltüntetett adatok tekintetében felhívhatja a kérelmezőt okirat vagy más irat bemutatására azzal, hogy a valóságnak nem megfelelő nyilatkozat fegyelmi eljárást von maga után.

9. A kérelemről a felvételi bizottság annak a főtitkári hivatalhoz történő beérkezéséről számított 30 napon belül, testületi ülés hiányában a 30 nap letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban 60 napon belül határoz. A felvételi bizottság elnöke a határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a kérelmezőt értesíteni kell.

10. Ha a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül a főtitkári hivatal megfelelő határidő megjelölésével és a mulasztás következményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be.

11. Ha a kérelmező a hiánypótlásra szóló felhívásnak nem tett eleget és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, az eljárást a felvételi bizottság végzéssel megszünteti.

12. A felvételi bizottság a szakterületnek megfelelő minősítés megadása tárgyában hozott érdemi határozatát testületi ülésen, tárgyaláson kívül hozza meg. A kérelem elbírálása során érintett állami szervnek a kkt 2. §-ának (4) bekezdése szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) és az Állami Számvevőszék minősül, amely véleményét a kérelem elbírálásában közreműködésre kijelölt képviselője útján fejti ki, akit a felvételi bizottság a minősítési kérelmeket vagy a minősítés visszavonására irányuló javaslatokat elbíráló testületi ülésére meg kell hívni. A határozat tartalmára vonatkozóan a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: ket) 72. §-a (1) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellőzhető.

13. A kérelmet elutasító határozat ellen a kérelmező annak közlésétől számított 15 napon belül a kamara elnökségéhez fellebbezhet. A fellebbezést a felvételi bizottsághoz címezve kell a főtitkári hivatalnál benyújtani, amely megvizsgálja, hogy azt határidőben az arra jogosult nyújtotta-e be. A fellebbezéshez mellékelni kell a 7. pont szerinti igazgatási szolgáltatási díj 50 százalékának megfelelő összegű fellebbezési díj megfizetését igazoló bizonylatot. Másodfokú elbírálásra a fellebbezést és az ügyben keletkezett iratokat a felvételi bizottság elnöke terjeszti fel a kamara elnökségéhez.

14. Az elnökség a fellebbezésről annak beérkezését követő 60 napon belül határoz. Az elnökség a határidőt indokolt esetben - a fellebbező értesítése mellett - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A fellebbezési eljárásra a ket 104-105. §-aiban foglaltak, a határozat tartalmára vonatkozóan a jelen szabályzat 12. pontjában rögzítettek megfelelően irányadók.

II/B. A könyvvizsgáló cégek minősítése

Kkt 50. § (3) Kérelem alapján minősítést a könyvvizsgáló cég akkor kaphat, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

a) igazolja, hogy van legalább egy olyan, a megfelelő minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez, és

b) vállalja, hogy működése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonatkozóan a minősítést külön jogszabály előírja, rendelkezik a megfelelő minősítéssel.

Asz 205. Kérelem alapján minősítést a könyvvizsgáló cég akkor kaphat, ha

a) igazolja, hogy tagi (részvényesi) jogviszonyban, illetve munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban foglalkoztat legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgálót, aki rendelkezik a kamara által kiállított, érvényes „minősített könyvvizsgáló" igazolással és szerepel a kamara „minősített könyvvizsgálók" jegyzékében, és

b) írásban vállalja, hogy működése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonatkozóan a minősítést külön jogszabály előírja, rendelkezik a megfelelő minősítéssel.

15. A könyvvizsgáló cégek minősítésének megadásával kapcsolatos kamarai eljárás során a jelen szabályzat II/A. pontjában rögzítetteket kell megfelelően alkalmazni.

16. A könyvvizsgáló cég kérelmében fel kell tüntetni legalább egy, a kérelmezett minősítésnek megfelelő és a kamara minősített könyvvizsgálói névjegyzékében szereplő tagját vagy munkavállalóját, akinek tevékenysége alapján a minősítést kéri.

17. A könyvvizsgáló cég a kérelem beadásával egyidejűleg a mellékletben szereplő adatlapon köteles nyilatkozni arról, hogy a minősített könyvvizsgálók által ellátható feladatot a megfelelő minősítéssel rendelkező kamarai tag fogja ellátni, továbbá arról, hogy amennyiben a minősített tag személyében változás történik, arról a főtitkári hivatalt haladéktalanul írásban értesíti.

18. Könyvvizsgáló cég esetén az adatlapon a cég legutóbbi minőség-ellenőrzésének időpontja és eredménye, valamint a lezárt fegyelmi eljárások éve és eredménye, továbbá a folyamatban lévő fegyelmi eljárás ténye mellett ugyanezen adatokat annak a cégnél foglalkoztatott minősített könyvvizsgálónak a vonatkozásában is fel kell tüntetni, akire való hivatkozással a cég kérelmezi a minősítés megadását. 

III. A minősítés megadásának  igazolása,  a nyilvántartásba vétel

Kkt 50. § (6) A minősítés megadásáról igazolást kell adni, és a minősítést rögzíteni kell a kamarai nyilvántartásokban is.

19. A főtitkári hivatal a felvételi bizottság minősítést megadó határozata alapján a könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget a jelen szabályzat 1. pontjában rögzített jegyzékbe veszi és a minősített könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég részére igazolást állít ki. Az igazolás kiadását a SZAKmában közzé kell tenni.

20. A jegyzékben a könyvvizsgáló bejegyzési száma (a könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételi száma), a minősítés megadásának dátuma, a minősítési határozat száma, a minősítés visszavonásának időpontja szerepel.

21. A minősített könyvvizsgálók és minősített könyvvizsgáló cégek 20. pont szerinti jegyzékében szereplő adatok nyilvános adatnak minősülnek és a kamara honlapján hozzáférhetők. A jegyzék az érintett állami szervek honlapján is közzétehető.

22. Amennyiben a minősített könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szünetelteti, a főtitkári hivatal gondoskodik a minősítésről kiadott igazolás bevonásáról és a szüneteltetésnek a kamarai nyilvántartásban (jegyzékben) történő rögzítéséről. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése esetén a főtitkári hivatal az igazolást ismételten kiadja és a kamarai nyilvántartásokban (jegyzékben) a változást átvezeti. A minősítésről kiadott igazolás bevonását, ismételt kiadását a SZAKmában közzé kell tenni.

IV. A minősítés visszavonása

Kkt 51. § A minősített kamarai tag könyvvizsgáló, a minősített könyvvizsgáló cég köteles írásban bejelenteni, ha a minősítés előírt feltételei a továbbiakban már nem állnak fenn.

Kkt 52. § (1) A 49. § szerinti minősítést vissza kell vonni, ha

a) a minősített kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég azt kéri,

b) a minősítés előírt feltételei a továbbiakban már nem állnak fenn,

c) a minősítést fegyelmi eljárás keretében megvonták.

(2) A minősítés visszavonása tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el. Az eljárás megindítását - az ok megjelölésével - az érintett állami szerv is kérheti.

(3) A minősítés visszavonása esetén a kamarai nyilvántartásokban szereplő adatokat megfelelően módosítani kell, egyidejűleg vissza kell vonni az 50. § (6) bekezdése szerinti igazolást is.

23. A minősített kamarai tag könyvvizsgáló, a minősített könyvvizsgáló cég a kkt 51. §-a szerinti bejelentését a főtitkári hivatalnál köteles megtenni.

24. A minősítés visszavonását - az indok megjelölésével - az érintett állami szerv (PSZÁF, ÁSZ) is kérheti a kamara elnökétől, amennyiben olyan információk birtokába jut, miszerint a minősített könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot nem képes megfelelően ellátni vagy a hatósági ellenőrzések alapján arra a következtetésre jutott, hogy feladatát nem megfelelően látta el. A kamara elnöke az érintett állami szerv kérelmét a főtitkári hivatalnak továbbítja.

25. A minősítés visszavonását a minősített kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég bejelentése, illetve az érintett állami szerv kérelme alapján a főtitkári hivatal kezdeményezi a felvételi bizottságnál.

26. A minősített kamarai tag kamarai tagsága megszűnésének, a minősített könyvvizsgáló cég engedélye megszűnésének megállapítása esetén a felvételi bizottság a határozatában a minősítést is visszavonja.

27. A minősítés visszavonásával kapcsolatos kamarai eljárás során a jelen szabályzat II/A. pontjában rögzítetteket kell megfelelően alkalmazni.

28. A minősítés jogerős visszavonása esetén a főtitkári hivatal gondoskodik a minősítésről kiadott igazolás visszavonásáról, a minősített kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jegyzékből való törléséről és a változásoknak a kamarai nyilvántartásokban történő átvezetéséről. A minősítésről kiadott igazolás visszavonását a SZAKmában közzé kell tenni.

V. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

29. Jelen szabályzat 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kkt 204. § E törvény hatálybalépésének napjától a kamara jogosult a 49. § szerinti minősítések megadására, visszavonására, illetve a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére. A 2007. december 31-én folyamatban lévő minősítési eljárásokban (felvétel a névjegyzékbe, törlés a névjegyzékből) a 2007. december 31-én hatályos előírások alapján kell eljárni azzal, hogy az eljárás eredményének megfelelő intézkedéseket a kamara jogosult megtenni.

30. A PSZÁF-nál 2007. december 31-ig benyújtott, de el nem bírált kérelmek tekintetében az eljárás lefolytatására a 2007. december 31-én hatályos előírások alapján a kamara felvételi bizottsága jogosult.

31. A PSZÁF-tól a 2007. december 31-re vonatkozóan átvett pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, pénztári minősítési jegyzékekben szereplő, valamint a kamara nyilvántartásában szereplő költségvetési minősítésű kamarai tagok, könyvvizsgáló cégek nyilvántartása tekintetében a kamara 2008. március 31-i határidővel adategyeztetést végez.

A szabályzat letöltése

ADATLAP a kamarai tag könyvvizsgáló minősített könyvvizsgálói névjegyzékbe való felvételéhez
ADATLAP a könyvvizsgáló cég minősített könyvvizsgálói cégek névjegyzékébe történő felvételéhez
KAMARAI TAG FELVÉTELI KÉRELME a minősített könyvvizsgálók névjegyzékébe
KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG FELVÉTELI KÉRELME a minősített könyvvizsgáló cégek névjegyzékébe

Betöltés...
X